21. March 2023

Det ‘grønne skiftet’ er et sort hull. Forfattet av Geir Hasnes, universitetslektor II, institutt for teknisk kybernetikk. Delt

 

https://www.klimarealistene.com/2022/03/29/det-gronne-skiftet-er-et-sort-hull/

Det ‘grønne skiftet’ er et sort hull

Forfattet av Geir Hasnes, universitetslektor II, institutt for teknisk kybernetikk.

Kan vi måle virkningene av det ‘grønne skiftet’?

Norges CO2-utslipp

I en etter-kristen verden mangler det ikke på trosbekjennelser til odde tros-systemer, og dominerende i Norge er troen på et ‘grønt skifte’. Der skal menneskeheten slutte å produsere CO2 gjennom forbrenning av kull, olje og gass, produksjon av stål og betong, landbruk og skogbruk, og i det hele tatt bli CO2-nøytrale.

Det er noe storslagent over det naive i denne trosbekjennelsen, som norske politikere har bekjent seg til i over 30 år. Ikke at det har hjulpet synderlig, for ‘klimagassene’ strømmer fortsatt fritt ut fra vårt lille land, se figur 1.

Figur 1. Norges utslipp av klimagasser 1990-2020.

Det gjøres oppmerksom på at dette er beregnede tall. Det finnes nemlig ingen måte å måle Norges CO2-utslipp i virkeligheten. Så hvordan skal vi kunne overbevise oss selv og folket at Norge skal kunne bli CO2-nøytralt?

I 2020 var Norges CO2-utslipp beregnet til 84% av 50 millioner tonn klimagasser, dvs. 42 mill. tonn. Usikkerheten i beregningen av CO2-utslipp er anslått til 5%, mens de andre klimagass-beregningene kan ha en usikkerhet på opp til 20%.

Dette utgjør 1,2 promille av verdens beregnede CO2-utslipp, som da var beregnet til 35 milliarder tonn.

Trosbekjennelsen: Hva CO2 forårsaker

Grønt Skifte-trosbekjennelsen de aller fleste politikere bekjenner seg til verden over sier:

 • All økning av CO2 i atmosfæren er forårsaket av menneskelig aktivitet
 • Økt, menneskeskapt, CO2-nivå fører til en varmere verden
 • En varmere verden innebærer større klimakatastrofer
 • Menneskeskapt CO2 kommer mest fra fossil energiproduksjon
 • Verden skal være fri for ‘fossil’ energiproduksjon i 2050, netto null utslipp

I figur 2 vises den ‘offisielle’ forståelsen av hvordan CO2-innholdet i atmosfæren har vært stabilt i tusen år for så å øke brått i den industrialiserte tidsperioden siden en gang på 17- eller 1800-tallet.

Figur 2. Offisielt narrativ over atmosfærisk CO2-nivå siden 1006. Merk den er modellert, tatt fra iskjerner, eller målt ved observatoriet på Mauna Loa, Hawaii.

Målingene av CO2 ved Mauna Loa

Av ymse grunner forholder alle nåtidige beretninger om CO2-utslipp seg til målingene ved Mauna Loa-observatoriet, som begynte i 1958. Disse viser en noenlunde jevn oppadstigende kurve og i løpet av de siste 60 årene har innholdet økt med om lag 100 ppm (parts per million) av atmosfæren, se figur 3.

Det som hevdes er altså at disse 100 ppm, sammen med ca 30-40 ppm tidligere økning, allerede har forårsaket en global temperaturøkning på nesten 1 grad Celsius, og at videre økning de neste 80 årene skal føre til mellom 1 og 5 grader Celsius ytterligere global temperaturøkning.

Til dette kan vi ha to spørsmål. Stemmer denne prediksjonen? Kan vi gjøre noe med dette?
(Red.anm: Vi har et tredje spørsmål, er dette en vitenskapelig prediksjon, eller er det politisk synsing, av samme kvalitet som spåkjerringa som spår i kaffegruten?)

Årlig variasjon i målingene ved Mauna Loa

Det er stor variasjon i de årlige målingene ved Mauna Loa, se figur 4

Figur 4. Årlig variasjon i økningen av CO2 ved Mauna Loa

Av figur 4 ser vi følgende:

 • Veksten har vært svært forskjellig fra år til år
 • Den har variert mellom 0,3 og 3,0 ppm
 • De siste ti årene har den variert mellom 1,9 og 3,0 ppm
 • De siste tretti årene har den variert mellom 0,4 og 3,0 ppm

Vi kan altså konkludere med at det er stor usikkerhet i hvor mye veksten kommer til å bli, hvert eneste år. (Red.anm: Mauna Loa-observatoriet opplyser at de filterer vekk ca 80 % av observasjonsdataene, grunnet til tider store lekkasjer av CO2 fra den vulkanske berggrunnen rundt observatoriet.)

Årlig variasjon i beregning av menneskeskapte utslipp

Siden påstanden er at naturens CO2-utslipp var i likevekt før industrialiseringens tidsalder, og at kun mennesker bidrar til økning av CO2-utslippene ved Mauna Loa, må vi kunne undersøke dette, se figur 5.

Figur 5. Beregnede menneskeskapte utslipp av CO2 siden 1940

Vi ser at de beregnede utslipp øker jevnt og trutt, fra ca 5 milliarder tonn i 1940 til ca 35 milliarder tonn i 2020. Det har vært en beregnet kort nedgang pga covid-restriksjonene i 2020 og 2021, mens prediksjonen for 2022 er 36 milliarder tonn.

Vi ser imidlertid ikke noen entydig sammenheng mellom målingene i figur 4 og beregningene i figur 5. Variasjonen i målingene f. eks. fra 1992 til 1998 er gigantisk, hvor det på seks år har skjedd en seksdobling av utlippene. I beregningene fra 1992 til 1998 ser vi kun en svak stigning.

Veksten i målingene siden 1960 er mer enn femdoblet, selv med snittverdiene som er vist, fra 0,9 til 2,5 ppm, mens det i beregningene har skjedd en firedobling.

Forskjellen i målinger og beregninger

En ppm CO2 veier 7,8 milliarder tonn eller 7,8 gigatonn. I 1960 var innholdet av CO2 i atmosfæren ifølge Mauna Loa 317 ppm i snitt. Dette veide (1,519x317x5,137×10^9)tonn = 2473,5 gigatonn. I 1961 kom det til en halv ppm mer, altså 2477,5 gigatonn. Dette året var de beregnede utslippene ca 8 gigatonn.

Det ser ut til at 4 gigatonn av de 8 menneskeskapte gigatonnene ordnet med økningen på en halv ppm. Hvor ble 4 gigatonn av i 1961? Det er intet annet svar enn at de ble absorbert av naturen.

Året etter veier CO2-andelen i atmosfæren 1 ppm mer. Dette veide da 2485 gigatonn. Dette året var de beregnede utslippene ca 8,5 gigatonn, så nå har nesten alle de beregnede utslippene bidratt til økning.

I 1999 var økningen ved Mauna Loa på 0,9 ppm, altså 7 gigatonn, men dette året var utslippene beregnet til 23 gigatonn. Hvor ble 16 gigatonn av? De kan kun ha blitt absorbert av jorda.

Veksten av CO2 i atmosfæren i 2019 var ca. 19,5 gigatonn. De menneskeskapte utslippene i 2019 ble beregnet til 35 gigatonn. Altså ble 15,5 gt absorbert av jorda.

Men i 1993 var økningen nede på under 4 gigatonn, mens de beregnede utslipp var omkring 23 gigatonn. Da skal altså etter teorien hele 19 gigatonn ha vært absorbert.

Ut fra kurvene i figur 4 og 5 kan vi se at andelen av menneskeskapt CO2 som blir ‘til overs’ varierer sterkt fra år til år. Den store variasjonen betyr at det ikke kan være menneskelig aktivitet alene som fører til CO2-vekst. Det betyr videre at naturen slett ikke har imot å absorbere halvparten eller to tredjedeler av menneskeskapte CO2-utslipp om den skulle finne det for godt.

Er de norske utslippene målbare?

De norske utslippene fant vi altså er på omkring 1,2 tusendeler av de totale utslippene, altså ca en tusendel av en slik stolpe. Det betyr at med den variasjon vi har i de eneste målingene man fester lit til, er det ikke mulig å måle noe som helst bidrag fra Norge med noen som helst sikkerhet.

Den andre veien, så er altså variasjonene så store at om hele Norge la seg på ryggen og oppga ånden og dermed la all aktivitet til null, så ville man ikke kunne fastslå noen effekt på målingene ved Mauna Loa. Til det er variasjonene i snitt omkring 0,7 ppm pr år, altså hundre ganger Norges totale utslipp.

Altså vel å merke om denne maksimaliseringen av menneskeskapt CO2s virkning holder stikk. Som vi kan se er innflytelsen av menneskeskapt CO2 sannsynligvis mye lavere, noe som man også finner i en rekke forskningsartikler. Min intensjon er å vise at om man svartmaler menneskeskapt CO2 mest mulig, har den likevel ingen målbar effekt.

Det er fullt mulig at ingen politikere på Stortinget er istand til å ta dette inn over seg. Ingen CO2-tiltak i Norge har den ringeste virkning på CO2-innholdet i atmosfæren.

(Red.anm: Begrunnelsen fra troende politikere er at alle land må ta sin del av CO2-tiltaken , uansett effekten av tiltakene i hvert land. Disse ser da suverent bort ifra at det bare er et tyvetalls vestlige land som vil prioritere slike tiltak framfor økonomisk vekst,mens de resterende øker utslippene i vesentlig støre grad enn land som Norge kutter utslipp.)

Er kutt i norske utslipp målbare på global temperatur?

Politikerne har blitt enige om et 1,5 gradersmål, hvor temperaturøkningen på global basis skal holdes lavere. De forskjellige scenariene man opererer med forteller oss at om man ikke reduserer utslippene vil temperaturen frem til 2100 stige med 1 til 5 grader Celsius på global basis.

Dette betyr at om hele Norge legger seg på rygg, oppgir ånden, og all aktivitet går ned til null, vil vi få en temperaturforskjell fra dette på en til fem åttitusendelers grad Celsius på global basis per år. Hvilket selvsagt heller ikke er målbart.

Hva koster det for ingenting?

Klimasaker har det til felles at de er religiøst basert. Når en politiker kan stå frem og hevde, uten det minste problem, at han eller hun gjør dette for å redde kloden, har fornuft og kunnskaper ingen sjanse.

CO2-prisen kombinert med kjøp av klimakvoter skal opp i 2000 kr tonnet ifølge statsbudsjettet. I 2021 var prisen i snitt omkring 1000 kr. Dette er altså en avlatshandel for å slippe å stanse pågående utslipp.

Dette gjelder også CO2-ekvivalenter fra andre gasser, og totale CO2-ekvivalenter i utslipp i Norge er 50 millioner tonn, noe som totalt gir 100 milliarder / år i CO2-avgifter.

Det skal altså koste Norge 100 milliarder i året å unngå en temperaturøkning på én til fem åttitusendels grad Celsius – som ikke er målbar.

Det verste er at ulike tiltakene koster mer enn å betale CO2-kvoteprisene. CO2-fangst på Klemetsrud sies å fange 400 000 tonn CO2 pr år, og dette skulle koste 7 milliarder over en femårsperiode. Selvsagt sprekker dette som alle andre prosjekter som staten setter i gang, men vi kan gjøre det enkelt og bruke disse tallene.

Da får vi en CO2-pris på 3500 kroner tonnet, altså godt over det dobbelte av bare å betale kvoteavgiftene og regne dette som «collateral damage» for å bo i verdens mest naive land.

Det ‘grønne skiftet’ er et sort hull

Selv om man forutsetter maksimal dominans av menneskeskapt CO2 er ikke norske utslipp målbare hverken på CO2-innholdet i atmosfæren eller på den globale temperaturen.

Ingen av landene der politikerne har omfavnet den grønne religionen har til hensikt å legge seg og sine nasjoner på ryggen, og derfor vil eventuelle CO2-kutt aldri bli maksimalt av hva man kan oppnå ved å vende tilbake til middelalderen.

De fleste landene i verden har ikke et BNP pr innbygger som vil tåle en slik skattlegging. De fleste landene i verden vil faktisk ønske å ta del i fremskrittet ved å forbrenne kull og olje.

Alle midlene som brukes på det ‘grønne skiftet’ går inn i et sort hull. Ingen tiltak er målbare eller vil noensinne bli det.

Det ‘grønne skiftet’ vil imidlertid ikke forsvinne, fordi det er en akseptert mekanisme for å overføre midler fra privatpersoner og fra staten til investorer og bedrifter. Disse midlene kunne vært brukt til å gjøre samfunnet bedre for oss alle, men slik de brukes på naturødeleggelser og andre grønne visjoner forarmer de oss som enkeltpersoner og samfunnet som helhet.

Det eneste som er spennende er å se hvor langt det kan gå før ødeleggelsene har blitt plagsomme. Norge har blitt et lydrike under EU og må lide under EUs visjoner om et grønt skifte fritt for kull og olje. Gass har kommet inn i varmen igjen nå som el-nettet truer med å kollapse. De første signaler om at kullkraftverk skal fyres opp igjen, og at flere kjernekraftverk settes i gang, har ankommet i det siste.

Men det er for sent. Norge er fortapt. Det er ingenting som kan redde oss fra å bli oppslukt av det sorte grøntskifte-hullet, for det gror sterkere og sterkere desto mer det suger til seg. Flere og flere blir fattige, flere og flere bedrifter legges ned, all aktivitet blir uutholdelig dyrt og matmangelen vil krone det hele, når det blir slutt på CO2-basert kunstgjødsel og annen CO2-basert matproduksjon.

Det grønne skiftet har ingen målbare resultater på CO2 og temperatur, og eksisterer kun som religion i en etterkristen verden, og som markedsmekanisme for dem som vil utnytte systemet.

41 thoughts on “Det ‘grønne skiftet’ er et sort hull. Forfattet av Geir Hasnes, universitetslektor II, institutt for teknisk kybernetikk. Delt

 1. Hi! I know this is kinda off topic but I was wondering which blog platform are you using for this website? I’m getting tired of WordPress because I’ve had problems with hackers and I’m looking at alternatives for another platform. I would be great if you could point me in the direction of a good platform.

 2. Content looks great. It’s obvious that everything has been meticulously prepared. You really care about your website, I couldn’t help writing a comment to congratulate you, I hope you continue your success.

 3. hi!,I love your writing so much! percentage we be in contact extra about your article on AOL? I need an expert in this house to unravel my problem. Maybe that’s you! Looking forward to see you.

 4. I have realized that online degree is getting common because attaining your college degree online has become a popular method for many people. Many people have never had a possibility to attend a conventional college or university yet seek the raised earning possibilities and career advancement that a Bachelor’s Degree gives you. Still others might have a qualification in one discipline but want to pursue something they already have an interest in.

 5. I?ve been exploring for a little for any high-quality articles or weblog posts on this kind of area . Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this site. Studying this information So i?m glad to express that I’ve a very just right uncanny feeling I came upon just what I needed. I so much unquestionably will make sure to don?t forget this website and provides it a glance on a constant basis.

 6. Hi there, I found your website via Google while looking for a related topic, your web site came up, it looks great. I have bookmarked it in my google bookmarks.

 7. One important thing is that when you are searching for a education loan you may find that you’ll need a co-signer. There are many scenarios where this is true because you may find that you do not have a past credit score so the loan provider will require that you’ve got someone cosign the financing for you. Interesting post.

 8. Hi, Neat post. There’s a problem with your site in internet explorer, would test this? IE still is the market leader and a huge portion of people will miss your magnificent writing due to this problem.

 9. Throughout this great design of things you’ll get an A with regard to hard work. Where you lost us was first on your specifics. You know, they say, the devil is in the details… And it couldn’t be more true here. Having said that, let me reveal to you just what did give good results. The text is quite convincing and this is possibly the reason why I am taking an effort to opine. I do not really make it a regular habit of doing that. 2nd, although I can certainly notice a leaps in logic you make, I am not sure of exactly how you seem to unite your ideas which inturn make the actual conclusion. For right now I will subscribe to your point however hope in the near future you connect the dots better.

 10. Thanks for your handy post. As time passes, I have been able to understand that the symptoms of mesothelioma are caused by the particular build up connected fluid between your lining of your lung and the torso cavity. The sickness may start in the chest vicinity and get distributed to other body parts. Other symptoms of pleural mesothelioma cancer include weight-loss, severe breathing trouble, fever, difficulty ingesting, and puffiness of the face and neck areas. It must be noted that some people with the disease usually do not experience any serious signs at all.

 11. Thanks for your recommendations on this blog. One thing I want to say is always that purchasing electronics items over the Internet is certainly not new. The truth is, in the past decades alone, the market for online gadgets has grown significantly. Today, you could find practically any type of electronic system and gizmo on the Internet, from cameras plus camcorders to computer spare parts and games consoles.

 12. Hey very nice blog!! Man .. Beautiful .. Amazing .. I’ll bookmark your web site and take the feeds also?I am happy to find numerous useful information here in the post, we need develop more techniques in this regard, thanks for sharing. . . . . .

 13. Thank you, I have recently been searching for info approximately this topic for a long time and yours is the best I have discovered so far. But, what about the bottom line? Are you positive in regards to the supply?

 14. I feel this is one of the most vital information for me. And i’m satisfied reading your article. But wanna observation on some general things, The site style is great, the articles is actually excellent : D. Just right process, cheers

 15. I simply could not go away your website prior to suggesting that I actually enjoyed the standard information an individual supply to your guests? Is going to be back regularly in order to investigate cross-check new posts

 16. Someone necessarily assist to make seriously posts I might state. That is the very first time I frequented your web page and thus far? I amazed with the research you made to make this particular submit extraordinary. Excellent job!

 17. I do believe all the ideas you have offered for your post. They are very convincing and will definitely work. Still, the posts are too brief for starters. May you please lengthen them a little from subsequent time? Thanks for the post.

 18. One thing I’d really like to say is that often before acquiring more computer system memory, check out the machine into which it is installed. Should the machine will be running Windows XP, for instance, a memory limit is 3.25GB. Adding a lot more than this would purely constitute a new waste. Make sure that one’s mother board can handle your upgrade quantity, as well. Interesting blog post.

 19. I am so happy to read this. This is the kind of manual that needs to be given and not the accidental misinformation that’s at the other blogs. Appreciate your sharing this best doc. Dr Vi PDO Thread Lift Melbourne 602A Bourke Street Melbourne Victoria Australia 3000

 20. Its such as you read my thoughts! You seem to understand so much approximately this, such as you wrote the book in it or something. I think that you just could do with some to force the message house a bit, however other than that, this is great blog. A fantastic read. I will definitely be back.

 21. You can certainly see your skills in the work you write. The world hopes for more passionate writers like you who are not afraid to say how they believe. Always go after your heart.

 22. It?s actually a nice and useful piece of information. I am happy that you shared this useful information with us. Please keep us informed like this. Thanks for sharing.

 23. Thanks for your write-up on this weblog. From my very own experience, periodically softening way up a photograph could possibly provide the professional photographer with a bit of an inspired flare. Often however, this soft clouds isn’t precisely what you had planned and can usually spoil a normally good snapshot, especially if you anticipate enlarging the item.

 24. One more important issue is that if you are a mature person, travel insurance regarding pensioners is something you need to really consider. The more aged you are, the more at risk you might be for getting something bad happen to you while in most foreign countries. If you are definitely not covered by some comprehensive insurance cover, you could have some serious problems. Thanks for giving your guidelines on this web blog.

 25. I have seen many useful things on your web site about personal computers. However, I’ve got the viewpoint that netbooks are still not quite powerful adequately to be a good selection if you normally do tasks that require a great deal of power, for instance video editing. But for web surfing, statement processing, and most other common computer work they are perfectly, provided you cannot mind the small screen size. Thank you sharing your opinions.

 26. Wow! This could be one particular of the most useful blogs We’ve ever arrive across on this subject. Actually Fantastic. I am also a specialist in this topic so I can understand your hard work.

 27. I appreciate, cause I found exactly what I was looking for. You have ended my 4 day long hunt! God Bless you man. Have a great day. Bye

 28. Great article. It is rather unfortunate that over the last years, the travel industry has had to fight terrorism, SARS, tsunamis, bird flu, swine flu, plus the first ever entire global tough economy. Through it the industry has really proven to be strong, resilient and dynamic, acquiring new strategies to deal with hardship. There are often fresh challenges and the opportunity to which the industry must yet again adapt and answer.

 29. One thing is that when you are searching for a education loan you may find that you’ll want a cosigner. There are many conditions where this is correct because you could find that you do not use a past credit history so the bank will require you have someone cosign the financial loan for you. Interesting post.

 30. I think this is among the most vital info for me. And i am glad reading your article. But want to remark on few general things, The site style is ideal, the articles is really excellent : D. Good job, cheers

 31. I loved as much as you will receive performed right here. The sketch is tasteful, your authored material stylish. nevertheless, you command get got an impatience over that you would like be delivering the following. unwell unquestionably come more before again as precisely the similar nearly very continuously within case you defend this hike.

 32. I have witnessed that charges for online degree authorities tend to be a terrific value. For example a full College Degree in Communication in the University of Phoenix Online consists of 60 credits with $515/credit or $30,900. Also American Intercontinental University Online makes available Bachelors of Business Administration with a whole course feature of 180 units and a price of $30,560. Online degree learning has made getting your education far more easy because you could earn your current degree in the comfort in your home and when you finish from office. Thanks for all other tips I have certainly learned from your blog.

 33. Fantastic items from you, man. I’ve take note your stuff previous to and you’re just too excellent. I actually like what you have received right here, really like what you’re stating and the way in which during which you assert it. You make it enjoyable and you still take care of to stay it smart. I can not wait to read much more from you. That is really a great website.

 34. I have been browsing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. In my view, if all web owners and bloggers made good content as you did, the web will be a lot more useful than ever before.

 35. We’re a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Your site offered us with valuable information to work on. You’ve done an impressive job and our whole community will be grateful to you.

 36. I would like to thank you for the efforts you have put in writing this web site. I’m hoping the same high-grade site post from you in the upcoming also. Actually your creative writing abilities has encouraged me to get my own site now. Actually the blogging is spreading its wings quickly. Your write up is a good example of it.

 37. One thing I’d like to say is the fact car insurance canceling is a dreaded experience and if you’re doing the suitable things like a driver you may not get one. Some people do are sent the notice that they are officially dropped by their own insurance company and several have to scramble to get more insurance after a cancellation. Cheap auto insurance rates are generally hard to get from a cancellation. Having the main reasons for auto insurance canceling can help people prevent getting rid of in one of the most critical privileges obtainable. Thanks for the concepts shared through your blog.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *