9. December 2023

Cicero – kunnskap eller uviten? Klimarealistene.

 

Cicero – kunnskap eller uviten?

Ciceros avdeling for klimakommunikasjon ved Christian Bjørnæs og Monica Bjermeland har delt sin kunnskap med oss i et oppslag fra 22. september. Eller har de simpelthen vist frem sin uviten? Vi analyserer innholdet og viser noen av de groveste feilene. Denne institusjonen er en stor produsent av materiale med liten eller ingen vitenskapelig forankring og da de kan gjemme bort innholdet når grove feil blir påpekt, har vi tatt oss den frihet å arkivere dette oppslaget til glede for fremtidige forskere som vil se på hvordan Norge har kommet dithen at staten finansierer så mye postfaktuelt om klimaet.

Det starter i ingressen
Allerede i ingressen kan vi lese følgende feil, våre kommentarer i parentes i kursiv:
For tre år siden oppsummerte FNs klimapanel den viktigste forskningen på feltet (dvs feltet for politisk korrekt klimaforskning). Mye har skjedd med klimakunnskapen siden da (men det meste kan vi ikke skrive noe om, for det er kunnskap vi ikke liker). Nå vet vi at oppvarmingen er høyere enn antatt (feil, bare siden februar har temperaturen gått betydelig ned), prognosene om ekstremregn enda sikrere (observert ekstremregn analysert av Dr. Kjell Stordahl vil de ikke snakke om), EUs utslippsreduksjoner raskere (de er fortsatt 100% uforpliktende og ikke fordelt mellom landene), indiske utslipp kraftig økende og effekten av Parisavtalen svært usikker (for alle praktiske formål, effekten er nær null for temperaturen – altså svært sikker, men potensielt katastrofal for økonomien).

Cicero – stiftet som Institutt for klimapolitikk i 1990 – lever opp til sitt opprinnelige navn. Kun en ting har de fått riktig, og det er at Indias utslipp øker kraftig takket være et økende antall nye kullkraftverk. Grunnen til dette er at landet ikke akter å ofre sin økonomiske vekst til fordel for klimatiltak som skal bekjempe en imaginær klimakrise.

Resten er av tilsvarende kvalitet
Deretter lister man opp en rekke påstander som til stadighet resirkuleres til tross for at det meste forlengst er tilbakevist; havet varmes, den lavere atmosfæren varmes, landmasser varmes, isen smelter, nedbørsmønstrene endres, havet blir surere, arter forsvinner.

Mennesker forårsaker klimaendringer
Dette er sannheten, påstår de, og viser til et oppslag i The Guardian som er utløst av et brev fra 375 aktivister fra USA som har vitenskapelig bakgrunn. Der finnes vi bl.a påstanden om at vi: “caused most of the historical increase in atmospheric levels of heat-trapping greenhouse gases.”

legates97Men la oss se hva Christopher Monckton of Brenchley og klimaforskerne William M. Briggs, David R. Legates, Anthony Lupo, Istvan Marko, Dennis Mitchell og Willie Soon har å si til dette.

Det viser seg faktisk ved en analyse av 12 000 forskningsrapporter at bare 0,3% av dem er enige med de amerikanske aktivistene og med Cicero i at vi har forårsaket det meste av den globale oppvarmingen i siste halvdel av forrige århundre. Det er en betydelig  avstand fra vitenskap til propaganda.

Men Cicero formidler et helt annet bilde: «CICERO-forskere bidro til denne sannheten i 2013 og 2014, da de som forfattere av FNs klimapanel deltok i publiseringen av den femte hovedrapporten om klima (AR5), en oppsummering av verdens ledende klimaforskning.»

Folk flest vet at det er tilstrekkelig avstand mellom 0,3% og 97% til at man kan konkludere med at Cicero her har kommet i skade for å forveksle løgn og sannhet. Det er forøvrig helt ukontroversielt at mennesket kan påvirke klimaet i triviell grad i forhold til naturen selv som alltid har sørget for at klimaet har endret seg.

quote-under-true-peer-review-a-panel-of-reviewers-must-accept-a-study-before-it-can-be-published-richard-lindzen-59-52-62I tillegg unnlater Cicero å fortelle oss at definisjonen av “ledende klimaforskning” i IPCC-leiren er noe spesiell siden all kritikk av det de selv ønsker å fremheve som ledende, kan avvises uansett hvor faglig ledende ledende kritikeren måtte være.
Listen over ledende klimaforskere som har brutt med FNs klimapanel og istedet funnet veien til det Ikke-statlige klimapanelet (NIPCC) er svært lang.

Villedende også om temperatur
Deretter villeder Cicero om temperaturen ved å skjule at FNs klimapanel i sin siste hovedrapport drøftet det reelle opphøret av global oppvarming siste 15-20 år. Riktignok ble det drøftet som «The Hiatus» – pausen –  da både Cicero og klimapanelet ikke lar det være noen tvil om at de vet at det må bli varmere når pausen er over. Uærligheten var omfattende, fordi de unnlot å opplyse om at den gjenværende trenden var mindre enn usikkerheten i målingene og prøvde å selge opphøret som en lavere akselerasjon i oppvarmingen.

cetfrom1660Den lengste temperaturserien vi har fra termometre er fra det sentrale England siden 1649. Den viser tydelig store årlige variasjoner i gjennomsnittlig temperatur, men det er svært vanskelig å få øye på noen skremmende global oppvarming.

Den vanligste metoden for å villede oss er å blåse opp den vertikale skalaen for temperatur, det blir mange bratte kurver med tidels grader Celsius. Det er også ganske vanlig å komme med rekorder i temperatur, mens man ved et pussig sammentreff glemmer å opplyse om at måleusikkerheten er mange ganger så stor som rekorden. Dermed kan man med kreativ ordbruk få kurver som den vist her til å fremstå som et skremmende tilfelle av global oppvarming.

Politiseringen av temperaturdata er forøvrig drøftet her av klimaforsker Judith Curry.

Cicero blander sammen vær og klima
Men ikke nok med dette, Cicero følger opp i sitt oppslag med å blande sammen vær og klima.  Og forskerstaben ved Cicero har tydeligvis forventninger når de skriver:  «Etter den kraftige temperaturøkningen de siste to-tre årene er temperaturutviklingen nå mer i tråd med hva forskerne forventer.»

Andre steder observerer man og trekker konklusjoner på grunnlag av observasjonene:
Alle vet at tilfeldige omslag i været kan påvirke temperaturen på kort sikt. Det mest kjente væromslag er El Nino hvor havets øverste lag avgir varme til nedre del av atmosfæren.(Se KN 120 for en vitenskapelig beskrivelse). Planeten vår blir ikke varmere av dette, den blir tvertimot kaldere etter hvert som varmen stiger opp i atmosfæren og forlater den.

clip_image008_thumb3Forholder man seg til høykvalitets temperaturmåling fra satellitter og værballonger med radiosonder (6 ulike sett med data som alle stemmer overens), så ser man at det har vært en pause i oppvarmingen med en varmerekord i februar 2016, og etter dette har lavere atmosfære blitt betraktelig kjøligere –  ikke varmere som Cicero later til å hevde. Trenden i snart 20 år er klar, som vist i figuren fra en senatshøring i USA høsten 2015.

Men Cicero velger å forholde seg til data av lavere kvalitet tatt fra termometre på bakken, som ofte viser temperaturer forurenset av urbane varmeøyer. Og som kan være utsatt for menneskelig administrativ global oppvarming

Og enhver statistiker vet at skal man kartlegge den langsiktige trenden i temperatur, så må man vente til slike tilfeldige væromslag er over.

Haves varmes – bemerkelsesverdig lite
Vi har bare sammenlignbare høykvalitetsdata for havtemperatur ca 12 år tilbake, og som figuren viser er varmetrenden så svak at det vil ta 430 år med samme trend før de øverste 1900 meter av havet har blitt 1 grad varmere.

clip_image0044Man trenger ikke være klimaforsker for å forstå at det er svært lite overbevisende å bruke dette som bevis for en klimakrise som det ikke er mulig å observere på andre måter.

Faktisk inneholder havet nesten 95% av den samlede energien i atmosfære og hav, så figuren over kan lese – hvis trenden fortsetter – slik at det vil ta flere hundre år før 1,5 – graders målet i Parisavtalen blir nådd.

Og i det området hvor havets temperatur betyr noe for oss i Norge, det Nordøstlige Atlanterhav, har det blitt merkbart kaldere (ca 0,7 grader i de øvre 700 meter) de siste 10 årene, som vist hos Climate4you.com. Men det vil ikke Cicero snakke om.

Smelter isen?
Det gjør den hver gang det er sommer i Arktis. Så fryser det til igjen hver høst som beskrevet her. Isminimum i 2016 i Arktis er på samme nivå som i 2007, og det betyr at det ikke har minket på is i Arktis overhodet på hele 9 år, målt ved det årlige isminimum i september. At isen i Arktis er stabil bekreftes av en analyse i KN 141 av Jan-Erik Solheim.

Så har vi isen i Antarktis som jevnt og trutt har økt, og som Cicero unnlater å nevne. Den ledende NASA-forskeren Jay Zwally 
har analysert Antarktis og konkludert med at «den betydelige akkumulasjonen av is på land i Antarktis isolert sett medfører en havnivåsenkning på 0,23 mm pr år.»

Slikt går på tvers av Ciceros forventninger. At 90 % av all is på kloden vår faktisk bidrar til et lavere havnivå er ikke noe Cicero til nå har ønsket å meddele offentligheten.

Blir havet surere?
Den påståtte havforsuringen fremheves ofte fra IPCC-leiren. Her ignorerer man at det ikke eksisterer data som bekrefter påstanden som dermed blir en rent politisk påstand.. Se KN 95 og Morten Jødal her.
Man ignorerer at havet er så grunnleggende basisk at det aldri kan bli surt (havforsuring en kjemisk umulighet iht Tom V. Segalstad) grunnet mineralbufferne i havet, i motsetning til regnvannet som er surt.
Et pikant faktum i denne sammenheng er at klimamodellene alle baserer sine profetier på bruk av destillert vann i modellen istedet for det vannet som er i havet.

Cicero villeder ved å spre uviten
I realiteten bygger Cicero og tilsvarende institusjoner opp myter bygd på uviten. Resultatet er at man får etablert denne uviten til fortrengsel for sunn naturvitenskap.
Igjen lever Cicero opp til sitt opprinnelige navn, og man kan ha en viss sympati for denne intense virksomheten som har som hovedmål å beskytte egne posisjoner. Men dette har lite med vitenskap å gjøre.

facepalmForsvinner arter?
Artsutryddelsen er et siste eksempel på tvilsom formidling fra Cicero. All seriøs analyse viser en sterkt avtagende trend når det gjelder arter som forsvinner. Man kan stille et elementært kontrollspørsmål når påstanden dukker opp: hva heter disse artene som skal ha forsvunnet i moderne tid?

Da får man historien om modellert fremtidig artsutryddelse.

Troverdig?

Administrativ artsutryddelse
I tillegg til de få artene som dør ut har man arter som av IPCC-leiren utryddes ved hjelp av administrativ manipulasjon i form av “forskning” som simpelthen erklærer en art for å være utryddet på tvers av alle regler og uten noen etiske kjøreregler.

141341_snail_3_copyrig
Her er for eksempel bildet av sneglearten som ble erklært utryddet fra Seychellene i 2007, Kompetente forskere sa klart fra at denne sneglearten ville bli gjenoppdaget, men IPCC-leiren ville ikke lytte. De hindret istedet at kritikken ble publisert.

Som beskrevet både i USA og i Dagsavisen har denne sneglen oppført seg politisk ukorrekt ved å gjenoppstå fra de døde etter at noen med utsøkt Erasmus Montanus-logikk trengte en utryddet art som bevis for den påståtte artsutryddelse.
Har Cicero noen gang skrevet om artene som blir erklært utryddet ved menneskeskapt administrativ manipulasjon og som senere viser seg å ha det helt utmerket i sitt opprinnelige habitat?

Professor Richard Lindzen (meteorologi M.I.T.) har oppsummert denne typen informasjonsvirksomhet for oss:

I think it’s [concern about global warming] mainly just like little kids locking themselves in dark closets to see how much they can scare each other and themselves.

Det er rimelig å spørre om  Cicero-leder Kristin Halvorsen er fornøyd med kvaliteten på det som skrives i sitt “Institutt for Klimapolitikk”.  Kanskje  trengs det en opprydning i egne rekker?

1,648 thoughts on “Cicero – kunnskap eller uviten? Klimarealistene.

 1. I was very pleased to find this site. I want to to thank you for ones time for this fantastic read!! I definitely enjoyed every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff in your web site.

 2. Hello there! This blog post could not be written any better! Looking at this post reminds me of my previous roommate! He continually kept preaching about this. I will forward this post to him. Fairly certain he’ll have a good read. Thanks for sharing!

 3. I seriously love your blog.. Very nice colors & theme. Did you create this website yourself? Please reply back as I’m looking to create my very own site and would like to find out where you got this from or what the theme is called. Cheers!

 4. Oh my goodness! Impressive article dude! Thank you so much, However I am encountering troubles with your RSS. I don’t understand the reason why I am unable to subscribe to it. Is there anybody else getting the same RSS problems? Anyone that knows the solution can you kindly respond? Thanks.

 5. I blog frequently and I genuinely thank you for your content. This great article has truly peaked my interest. I’m going to bookmark your blog and keep checking for new information about once a week. I opted in for your Feed as well.

 6. Howdy! I could have sworn I’ve been to this blog before but after going through many of the posts I realized it’s new to me. Anyways, I’m certainly delighted I stumbled upon it and I’ll be bookmarking it and checking back often.

 7. I wanted to thank you for this excellent read!! I definitely enjoyed every bit of it. I’ve got you bookmarked to look at new things you post…

 8. Excellent web site you’ve got here.. It’s hard to find quality writing like yours these days. I really appreciate people like you! Take care!!

 9. Having read this I believed it was really informative. I appreciate you spending some time and energy to put this informative article together. I once again find myself personally spending way too much time both reading and leaving comments. But so what, it was still worth it!

 10. I was very happy to uncover this great site. I wanted to thank you for your time for this wonderful read!! I definitely enjoyed every little bit of it and i also have you bookmarked to see new things in your site.

 11. A fascinating discussion is worth comment. I believe that you need to publish more on this issue, it may not be a taboo matter but typically people do not speak about such subjects. To the next! Cheers.

 12. That is a very good tip especially to those fresh to the blogosphere. Short but very precise information… Appreciate your sharing this one. A must read article.

 13. Howdy! I could have sworn I’ve been to this site before but after browsing through a few of the articles I realized it’s new to me. Nonetheless, I’m definitely delighted I stumbled upon it and I’ll be book-marking it and checking back regularly!

 14. Oh my goodness! Incredible article dude! Thanks, However I am experiencing troubles with your RSS. I don’t know the reason why I can’t join it. Is there anybody getting similar RSS issues? Anybody who knows the answer will you kindly respond? Thanks.

 15. I blog often and I seriously thank you for your information. The article has really peaked my interest. I’m going to take a note of your site and keep checking for new details about once a week. I subscribed to your Feed as well.

 16. Hi, I do think this is an excellent web site. I stumbledupon it 😉 I will come back yet again since I saved as a favorite it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to guide other people.

 17. I want to to thank you for this fantastic read!! I absolutely enjoyed every bit of it. I’ve got you bookmarked to look at new stuff you post…

 18. After looking over a few of the blog posts on your website, I seriously appreciate your technique of blogging. I saved as a favorite it to my bookmark website list and will be checking back in the near future. Take a look at my website too and let me know your opinion.

 19. Having read this I thought it was very enlightening. I appreciate you taking the time and effort to put this article together. I once again find myself personally spending a lot of time both reading and posting comments. But so what, it was still worth it!

 20. Right here is the right webpage for everyone who wants to find out about this topic. You know a whole lot its almost hard to argue with you (not that I personally will need to…HaHa). You definitely put a fresh spin on a subject that’s been written about for a long time. Excellent stuff, just wonderful.

 21. I blog quite often and I really thank you for your content. This article has truly peaked my interest. I will take a note of your blog and keep checking for new information about once per week. I subscribed to your RSS feed too.

 22. Howdy! I could have sworn I’ve been to this website before but after browsing through some of the articles I realized it’s new to me. Nonetheless, I’m definitely delighted I came across it and I’ll be bookmarking it and checking back frequently.

 23. An intriguing discussion is definitely worth comment. I do think that you should publish more about this subject matter, it may not be a taboo subject but typically people do not speak about such subjects. To the next! Kind regards!

 24. I’m amazed, I have to admit. Rarely do I encounter a blog that’s both equally educative and amusing, and without a doubt, you’ve hit the nail on the head. The issue is something which not enough people are speaking intelligently about. I’m very happy I came across this during my search for something relating to this.

 25. After I originally commented I seem to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a comment is added I recieve 4 emails with the exact same comment. Perhaps there is an easy method you are able to remove me from that service? Cheers.

 26. Hey there! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I genuinely enjoy reading your blog posts. Can you recommend any other blogs/websites/forums that deal with the same topics? Thanks a lot!

 27. I’m amazed, I have to admit. Seldom do I come across a blog that’s both educative and engaging, and without a doubt, you’ve hit the nail on the head. The issue is something that too few people are speaking intelligently about. Now i’m very happy that I stumbled across this during my search for something regarding this.

 28. The next time I read a blog, Hopefully it won’t fail me just as much as this particular one. After all, Yes, it was my choice to read through, but I actually thought you’d have something helpful to say. All I hear is a bunch of whining about something you could possibly fix if you weren’t too busy searching for attention.

 29. Having read this I believed it was very enlightening. I appreciate you spending some time and energy to put this short article together. I once again find myself spending a significant amount of time both reading and posting comments. But so what, it was still worthwhile!

 30. May I just say what a relief to discover somebody that truly understands what they’re discussing online. You actually realize how to bring an issue to light and make it important. A lot more people need to read this and understand this side of your story. I was surprised that you’re not more popular because you surely have the gift.

 31. Nice post. I learn something totally new and challenging on websites I stumbleupon everyday. It’s always interesting to read through articles from other authors and practice something from other sites.

 32. Hello there! I just would like to give you a big thumbs up for the great information you have here on this post. I am coming back to your web site for more soon.

 33. Nice post. I learn something totally new and challenging on blogs I stumbleupon everyday. It’s always interesting to read content from other writers and use something from their websites.

 34. Good web site you’ve got here.. It’s difficult to find high-quality writing like yours nowadays. I seriously appreciate people like you! Take care!!

 35. When I initially commented I appear to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on each time a comment is added I get 4 emails with the same comment. Is there a way you can remove me from that service? Thanks.

 36. Can I just say what a relief to uncover somebody who really understands what they are talking about on the internet. You definitely know how to bring a problem to light and make it important. A lot more people should look at this and understand this side of the story. I was surprised you aren’t more popular since you most certainly possess the gift.

 37. Hi, I do think this is an excellent blog. I stumbledupon it 😉 I will come back once again since i have book marked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to guide other people.

 38. Having read this I believed it was really informative. I appreciate you finding the time and effort to put this informative article together. I once again find myself spending a significant amount of time both reading and leaving comments. But so what, it was still worth it.

 39. The next time I read a blog, Hopefully it does not disappoint me as much as this particular one. After all, I know it was my choice to read through, however I truly believed you would probably have something interesting to talk about. All I hear is a bunch of crying about something you could possibly fix if you weren’t too busy searching for attention.

 40. Can I simply just say what a comfort to uncover somebody that truly understands what they’re talking about on the internet. You certainly know how to bring a problem to light and make it important. More and more people have to check this out and understand this side of the story. I was surprised that you are not more popular since you surely possess the gift.

 41. You made some decent points there. I checked on the net for more info about the issue and found most people will go along with your views on this website.

 42. After checking out a few of the blog posts on your blog, I honestly like your technique of blogging. I saved it to my bookmark webpage list and will be checking back in the near future. Please check out my web site too and let me know what you think.

 43. I have read so many posts about the blogger lovers however this post is really a good piece of writing, keep it up

 44. Oh my goodness! Impressive article dude! Thank you so much, However I am encountering problems with your RSS. I don’t know the reason why I am unable to subscribe to it. Is there anybody else getting the same RSS issues? Anyone that knows the solution will you kindly respond? Thanx.

 45. Good post. I learn something totally new and challenging on blogs I stumbleupon every day. It’s always helpful to read through articles from other authors and practice something from their sites.

 46. Good day! I simply want to offer you a big thumbs up for your excellent info you’ve got here on this post. I will be returning to your web site for more soon.

 47. Hey there! I simply want to give you a huge thumbs up for your excellent information you’ve got here on this post. I’ll be returning to your blog for more soon.

 48. I’m amazed, I have to admit. Seldom do I come across a blog that’s both educative and interesting, and without a doubt, you’ve hit the nail on the head. The problem is something which not enough people are speaking intelligently about. I’m very happy I came across this in my search for something relating to this.

 49. Hello, I do think your site may be having browser compatibility issues. When I look at your website in Safari, it looks fine however, if opening in I.E., it has some overlapping issues. I simply wanted to give you a quick heads up! Besides that, great website!

 50. Can I simply say what a comfort to find a person that really understands what they are talking about on the internet. You actually know how to bring a problem to light and make it important. More people must read this and understand this side of your story. I was surprised that you aren’t more popular given that you most certainly possess the gift.

 51. I’m amazed, I must say. Rarely do I encounter a blog that’s equally educative and engaging, and let me tell you, you’ve hit the nail on the head. The issue is something not enough men and women are speaking intelligently about. I am very happy I stumbled across this in my search for something regarding this.

 52. Having read this I believed it was extremely enlightening. I appreciate you finding the time and effort to put this content together. I once again find myself spending a significant amount of time both reading and commenting. But so what, it was still worth it!

 53. Greetings! Very useful advice within this article! It is the little changes that produce the biggest changes. Thanks a lot for sharing!

 54. You have made some really good points there. I checked on the net for additional information about the issue and found most people will go along with your views on this web site.

 55. whoah this blog is wonderful i really like reading your articles. Keep up the great paintings! You realize, a lot of people are hunting round for this info, you could help them greatly.

 56. After looking at a handful of the blog posts on your blog, I really like your way of writing a blog. I saved it to my bookmark webpage list and will be checking back in the near future. Please check out my website as well and let me know your opinion.

 57. After looking at a few of the blog posts on your blog, I really appreciate your technique of blogging. I book-marked it to my bookmark webpage list and will be checking back in the near future. Take a look at my web site too and let me know what you think.

 58. Right here is the perfect website for anybody who wants to find out about this topic. You realize so much its almost tough to argue with you (not that I really would want to…HaHa). You definitely put a new spin on a topic that’s been discussed for a long time. Great stuff, just excellent.

 59. Your style is unique in comparison to other folks I’ve read stuff from. Many thanks for posting when you have the opportunity, Guess I’ll just book mark this web site.

 60. Hi, I do believe your website could possibly be having browser compatibility problems. Whenever I take a look at your blog in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it’s got some overlapping issues. I simply wanted to provide you with a quick heads up! Besides that, fantastic website!

 61. Greetings! Very useful advice in this particular post! It’s the little changes that will make the biggest changes. Thanks for sharing!

 62. I concur with your conclusions and will eagerly look forward to your future updates. The usefulness and significance is overwhelming and has been invaluable to me!

 63. I just couldn’t leave your website before suggesting that I really enjoyed the usual information an individual supply on your visitors? Is gonna be back often in order to investigate cross-check new posts

 64. Spot on with this write-up, I truly believe this website requirements a lot much more consideration. I’ll probably be once more to read much much more, thanks for that info.

 65. I dont think Ive caught all the angles of this subject the way youve pointed them out. Youre a true star, a rock star man. Youve got so much to say and know so much about the subject that I think you should just teach a class about it

 66. I feel that is among the so much significant info for me. And i am satisfied studying your article. However should commentary on some basic issues, The site style is ideal, the articles is in reality excellent : D. Excellent activity, cheers

 67. I have to say this post was certainly informative and contains useful content for enthusiastic visitors. I will definitely bookmark this website for future reference and further viewing. cheers a bunch for sharing this with us!

 68. I think this is among the so much vital info for me. And i’m happy reading your article. But wanna remark on few common issues, The site style is wonderful, the articles is really excellent : D. Just right job, cheers

 69. I have to say this post was certainly informative and contains useful content for enthusiastic visitors. I will definitely bookmark this website for future reference and further viewing. cheers a bunch for sharing this with us!

 70. Hello this is kinda of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding knowledge so I wanted to get advice from someone with experience. Any help would be enormously appreciated!

 71. Can I just say what a relief to seek out someone who actually knows what theyre speaking about on the internet. You positively know find out how to bring a problem to mild and make it important. Extra individuals have to read this and perceive this side of the story. I cant believe youre not more in style because you positively have the gift.

 72. I have to say this post was certainly informative and contains useful content for enthusiastic visitors. I will definitely bookmark this website for future reference and further viewing. cheers a bunch for sharing this with us!

 73. Appreciation for taking the time to discuss this topic, I would love to discover more on this topic. If viable, as you gain expertise, would you object to updating the website with further information? It is tremendously beneficial for me.

 74. Amazing! Your site has quite a few comment posts. How did you get all of these bloggers to look at your site I’m envious! I’m still studying all about posting articles on the net. I’m going to view pages on your website to get a better understanding how to attract more people. Thank you!

 75. Most often since i look for a blog Document realize that the vast majority of blog pages happen to be amateurish. Not so,We can honestly claim for which you writen is definitely great and then your webpage rock solid.

 76. I’ve been surfing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. In my view, if all web owners and bloggers made good content as you did, the net will be much more useful than ever before.

 77. It is perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy. I’ve read this post and if I could I want to suggest you some interesting things or suggestions. Perhaps you can write next articles referring to this article. I wish to read more things about it!

 78. We absolutely love your blog and find the majority of your post’s to be exactly what I’m looking for. Do you offer guest writers to write content to suit your needs? I wouldn’t mind composing a post or elaborating on a number of the subjects you write about here. Again, awesome weblog!