9. December 2023

«Klimakrisen» savner basis i vitenskap.

https://www.universitetsavisa.no/geir-hasnes-klima/klimakrisen-savner-basis-i-vitenskap/198753

Ytring

«Klimakrisen» savner basis i vitenskap. Universitetavisa.no  Geir Hasnes, universitetslektor 2, institutt for teknisk kybernetikk

Vi snakker om et fenomen som «har eskalert i massemedia mest sannsynlig fordi det er et begrep som folk kan legge hva som helst de måtte føle for inn i det,» skriver Geir Hasnes i denne ytringen.

Klodens klima – i krise? FNs klimapanel anvender ikke ordet «klimakrise» i sin rapport, rapporterer Hasnes, som har lest den fra perm til perm. Foto: Wikimedia Commons

Geir HasnesUNIVERSITETSLEKTOR 2, INSTITUTT FOR TEKNISK KYBERNETIKK

PUBLISERT Tirsdag 31. august 2021 – 12:34 SIST OPPDATERT Tirsdag 31. august 2021 – 14:27

”Klimakrisen” er et interessant fenomen, ettersom det ikke har basis hverken i vitenskap eller observasjoner. Det har eskalert i massemedia mest sannsynlig fordi det er et begrep som folk kan legge hva som helst de måtte føle for inn i det, kombinert med menneskenes trang til å se skrekk- og katastrofefilmer og lytte til profeter med dommedagsvisjoner.

 1. Klimarapporten forteller ikke om noen klimakrise

FNs klimapanel har kommet med ny klimarapport. I media beskrives denne som selve grunnlaget for ”klimakrisen” og at den nærmest har sementert denne ”krisen”. Overskriftene overgår hverandre i å fortelle hvor ille det står til med Moder Jord. Mange mennesker får ”klima-angst” og mange oppsøker psykolog.

– Det er kanskje én ting mer enn noe annet som har gjort meg sikker på at ”klimakrisen” ikke eksisterer, og det er den uavlatelige, stupide og naive propagandaen som følger den, skriver Hasnes. Foto: privat.

Etter min mening burde de heller oppsøke kildene og finne ut hva som står der. Dette er nemlig det eneste sted klimarapporten nevner ”klimakrisen”:

“Also, some media outlets have recently adopted and promoted terms and phrases stronger than the more neutral ‘climate change’ and ‘global warming’, including ‘climate crisis’, ‘global heating’, and ‘climate emergency’ (Zeldin-O’Neill, 2019).” (side 228).

Altså: Klimarapporten konkluderer med at ”klimakrise” og lignende sterke uttrykk finnes kun i media. Ikke ett sted forteller klimarapporten selv at der er en ”klimakrise”. For den saks skyld nevnes ikke noen klimakrise i tidligere klimarapporter.

 1. Det såkalte ”grønne skiftet” vil aldri finne sted.

I tre av mine tidligere artikler regnet jeg på om det grønne skiftet overhodet var gjennomførbart, om det var ”bærekraftig”, og om vindkraft og solkraft var fornybar energiproduksjon. Det var det selvsagt ikke, til tross for at jeg ikke regnet på eksponensiell vekst, men lineær vekst i energiforbruket i verden. For å oppnå politikernes lovede grønne skifte med nullutslipp må man sette opp 2000+ vindturbiner hver eneste dag i all evighet, eller legge ut 200 kvadratkilometer med solpaneler hver eneste dag i all evighet – eller bygge to atomkraftverk hver dag i all evighet.

Dette vil uansett ikke kompensere for den økte produksjon av stål og sement som da skal til. Men dette er bagateller for politikerne som skal avslutte produksjon av stål og sement for nullutslippets sak.

Dette skrev jeg om i februar. Noen måneder senere besluttet imidlertid de norske politikerne å øke løftene sine om å redusere utslippene, med 55% innen 2030. Men det er ingen ting som tyder på at politikerne har forsert utbyggingen, enn si satt igang overhodet. Jeg tror faktisk at de ikke tror på sine egne ord og løfter; de bare sier det fordi alle andre politikere sier det.

Om dette løftet var gitt på verdensbasis – og det burde det vel, for Norges utslipp utgjør bare 0.167 prosent, så må man øke industrisatsingen. Skal man produsere 22 TW kontinuerlig i 2050 så må man i 2030 produsere 55% av dette som er 12,1 TW. Den 1. september har verden 8 år og 4 måneder å gjennoomføre dette på, altså 3044 dager. Det betyr at behovet for å installere 2,08 GW pr dag har økt til 3,975 GW per dag, altså nesten en dobling av effekten – fortsatt forutsatt en lineær – og ikke eksponensiell – økning av verdens energiforbruk.

I tillegg må man faktisk sette opp vindturbiner og solcellepaneler før 2030, noe man ville slippe om målet kun skulle oppnås innen 2050, fordi en grov levetidsbetraktning gir en snittalder på disse på 20 år om man er snill i beregningene.

Altså: Ved å love et grønt skifte innen 2050 trenger ikke dagens politikere å gjøre noe før 2030, med mindre de ville bygge kjernekraftverk som har lenger levetid enn tyve år, men ved å love 55% av dette innen 2030 så må de faktisk begynne. Ikke at man kan se tegn til noe slikt.

La oss nå si at dette løftet skulle gjøres gjeldende kun for Norge og vi skal erstatte vårt eget CO2-utslipp. Verdens totale utslipp i 2020 var lavere enn i 2019, men er på vei oppover igjen. La oss likevel si at vi holder oss stabile fra 2020 av – istedenfor å regne med lineær vekst, og ta utgangspunkt i 30 Gigatonn. Norges andel i 2020 var 50 millioner tonn. Dette gir 0.167 prosent.

Antallet vindturbiner som må settes opp i Norge hver dag frem til 2030 (uten backup-last) blir da (2080 x 0,0017) = 3,5 vindturbin pr dag. Ganget med 3044 dager er dette 10 552 vindturbiner. Frem til 2030 har altså politikerne lovet oss at her skal poppe opp vindturbiner over hele landet som hestehov om våren, men så skal dette fortsette i litt lavere hastighet frem til 2050. Det er bare det at med tyve års levetid må man begynne å doble oppsettingen i 2042 for å erstatte de som nå er utrangerte.

I 2030 vil det altså stå én vindturbin pr 30 kvadratkilometer i Norge for å besørge 55% måloppnåelse. F. eks. vil Oslo kommune, for å dekke sin andel geografisk, måtte sette opp 15 gjennomsnittlige vindturbiner frem til 2030 eller en i halvåret sånn cirka. Men det vil jo ikke stoppe der. Trondheim kommune på sin side må sette opp litt over én turbin i året og vil i 2050 har 20 turbiner operable. Altså om de trodde på sine egne løfter.

Da dette er utopisk, selv for politikere som lever i sin egen drømmeverden, er det ikke rart at man begynner å snakke om havvind og om dobbelt så store vindturbiner. Men der er det mer interessant å snakke om kapasitetstetthet, da disse ikke kan stå for tett. La oss for enkelhets skyld bruke 5MW pr kvadratkilometer installert vindturbinområde.

Siden det heller ikke ser ut til at vindturbiner på land er særlig populære og at konsesjoner nå er vanskelige å få, så kan vi se på hvordan havvind kan løse politikerløftet. Installasjon pr dag blir (3975 MW x 0,00167) = 6,62 MW pr dag. Dette gir en utbyggingstakt på 1,32 kvadratkilometer hav pr dag og i 2030 vil dette dekke 4000 kvadratkilometer langs norskekysten, hvorpå utbyggingstakten går litt ned frem til 2042 hvor erstatningene må begynne å bli bygget samtidig med at nye områder kommer til.

Hvis vi går ut fra at kostnadene er CAPEX £2 millioner og OPEX £75 tusen / år pr utbygget MW for en offshore vindturbin koster det 210 millioner NOK per kvadratkilometer for en offshore vindpark som varer i 20-25 år. Utbyggingen frem til 2030 koster da 840 milliarder – for 0,17% av verdens klimautslipp. Dersom alle land i verden skulle gjøre tilsvarende vil dette koste 500 billioner eller 56 billion US$ – eller 6,8 billioner dollar per år – hvilket gjør offshore vind dyrere enn konvensjonell vind. Dette tilsvarer forøvrig brutto nasjonalprodukt til mer enn hundre av verdens 195 land oppført i statistikk fra World Monetary Forum.

Jeg er bare forbauset over at folk tar dette seriøst.

3) Ugyldige påstander om ”klimakrisen”

Det refereres f. eks. til at det er ”konsensus” blant klimaforskere for at der er en klimakrise. Men konsensus er ikke vitenskap. Den teller ikke. Konsensus er synsing, og det er helt likegyldig for vitenskapen om noen synser om den. Tenk om man skulle avvise relativitetsteorien for hundre år siden: Det er 97% fysikere som er enige i at Einstein tar feil. Eller: 97% av kardinalene er enige i at Galileo tar feil.

Media går bananas om temperaturrekorder. Men det er helt likegyldig hvor mange rekorder som settes. Det som har betydning er om disse er forårsaket av forhøyet CO2-utslipp eller ikke. Beregninger av global gjennomsnittstemperatur og rekonstruksjon av tidligere tiders temperaturer er ikke så rett frem som man får inntrykk av i media. Hete og temperatur ikke har noen en-til-en relasjon. Rekorder er ganske enkelt anekdotiske bevis – og det gjelder begge veier. Man kan hverken bevise eller motbevise en ”klimakrise” ved temperaturrekorder.

Media går bananas om flom og skogbrann, og der er de også helt likegyldige til å prøve å finne mulige andre årsaker enn øket CO2– som det er mange av. Men dette er uansett også anekdotiske bevis. Årsakssammenhengen mellom katastrofer øg økt CO2 i atmosfæren er ikke vitenskapelig, bare antatt eller påstått.

Teoretiseringen om at økt CO2 fører til økte temperaturer verden over, er ikke formulert i noen vitenskapelig teori og kan derfor ikke falsifiseres. Istedet prøver man å finne en sammenheng, kalt klimasensitiviteten, hvor en økning i CO2 skal føre til en økning i global temperatur. ”Klimakrisen” står og faller med klimasensitiviteten.

Man har prøvd å bestemme denne klimasensitiviteten i hundrevis av studier, men de spriker like mye som for over 40 år siden, til tross for en ufattelig økning i regnekraft siden da. Usikkerheten er like stor i dag som for 40 år siden. Man kan observere en generell trend i nedgangen av anslagene, det er alt.

Uten at man har bestemt klimasensitiviteten og funnet den bevist ved observasjoner, forblir dette kun en modell som må fastsettes ved kurvetilpasning. Dette er ikke vitenskap, men antagelsesskap, hvor man baserer sine modeller på antagelser.

4) Jorda er bevislig blitt grønnere.

Det eneste man kan fastslå vitenskapelig er at jorda har blitt grønnere som følge av CO2-utslipp. Vitenskapelige publikasjoner basert på satelllittobservasjoner slår fast at siden 1979 har jordas grønne dekke blitt mellom 15 og 20% større. Forskjellige studier tilegner økt CO2 en hovedpart av ansvaret for dette, mens intens skogplanting i India og China også utgjør en stor del av økningen.

Det er spesielt morsomt med skogbranner som anekdotisk bevis for ”klimakrisen” fordi narrativet for ti år siden fortalte at det skulle bli mer ørken og mer avskoging. Men det har det altså ikke blitt. Ørknene gror til i randområdene og Amazonas har den største gjenvekst i verden. Dessuten vil mer CO2 i atmosfæren føre til at plantene holder bedre på fuktigheten, hvilket igjen gir færre skogbranner.

5) Hva sier egentlig klimarapportene

Jeg har arbeidet meg gjennom klimarapportene og de forteller ikke det som media forteller om dem. Det fantes f. eks. ingen grunnlag i 2007-rapporten for å tro at isbjørnene skulle få det verre, slik Al Gore messet da han fikk Nobels fredspris. Ingen ting.

En annen påstand som både VG og Direktøren for Direktoratet for Naturforvaltning hevdet, at verdens dyreliv skulle stå 30% mer i fare for å dø ut her etter 2007-rapporten, var ren synsing, og datagrunnlaget i rapporten ga intet grunnlag for påstanden. En tredje profeti allerede fra 1990 om muligheten for aksellererende havnivåstigning skaper til stadighet overskrifter, men det later til, når man ser bort fra den generelle isostasi på jorda, at havet har stoppet å stige etter siste istid. Det observeres simpelthen ingen aksellererende havnivåstigning i verden.

6) Den verste usakligheten: Propaganda

Det er kanskje én ting mer enn noe annet som har gjort meg sikker på at ”klimakrisen” ikke eksisterer, og det er den uavlatelige, stupide og naive propagandaen som følger den.

Er det f. eks. noen som tror at jeg blit mer overbevist om ”klimakrisen” når jeg blir presentert for brunfargede eller gråsvarte fotografier av vanndamp fra kjøletårn til kraftverk som illustrasjonsbilder – som liksom skal være bevis for farlige CO2-utslipp?

Er det noen som tror at jeg blir mer overbevist om ”global oppvarming” ved at man farger værkartet på NRK blodrødt ved alminnelige sommertemperaturer?

Er det noen som tror at jeg blir påvirket av omtrentlige utsagn som at ”forskerne er enda sikrere enn før”, ”forskerne er overrasket over at det går enda raskere enn før”, ”det er enda verre enn det var tidligere”. Det er jo bare å gå til kildene. Dessuten – Hvordan er det mulig å bli ”enda sikrere”? Var de ikke så sikre tidligere? Var all tidligere propaganda basert på usikre kilder?

Er ”Hensikten helliger middelet” en fornuftig grunn for alt dette journalistiske tøvet? At man stiller opp såkalte autoritetspersoner som sier at vi har bare så mange dager eller uker eller måneder eller år igjen før det er for sent?

Ifjor kunne vi bivåne en velregissert propagandaaksjon. Avisoverskriftene skulle gi oss inntrykk av at særlig vi i Norge var ekstra klimakriseutsatte enn resten av verden. Den typiske overskrift var ”Oppvarmingen går dobbelt så raskt i Norge som i resten av verden!”

Så ser jeg noe morsomt. Samme overskrift finnes i Sverige, Finland, Japan, osv osv. – det var bare å bytte ut navnet på landet eller området. Så – egentlig – gikk det dobbelt så raskt i hvert eneste land som i resten av verden. Hvor var mysteriet?

Det var enkelt. Land dekker 29% av jorda, hav 71%. Ved en generell global temperaturstigning vil temperaturen over land stige omkring dobbelt så mye som gjennomsnittet for land og hav sammen. Men – overskriften løy, for nede i teksten sto det som var korrekt – og som er velkjent og etablert vitenskap – at temperaturen i Norge (eller hvilketsomhelst land) steg dobbelt så raskt som gjennomsnittet for verden – som ikke er det samme som ”i resten av verden”. Så når temperaturen på verdensbasis snur, så vil temperaturen på land synke dobbelt så raskt sånn cirka som gjennomsnittet for hav og land. Det er ikke mer med det, men overskriften var designet for å bli oppfattet som bevis for ”klimakrisen”.

7) Hva bør gjøres?

NTNU har et særlig ansvar når det gjelder å holde hodet klart når det serveres en styrtflom av påstander i media. Det forplikter å kalle seg et universitet for vitenskap og teknologi. Studentene kunne ha godt av å ha et fag, aller helst i første klasse, hvor de lærte kildekritikk, retorikk, begrepsdannelse, hersketeknikker, den vitenskapelige metode, vitenskapsteori og vitenskapshistorie, hvor de lærte hva som kjennetegner religioner og massesuggesjon, og hvor de lærte om alle triksene som omgir oss, fra politikere, aktivister, journalister, næringslivsfolk, alle som ønsker å benytte oss til sin fordel.

Vi vil aldri greie å utrydde menneskehetens hang til å elske profetier, men vi kan i det minste forhindre oss selv og dem rundt oss fra å bli lurt.

V

2,322 thoughts on “«Klimakrisen» savner basis i vitenskap.

 1. Have you ever considered publishing an ebook or guest
  authoring on other websites? I have a blog based on the same topics
  you discuss and would really like to have you share
  some stories/information. I know my subscribers would value your work.
  If you are even remotely interested, feel free to shoot me an e-mail.

 2. After looking into a handful of the blog posts on your blog, I seriously appreciate your way of writing a blog. I added it to my bookmark website list and will be checking back soon. Please visit my website too and let me know what you think.

 3. After I originally left a comment I appear to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on each time a comment is added I receive 4 emails with the exact same comment. There has to be a means you are able to remove me from that service? Kudos.

 4. You can definitely see your skills within the article you write. The world hopes for even more passionate writers such as you who are not afraid to say how they believe. At all times go after your heart.

 5. I would like to thank you for the efforts you’ve put in penning this blog. I am hoping to see the same high-grade content from you later on as well. In truth, your creative writing abilities has motivated me to get my own website now 😉

 6. An intriguing discussion is definitely worth comment. I think that you need to publish more on this issue, it might not be a taboo matter but generally folks don’t talk about such issues. To the next! Best wishes.

 7. Absolutely indited content material, thanks for entropy. “The bravest thing you can do when you are not brave is to profess courage and act accordingly.” by Corra Harris.

 8. Everything is very open with a really clear description of the challenges. It was really informative. Your website is very helpful. Thank you for sharing!

 9. You’ve made some good points there. I checked on the web for more info about the issue and found most people will go along with your views on this web site.

 10. I’m just dandy lol tall dark an handsome lol short white an ugly i’m ok i just like to have a lougth. Athiene, age 26, escort in Herzliya / Israel de la sierra

 11. Hi there! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing a few months of hard work due to no data backup. Do you have any methods to stop hackers?

 12. Hello there, just became alert to your blog through Google,and found that it’s truly informative. I’m going to watch out for brussels.I’ll be grateful if you continue this in future. Lots of people will be benefited fromyour writing. Cheers!

 13. The very next time I read a blog, I hope that it does not disappoint me just as much as this particular one. I mean, I know it was my choice to read through, but I genuinely believed you would probably have something useful to say. All I hear is a bunch of whining about something you can fix if you were not too busy searching for attention.

 14. F*ckin’ amazing things here. I am very glad to see your post. Thanks a lot and i’m looking forward to contact you. Will you please drop me a mail?

 15. I will right away seize your rss as I can’t in findingyour e-mail subscription hyperlink or e-newsletter service.Do you have any? Please allow me realize in order that I may subscribe.Thanks.

 16. My brother recommended I might like this website. He was entirely right. This post truly made my day. You cann’t imagine simply how much time I had spent for this information! Thanks!

 17. I am curious to find out what blog platform you’re working with? I’m experiencing some small security issues with my latest blog and I would like to find something more safeguarded. Do you have any recommendations?

 18. I love what you guys are up too. This kind of clever work and reporting!Keep up the amazing works guys I’ve added you guys to my blogroll.

 19. Hi my loved one! I want to say that this article is awesome, nice written and include approximatelyall important infos. I would like to see extra posts like this .

 20. My partner and I stumbled over here coming from a different page and thought I might as well check things out. I like what I see so i am just following you. Look forward to exploring your web page yet again.

 21. I seriously love your site.. Very nice colors & theme. Did you make this site yourself? Please reply back as I’m planning to create my own personal website and would like to learn where you got this from or what the theme is named. Appreciate it.

 22. Can I simply just say what a relief to uncover somebody who truly understands what they’re talking about on the net. You definitely realize how to bring an issue to light and make it important. More and more people have to look at this and understand this side of the story. I was surprised that you are not more popular given that you certainly possess the gift.

 23. Paragraph writing is also a fun, if you be familiar with after that you can write or else it is complicated to write.

 24. fantastic publish, very informative. I’m wondering why the other experts of this sector donot notice this. You must continue your writing. I am confident, you’ve a huge readers’ base already!

 25. Heya i’m for the first time here. I found this board and I in finding It truly useful & it helped me out a lot. I hope to provide one thing back and help others such as you helped me.

 26. An intriguing discussion is definitely worth comment. There’s no doubt that that you need to write more on this topic, it may not be a taboo subject but generally people do not talk about such subjects. To the next! Kind regards.

 27. An impressive share! I’ve just forwarded this onto a coworker who was conducting a little homework on this. And he in fact bought me lunch due to the fact that I discovered it for him… lol. So let me reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanks for spending the time to talk about this issue here on your website.

 28. I blog frequently and I truly appreciate your information. Your article has really peaked my interest. I’m going to bookmark your blog and keep checking for new information about once per week. I opted in for your Feed too.

 29. Oh my goodness! Awesome article dude! Many thanks, However I am encountering issues with your RSS. I don’t understand the reason why I can’t subscribe to it. Is there anybody else having the same RSS problems? Anyone who knows the solution will you kindly respond? Thanks!!

 30. Hello! I could have sworn Iíve been to your blog before but after browsing through a few of the posts I realized itís new to me. Regardless, Iím certainly delighted I came across it and Iíll be bookmarking it and checking back frequently!

 31. Thanks for your personal marvelous posting! I certainly enjoyed reading it, you are a great author.I will alwaysbookmark your blog and may come back down the road.I want to encourage one to continue your great work,have a nice evening!

 32. After I originally left a comment I seem to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on each time a comment is added I get four emails with the same comment. Perhaps there is a way you are able to remove me from that service? Many thanks.

 33. An interesting dialogue is worth comment. I believe that you need to write extra on this subject, it won’t be a taboo topic but usually people are not sufficient to speak on such topics. To the next. Cheers

 34. Don’t just upload 1, sometimes 2 videos, upload a multitude of videos. The shorter the recording the better of the opportunity you have of much less watching. Having a watermark in your video works wonders.

 35. whoah this blog is wonderful i really like reading your posts. Stay up the great work! You understand, lots of people are hunting around for this information, you can aid them greatly.

 36. Hello! I could have sworn I’ve been to this blog before but after looking at many of the posts I realized it’s new to me. Regardless, I’m certainly delighted I stumbled upon it and I’ll be book-marking it and checking back regularly.

 37. An impressive share! I have just forwarded this onto a friend who had been doing a little homework on this. And he in fact bought me dinner due to the fact that I discovered it for him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanks for spending the time to talk about this subject here on your internet site.

 38. Aw, this was a really nice post. In concept I wish to put in writing like this moreover – taking time and precise effort to make a very good article… but what can I say… I procrastinate alot and under no circumstances seem to get something done.

 39. An interesting discussion is worth comment. I think that you ought to write more on this topic, it might not be a taboo subject but typically people don’t talk about such issues. To the next! Cheers!!

 40. Oh my goodness! Awesome article dude! Thank you so much, However I am having troubles with your RSS. I don’t know the reason why I am unable to subscribe to it. Is there anybody else getting similar RSS issues? Anybody who knows the answer will you kindly respond? Thanks!

 41. The very next time I read a blog, I hope that it won’t disappoint me as much as this particular one. After all, Yes, it was my choice to read through, however I actually thought you would probably have something useful to say. All I hear is a bunch of complaining about something you could fix if you weren’t too busy searching for attention.

 42. Howdy! This article couldnít be written much better! Looking at this post reminds me of my previous roommate! He continually kept preaching about this. I’ll send this information to him. Fairly certain he’ll have a good read. Thank you for sharing!

 43. Nice post. I learn something new and challenging on blogs I stumbleupon every day. It’s always exciting to read through articles from other authors and use a little something from other web sites.

 44. Hi there! This article couldn’t be written much better! Going through this post reminds me of my previous roommate! He continually kept talking about this. I am going to forward this information to him. Pretty sure he’s going to have a very good read. Thank you for sharing!

 45. Howdy! This article could not be written much better! Reading through this article reminds me of my previous roommate! He constantly kept preaching about this. I’ll send this information to him. Fairly certain he will have a very good read. I appreciate you for sharing!

 46. Right here is the right website for everyone who wishes to find out about this topic. You realize a whole lot its almost tough to argue with you (not that I actually will need to…HaHa). You definitely put a brand new spin on a subject that has been discussed for years. Wonderful stuff, just great.

 47. Oh my goodness! Incredible article dude! Thank you, However I am experiencing difficulties with your RSS. I don’t understand the reason why I am unable to subscribe to it. Is there anyone else having the same RSS problems? Anybody who knows the solution will you kindly respond? Thanx!

 48. I was extremely pleased to uncover this website. I need to to thank you for your time for this wonderful read!! I definitely really liked every part of it and I have you bookmarked to look at new stuff on your website.

 49. A fascinating discussion is worth comment. I think that you should write more about this issue, it may not be a taboo subject but generally folks don’t speak about such issues. To the next! Best wishes!!

 50. Spot on with this write-up, I truly believe this web site needs far more attention. I’ll probably be back again to read more, thanks for the advice!

 51. Having read this I thought it was extremely enlightening. I appreciate you taking the time and energy to put this content together. I once again find myself spending way too much time both reading and commenting. But so what, it was still worth it!

 52. Hi, There’s no doubt that your blog could possibly be having web browser compatibility problems. Whenever I look at your website in Safari, it looks fine but when opening in I.E., it’s got some overlapping issues. I just wanted to provide you with a quick heads up! Besides that, great blog!

 53. It is in reality a nice and helpful piece of info. I’m glad that you just shared this useful information with us. Please stay us informed like this. Thanks for sharing.

 54. It’s actually a nice and helpful piece of info. I’m happy that you just shared this useful info with us. Please keep us up to date like this. Thank you for sharing.

 55. Nice post. I learn something totally new and challenging on sites I stumbleupon everyday. It will always be useful to read content from other writers and practice something from other sites.

 56. Thanks for another fantastic article. Where else could anybody get that kind of information in such an ideal way of writing? I’ve a presentation next week, and I’m on the look for such information.

 57. An impressive share! I’ve just forwarded this onto a co-worker who was conducting a little homework on this. And he actually ordered me dinner simply because I stumbled upon it for him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending time to discuss this topic here on your blog.

 58. Howdy! This post could not be written much better! Looking at this post reminds me of my previous roommate! He always kept preaching about this. I will send this post to him. Fairly certain he will have a good read. Many thanks for sharing!

 59. Nice post. I learn something totally new and challenging on websites I stumbleupon every day. It’s always useful to read content from other writers and use a little something from other websites.

 60. Aw, this was a very nice post. Spending some time and actual effort to produce a great article… but what can I say… I procrastinate a whole lot and never seem to get anything done.

 61. Thanks for your marvelous posting! I certainly enjoyed reading it,you’re a great author. I will make certain to bookmark your blog and may come back later in life.I want to encourage continue your great writing, have a nice holiday weekend!

 62. This is a really good tip particularly to those fresh to the blogosphere.Simple but very accurate information… Many thanks for sharing this one.A must read post!

 63. I would like to thank you for the efforts you’ve put in penning this site. I really hope to view the same high-grade content from you later on as well. In fact, your creative writing abilities has inspired me to get my own, personal site now 😉

 64. Next time I read a blog, I hope that it won’t fail me just as much as this particular one. I mean, Yes, it was my choice to read through, nonetheless I actually believed you’d have something helpful to say. All I hear is a bunch of complaining about something you could fix if you were not too busy looking for attention.

 65. Hi, I do think this is a great blog. I stumbledupon it 😉 I am going to revisit once again since i have bookmarked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to guide other people.

 66. When I initially left a comment I seem to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on every time a comment is added I get four emails with the exact same comment. Perhaps there is a means you are able to remove me from that service? Cheers.

 67. You are so cool! I do not suppose I’ve truly read something like this before. So great to find another person with genuine thoughts on this subject. Really.. thank you for starting this up. This website is something that is needed on the internet, someone with some originality.

 68. It¡¦s in point of fact a great and useful piece of information. I¡¦m happy that you simply shared this useful info with us. Please stay us up to date like this. Thanks for sharing.

 69. The next time I read a blog, I hope that it does not fail me as much as this particular one. After all, I know it was my choice to read, nonetheless I actually believed you would probably have something interesting to talk about. All I hear is a bunch of crying about something that you can fix if you were not too busy looking for attention.

 70. Good post. I learn something totally new and challenging on blogs I stumbleupon everyday. It will always be exciting to read through content from other authors and use something from other sites.

 71. Hello there, There’s no doubt that your web site might be having internet browser compatibility issues. Whenever I look at your site in Safari, it looks fine however, if opening in IE, it’s got some overlapping issues. I just wanted to provide you with a quick heads up! Other than that, wonderful website.

 72. You are so cool! I do not believe I have read a single thing like this before. So good to find another person with a few original thoughts on this issue. Seriously.. many thanks for starting this up. This website is one thing that is needed on the internet, someone with some originality.

 73. A motivating discussion is worth comment. There’s no doubt that that you should write more on this topic, it might not be a taboo matter but typically folks don’t discuss such issues. To the next! Best wishes!!

 74. Your style is unique compared to other folks I have read stuff from.Thank you for posting when you’ve got the opportunity,Guess I will just bookmark this blog.

 75. An intriguing discussion is definitely worth comment. There’s no doubt that that you need to write more on this issue, it may not be a taboo subject but generally folks don’t discuss these topics. To the next! Cheers!!

 76. Attractive section of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to assert that I get in fact enjoyed account your blog posts.Anyway I’ll be subscribing to your feeds and even I achievement you accessconsistently fast.

 77. Hi! I could have sworn Iíve been to this blog before but after looking at a few of the articles I realized itís new to me. Anyways, Iím certainly delighted I discovered it and Iíll be bookmarking it and checking back often!

 78. Asking questions are truly good thing if you are not understanding something fully, however this paragraphpresents nice understanding even.Look at my blog … personal skin care

 79. Aw, this was an exceptionally good post. Spending some time and actual effort to make a great articleÖ but what can I sayÖ I put things off a whole lot and don’t manage to get nearly anything done.

 80. Having read this I thought it was extremely informative. I appreciate you finding the time and energy to put this short article together. I once again find myself spending a significant amount of time both reading and leaving comments. But so what, it was still worth it.

 81. I must thank you for the efforts you have put in penning this website. I really hope to check out the same high-grade blog posts from you later on as well. In fact, your creative writing abilities has motivated me to get my own, personal website now 😉

 82. I must thank you for the efforts you have put in writing this website. I really hope to see the same high-grade content from you in the future as well. In truth, your creative writing abilities has inspired me to get my own blog now 😉

 83. I really love your blog.. Excellent colors & theme. Did you make this website yourself? Please reply back as I’m hoping to create my own blog and would like to learn where you got this from or exactly what the theme is called. Many thanks!

 84. Hey there! I’m at work browsing your blog from my new iphone! Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your posts! Keep up the fantastic work!

 85. indeed, research is paying off. Great thoughts you possess here.. Particularly advantageous viewpoint, many thanks for blogging.. Good opinions you have here..

 86. Wow! This could be one particular of the most useful blogs We’ve ever arrive across on this subject. Basically Fantastic. I’m also an expert in this topic so I can understand your effort.

 87. Hello! Do you know if they make any plugins to help withSearch Engine Optimization? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good success.If you know of any please share. Cheers!

 88. 📣ระบบออโต้ฝาnถอuไม่มีขั้นต่ำ📣รวมเกมฮิตมาnมายจาnทุnค่ายกว่าหลายร้อยเกมส์📣เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่น ฝาก-ถอน ออโต้

 89. An impressive share! I’ve just forwarded this onto a co-worker who was doing a little research on this. And he in fact ordered me dinner simply because I discovered it for him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending time to discuss this issue here on your web site.

 90. scoliosisThank you for the good writeup. It in fact was a amusement accountit. Look advanced to far added agreeable from you! By the way, how could we communicate?scoliosis

 91. I want to to thank you for this fantastic read!! I definitely loved every bit of it. I have you bookmarked to check out new things you post…

 92. Piece of writing writing is also a excitement, if you be acquainted withafter that you can write or else it is complicated to write.

 93. whoah this blog is excellent i really like studying your posts. Keep up the great paintings! You realize, a lot of people are looking around for this information, you could help them greatly.

 94. Good post. I learn something totally new and challenging on websites I stumbleupon every day. It will always be useful to read through content from other authors and practice something from other sites.

 95. Hello! I could have sworn I’ve been to this site before but after going through many of the posts I realized it’s new to me. Anyways, I’m certainly delighted I found it and I’ll be bookmarking it and checking back often.

 96. What’s Happening i am new to this, I stumbled upon this I have found It positively helpful and it has helped me out loads. I hope to contribute & assist other users like its helped me. Good job.

 97. Having read this I thought it was really enlightening. I appreciate you spending some time and effort to put this informative article together. I once again find myself spending a lot of time both reading and commenting. But so what, it was still worthwhile!

 98. I need to to thank you for this very good read!! I absolutely loved every little bit of it. I have you saved as a favorite to look at new things you postÖ

 99. That is a very good tip especially to those fresh to the blogosphere. Simple but very accurate infoÖ Appreciate your sharing this one. A must read article!

 100. Your style is really unique in comparison to other folks I’ve read stuff from. Many thanks for posting when you’ve got the opportunity, Guess I’ll just bookmark this web site.

 101. Thanks for every other informative blog. Where else may I am getting that kind of info written in such an ideal approach? I have a mission that I am just now operating on, and I’ve been at the glance out for such information.

 102. A motivating discussion is worth comment. I do believe that you should publish more about this subject, itmay not be a taboo subject but usually folks don’t speak about these issues.To the next! Cheers!!

 103. An interesting discussion is worth comment. There’s no doubt that that you ought to write more about this topic, it may not be a taboo matter but generally people do not discuss these topics. To the next! Many thanks!!

 104. I blog often and I really thank you for your content.Your article has truly peaked my interest. I am going to bookmark your blog and keep checking for new details about once aweek. I subscribed to your RSS feed too.

 105. When I originally commented I clicked the «Notify me when new comments are added» checkbox and now each time a comment is added I get several emails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Cheers!

 106. I need to to thank you for this great read!! I absolutely loved every little bit of it. I have you bookmarked to check out new things you post…

 107. Oh my goodness! Incredible article dude! Thanks, HoweverI am having issues with your RSS. I don’t know why Iam unable to join it. Is there anybody else having identical RSS problems?Anyone who knows the answer will you kindly respond? Thanx!!

 108. It’s genuinely very complicated in this busy life to listen news on TV, therefore I only use internet for that purpose,and get the hottest information.

 109. Can I simply just say what a relief to find an individual who really understands what they are talking about on the web. You certainly know how to bring a problem to light and make it important. More and more people ought to look at this and understand this side of your story. I was surprised you’re not more popular since you most certainly have the gift.

 110. You are so awesome! I do not believe I’ve truly read anything like this before. So good to discover another person with a few genuine thoughts on this subject matter. Really.. many thanks for starting this up. This site is something that is needed on the web, someone with a bit of originality.

 111. I’m very happy to find this site. I wanted to thank you for your time for this particularly fantastic read!! I definitely enjoyed every part of it and i also have you book marked to see new information in your web site.

 112. May I just say what a comfort to find somebody who actually knows what they’re discussing over the internet. You certainly realize how to bring a problem to light and make it important. More people ought to look at this and understand this side of your story. I was surprised you’re not more popular given that you definitely possess the gift.

 113. Could I have an application form? forzest von ranbaxy New York Mayor Bill de Blasio said city streets would be closed indefinitely to all traffic except emergency vehicles starting at 11 p.m

 114. Hi there colleagues, how is everything, and what you want to say concerning this piece of writing,in my view its truly amazing for me.

 115. I wanted to thank you for this excellent read!! I certainly loved every bit of it. I’ve got you book marked to check out new things you post…

 116. You can certainly see your enthusiasm within the article you write.The world hopes for more passionate writers such as you who arenot afraid to say how they believe. At all times follow your heart.

 117. An interesting discussion is worth comment. I do think that you ought to publish more on this topic, it might not be a taboo subject but generally folks don’t discuss these subjects. To the next! Cheers.

 118. Having read this I believed it was really informative. I appreciate you finding the time and effort to put this informative article together. I once again find myself personally spending a significant amount of time both reading and leaving comments. But so what, it was still worth it!

 119. I was extremely pleased to find this website. I want to to thank you for your time just for this wonderful read!! I definitely appreciated every bit of it and i also have you book marked to see new stuff in your web site.

 120. Having read this I believed it was extremely informative. I appreciate you spending some time and effort to put this informative article together. I once again find myself personally spending way too much time both reading and posting comments. But so what, it was still worth it.

 121. Aw, this was an incredibly good post. Spending some time and actual effort to make a great article… but what can I say… I procrastinate a whole lot and never seem to get anything done.

 122. I must thank you for the efforts you’ve put in penning this website. I’m hoping to see the same high-grade content from you in the future as well. In fact, your creative writing abilities has encouraged me to get my own blog now 😉

 123. You’re so awesome! I don’t think I’ve truly read something like that before. So great to discover somebody with a few genuine thoughts on this issue. Seriously.. thanks for starting this up. This site is something that is required on the web, someone with a bit of originality.

 124. I’d like to thank you for the efforts you’ve put in writing this blog. I’m hoping to view the same high-grade content from you later on as well. In truth, your creative writing abilities has inspired me to get my very own blog now 😉

 125. I really love your site.. Pleasant colors & theme. Did you make this site yourself? Please reply back as I’m trying to create my own personal site and would like to find out where you got this from or what the theme is named. Thank you.

 126. Howdy just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the pictures aren’tloading correctly. I’m not sure why but I think its a linking issue.I’ve tried it in two different browsers and both show the same results.

 127. The next time I read a blog, Hopefully it does not fail me just as much as this particular one. After all, I know it was my choice to read, nonetheless I truly believed you’d have something useful to say. All I hear is a bunch of whining about something that you could fix if you were not too busy looking for attention.

 128. After looking at a handful of the blog articles on your blog, I honestly like your way of writing a blog. I saved as a favorite it to my bookmark webpage list and will be checking back soon. Please check out my web site as well and let me know what you think.

 129. You’re so interesting! I don’t believe I’ve read anything like that before. So good to find someone with a few original thoughts on this topic. Seriously.. many thanks for starting this up. This website is something that is needed on the web, someone with a little originality!

 130. You can definitely see your expertise within the work you write. The arena hopes for more passionate writers such as you who are not afraid to mention how they believe. At all times follow your heart.

 131. Good post. I learn something totally new and challenging on websites I stumbleupon everyday. It will always be helpful to read through content from other writers and practice something from other web sites.

 132. Hello There. I found your blog using msn. This is a really well written article. I will be sure to bookmark it and come back to read more of your useful information. Thanks for the post. Ill certainly return.

 133. I blog often and I truly appreciate your information. The article has really peaked my interest. I am going to take a note of your site and keep checking for new details about once a week. I subscribed to your RSS feed as well.

 134. I need to to thank you for this very good read!! I absolutely enjoyed every little bit of it. I have you bookmarked to check out new stuff you postÖ

 135. Having read this I believed it was extremely informative. I appreciate you spending some time and effort to put this information together. I once again find myself spending way too much time both reading and posting comments. But so what, it was still worthwhile.

 136. Hi there! This blog post could not be written any better! Reading through this post reminds me of my previous roommate! He continually kept talking about this. I most certainly will forward this article to him. Fairly certain he will have a great read. Many thanks for sharing!

 137. Aw, this was a really good post. Spending some time and actual effort to generate a top notch articleÖ but what can I sayÖ I put things off a whole lot and don’t seem to get nearly anything done.

 138. I’m pretty pleased to uncover this great site. I need to to thank you for ones time just for this fantastic read!! I definitely savored every part of it and I have you book-marked to check out new things on your site.

 139. I’m amazed, I must say. Rarely do I come across a blog that’s equally educative and engaging, and without a doubt, you’ve hit the nail on the head. The problem is something which not enough folks are speaking intelligently about. I am very happy that I stumbled across this during my hunt for something relating to this.

 140. I haven’t checked in here recommendations for an omega 3 dietsome time since I thought it was getting boring, but the last few postsare great quality so I guess I’ll add you back to my daily bloglist.You deserve it my friend 🙂

 141. Hmm is anyone else experiencing problems with the images on this blog loading?I’m trying to determine if its a problem on my end or if it’s theblog. Any suggestions would be greatly appreciated.

 142. After I originally left a comment I appear to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now every time a comment is added I get 4 emails with the same comment. There has to be a way you are able to remove me from that service? Kudos!

 143. I must thank you for the efforts you have put in writing this website. I really hope to see the same high-grade blog posts from you in the future as well. In fact, your creative writing abilities has encouraged me to get my very own website now 😉