web counter
Besøkende fra 4.mars 2017
 

BLOGG KLIMA FARE,

Klimahysteriet,Menneskeskapt, Rett/ Feil/ fake- news.

Birger Laane.

skypat.no
 

patologi.com
-------------------------------------------------------------------------------------

Her er en del spørsmål som krever svar, for å kunne vurdere den såkalte "klimafaren".

1. Hva er klima? Nærklima/ mindre/ større område eller hele kloden? I din stue kan du f.eks. selv forandre klimaet.

2. Hvordan måle temperaturen? Den lokale temperatur kan vanskelig måles, i det den er forskjellig også innen meget korte avstander. Prøv med rettningsstyrt temperaturmåler inne i ett rom eller ute, med å peke på forskjellige områder. Da vil temperaturen variere sterkt. Feilmålinger ?(Se badetemperaturmålinger om sommeren).

Temperaturen er også avhengig av mange faktorer som bl. annet atmosfæren, luftbevegelser, høyde, tidsforhold, lys, mørke, solforhold, speilinger, omgivelser, geologiske forhold (også hav, fjell, vekst o.l.), værfenomenet El Nino osv.

3. Bl. a. solen er en varmekilde og forhold/ aktivitet på solen og varmeforhold som treffer jorden og hvor, er ytterst viktig.

4. Hindring/ "speiling"av varmeforhold som kommer inn til "jordoverflaten", hva som blir sendt ut av varme fra jorden og refleksjon av varmeforhold før varmen når "jordoverflaten", og fra overflaten med overflatetyper, virker inn. F.eks. kan overskyet vær/ vanndamp, gi varme ved "jordoverflaten". "Drivhuset" og atmosfæren.

5. Jordens egen bevegelse, akse, forhold til solen osv. må tas i betraktning.

6. Jorden har en varm kjerne med en tynn mantel. Manteltykkelsen må også sees på for vurdering av varme, i det varme ikke bare kommer ovenfra, men også nedenfra. På Grønnland er der trolig noe tynn mantel og is smelter også nedenfra.

 

KONKLUSJON angående menneskeskapt temperaturpåvisning.

Gjennomsnittstemperaturen på "jordoverflaten kan nok ikke måles utenom med måleresultater fra verdensrommet f. eks. satellitter.

Det foreligger imidlertid alt for korte tidsoppservasjoner til konklusjon. (I naturen foreligger det stadig variasjoner og sykluser som er kortere eller lengere).

Historiske vitenskaplige data kan gi en pekepinn på hva som er mulig" normalt" av temperaturer.

Vurdering av "klimaforhold" fremover/ i fremtiden er høyst usikkert, og lar seg nok ikke i våre dager sannsynliggjøres. Det blir nærmest en "TRO- vitenskap".

Om menneskene har så stor innflytelse at litt av den totale temperaturen på jordens "overflate" er merkbart menneskeskapt, er helt uklart.

Innflytele på Klima/ Miljø lokalt er nok oftest ønskelig.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Noe angående Innspill fra forskjellige aktører, "forskere"/ adekvate forskere/ politikkbaserte/ organisasjoner/andre.

Menneskeskapt påvirkning:

"Meget stor % av forskere mener dette". Ytterst mange er "pseudoforskere". Har utdannelse/ yrker som ikke er adekvat for slik forskning. En del bare gjengir hva andre har kommet frem til. Det er vanskelig å finne navnene på disse personene og hvilken bakgrunn disse har.

FNs klimapanel (IPCC). Sterkt politisk styrt. Konsensusbasert. FNs klimapanel (IPCC) har postulert mulige alarmerende temperaturer og tilhørende effekter.

National Climatic Data Center (NCDC), NOAA's National Centers for Environmental Information (NCEI). Is responsible for preserving, monitoring, assessing, and providing public access to the Nation's treasure of climate and historical weather data and information.

NASA. Trolig relativt redelig og "Basalforsking" innen temaet.

Satellittmålt global temperatur fra RSS.

UAH Global Temperature Report.? UAH står for University of Alabama Huntsville, som publiserer månedlig avvik fra et gjennomsnitt for perioden 1981-2010.

Andre.

Presse. F. eks. Aftenposten/ NRK som synes å være noe ensidig i fremføring (Tror Klima-fare). Vanskelig å få publisert andre konklusjoner.

For eks. miljøorganisasjoner. Sterk politisk påvirkning og "TRO- vitenskaplig".

Norge:

CICERO: CICERO ble opprettet i 1990 av den norske regjeringen og fikk i mandat å utvikle kunnskapsgrunnlaget i nasjonal og internasjonal klimapolitikk. I dag er CICERO en uavhengig forskningsstiftelse med tilknytning til Universitetet i Oslo. CICERO skal bidra til omstilling gjennom å drive forskning, utredning, rådgivning og informasjon om klimarelaterte globale miljøspørsmål og internasjonal klimapolitikk med sikte på å fremskaffe kunnskap som kan bidra til å redusere klimaproblemet og å styrke det internasjonale klimasamarbeidet. Center for International Climate and Environmental Research - Oslo CICERO is Norway’s foremost institute for interdisciplinary climate research. Constant dialogue about the responses to climate change with public and private decision makers, government administration and civil society. I 1989 ville norske politikere stabilisere CO2-nivået på 1989-nivå innen 2000. Etter det har utslippene økt. 1987: BRUNDTLAND-RAPPORTEN: VÅR FELLES FRAMTID (Politiker).

The Board of Directors​: bisinessperson, kulturperson, cand. agrid.,konserndirektør, politiker (arbeiderpartiet), sosiologiutdannet, politiker (venstre) og fysiker. Direktør: politiker (arbeiderpartiet).

Mange er "pseudoforskere". Har utdannelse/ yrker som ikke er adekvat for slik forskning. Man får inntrykk av at en del "forskning" bare gjengir hva andre har kommet frem til og ikke har selv utført vitenskaplig klimaforskning. Noe politisk styrt.

Ytterst liten menneskeskapt påvirkning/ klimaendringene ikke er menneskeskapt:

Utland.

Nongovernmental Panel on Climate Change, NIPCC. NIPCC er en uavhengig gruppe vitenskapsmenn med bred kompetanse innen klimafeltet. De gjennomfører en vurdering av relevante vitenskapelige publikasjoner og utarbeider rapporter. NIPCC konkluderer med at CO2 er en mild drivhusgass med beskjedent bidrag til en oppvarming som primært vil være fordelaktig for kloden. Panel dannet etter selvstendig initiativ av frie, aktive vitenskapsmenn fra en rekke land. Forfatterne er til dels prisbelønnede, høyt anerkjente vitenskapsmenn innen fagfelt og metoder. Hensikten er å gjennomgå publisert vitenskapelig litteratur og tilgjengelige data innen klimafeltet, det samme materiale som IPCC har adgang til. De vitenskapelige vurderingene og konklusjoner er basert kun på vitenskapelige arbeider i «peer reviewed»-journaler. Ingen formell tilknytning til eller økonomiske bidrag fra noen regjering eller regjeringsstøttede byråer, og produserer sine vitenskapelige vurderinger uavhengig av politisk press og innflytelse og er ikke forutbestemt til å produsere politisk motiverte konklusjoner.

Norge: Klimarealistene.

Naturlige variasjoner styrer klima. En stor undertrykket gruppe av vitenskapsfolk som det lyttes for lite til. Det er tusenvis av vitenskapsfolk som mener at dette er feil ( menneskeskapt). Mange vitenskapsmennesker med reel bakgrunn. Begreper «drivhuseffekt» om atmosfæren er derfor bakvendt-«vitenskap». Klimamodeller på villspor
Klimamodellene som FNs klimapanel baserer sine skremsler om klima på, er forhåndsprogrammert til å vise økt global temperatur når CO2 øker (IPCC-Myhre-modellen). CO2 kan derfor ikke være årsak til temperaturendringer. Det er motsatt. Har nok adekvate/ "dype" utdannelser. Stor vurderingsevne med vitenskaplige teorier og vurdering, men relativ liten egenforskning.Trolig relativt rederlig framføring.

Påstanden om at det finnes en konsensus på 97 % om menneskeskapt global oppvarming blant klimaforskerne stammer først og fremst fra en artikkel av Cook et al i 2013. Påstandene om 97%-konsensus er tilbakevist. Artikkelen har graverende metodefeil og burde vært trukket tilbake. En etterprøving av Cook et al 2013 viser utrolig nok at bare 0,6 prosent gir utvetydig støtte til utsagnet om at klimaendringene er menneskeskapte

I 2009 ble flere tusen e-poster og dokumenter lekket fra et forskningssenter. Dette kalles «Climategate». En håndfull ledende klimaforskere ble beskyldt for å ha pyntet på data og presset tidsskriftredaktører til ikke å ta inn kritisk forskning.

Nyere tids største forskertabbe er klimaforskeren Mike Manns berømte «hockeykøllekurve» som eliminerte middelalderens varmepause og den lille istiden. Kurven dominerte Klimapanelets tredje hovedrapport og forble i et tiår et ikon og det fremste symbolet på farlig menneskeskapt klimaendring.

Laframboise forteller hvordan sammendraget for beslutningstagere fremforhandles i en plenumsprosess med delegater fra over 100 land, med et mindre antall forskere og et stort antall politikere og byråkrater.

Donna Laframboise, en gravejournalist som har studert FNs klimapanel, undersøkte blant annet hovedrapporten fra 2007, der 30 prosent av referansene ikke var fagfellevurdert, noe Klimapanelet hevder er et krav.

«Ikke kvalifisert»

Laframboise formidler også svar fra en undersøkelse blant IPCCs forfattere. Eksempler er «Noen av hovedforfatterne er ikke kvalifisert til å være hovedforfattere» og «Halvparten av forfatterne er med for å representere ulike deler av verden».

Nongovernmental International Panel on Climate Change, NIPCC, har publisert flere vitenskapelige rapporter, 2500 sider i alt og med flere tusen referanser. NIPCC støttes ikke av de lokale professorer, men derimot av en lang rekke verdensledende klimaforskere.

Politikk: Al Gore har levd godt på dette i 20 år og blitt styrtrik.

Global Warming Petisjon Project. 31,487 American scientists have signed this petition,
including 9,029 with PhDs. Hevdes å være vitenskapsfolk har signert et opprop om at de er uenige i at den globale oppvarmingen er menneskeskapt.

InterAcademy Counsil. Review of the IPCC
 

 

 

Ivar Giaver. Professor emeritus. Norwegian- American physicist. NOBEL PRIZE in Physics in 1973:

 

 

 

BANNED Climate Conference Goes Ahead

 

 

 

 

 

 

E- Post

Til Skypat