3. February 2023

Historielaus klimadebatt

Historielaus klimadebatt

Kronikk forfattet av professor Einar Sletten for Bergens Tidende, og refusert av avisen med følgende oppsiktsvekkende begrunnelse fra journalist Jon Tufto «VI TRYKKER SOM HOVEDREGEL IKKE SÅKALTE KLIMASKEPTISKE INNLEGG I BT».

Teksten under Slettens kronikk er forfattet av redaktør Geir Aaslid. Der får vi bekreftet at den redaksjonelle hovedlinjen i BT er at det skal være en ensretting av klimajournalistikken.

Vi starter med Slettens kronikk, og avslutter med avisens påfølgende bortforklaringer og sjikanøse opptreden samt redaktørens kommentarer til dette.

Ein kan få inntrykk av at dagens debatt om menneskeskapte endringar i klima er av ny dato. Professor Hans von Storch har i ein artikkel i World Res. Rev. (1996) påpeika at over dei siste 1000 åra har folk vore svært opptekne av å knyte klimaendringar til antropogen aktivitet. Ofte blei religiøse element lagt til grunn når unormalt vær oppstod, til dømes, ein lang våt periode i England på 14. hundretalet blei forklart med at det var Guds straffedom for folks livsstil.

Første del av det 20. århundre var prega av ein uvanleg varm periode i store delar av verda. Etter andre verdskrig gjekk vi så inn i ein kald periode. Førstesides oppslag i TIME (1974) og Newsweek (1975) åtvarar om «Another Ice Age» og «The Cooling World» Det blir vist til at«klimatologar er pessimistiske med omsyn til at politikarar kan gjere positive tiltak for å kompensere for endringar i klima. Utan slike planar vil det bli vanskeleg å takle klimaendringar når resultatet blir akutt. Afrika har hatt seks år med ekstrem tørke medan deler av USA og Japan har hatt den verste flaumen på over hundre år». Heldigvis begynte temperaturen å stige på 1980-talet.

Oppslaget i Newsweek fra 1975.

FNs klimapanel (IPCC) blei etablert i 1988 og presenterte snart datamodellar som viste at auke i CO2 –nivået kunne føre til dramatisk oppvarming ikkje nedkjøling. Men no viser det seg at temperaturen frå omlag 1998-2012 ikkje har stige i takt med auke av CO2-nivå. IPCC har problem med å forklare denne varmepausen (hiatus). Ein snakkar ikkje lenger om «Global oppvarming» men om «Globale klimaendringar».

Professor Lennart Bengtson er ein av Nordens fremste klimaekspertar. Han var forskar ved Max Planck-instituttet i Hamburg og har stått for utvikling av klimamodellar som m.a. IPCC bygger sine konklusjonar og anbefalingar på. Gjennom åra har han alltid avdramatisert dei mange alarmerande innspel frå beregnings-modellane. Han slår fast at dei har store svakheiter, klima har alltid variert, og i to tredeler av sin eksistens har kloden vore 7 °C varmare enn no. Ein har øydelagt klimadebatten og skapt hysteri, fordi ein brukar vêrhendingar som prov på klimaendringar, t.d. blir kraftige orkanar ofte knytt saman med global oppvarming. Aktivistar og politikarar har teke over klimadebatten. Ein må slutte med heile tida å bruke klimamodellar og i staden sjå på observasjonar av det som faktisk har skjedd (seier han).

Det blir hevda at vi må bruke føre var prinsippet for å sikre vår vestlege velferd. Men kva med utviklingslanda?­­­ Ein Kenyansk utviklingsekspert kom med fylgjande krasse kritikk på eit IPCC klimamøte. «Dei rike landa kan tillate seg lukseriøse ekperiment med andre former for energi, medan vi er på grensa for overlevelse. Eg kan ikkje sjå at solpanel vil gi kraft til stålindustri ellerjernbane. Dei kan til nøds drive ein transistorradio. Det som kjem fram frå heile klimadebatten er at nokon er ivrig etter å drepe den Afrikanske draumen om utvikling. Vi har blitt fortald ikkje rør våre ressursar, ikkje rør vår olje, ikkje rør våre kolressursar; det er sjølvmord.» Er det rart at vi har ein flyktningstraum frå Afrika! Det er ikkje klimaflyktningar som kjem, men folk som vil ta del i vår høge levestandard som faktisk er basert på fossil energi. Bjørn Lomborg (Copenhagen Consensus) viser til langt meir aktuelle miljøproblem enn klimaendringar i u-landa: dødsfall relatert til ute- og inneklima samt mangel på vatn og sanitære forhold. Samstundes driv Europa ein omsynlaus «plyndring» i Afrika etter metall som trengst for «det grøne skifte» (vindmøller, el-bilar).

Kvifor trur folk at vi har ei klimakrise i dag? Ein viktig faktor er at mange brukar Wikipedia som grunnlag for informasjon om klima. I 2010 blei det avslørt storstilt juks som omhandla klimaforsking. William Connolley, ein viktig forkjempar for konklusjonen i FNs klimarapport, hadde verv som senior redaktør for klimaspørsmål. Over ein 6-års periode omskreiv han omlag 500 artiklar der innhaldet ikkje stemte heilt med hans syn på global oppvarming. I alt 2000 bidragsytarar i dette feltet blei stengt ute på grunn av avvikande meiningar. Framleis ser vi tydelege spor etter Connolly i Wikipedia. Eit anna moment er internett tilgang. Før vi fekk satelittar kunne vi knappast få vite kva som hende i nabofylket. No får vi daglege skremmande rapportar inn i stova om orkanar, flaum, tørke, skogbrannar, jordskred frå heile verda. Ikkje rart vi får klimangst! IPCC vedgår at det ikkje er nokon klar trend i talet på flaumar og heller ingen trend i orkanar på verdsbasis. Satelittbilete viser at omfanget av forørkning i Sahara har minka, Sahel regionen har blitt grønare. CO2 auke i atmosfæren aukar veksten. Sidan 1930 har kornproduksjonen i verda blitt 5-dobla medan folketalet har auka 3,5 gonger. Dei siste 40 åra har jordbruksproduksjonen auka med 40 %. Problemet er fordeling av mat mellom rike og fattig land. For eit århundre sidan drap klimarelaterte katastrofar 500.000 mennesker kvart år. No, på trass av mange fleire menneske, er dette talet redusert med meir enn 95 prosent!

Det som er sikkert er at det før eller seinare blir slutt på fossil energi (kol, olje, gass). Vi bør difor innføre effektive sparetiltak utan å rasere naturen med vindmøller. På sikt blir vi nok nødt til å satse på kjernekraft slik som i Sverige, Finland og Frankrike.

Klima-ensretting i Bergens Tidende

Redaksjonen fikk tidlig høre fra representanter for den klimarealistiske 65 % – majoriteten på vestlandet at Bergens Tidende var enda mer useriøs enn Aftenposten i all sin klimadekning.

Det er ikke mulig, var vår umiddelbare og hoderistende reaksjon her på østlandet, vant som vi er med daglige doser med uviten, propaganda og andre klimakannestøperier fra Aftenposten, avisen som har gått fra å være legendarisk solid på Egil Sundars tid til å bli en åpen kloakk i vår tid.

Noen tilsendte tekster viste oss at vi tok feil, så vi begynte å følge BT tettere på hva de skrev om klimaet for å finne ut om vi hadde sett unntakene eller hovedregelen. Det tok ikke lang tid før vi skjønte at BT var noe for seg selv når det gjaldt å villede egne lesere.

Som vanlig i alle Schibsted-avisene, så var det mest interessante hva de utelater, nemlig nesten alle de viktigste faktaene: at det foregår en utidig sammenblanding av politikk og vitenskap i klimapanelet, at geologer og solforskere utestenges, at signifikant oppvarming opphørte fra 1998 og at det ikke eksisterer observasjoner som viser at våre utslipp har hatt en virkning på global temperatur. At Paris-avtalen ikke inneholder noen utslippsforpliktelser, at klimapanelets påstand om at minst 50 % av oppvarmingen etter 1950 er vår skyld, bare har støtte fra 0,3 % av klimaforskningen (Cook et al). I klimaensrettingen er det bare tallet 97 % som er akseptabelt og dette terper de på hele tiden.

Omfattende sjikane

BT slapp først til Sletten i et lite intervju som fulgte vanlig prosedyre, noen korte sitater fra det Sletten ville formidle og med det meste klippet vekk, fulgt av en laaaang hale hvor noen fra IPCC-leiren fikk fritt spillerom til å latterliggjøre Sletten samt komme med en rekke påstander som ikke var forankret i troverdig vitenskap.

I dagene derpå fulgte forargede tekster fra ulike naturfaglige analfabeter, først en musiker og så, mer forbausende, en professor i psykologi som befant seg midt i sitt eget ekkokammer hvor hun gruppetenkte til olympisk gullmedalje, ønsket å skrive om månen som en gul ost og i tillegg svevde i den villfarelse at klimaprofitørene ved Bjerknessenteret er det største naturvitenskapelige klimasenteret i Norden.

Man skjønner at de i psykologien ikke forstår at deterministisk klimamodellering på premisser som i beste fall er villedende står fjernt fra naturvitenskapen, men selv en psykolog burde forstå at man skal opptre varsomt i debatten på et fagfelt hvor man selv ikke kan skille viten fra uviten.

Senest ut i skittkastingstevlingen var Stortingsrepresentant Tom-Christer Nilsen (H) som skrev: «Den aldrende professor står igjen med lite injurierende kraft.Mytene ble løftet, fikk lyset på seg, og trollet sprakk.»

Professorene ved UiB er blitt til troll i den offentlige debatten. Den tiden er over, da Høyres Stortingsgruppe var dominert av de med både god folkeskikk og en utdanning som ga solid grunnlag for egne meninger.

Tilsvarsretten praktiseres bare sporadisk ovenfor klimadissidenter i en del medier i Norge, men 20. november ble Sletten aller nådigst innvilget audiens. Her ser man elementer fra kronikken over sammen med presiseringen av hvorfor kjemikompetanse utgjør en del av klimafeltet.

Pinlig for Bergens Tidende

Siden alle som kan ytre seg på fornuftig vis om klimaet som hovedregel er utelukket fra spaltene i BT, så får man heller ikke diskutert redaksjonens manglende respekt for ytringsfriheten i Norge og deres omfattende ensretting av det stoffet som tillates presentert for almenheten i Vest-Norge.

Vår leder Morten Jødal tok derfor tak i dette på sin profil på Facebook, og etter kort tid dukket BTs Jon Tufto opp med en lengre bortforklaring du kan lese ved å klikke på teksten til venstre.

Som man ser ønsker de i BT stor takhøyde, men forutsatt at man befinner seg under taket til profitørene i klimaindustrien. Begrunnelsen for at det skal være slik skaffer man seg ved å spille tobakkskortet, og dette utgjør 90 % av tekstlengden på Tuftos ikke helt oppegående tekst.

Debattantene på Facebook tok raskt poenget. Dette kan ikke forstås på en annen måte enn at BT mener at CO2 er like skadelig som tobakk, og at leserne må beskyttes mot innlegg som avdramtiserer virkningen av antropogene CO2-utslipp på samme måte som de beskyttes mot innlegg som avdramatiserer tobakkens skadelige virkning.

Ukultur i Schibsted-avisene

Det er fortsatt noen få igjen i Schbsted-avisene med et minimum av sosiale antenner, og ganske raskt dukket Frode Bjerkestrand opp i en unnsetningsaksjon som bekreftet at avisen sensurerte – legg merke til at i klimanytalen heter dette faktasjekk. Bjerkestrand er kulturredaktør i BT, og har ansvaret for debattredaksjonens ukultur.

Hans debatt-tekst kan du lese til venstre, og vi ser at han har fått med seg grunnprinsippet om verifikasjon i vitenskapen. Men han forstår ikke at naturvitenskap ikke er et demokrati hvor man ved hodetelling kan avgjøre hva som er riktig (overveiende sannsynlig), til erstatning for å observere i naturen.

Bjerkestrand skriver han er opptatt av ikke å forlede avisens lesere, samtidig som han ikke imøtegår kritikerne som påpeker at det er nettopp det avisen gjør så og si hele tiden – det pågår en klimaensretting i BT og avisen mangler respekt både for ytringsfrihet og vitenskap.

Bukk og havresekk

Bjerkestrand avslutter med en særdeles uspesifisert påstand om at avisen faktasjekker, og siden vi vet hvem BT deler seng med i klimaspørsmål, så kan vi anta at faktasjekken er like genial som den er i Aftenposten. Der bekreftet deres stabssjef sin rolle som ansvarlig for faktafeil, og lot det skinne gjennom at i klimaspørsmål var alt avisens ansatte skrev å anse for fakta, mens det kritikere kom med var faktafeil.

Fra andre journalister i Bergen har redaksjonen fått bekreftet at det i klimaspørsmål er blitt obligatorisk å løpe til Bjerknessenteret for å få vite hva man skal skrive. Mer bukk og havresekk kan det ikke bli.

Kanskje noen med overordnet ansvar i BT kan rydde opp i avisens ukultur?

Klimarealistene følger tilsvarsretten uten de restriksjoner som praktiseres i Bergens Tidende, og vil publisere det vi måtte få av henvendelser i denne saken fra redaksjonen i Bergens Tidende.

281 thoughts on “Historielaus klimadebatt

 1. �Not bad for a first training run. I think you might need a few private training sessions though.� I said sounding every bit a coach again.

 2. Thank you, I have just been searching for info approximately this subject for a
  long time and yours is the greatest I’ve discovered till now.

  But, what about the conclusion? Are you certain concerning the source?

 3. There are a lot of scammers online, so don’t just believe it. Because I have experienced being scammed online. When I tried yours, I thought it was a scam, but it wasn’t. I’m scared because of what I experienced. Some of your works are very good, all are beautiful and I learned a lot. thanks 🙂

 4. My mom said I should study on the computer because I don’t have school hahahaha my mom didn’t know that I was looking for something to entertain myself online, I was searching on google and I found your site, I’m having fun here. everything is written beautifully. so just keep doing that.

 5. With everything that appears to be developing within this particular subject matter, a significant percentage of viewpoints are somewhat radical. On the other hand, I beg your pardon, but I can not subscribe to your entire theory, all be it refreshing none the less. It seems to everybody that your remarks are generally not completely rationalized and in reality you are your self not totally convinced of your argument. In any case I did appreciate examining it.

 6. I was just looking for this information for some time. After 6 hours of continuous Googleing, finally I got it in your website. I wonder what is the lack of Google strategy that do not rank this kind of informative sites in top of the list. Usually the top sites are full of garbage.

 7. Thank you for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do some research on this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more from this post. I am very glad to see such fantastic info being shared freely out there.

 8. I feel that is among the so much vital info for me. And i’m glad studying your article. However want to remark on few common things, The web site style is great, the articles is truly great : D. Just right job, cheers

 9. I actually wanted to make a small note to appreciate you for these awesome tips and hints you are posting at this site. My prolonged internet research has at the end of the day been honored with good facts and strategies to write about with my family. I would claim that we visitors actually are undeniably blessed to exist in a useful community with so many awesome professionals with valuable hints. I feel quite happy to have encountered the web page and look forward to really more thrilling times reading here. Thanks a lot again for everything.

 10. Greetings from Los angeles! I’m bored at work so I decided to check out your website on my iphone during lunch break. I enjoy the info you present here and can’t wait to take a look when I get home. I’m surprised at how fast your blog loaded on my mobile .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, amazing site!

 11. whoah this blog is magnificent i love reading your articles. Keep up the good work! You know, a lot of people are searching around for this information, you can help them greatly.

 12. Greetings, I do think your web site could be having browser compatibility issues. Whenever I look at your blog in Safari, it looks fine but when opening in IE, it has some overlapping issues. I simply wanted to provide you with a quick heads up! Aside from that, wonderful site!

 13. Thanks for every other magnificent article. Where elsecould anyone get that kind of information in such a perfectmeans of writing? I have a presentation next week, and I’m on the search for such info.

 14. Normally I do not read article on blogs, but I wish to say that thiswrite-up very forced me to check out and do it! Your writing taste hasbeen amazed me. Thanks, quite nice article.

 15. I blog quite often and I seriously appreciate your content. This great article has truly peaked my interest. I am going to book mark your blog and keep checking for new details about once a week. I subscribed to your Feed too.

 16. hello!,I love your writing very a lot! proportion wecommunicate extra about your article on AOL? I require an expert in this area to resolve my problem.May be that is you! Taking a look ahead to see you.

 17. Sweet blog! I found it while searching on Yahoo News. Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News? I’ve been trying for a while but I never seem to get there! Many thanks

 18. Hi, I do think this is an excellent website. I stumbledupon it 😉 I may come back yet again since i have book-marked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to help others.

 19. Oh my goodness! Incredible article dude! Thank you, However I am having troubles with your RSS. I donít know the reason why I can’t join it. Is there anybody getting similar RSS issues? Anyone who knows the answer can you kindly respond? Thanks!!

 20. I’m not sure exactly why but this blog is loading incredibly slow for me. Is anyone else having this problem or is it a issue on my end? I’ll check back later and see if the problem still exists.

 21. It’s in point of fact a great and helpful pieceof information. I’m happy that you just shared this useful information with us.Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

 22. Greetings! This is my first visit to your blog! We are a group of volunteers and starting a new project in a community in the same niche. Your blog provided us beneficial information to work on. You have done a extraordinary job!

 23. Greetings, I think your website could possibly be having browser compatibility problems. Whenever I look at your blog in Safari, it looks fine however, if opening in IE, it’s got some overlapping issues. I simply wanted to provide you with a quick heads up! Besides that, excellent website!

 24. สำหรับผู้ที่อยากได้หารายได้ที่บ้านวันนี้เราขอเสนอเว็บไซต์พนันออนไลน์ UFABET เว็บของเราเป็นเว็บคาสิโนออนไลน์ อันดับแรกๆมีพนันบอลออนไลน์ไว้ให้บริการ พร้อมเกมออนไลน์อีกนานาประการเกมอีกทั้ง สล็อต บาคาร่า ยิงปลา และก็ฯลฯ มากกว่า 200 เกม

 25. Hey There. I found your blog using msn. This is a reallywell written article. I’ll be sure to bookmark it andcome back to read more of your useful info. Thanks for the post.I will definitely return.

 26. Hi friends, how is all, and what you would like to say regarding this piece of writing, in my view its in fact remarkable in favor of me.

 27. Aw, this was an exceptionally nice post. Finding the time and actual effort to createa great article… but what can I say… Iprocrastinate a whole lot and don’t seem to get nearly anything done.

 28. Excellent post. I was checking constantly thisblog and I’m impressed! Very helpful information specially the last part 🙂 I care for such info much. I was looking for this certain information for a long time.Thank you and best of luck.

 29. I do not even know how I ended up here, but I thought this post was good. I do not know who you are but definitely you’re going to a famous blogger if you are not already 😉 Cheers!

 30. Aw, this was an extremely nice post. Spending some time and actual effort to produce a really good articleÖ but what can I sayÖ I procrastinate a whole lot and never seem to get anything done.

 31. ตอนแรกตั้งใจว่าจะลองเล่นครับ ก็โดนโกงไปหลายเว็บเหมือนกันแต่พอมาเจอ คาสิโนออนไลน์ เว็บที่ใครๆก็รู้จัก พอได้มาลองเล่นดู ติดใจเลยครับ ชอบมากๆ จ่ายจริง จ่ายเต็ม ใช้ระบบฝากถอนอัตโนมัติไม่มีขั้นต่ำ ไม่ต้องผ่านตัวแทนใดๆทั้งสิ้น ผมชอบมากๆ เลยครับ

 32. Aw, this was a very nice post. Taking the time and actual effort to make a really good article… but what can I say… I procrastinate a lot and don’t seem to get anything done.

 33. ✨เว็บตรง💥แตกง่าย💥มั่นคงล้าน ✨🎰สล็อต🎲คาสิโน♥️บาคาร่า⚽️กีฬา🔢หวย💯ไพ่👉ถอนไม่จำกัดครั้ง👉ฝากขั่นต่ำ1บาท👉ไม่ต้องโยกเงินให้เสียเวลา👉มีแอดมินดูแล24ชั่วโมง💵💵👉รับทุกธนาคาร 🏪📲ฝากถอน ทำรายการไม่เกิน10 วินาที

 34. Hi there! I could have sworn I’ve been to this blog before but after checking through some of the post I realized it’s new to me. Nonetheless, I’m definitely delighted I found it and I’ll be book-marking and checking back often!

 35. I blog frequently and I genuinely thank you for your information. Your article has really peaked my interest.I am going to book mark your blog and keep checking for new information about once a week.I subscribed to your Feed as well.

 36. Aw, this was an extremely good post. Spending some time and actual effort to create a really good articleÖ but what can I sayÖ I hesitate a lot and never seem to get anything done.

 37. The enumeration of option curious your patient is to personal the more unexceptional, intimacy, and growth requirements you had alanine to note ED. tadalafil professional Jtlmix thxsjo

 38. Thanks for one’s marvelous posting! I seriously enjoyed reading it, you can be a great author.I will be sure to bookmark your blog and definitely will come back later on. I want to encourage you continue your great job, have a nice holiday weekend!

 39. Wow! This can be one particular of the most beneficial blogs We have ever arrive across on this subject. Actually Excellent. I’m also an expert in this topic therefore I can understand your effort.

 40. Wow that was strange. I just wrote an extremely long comment but after I clicked submit my comment didn’t appear.Grrrr… well I’m not writing all that over again. Regardless,just wanted to say excellent blog!

 41. You can definitely see your expertise within the work you write.The world hopes for more passionate writers such as you who are not afraid to mention how they believe.All the time follow your heart.

 42. Aw, this was an exceptionally nice post. Taking a few minutes and actual effort to create a great articleÖ but what can I sayÖ I procrastinate a whole lot and don’t manage to get anything done.

 43. Thank you for content. Area rugs and online home decor store. Hello Administ . Dünyanın her yerinden kalite puanı yüksek sitelerden hacklink almak için bizimle iletişim kurabilirsiniz. Hacklink ihtiyaçlarınledebilirsiniz.

 44. Nice post. I was checking continuously this blog and I’mimpressed! Very helpful information particularlythe closing section 🙂 I maintain such information a lot. I was seeking this particularinfo for a very lengthy time. Thank you and best of luck.

 45. จำเป็นที่จะต้องยอมรับสารภาพว่าคาสิโนออนไลน์ เป็นวิธีทางการพนันที่ทั้งสะดวกแล้วก็ไม่มีอันตราย UFABET ที่ได้รับการยินยอมรับเป็นอย่างมากจากสาวกพนันออนไลน์ว่าจ่ายจริงจ่ายเต็ม ทำเงินได้จริง ที่สุดของเว็บคาสิโนออนไลน์จำเป็นที่จะต้อง UFABET

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *