28. September 2023

Konsensus om klimaet. Søren Hansen

 

https://klimarealisme.dk/2021/10/30/konsensus-om-klimaet/

 

Konsensus om klimaet

For nyligt bragte vi en anmeldelse af vores norske søsterforening Klimarealistenes nye tidsskrift. Her var der bl.a. en fin artikel, skrevet af Grabert et al., om ”konsensus” i klimavidenskaben. Igen og igen hører vi, at der er enighed mellem 97 % af klimaforskerne om, at den nuværende globale opvarmning udelukkende er forårsaget af menneskehedens udledninger af drivhusgasser, og at det er et problem, der er så alvorligt, at det skal løses uden tøven (helst ved en ”grøn omstilling”).

Graberts indlæg dækker en række videnskabelige artikler om ”konsensus” frem til 2020. Den fik derfor ikke det seneste skud på stammen med, en artikel: Lynas et al., der netop er udkommet, og som hævder, at der faktisk er over 99 % konsensus.

Men hvad går alt det her ud på? Indledningen til Lynas et al. lyder som følger:

Omfanget af den videnskabelige konsensus om menneskeskabte klimaforandringer er af stor interesse for samfundet. Hvis der stadigvæk er en betydelig ægte videnskabelig tvivl om, hvorvidt moderne klimaforandringer er menneskeskabte, vil det svække opbakningen til nedbringelse af drivhusgas-udledningerne. I modsætning hertil vil en bred konsensus i den fagfællebedømte litteratur gøre alle de argumenter ugyldige, som ellers hævder, at der stadigvæk er en væsentlig debat i videnskabens verden om realiteten af menneskeskabte klimaforandringer.

I en anden artikel, som vi skal kigge lidt på her, Cook et al. fra 2013, står der tilsvarende:

Et indtryk i offentligheden af, at der er konsensus om menneskeskabt global opvarmning, er en nødvendig forudsætning for at få bred støtte til klimapolitikken.

Vi har altså at gøre med forskning, hvor der allerede fra start af klart meldes ud, hvad resultatet gerne skulle være. Formålet er ikke så meget at undersøge, hvorvidt der er konsensus, men snarere at bevise, at den er der. Det er vist ikke specielt sund videnskab, men snarere politik, der er forklædt som videnskab.

Vi starter med Cook. I udgangspunktet foretog man en søgning blandt sammendrag (abstracts) af videnskabelige artikler udgivet mellem 1991 og 2011 og samlet i en database. Man ledte efter ordene ”global opvarmning” (global warming) og ”globale klimaforandringer” (global climate change). I alt fandt man 11.944 artikler, efter frasortering af et mindre antal åbenlyst irrelevante indslag. 24 personer, der via en klimaaktivistisk hjemmeside var blevet rekrutteret til formålet, blev sat til at gennemgå alle sammendragene, således at to bedømmere uafhængigt af hinanden kiggede på hvert sammendrag. Bedømmerne skulle kategorisere artiklerne efter 2 sæt kriterier, hvoraf det ene specifikt gik på graden af enighed med konsensus. Her var der 7 kategorier at vælge i mellem:

 1. Åben erkendelse af, at menneskeheden er ansvarlig for størstedelen af opvarmningen
 2. Åben erkendelse af at vi står for noget af opvarmningen
 3. Indirekte erkendelse af at mennesker står for opvarmningen
 4. Ingen holdning, og ingen stillingtagen til årsagen til den globale opvarmning – eller at årsagen er ukendt
 5. Indirekte tilkendegivelse af at menneskeheden kun har minimal indflydelse på opvarmningen
 6. Afvisning af vores ansvar, eller udtryk for at det er ubetydeligt, dog uden at opgøre størrelsesordener
 7. Klar udtalelses om at vores ansvar er beskedent, med angivelse af størrelsesordenen

Det andet sæt kategorier opdelte artiklerne efter deres emne, var det klimavidenskab, ”grøn omstilling” eller noget andet?

De to bedømmere på hver artikel var i første omgang uenige om ca. 1/3 af alle bedømmelserne, det tal blev så nedbragt, bl.a. ved at nogle ”overdommere” greb ind.

Resultatet af øvelsen var ganske interessant: Artiklerne fordelte sig på de ovennævnte syv kategorier som vist i tabel 1:

Tabel 1: Resultaterne fra Cook et al.

Der er således 32,6 %, der er for konsensus og sammenlagt 1 %, der er imod. I alt 33,6 % har taget stilling til global opvarmning og heraf er 32,6 % for, hvilket udgør de 97 af alle dem, der har taget stilling.

Det udelader jo så de 66,4 %, hvor man i deres sammendrag ikke kunne udlede nogen mening – måske fordi den ikke var relevant for artiklen – men derfor kunne forfatterne jo sagtens have en holdning til spørgsmålet alligevel.

Dette spørgsmål blev så taget op med en spørgeskemaundersøgelse, hvor man fik svar fra forfatterne til godt 2000 artikler, dvs. 16-17% af totalen ovenfor. Blandt de forskere, der havde en mening om den globale opvarmning, var der igen 97 % der støttede konsensus. Men blandt forfatterne til artikler, hvor sammendraget ikke udtrykte nogen mening om opvarmningen, viste det sig, at kun 53 % støttede konsensus.

Derved kunne man jo lægge de 47 % (af 66,4 %) til dem, der var i mod konsensus, men det gør Cook ikke, de har bl.a. følgende (bort-)forklaring:

Man bemærker det store antal sammendrag, der ikke giver udtryk for nogen stillingtagen til menneskeskabt global opvarmning. Det er, hvad man kan forvente i en konsensus-situation, hvor videnskabsfolk generelt fokuserer deres diskussioner på spørgsmål, der stadigvæk er tvivl om eller er ubesvarede, frem for ting som alle er enige om.

Cook’s artikel slutter fornøjet med konklusionen om de 97% for konsensus – hvilket jo også er det politisk ønskede resultat.

Artiklen Grabert et al. behandler undersøgelser af konsensus mellem 2009 og 2020. Her kigges der primært på studier, der er baseret på udsendelse af spørgeskemaer til forskerne og indhentning af deres svar. Cook, omtalt ovenfor, er således ikke med her.

Det første studie omtalt i Grabert indbefattede udsendelse af spørgeskemaer til 6550 videnskabsfolk, som var blevet identificeret som havende arbejdet med klimaspørgsmål. Der blev stillet 2 spørgsmål: Dels om hvorvidt man mente, at CO2 medfører global opvarmning (det ”kvalitative” udsagn), og dels om CO2 var den dominerende årsag til temperaturstigningen (det ”kvantitative” udsagn). 29 % af de 6550 svarede. I første omgang var det 82 %, der var enige i det kvalitative udsagn og kun 66 % var enige i det kvantitative udsagn. Det var jo klart utilfredsstillende, når forfatterne var på udkig efter ”konsensus” over 90 % og helst langt over.

Man gjorde så det, at man simpelthen begyndte at frasortere nogle af dem, der havde svaret. F.eks. opdelte man videnskabsfolkene efter hvor mange artikler, de havde offentliggjort inden for klimavidenskaben. Det hjalp noget, som vist på fig. 1. Men den eneste måde, hvorpå man kunne komme over de 90 %, var ved kun at se på forfattergruppen til IPCC’s rapport nr. 4 (AR4). Her nåede man endeligt over 90 % tilslutning til konsensus, men desværre var der så også kun 165 forskere tilbage ud af de 6550. I og med at de var medforfattere til en IPCC-rapport, ville man nok forvente, at de havde stor tilslutning til konsensus, og i øvrigt at de var mere motiverede til at svare på spørgeskemaet end alle forskerne i gennemsnit. Begge dele vil selvfølgeligt drive resultatet op i retning af konsensus. Men en sølle omgang var det.

Fig. 1: Metode til at forøge opbakningen til konsensus. Blå stolper er antallet af artikler med forskellige sorteringskriterier (segmenter). Gul kurve er graden af “konsensus” i det udvalgte segment.

En anden artikel udsendte to spørgsmål til medlemmer af det amerikanske meteorologiske selskab. Spørgsmålene lød: 1. Sker der en global opvarmning? 2. Hvis ja, hvad er så hovedårsagen? Til det andet spørgsmål kunne man svare enten ”mest menneskeskabt” eller ”ligeligt naturligt og menneskeskabt”. Resultatet blev at 52 % svarede ”ja – mest menneskeskabt” og 10 % ”ja – ligeligt…”. Det var jo meget langt væk fra 97 % konsensus, mildt sagt. Løsningen blev igen at filtrere efter nogle kriterier om deltagelse i aktiv klimavidenskab, hvorved procenten af ”ja – mest menneskeskabt” kom op på 78 %, men til gengæld var der nu kun 124 personer tilbage blandt de 1821, der havde svaret. Og stadigvæk var man ikke nået de magiske 97 %.

Grabert omtaler et par tilsvarende artikler, med finurlige kombinationer af spørgsmål og lignende metoder, men ingen af dem når faktisk op over 90 % for konsensus, og deres rå tal er lavere, men bringes så op ved filtrering, som nævnt ovenfor. Slutresultatet er hver gang at ”konsensus” kun er blandt en lille del af de oprindeligt udspurgte forskere.

Et sidste bud er en artikel fra 2010, der samler oplysninger fra en database over udtalelser og skrifter, og opdeler videnskabsfolkene i ”overbeviste” eller ”ikke overbeviste” om konsensus. Igen er andelen af ”overbeviste” lav, kun 66 %. Det viser jo klart, at der ikke var konsensus, da den artikel blev skrevet.

Det bringer os så frem til Lynas et al. fra 2021. Her er vi tilbage til Cook’s metode, med database-søgninger i sammendrag. Denne gang er der brugt 3 søgeord: ”global opvarmning”, ”globale klimaforandringer” og ”klimaforandringer”. Man søgte i alle artikler siden 2012 og fik ikke færre end 88.125 hits. Ud af dem valgte man i første omgang 3000, som så blev underkastet en nærmere analyse.

Alle artikler blev kategoriseret i de 7 grupper på samme måde som i Cook. Ud af de 3000 udvalgte artikler, kunne 282 sorteres fra, som værende åbenlyst irrelevante. Resten fordelte sig på de 7 kategorier som vist på fig. 2.

Fig. 2: Resultatet fra Lynas et al., manuel gennemgang af 3000 artikler. Mørke- og mellemblå: For konsensus, Lyseblå: Neutrale, Røde: imod konsensus.

Resultatet ligner meget det fra Cook, det store flertal af artikler er neutrale. 4 artikler afviste den menneskeskabte opvarmning. 19 artikler støttede den kvantitativt, 413 støttede kvalitativt (dvs. uden angivelse af graden af menneskeligt ansvar) og 460 antydede at der var tale om den menneskeskabte indflydelse. Det gav i alt 892 artikler for og 4 i mod konsensus, svarende til at 99,5 % var for. Forfatterne pegede endda på at man også kunne vurdere de 4 imod op imod hele antallet af artikler, dvs. 2718 hvorved procentdelen for steg til 99,8 %.

Ud fra de sammendrag, der i Cook blev identificeret som imod konsensus, blev der af Lynas identificeret klimaskeptiske ord og vendinger. Det blev en liste med i alt 150 ord. Samtlige 88.125 artiklers sammendrag blev nu gennemgået af en computer, der søgte efter de skeptiske ord.

Computersøgningen resulterede i udpegning af en stribe artikler, der kunne være klimaskeptiske, og de 1000 ”værste” blev udvalgt til nærmere manuel analyse. Her fandt forskerne, at 210 artikler alligevel støttede konsensus, 762 var hverken for eller i mod og 28 imod. Hermed konkluderes, at ud af 88.125 artikler var kun 28 i mod konsensus, og dermed var langt over 99,9 % for.

Nogen ville måske indvende, at fordi man ikke åbenlyst er imod noget, er det ikke ensbetydende med at man fuldt og helt går ind for det. Hertil har Lynas følgende bemærkelsesværdige udtalelse:

Mens Cook et al. definerer konsensus ret snævert som udtalt eller indforstået enighed, kan man bruge en bredere definition, der forstår konsensus som en manglende indvending mod et fremherskende synspunkt eller forståelse.

I den verden, vi her har betrådt, er enhver, der ikke højlydt erklærer sig totalt uenig, at betragte som 100 % enig. Imidlertid er der jo masser af artikler, der betragter omfanget af CO2-udledningernes virkning på klimaet som uafklaret. Mange af dem vil således give udtryk for, at der nok er en vis effekt af CO2 på klimaet, men at vi ikke står over for en ”klimakrise” eller en katastrofal opvarmning. Alle sådanne artikler vil i ovennævnte undersøgelser blive talt med som støtte til konsensus om katastrofen. Det ville nok overraske f.eks. R. Connolly & Willie Soon, at deres store artikel om solens mulige indflydelse på den måde betragtes som enig i en rigid konsensus.

Sandheden er jo, at der er masser af diskussioner i den videnskabelige klimalitteratur og masser af forskellige meninger og synspunkter. Med ovennævnte artiklers metode fanges den slags slet ikke – men det er jo heller ikke formålet med dem, et faktum som de selv ikke lægger skjul på.

Som et kuriosum kan her til sidst nævnes Henrik Svensmarks nyligt udsendte artikel om sammenhængen mellem solens aktivitet, kosmisk stråling, skyer og jordens temperatur. Den ville slet ikke have optrådt i ovennævnte søgninger, da dens sammendrag tilfældigvis ikke indeholder nogen af de tre søgeord: ”Climate change”, ”global climate change” eller ”global warming”. Mon ikke der er mange andre artikler i samme situation?

Og så er der selvfølgeligt det faktum, at hele ideen om konsensus i videnskaben er dybt meningsløs. Videnskabelig erkendelse opnås ikke ved en demokratisk proces, men ved vekselvirkning mellem teori og praktiske målinger eller forsøg. En accepteret teori lever kun så længe, ingen har formået at rejse tvivl om den eller bevise, at den er forkert. Klimavidenskaben er ikke på nogen måde hævet over disse grundlæggende principper.

2,304 thoughts on “Konsensus om klimaet. Søren Hansen

 1. Aw, this was a really nice post. In concept I wish to put in writing like this moreover – taking time and actual effort to make an excellent article… however what can I say… I procrastinate alot and not at all seem to get one thing done.

 2. I’m impressed, I must say. Seldom do I come across a blog that’s both educative and entertaining, and let me tell you, you have hit the nail on the head. The issue is something which too few people are speaking intelligently about. I’m very happy that I came across this during my hunt for something regarding this.

 3. Having read this I thought it was very informative. I appreciate you spending some time and energy to put this informative article together. I once again find myself spending a lot of time both reading and posting comments. But so what, it was still worth it.

 4. Aw, this was an extremely good post. Spending some time and actual effort to produce a superb article… but what can I say… I put things off a lot and never seem to get anything done.

 5. I’m amazed, I have to admit. Seldom do I come across a blog that’s equally educative and engaging, and without a doubt, you have hit the nail on the head. The issue is something that not enough folks are speaking intelligently about. I’m very happy I found this during my hunt for something concerning this.

 6. The next time I read a blog, Hopefully it won’t disappoint me just as much as this particular one. I mean, I know it was my choice to read, nonetheless I genuinely thought you would have something useful to say. All I hear is a bunch of moaning about something that you could possibly fix if you weren’t too busy searching for attention.

 7. I seriously love your website.. Excellent colors & theme. Did you make this website yourself? Please reply back as I’m attempting to create my own website and want to learn where you got this from or just what the theme is named. Kudos!

 8. Good day! I just would like to give you a huge thumbs up for the great info you’ve got right here on this post.I’ll be coming back to your blog for more soon.

 9. I was very happy to find this site. I wanted to thank you for your time due to this fantastic read!! I definitely savored every part of it and I have you saved as a favorite to look at new information on your site.

 10. Good day! I simply wish to give you a big thumbs up for the excellent information you have got right here on this post. I am coming back to your web site for more soon.

 11. Excellent web site you have here.. It’s hard to find high quality writing like yours nowadays. I truly appreciate people like you! Take care!!

 12. Thanks on your marvelous posting! I really enjoyed reading it,you happen to be a great author. I will be sure to bookmark your blog and will often come backvery soon. I want to encourage continue your great posts, havea nice day!

 13. Hello there! This post could not be written much better! Going through this article reminds me of my previous roommate! He continually kept preaching about this. I will forward this article to him. Fairly certain he’s going to have a very good read. Thanks for sharing!

 14. Hi there! This article couldn’t be written any better! Reading through this post reminds me of my previous roommate! He always kept preaching about this. I most certainly will send this information to him. Fairly certain he’s going to have a great read. Thank you for sharing!

 15. Hi there! I could have sworn I’ve visited this web site before but after looking at some of the posts I realized it’s new to me. Nonetheless, I’m definitely happy I discovered it and I’ll be book-marking it and checking back frequently!

 16. I’m excited to discover this web site. I need to to thank you for ones time due to this fantastic read!! I definitely loved every little bit of it and i also have you saved to fav to look at new information on your website.

 17. Having read this I thought it was rather enlightening. I appreciate you spending some time and energy to put this short article together. I once again find myself personally spending a significant amount of time both reading and leaving comments. But so what, it was still worth it.

 18. Spot on with this write-up, I really believe that this web site needs much more attention. I’ll probably be back again to see more, thanks for the info.

 19. Everything is very open with a really clear description of the challenges. It was truly informative. Your website is very useful. Thank you for sharing.

 20. I blog often and I seriously appreciate your content. This great article has really peaked my interest. I’m going to take a note of your website and keep checking for new information about once per week. I subscribed to your RSS feed as well.

 21. Can I simply say what a relief to discover someone who genuinely understands what they’re talking about on the net. You certainly understand how to bring an issue to light and make it important. More and more people really need to check this out and understand this side of the story. It’s surprising you’re not more popular given that you surely possess the gift.

 22. You’re so interesting! I don’t suppose I have read through a single thing like that before. So nice to find someone with some unique thoughts on this subject. Really.. thank you for starting this up. This website is one thing that is needed on the internet, someone with a little originality.

 23. Your style is unique compared to other people I’ve read stuff from. Thank you for posting when you’ve got the opportunity, Guess I’ll just bookmark this web site.

 24. I like this blog very much, Its a real nice post to read and get information. “Acceptance of dissent is the fundamental requirement of a free society.” by Richard Royster.

 25. A motivating discussion is worth comment. I believe that you should publish more on this topic, it may not be a taboo matter but typically people don’t discuss such topics. To the next! Many thanks!!

 26. When I initially commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now eachtime a comment is added I get several e-mails with the same comment.Is there any way you can remove me from that service?Thanks!

 27. I would like to thank you for the efforts you have put in writing this blog. I’m hoping to view the same high-grade content by you in the future as well. In fact, your creative writing abilities has encouraged me to get my own blog now 😉

 28. Your style is unique compared to other people I’ve read stuff from. Thank you for posting when you have the opportunity, Guess I’ll just book mark this site.

 29. A motivating dialogue is undoubtedly worth comment. I feel that you need to produce more on this topic, it might not be a taboo matter but frequently persons don’t discuss these topics. To the following! Many many thanks!!

 30. Wow, amazing blog layout! How lengthy have you been blogging for?
  you made blogging look easy. The overall look of your web site is fantastic,
  as smartly as the content!

 31. Howdy! This post couldn’t be written much better! Looking through this post reminds me of my previous roommate! He continually kept preaching about this. I most certainly will send this information to him. Fairly certain he’ll have a good read. Many thanks for sharing!

 32. Next time I read a blog, Hopefully it doesn’t fail me just as much as this one. After all, Yes, it was my choice to read, however I genuinely believed you would probably have something interesting to talk about. All I hear is a bunch of whining about something that you can fix if you were not too busy searching for attention.

 33. I blog quite often and I truly appreciate your information. This great article has truly peaked my interest. I will bookmark your site and keep checking for new details about once a week. I subscribed to your RSS feed too.

 34. I’m impressed, I have to admit. Seldom do I encounter a blog that’s equally educative and interesting, and let me tell you, you’ve hit the nail on the head. The problem is something that not enough men and women are speaking intelligently about. I am very happy that I stumbled across this during my hunt for something regarding this.

 35. Hi, I do think your web site could be having web browser compatibility problems. When I look at your website in Safari, it looks fine but when opening in I.E., it’s got some overlapping issues. I simply wanted to give you a quick heads up! Aside from that, excellent website!

 36. Spot on with this write-up, I honestly believe this amazing site needs a lot more attention. I’ll probably be back again to see more, thanks for the advice.

 37. I’m impressed, I have to admit. Seldom do I encounter a blog that’s both equally educative and interesting, and without a doubt, you have hit the nail on the head. The problem is something not enough folks are speaking intelligently about. Now i’m very happy that I came across this in my hunt for something concerning this.

 38. Good blog you have got here.. It’s difficult to find excellent writing like yours nowadays. I honestly appreciate individuals like you! Take care!!

 39. Nice post. I learn something new and challenging on blogs I stumbleupon everyday. It will always be exciting to read articles from other authors and use a little something from other websites.

 40. Next time I read a blog, I hope that it won’t disappoint me just as much as this particular one. I mean, I know it was my choice to read through, but I truly thought you would probably have something interesting to talk about. All I hear is a bunch of complaining about something you could possibly fix if you were not too busy looking for attention.

 41. Hello there! I could have sworn I’ve been to this blog before but after reading through some ofthe post I realized it’s new to me. Anyways, I’m definitelyglad I found it and I’ll be book-marking and checking back frequently!

 42. I’m more than happy to uncover this site. I wanted to thank you for ones time for this particularly wonderful read!! I definitely appreciated every bit of it and i also have you bookmarked to check out new things on your blog.

 43. Howdy, There’s no doubt that your site may be having internet browser compatibility problems. Whenever I look at your blog in Safari, it looks fine however when opening in I.E., it’s got some overlapping issues. I merely wanted to give you a quick heads up! Apart from that, fantastic blog!

 44. You’ve made some good points there. I looked on the internet for additional information about the issue and found most individuals will go along with your views on this web site.

 45. Your style is really unique in comparison to other folks I’ve read stuff from. Many thanks for posting when you’ve got the opportunity, Guess I will just bookmark this page.

 46. Hello! I just want to offer you a huge thumbs up for your excellent information you have right here on this post. I will be returning to your website for more soon.

 47. After exploring a handful of the blog articles on your web page, I honestly appreciate your technique of writing a blog. I saved it to my bookmark webpage list and will be checking back in the near future. Take a look at my website as well and tell me how you feel.

 48. Oh my goodness! Amazing article dude! Thanks, However I am encountering problems with your RSS. I don’t know the reason why I can’t subscribe to it. Is there anyone else getting similar RSS issues? Anybody who knows the solution will you kindly respond? Thanks!

 49. Oh my goodness! Amazing article dude! Thank you so much, However I am encountering problems with your RSS. I don’t know the reason why I can’t subscribe to it. Is there anyone else getting identical RSS problems? Anyone who knows the answer will you kindly respond? Thanx.

 50. Hello! I could have sworn I’ve visited this website before but after looking at many of the articles I realized it’s new to me. Nonetheless, I’m definitely delighted I came across it and I’ll be book-marking it and checking back regularly.

 51. I wanted to thank you for this excellent read!! I definitely loved every bit of it. I have you saved as a favorite to look at new stuff you post…

 52. I’m very pleased to discover this great site. I wanted to thank you for your time due to this wonderful read!! I definitely savored every bit of it and I have you saved as a favorite to see new things on your website.

 53. I have to thank you for the efforts you’ve put in writing this website. I am hoping to check out the same high-grade content by you in the future as well. In truth, your creative writing abilities has encouraged me to get my very own blog now 😉

 54. Nice post. I learn something new and challenging on websites I stumbleupon every day. It will always be interesting to read content from other writers and practice a little something from their sites.

 55. That is a really good tip particularly to those fresh to the blogosphere. Short but very precise info… Appreciate your sharing this one. A must read article.

 56. I blog quite often and I really appreciate your information. The article has really peaked my interest. I’m going to take a note of your blog and keep checking for new information about once per week. I opted in for your Feed too.

 57. An outstanding share! I have just forwarded this onto a friend who has been conducting a little research on this. And he in fact bought me lunch due to the fact that I discovered it for him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanks for spending some time to talk about this matter here on your internet site.

 58. I would like to thank you for the efforts you’ve put in penning this site. I really hope to see the same high-grade content from you later on as well. In truth, your creative writing abilities has encouraged me to get my very own blog now 😉

 59. Hey there are using WordPress for your blog platform?I’m new too the blog world but I’m trying to get started and set up my own. Do you require any coding exppertise to make yourown blog? Any help would bee really appreciated!

 60. I just like the helpful information you provide for yourarticles. I’ll bookmark your blog and test again here frequently.I’m relatively sure I’ll learn many new stuff right right here!Best of luck for the following!

 61. I blog quite often and I genuinely appreciate your information. Your article has truly peaked my interest. I am going to take a note of your website and keep checking for new information about once a week. I subscribed to your Feed as well.

 62. That is a really good tip especially to those new to the blogosphere. Brief but very accurate information… Many thanks for sharing this one. A must read post.

 63. Hi, I do think this is a great blog. I stumbledupon it 😉 I am going to revisit once again since I book-marked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to guide other people.

 64. Hi, I do think this is an excellent web site. I stumbledupon it 😉 I am going to revisit yet again since i have book-marked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to help other people.

 65. Hello there! I know thijs is kinda off topic but I was wondering if you kneew where I could geet a captchaplugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having trouble finding one?Thanks a lot!

 66. Hi there! This blog post could not be written any better! Reading through this article reminds me of my previous roommate! He always kept preaching about this. I will forward this information to him. Fairly certain he’s going to have a very good read. Many thanks for sharing!

 67. Hmm is anyone else experiencing problems with the images on this blog loading?I’m trying to determine if its a problem on my end or if it’s theblog. Any suggestions would be greatly appreciated.

 68. What’s Happening i am new to this, I stumbled upon this I have found It positively helpful and it has aided me out loads. I hope to contribute & assist other users like its aided me. Good job.

 69. Great post however , I was wondering if you could write a litte more on thistopic? I’d be very grateful if you could elaborate a little bitfurther. Kudos!

 70. You’re so cool! I don’t suppose I’ve truly read through anything like that before. So nice to discover someone with unique thoughts on this subject. Really.. thanks for starting this up. This site is something that is required on the internet, someone with a little originality.

 71. I’ll right away seize your rss as I can’t to find youre-mail subscription hyperlink or newsletter service. Do you have any?Please permit me realize so that I may just subscribe.Thanks.

 72. Heya i am for the first time here. I came across this board and I find It truly useful & it helped me out much. I hope to give something back and help others like you helped me.

 73. Your style is really unique compared to other people I’ve read stuff from. I appreciate you for posting when you’ve got the opportunity, Guess I will just book mark this page.

 74. I want to to thank you for this fantastic read!! I definitely enjoyed every little bit of it. I have got you saved as a favorite to look at new things you post…

 75. I would like to voice my love for your kindness giving support to women who really want help with your subject. Your very own commitment to getting the solution all around ended up being remarkably informative and has constantly allowed folks much like me to achieve their desired goals. The important key points implies a great deal a person like me and additionally to my office colleagues. Regards; from each one of us.

 76. Aw, this was a really nice post. Taking the time and actual effort to produce a good article… but what can I say… I hesitate a lot and don’t manage to get anything done.

 77. I’m very happy to read this. This is the kind of manual that needs to be given and not the random misinformation that’s at the other blogs. Appreciate your sharing this best doc.

 78. Your style is very unique in comparison to other people I’ve read stuff from. Many thanks for posting when you’ve got the opportunity, Guess I’ll just bookmark this web site.

 79. After checking out a few of the articles on your blog, I really appreciate your technique of writing a blog. I saved as a favorite it to my bookmark website list and will be checking back in the near future. Please visit my web site too and let me know what you think.

 80. I wanted to thank you for this very good read!! I absolutely loved every bit of it. I’ve got you saved as a favorite to check out new things you post…

 81. Howdy! This blog post couldn’t be written much better! Going through this article reminds me of my previous roommate! He continually kept preaching about this. I will forward this information to him. Pretty sure he’s going to have a good read. I appreciate you for sharing!

 82. Oh my goodness! Incredible article dude! Many thanks, However I am experiencing issues with your RSS. I don’t know the reason why I am unable to subscribe to it. Is there anybody getting identical RSS problems? Anyone that knows the answer can you kindly respond? Thanks!!

 83. Hi my friend! I want to say that this article is amazing, great written and include almostall important infos. I would like to look more posts like this .

 84. Thanks for every other wonderful article. The place else could anyone get that kind of info in such an ideal way of writing? I have a presentation next week, and I am at the search for such info.

 85. I like the helpful info you provide in your articles.I will bookmark your blog and check again here frequently.I’m quite certain I will learn plenty of new stuff right here!Best of luck for the next!

 86. “Don’t judge a book by its cover. Everybody has a reason and everybody has a story. I hope people don’t judge a person based on what they see.” Masszymes

 87. Your really possess determination to obtaining the information all over arrived to get rather highly effective and possess continually enabled personnel identical to me to arrive at their wanted goals.

 88. F*ckin’ remarkable thikngs here. I am very happy toolook your article. Thank you so much and i’m having a look forward to touh you.Will you kindly drop me a e-mail?

 89. I blog often and I really appreciate your information. This article has really peaked my interest. I am going to take a note of your website and keep checking for new information about once per week. I opted in for your RSS feed too.

 90. Oh my goodness! Impressive article dude! Thank you so much, However I am going through issues with your RSS. I don’t understand the reason why I can’t join it. Is there anybody else having similar RSS problems? Anybody who knows the solution will you kindly respond? Thanx!

 91. Hi there, its nice article about media print, we all be aware of media is a enormous source of data.

 92. Tin Tức, Sự Kiện Liên Quan Tiền Đến Thẳng Soccer Nữ Giới w88Đội tuyển Việt Nam chỉ cần một kết quả hòa có bàn thắng để lần loại hai góp mặt tại World Cup futsal. Nhưng, để thực hiện được điều đó

 93. Aw, this was an exceptionally good post. Taking a few minutes and actual effort to make a good articleÖ but what can I sayÖ I put things off a lot and don’t seem to get anything done.

 94. Hi there, just became aware of your blog through Google, and found that it’s really informative. I am going to watch out for brussels. I?ll appreciate if you continue this in future. Lots of people will be benefited from your writing. Cheers!

 95. Hi there! I just would like to give you a big thumbs up for your great information you have got here on this post. I will be coming back to your web site for more soon.

 96. Howdy! This article could not be written any better! Looking at this article reminds me of my previous roommate! He continually kept preaching about this. I will send this article to him. Fairly certain he’ll have a very good read. Many thanks for sharing!

 97. Thanks for another excellent article. Where else could anyone get that type of info in such an ideal way of writing? I’ve a presentation next week, and I am on the look for such information.

 98. I’m amazed, I must say. Seldom do I encounter a blog that’s both equally educative and amusing, and let me tell you, you have hit the nail on the head. The problem is something that too few men and women are speaking intelligently about. I’m very happy I found this in my hunt for something relating to this.

 99. Great info and right to the point. I don’t know if this is in fact the best place to ask but do you folks have any ideea where to employ some professional writers? Thanks in advance 🙂

 100. Oh my goodness! Incredible article dude! Many thanks, However I am having issues with your RSS. I donít know why I can’t join it. Is there anybody getting similar RSS issues? Anyone that knows the solution can you kindly respond? Thanks!!/

 101. Just want to say your article is as astonishing. The clarity for your post is just spectacular and that i can assume you are an expert in this subject. Well along with your permission let me to snatch your RSS feed to stay up to date with drawing close post. Thank you a million and please continue the gratifying work.

 102. Hi there, just became alert to your blog through Google, and found that it is really informative. I am gonna watch out for brussels. I will appreciate if you continue this in future. Many people will be benefited from your writing. Cheers!

 103. Very nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I’ve really enjoyed surfing around your blog posts. After all I will be subscribing to your rss feed and I hope you write again very soon!

 104. I’m still learning from you, but I’m trying to achieve my goals. I definitely liked reading everything that is posted on your blog.Keep the information coming. I enjoyed it!

 105. Hey There. I discovered your blog the use of msn. That is a very well written article.I will be sure to bookmark it and return to learn extra ofyour helpful information. Thanks for the post. I will definitely comeback.

 106. I¡¦ll immediately clutch your rss feed as I can not find your e-mail subscription link or e-newsletter service. Do you have any? Kindly allow me recognize in order that I may subscribe. Thanks.

 107. Aw, this was an incredibly nice post. Spending some time and actual effort to create a top notch articleÖ but what can I sayÖ I put things off a whole lot and never seem to get anything done.

 108. Thanks , I’ve recently been looking for information about this topic for ages and yours is the greatest I have came upon so far. However, what concerning the conclusion? Are you sure concerning the source?

 109. all the time i used to read smaller posts which also clear their motive,and that is also happening with this article which I am reading now.my blog post … teenager smoking

 110. I really like your writing style, excellent info, appreciate it for posting :D. «I hate mankind, for I think myself one of the best of them, and I know how bad I am.» by Joseph Baretti.

 111. When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added”checkbox and now each time a comment is added I get three e-mails with the same comment.Is there any way you can remove me from thatservice? Cheers!

 112. I’m not sure where you’re getting your information, but good topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more. Thanks for wonderful information I was looking for this info for my mission.

 113. I really like what you guys tend to be up too. This sort of clever work and exposure!Keep up the wonderful works guys I’ve incorporated you guys to my own blogroll.