Isbjørnen – Klimarealistenes første store seier

 

Isbjørnen – Klimarealistenes første store seier

7. februar 2020

Av Geir Hasnes

De som tror at økning i CO2 i atmosfæren fører til alle mulige former for klimakrise, enten de er politikere, journalister, aktivister, eller alminnelige normale mennesker, henviser til Vitenskapen når de skal grunngi hvorfor de tror på dette. Så hvorfor ikke kikke på vitenskapen deres, og se om de har rett? For eksempel om isbjørnen?

Isbjørnen ble med Al Gores Oscar-belønnede film An Inconvenient Truth og David Attenboroughs BBC-program The Truth about Climate Change i 2006 et ikon for menneskeskapte katastrofale klimaendringer, og mens disse ble spredt til tusener av hjem og ikke minst skoler, kom FNs klimapanel som en vitenskapelig støtte til spekulasjonene og forutsigelsene. Dermed kunne klimapanelet og Al Gore motta Nobels fredspris i 2007 for sin opplysningsvirksomhet. Men var fremstillingen av isbjørnen vitenskapelig holdbar?

Klimarapporten
I september 2007 kom den fjerde versjonen av Klimarapporten, produsert av FNs klimapanel og tilgjengelig for alle å se på deres webside.

Den besto av tre hoveddeler: Vitenskapen, virkningene og tiltakene, samt et samlende og kortfattet sammendrag av hele rapporten. Hver del inneholdt dessuten et sammendrag for beslutningstakere, nærmere bestemt politikere, og de tre første inneholdt også et teknisk sammendrag for dem som ikke var engasjerte nok til å pløye seg gjennom tusener av sider med innsamlede forskningsresultater.

Vi vet jo alle at Klimapanelet sammen med Al Gore fikk Nobels fredspris i 2007 for sitt arbeid, hvor en isbjørn på et isflak ble et samlende symbol for all elendigheten i verden som kom til å skje i nær fremtid, der den svettet i solsteiken mens isen smeltet under labbene dens.

Så hva sa den såkalte klimavitenskapen og de såkalte klimaforskerne om isbjørnen dette året, som gjorde at den ble et slikt symbol for dette grundige og prisbelønte arbeid?

Del 1, Vitenskapen, eller The Physical Science Basis, nevner ikke isbjørnen med ett ord.

Del 3, Tiltakene, eller Mitigation of Climate Change, ikke heller. Merkverdig.

Del 4, Sammenfatningen, eller Synthesis Report, pussig nok ikke heller.

Kun Del 2, Virkningene, eller Impacts, Adaptation and Vulnerability, inneholder noen korte fraser her og der. De skal vi kikke nærmere på.

Det Tekniske Sammendraget
Det er to konklusjoner i det tekniske sammendraget, i seksjonen De viktigste anslagene for systemer og sektorer:

1) Når sjøis-biomer krymper, vil avhengige polare arter, inkludert rovdyr som pingviner, sel og isbjørn, med stor sannsynlighet oppleve degradering og tap av habitat. D [4.4.6].

2) I begge polare regioner vil klimaendringer føre til nedgang i habitat (inkludert havis) for trekkfugler og pattedyr, med store konsekvenser for rovdyr som seler og isbjørn [15.2, 15.4.3]. Endringer i distribusjon og overflod av mange arter kan forventes. D [15.6.3].

Ingen av disse punktene er vitenskapelig formulert. Ordet vitenskap kommer av ordet viten, mens vi her finner antagelser og betingede formuleringer, altså antakelsesskap.

Merk at i punkt 1 er der et betinget vil og deretter en sannsynlighet: Reduksjon av is i Arktis vil føre til at det er en viss sannsynlighet for at isbjørnen vil få et mindre område å boltre seg på, men man er altså slett ikke sikker. Det som virkelig står er at enten skjer det ene eller det andre. I punkt 2 finner vi verdiløse omtrentlige formuleringer som store konsekvenserendringer og kan forventes, men altså ikke hva disse er.

Utsagn nr. to er dessuten direkte usant, for klimaendringer kan gå begge veier; det kan også bli økning i habitat ved en klimaendring, og dette vil også ha store konsekvenser og endringer, og kan forventes. Det er tydelig at man har basert disse utsagnene på at klimaendringene som ligger til grunn for dem, kun er negative.

Med andre ord: punkt én er mer gjettverk enn antagelse og langt fra vitenskap, mens punkt to er usant og verdiløst, og hverken vitenskap eller teknisk sammendrag.

Dette er ikke flisespikkeri. Vi ser her formuleringer som er satt sammen på en slik måte at leseren skal ledes til å legge inn det han tror det står. Han skal formulere noe selv på basis av ledende ord som degradering, tap, konsekvenser, endringer og sannsynlighet. Slik har forskerne sitt på det tørre. De har ikke sagt noe definitivt i det hele tatt.

På norsk er ordet vitenskap direkte basert på viten. Slik ser man ikke knowledge umiddelbart i det engelske ordet science, som er et direkte lån fra latinsk scientia, viten eller kunnskap, en avledning av scire, som betyr å vite. Derfor er det så lett å bruke ordet science på engelsk, for det forplikter ikke uten videre at man har viten.

Vi får sjekke videre hvilken vitenskap som ligger til grunn for de vage og tvetydige utsagnene i det tekniske sammendraget.

Kapittel 2.1
kap. 2.1 kan vi lese:

3) Ernærings-stress relatert til lengre isfrie sesonger i Beaufort Sea kan indusere synkende overlevelsesrater, mindre størrelse, og kannibalisme blant isbjørn (Amstrup et al., 2006; Regehr et al., 2006).

4) Isbjørn er helt avhengig av sjøis som en plattform for tilgang til sjøpattedyrene som fyller deres ernæringsbehov (Amstrup, 2003).

5) Reproduktiv suksess hos isbjørn har gått ned, noe som har resultert i nedgang i kroppstilstand, som i sin tur skyldes smelting av ishavet. Uten is kan isbjørn kan ikke jakte på sel, deres favorittbytte (Derocher et al., 2004).

I pkt. 3 ser vi det ikke-vitenskapelige kan. Var der en virkelig sammenheng ville man sagt vil. Igjen ser vi at det innføres en betingelse: lengre isfrie sesonger.  Virkelig vitenskap har vist at isbjørnen spiser voldsomt på ettervinteren når selene føder, slik at den kan gå sulten om sommeren og høsten mens det er lite eller ingen is. Den kan faktisk gå uten å spise i opp til 8 måneder, og dersom sommerisen er vekk går den gjerne på land, som vist i nyhetene på Novaja Zemlja, Svalbard, Grønland, Jan Mayen og vinteren 2019 på Bjørnøya. Den er gjerne på land om vinteren også, det viser alle fangsthistoriene vi har fra de siste 150 år, og bjørnene som besøkte Longyearbyen her nylig.

Punkt 4 er ikke relatert til skrekkscenariene i seg selv, og er delvis sant. Isbjørnen er ikke helt avhengig av sjøis, og det er heller ikke alle selarter som føder på isen. Det er sant at isbjørnen foretrekker sel, og da sel som føder på isen, men den fornekter seg ikke om den finner annen mat, f. eks. hvalross, fugleunger eller mennesker. Sjøisen i Arktis må forsvinne også om vinteren for at det skal bli vanskelig for seler og isbjørner. Likevel har disse dyreartene overlevd hundretusener og millioner av år med drastisk større klimaendringer enn de små vi har observert i løpet av det siste årtusen. Isbjørnen som art har i alle fall overlevd forrige mellomistid da den globale gjennomsnittstemperatur var langt høyere enn dagens.

Punkt 5 er påstander, som motbevises av andre observasjoner som vi skal se på nedenfor, eksempelvis økningen av bestanden, som motbeviser påstanden om at reproduksjonen har gått ned. Isbjørnene som observeres i dag ser i hovedsak sunne og velfødde ut, og sammenhengen med smelting av ishavet er i beste fall å finne i datamodeller basert på antagelser. Utbredelsen av sjøis i Arktis fluktuerer, isbjørnen kan gå og svømme tusener av kilometer for å finne sel, og selene holder seg helst i områder hvor isen ikke er tykkere enn at de kan komme gjennom den for å finne fisk. Isbjørnens reproduksjon finner i hovedsak sted på fast land (de kan også gå i hi på isen), og man forbød jakt på paringsområdet på hele Kong Karls land allerede i 1939. Iskanten har heller ikke forsvunnet, så selene er der fortsatt og isbjørnen finner fortsatt mat.

Kapittel 2.4
kap. 2.4 kan vi lese:

6) Vesentlig tap av havis vil redusere leveområdet for avhengige arter (f.eks. isbjørn) (svært høy sannsynlighet) [4.4.9, 4.4.6, Box 4.3, 4.4.10, Figure 4.4, Table 4.1, 15.4.3, 15.4.5].

7) Negative innvirkninger, inkludert forurensning, ble anslått for arter som sjøfugl, sel, isbjørn, tundrafugl og tundrahovdyr (Gitay et al., 2001).

8) Unikt lokalt biologisk mangfold (f.eks. isbjørn, boks 4.3) så vel som tundraavhengige arter som trekkfugler (f.eks. vannfugl, Box 4.5, 4.4.8, Table 4.1)) er bekreftet å møte økende utryddelsesrisiko, som samtidig truer levevei og matsikkerhet for urfolk.

9) For arktiske arter som isbjørnen er økende risiko for utryddelse forbundet med den prosjekterte store nedgang i omfanget av havis-biomet og havis-dekket (boks 4.3).

10) Boks 4.3. Isbjørn – en art i fare?

Det er anslagsvis 20 000 til 25 000 isbjørner (Ursus maritimus) over hele verden, for det meste som bebor den årlige havisen over kontinentalsoklene og øygruppene i det sirkumpolare Arktis, der de kanskje vandrer tusenvis av kilometer per år. De er spesialiserte rovdyr på seler som avler på is, og er derfor avhengige av havis for å overleve. Hunnbjørn krever næring etter at de har kommet frem om våren fra en 5 til 7 måneders faste i ammehuler (Ramsay og Stirling, 1988), og er dermed veldig avhengige av nærhet mellom land og havis før den brytes opp. Kontinuerlig tilgang til havis gjør at bjørner kan jakte hele året, men i områder der havisen smelter helt hver sommer, er de tvunget til å tilbringe flere måneder i tundra med å faste på lagrede fettreserver inntil havet fryser til.

Isbjørn står overfor store utfordringer fra virkningene av klimaoppvarming (Stirling og Derocher, 1993; Stirling et al., 1999; Derocher et al., 2004), ettersom anslått reduksjon i havisen drastisk vil krympe det marine habitat for isbjørn, is-boende sel og andre dyr (Hassol, 2004b). Havisens oppbrytning i den vestlige Hudson Bay i Canada forekommer allerede omtrent tre uker tidligere enn på begynnelsen av 1970-tallet, noe som har resultert i at isbjørn i dette området kommer på land tidligere med reduserte fettreserver (en nedgang på 15% i kroppens tilstand), faste i lengre perioder og redusert reproduserbarhet (Stirling et al., 1999). Foreløpige estimater antyder at den vestlige Hudson Bay-bestanden har gått ned fra 1200 bjørner i 1987 til færre enn 950 i 2004. Selv om disse endringene er spesifikke for en underbestand, kan lignende innvirkning på andre underbestander av isbjørn være rimelig å forvente. I 2005 konkluderte IUCN Polar Bear Specialist Group at IUCN’s rødliste-klassifisering av isbjørnen bør oppgraderes fra minst bekymring til sårbar basert på sannsynligheten for en total nedgang i størrelsen på den totale bestanden på mer enn 30% i løpet av de neste 35 til 50 årene. Den amerikanske Fish- and Wildlife Service vurderer også en begjæring om å liste isbjørnen som en truet art delvis basert på fremtidig risiko for arten fra klimaendringer. Hvis havisen avtar i henhold til noen av anslagene (Meehl et al., 2007, figur 10.13; figur 4.4, tabell 4.1), vil isbjørner møte en høy risiko for utryddelse med oppvarming på 2,8 ° C over det før-industrielle (område 2,5-3,0 ° C, tabell 4.1, nr. 42). Andre isavhengige arter står overfor lignende konsekvenser, ikke bare i Arktis, men også i Antarktis (kapittel 1; Barbraud og Weimerskirch, 2001; Croxall et al., 2002).

11) Reduksjoner av vinter-havis vil påvirke reproduksjon, vekst og utvikling av fisk, krill og deres rovdyr, inkludert seler og sel-avhengige isbjørn (f.eks. Barber og Iacozza, 2004; Boks 4.3), som vil føre til ytterligere endringer i utbredelse og fordeling av marine arter (kapittel 15, avsnitt 15.4.3).

12) Vagile dyr [som er i stand til å vandre], som isbjørn (sjø-is biomer, tundra; Boks 4.3) og spesielt trekkdyr (tundra, våtmarker, innsjøer, tropiske skoger, savanner osv.; Boks 4.5) responderer på påvirkninger både i og på tvers av biomer. Mange arter parrer seg i ett område og flytter seg deretter til et annet for å tilbringe den ikke-parende sesongen (Robinson et al., 2005). Mange trekkarter kan være mer utsatt for klimaendringer enn bosatte arter (Price and Root, 2005).

13) Tabell 4.1. [Nr.]42, [temperaturøkning] 2.8 [temperaturøkningsområde] 2.5-3.0[:] Multimodell middelverdi 62% (rekkevidde 40-100%) tap av arktisk sommeris-omfang, høy risiko for utryddelse av isbjørn, hvalross, seler; Arktisk økosystem stresset.

Punkt 6 er temmelig vagt. Hva er vesentlig? Arktis kan faktisk reduseres vesentlig uten at iskanten blir særlig mindre i utstrekning. Kanskje den til og med blir lengre? Iskanten følger også konturene av land og øygrupper. I tillegg er det slik at iskanten ikke er overgang fra 100% is til 100% åpent vann. Iskanten er egentlig ingen kant, men et bredt område mellom fast is eller fast land, og åpent vann, hvor det er en blanding av isflak, isbaks, mindre drivis, og vann. Dessuten har forskerne her gardert seg nok en gang, ettersom ordet vesentlig ikke er kvantifisert, og man snakker om sannsynlighet, slik at om det motsatte skjer så har man dekning for det også.

Punkt 7 er et modellert anslag og det er da også en følgesak av antagelser. Med sykluser kan man oppleve både positive og negative innvirkninger, og menneskelig aktivitet fører ofte til forurensning, så utsagnet er ikke vitenskap, men antagelsesskap.

Punkt 8 er igjen et modellert anslag, gjennom mange forutsetninger som må oppfylles. Bekrefting av å møte økt risiko for utryddelse er antagelsesskap, og den bekreftelsen befinner seg bare i datamodeller. Da inuitene fikk geværer for over 100 år siden, møtte reinsdyrene på Vest- og Sør-Grønland en økt risiko for utryddelse. Ja, de ble faktisk så godt som utryddet, og det kunne bekreftes ved observasjoner, men man har ingen bekreftelse av økt risiko for isbjørnutryddelse i dag. Men man hadde det faktisk på 50-tallet, for fangsten var så effektiv at det derfor førte til lovgivning om norsk fangst i 1957 og en internasjonal avtale om fredning og kvoter i 1973.

Punkt 9 er nok et modellert anslag, hvor man bruker ordet prosjektert. Her har man bestemt en sammenheng mellom antall isbjørn og størrelsen på havisen og prosjektert ut fra en gitt nedgang i størrelse gitt økende temperatur. Sammenhengen er heller tvilsom, da isbjørnen faktisk kan gå på land og lete etter annen mat, jfr. invasjonen på Novaja Zemlja nylig. Det er ikke uten grunn at innbyggerne i Churchill i Canada har spikermatter foran inngangsdørene sine. Så har man da også brukt de vage ordene økende og store, uten videre kvantifisering.

Pkt. 10, en faktaboks, er det lengste stykket om isbjørn i klimarapporten, og dette har nok vært viktigst for de påfølgende historiene av ymse kvalitet i mediene.

Det er morsomt med anslag, for de blir ansett som fakta gode nok for politikere og medier. Men hva er fakta bak dette anslaget?

Susan Crockford

Forvaltningsmessig deles Arktis inn i 21 isbjørnområder, og i 2007 hadde man ingen tall for isbjørnbestandene i og nord for Sibir, Øst-Grønland og Det arktiske bassenget, halvparten av hele isbjørnområdet. Isbjørnforskeren Susan Crockford siterer en interessant epost: på sin webside: I 2014 sendte styrelederen for IUCN Polar Bear Specialist Group (PBSG) e-post til meg for å fortelle at størrelsen av antallet på deres globale bestand ’aldri har vært et estimat for total utbredelse i vitenskapelig forstand, men bare en kvalifisert gjetning gitt for å tilfredsstille offentlig etterspørsel’.

Crockford har beregnet tallet for 2018: 39 000, med en usikkerhet mellom 26 000 og 58 000 isbjørner.

Det er derfor vanskelig å ha sympati for resten av innholdet i boksen i pkt. 10, siden klimarapportens forskere aldri har prøvd på en vitenskapelig måte å finne gode og holdbare estimater for sine tall, og at de reelle anslagene nå er på bortimot dobbelt så mange isbjørner som det de hadde for borti 15 år siden. Man kan faktisk (med basis i fakta) konkludere med at det ser ut til at isbjørnen ikke har det spesielt ille trass i alle modellbaserte anslag, som igjen da opererer med antagelser som ikke holder stikk. Her opplever vi ikke engang antagelsesskap, men direkte gjettskap. Merk også ladet ordbruk som tvungetdrastiskredusertsårbar og utryddelse, godt hjulpet av helgarderingen med bruk av ordene sannsynlighet og hvis.

Punkt 11 og 12 er vage og intetsigende, de sier bare at hvis det blir reduksjon av havis så kan isbjørnen bli påvirket og at endringer kan skje, men ingenting om i hvilken retning, og at klimaendringer kan påvirke trekkende dyr mer enn fastboende, noe som også er en høyst generell, og egentlig ganske tvilsom påstand.

Punkt 13 er en del av en tabell over virkninger ved stadig økende global temperaturøkning, fremkommet gjennom modellering og bruk av statistiske metoder, uten noen som helst verdi utenom det propagandiske.

Kapittel 2.15
kap. 2. 15 kan vi lese:

14) Når havisen beveger seg nordover, vil distribusjonen av krepsdyr (copepoder og amfipoder), tilpasset for livet ved iskanten, og fisk som polartorsk (Boreogadus saida), som nærer seg på dem, endre seg og deres utbredelse reduseres (Sakshaug et al., 1994). Denne reduksjonen vil sannsynligvis ha alvorlig innvirkning på andre rovdyr, for eksempel seler, sjøfugl og isbjørn (Ursus maritimus), avhengig av havis for ernæring og avl (se kapittel 4, boks 4.3; Sakshaug et al., 1994) så vel som mennesker som er avhengige av dem (Loeng et al., 2005; Vilhjálmsson et al., 2005).

15) Tynning og redusert dekning av arktisk havis vil sannsynligvis endre økosystemer som er i nær tilknytning til havis substansielt (Loeng et al., 2005). Polartorsk, et viktig medlem av disse økosystemene, er en viktig matkilde for mange marine pattedyr. Ringsel, som er avhengig av havis for avl, ernæring og hvile, livnærer seg på tanglopper og polartorsk. For tidlig oppbrudd av fast is kan ikke bare føre til høy dødelighet på nyfødt sel, men produserer også atferdsendringer i selpopulasjoner (Loeng et al., 2005). Isbjørn, et rovdyr i toppen av næringskjeden, er svært avhengig av både havis og ringsel (se kapittel 4, boks 4.3). Initielt vil tap av havis og de påfølgende skadelige effektene sannsynligvis forekomme ved den sørlige distribusjonsgrensen for isbjørner, der tidlig smelting og sen frysing av havis utvider perioden hvor bjørnene er begrenset til land og bare begrenset næringsinntak kan forekomme. Nylig har tilstanden til voksne bjørner avtatt i Hudson Bay-regionen og førsteårsunger kommer i land i dårlig forfatning (Stirling et al., 1999; Derocher et al., 2004; Stirling og Parkinson, 2006). Som andel av bestanden har antallet unger falt som et resultat av den tidligere oppbrytningen av havis. Tap av havis kan også ha negativ innvirkning på andre arktiske sjøpattedyr, for eksempel hvalross (Odobenus rosmarus) som bruker havis som en hvileplattform og som opptar en smal økologisk rekkevidde med begrenset mobilitet. Tilsvarende er narhvalen (Monodon monoceros) og grønlandshvalen (Balaena mysticetus) avhengig av havisorganismer for ernæring og naturlige ishull for pusting (Loeng et al., 2005).

16) Endringer i fysiske omgivelser som truer bestemte samfunn (f. eks. gjennom erosjon og tining av permafrost) og fører til tvangsflytting av innbyggere, eller forskyvninger eller nedgang i ressursene, noe som resulterer i endret tilgang til arter som er nødvendige for deres eksistens (f. eks. inuitters jakt på isbjørn) kan føre til rask og langsiktig kulturendring og tap av tradisjoner. Slikt tap kan på sin side skape psykologisk smerte og angst hos enkeltpersoner (Hamilton et al., 2003; Curtis et al., 2005).

Punkt 14 er nok en gang en antagelse. Det er ingen entydig sammenheng mellom lengden av iskanten rundt Arktis og havisens flate. Det er slett ikke sikkert at utbredelsen av krepsdyr og polartorsk reduseres.

Punkt 15 faller på observasjonen av flere isbjørner enn på dette tidspunktet. Crockford har dessuten behandlet tilstanden til voksne bjørner i Hudson Bay-regionen og påvist at den har vært syklisk.

Punkt 16 er direkte merkelig. Inuittene har aldri hatt isbjørn som hovedmatkilde – og de siste hundre årene har isbjørnkjøttet vært fullt av trikiner. De har først og fremst ernært seg på fisk og sel, og deretter reinsdyr og av og til hval. Inuittenes muntlige overleveringer forteller om et tøft liv hvor man ofte sultet dersom det var for mye drivis utenfor kysten. Det var omkring 1929 at inuittene på Grønland ble samlet på småsteder av den danske stat og sluttet med å leve sitt opprinnelige liv med familiegrupper i telt på bitte små plasser langt fra hverandre om sommeren, og i større stein/torvhus om vinteren.

Inuittene behøver derfor ikke å jakte på isbjørn, men det er vanlig at man går bevæpnet der isbjørn forekommer, og hundeflokkene gir beskjed om de nærmer seg folk. Selv guttunger på 10-12 år har lært å skyte med rifle for å knerte ned isbjørn som truer.

Dessuten observerte vi ikke at fangstfolket i Norge ble særlig engstelige av seg og gikk inn i psykologiske kriser da isbjørnfangsten ble nedlagt her for et halvt århundre siden. At de mistet en næringsvei og måtte legge om inntektsgrunnlaget sitt er et faktum, men dette gikk gradvis og det ble stadig mer behagelig å jobbe i Norge fremfor å dra på fangst i Arktis.

Kapittel 2-17
I kap. 2.17 kan vi lese:

17) Tapet av Arktisk havis truer isbjørnens overlevelse, selv om jakt av bjørner skulle reduseres (Derocher et al., 2004).

Som vi har sett over er jakten på isbjørner for lengst redusert til et minimum inkludert de stedene hvor der er kvoter, og det er bare i nødsfall at isbjørner blir skutt. Dermed øker bestanden av isbjørner år for år, selv om det har vært en nedgang i utbredelsen av isdekket i Arktis i september, som er tiden for minimumsutbredelsen. Det ser ut til at denne utbredelsen også går i syklus og utbredelsen de siste årene ser ut til å vokse fra et minimum. Mye av den såkalte klimaforskningen baserer seg på linearisering, slik at en observert endring postuleres å fortsette lineært videre, noe som går direkte mot naturens observerbare sykliske endringer.

Konklusjon: Isbjørnbestandene og individenes kondisjon indikerer ingen katastrofale klimaendringer.

Nå har den ivrige leser fått se hva klimapanelet serverte om isbjørner i 2007, på den tiden isbjørnen var blitt selve ikonet på de forferdelig klimaendringene man skulle ha i vente.

Vi ser at klimapanelets innsamlede grunnlagsmateriale ikke kan sies å være basert på vitenskapelige metoder i særlig grad, men heller antagelsesskap og i stor grad gjettskap. Det er ikke viten som anvendes når man snakker om at noe kanskje kan skje eller at det nok vil skje dersom noe annet skjer som kanskje er sannsynlig vil skje – og så videre i det uendelige.

Isbjørnen har vært brukt som en stedfortredende indikator i den enkle årsaksrekkefølgen mer menneskelige CO2-utslipp – øket global temperatur – mindre is i Arktis – færre sel – færre isbjørner. Dette er en postulert, og innbilt årsakskjede, og her har vi påvist at isbjørnen ved observasjoner og tellinger ser ut til å være ved god helse og i stort antall i Arktis, og at den derfor ikke bekrefter årsakskjeden.

Andre mulige hypoteser
De to punktene jeg begynte med, er altså konklusjonen til klimarapportens arbeid om isbjørner. Biologien til isbjørngruppen er intet mindre enn banal. De har intet annet poeng enn at når det blir mindre is, blir det mindre isbjørn. Den isbjørnbiologien Susan Crowford beskriver i sin bok The Polar Bear Catastrophe that Never Happened, som tar hensyn til næringsgrunnlaget og isbjørnens grunnleggende ernæring, forklarer hvorfor isbjørnbestandene har vokst, og gitt fete isbjørner. Det viktige er at isbjørnen i all hovedsak ernærer seg på isen om våren, og den isen reduseres ikke av et svakt varmere hav. Om sommeren er selen i sjøen, og da kan isbjørnen nesten aldri få tak i den. Redusert sommeris har derfor minimal betydning. Det som betyr noe, er mer mat i økosystemet. Det får vi gjennom et svakt varmere hav med mer næringssalter, større områder hvor lyset slipper ned i vannmassene og gir fotosyntese (takket være mindre is), og derfor som sluttresultat flere og fetere isbjørner.

Det kan godt være at global temperatur går opp, og at isbjørnen trives med det, noe som er den motsatte hypotesen av den vi finner hos klimapanelets isbjørngruppe, men den hypotesen har de ikke funnet for godt å undersøke. At isbjørnen gjør det godt er altså intet bevis for at det ikke blir varmere. Man ikke kan bruke isbjørnen som et symbol og bevis for klimaendringer gjennom at den er i ferd med å dø ut. Det gjør den faktisk ikke. Kanskje isbjørnstammenes vekst skulle bevise at der er global oppvarming istedet?

Svalbarddelen av Barentshavbestanden tar seg fremdeles opp etter fredningen, og har ført til stadig mer isbjørn på øygruppen. Ved nærmere ettersyn finner man at isbjørnforskning baserer seg på mangelfull og vanskelig tilgjengelig informasjon, og at isbjørnen er den eneste dyreart som er plassert på rødlisten som sårbar ut fra datamodeller, og ikke fra aktuelle observasjoner.  Det ser ut til å ha vært et fokus på bestander som (midlertidig) har blitt redusert. Denne typen selektiv informasjon lyver, og den snur virkeligheten på hodet. Det antas – og det er på ingen måte vitenskapelig – at alt er best slik det foreligger på ett eller annet tilfeldig årstall, og at enhver endring utelukkende kan være negativ. Derfor holdes eksempelvis ikke muligheten åpen for at mindre sommeris kan være positivt for isbjørnen – slik det i virkeligheten har vært. Begge hypoteser, at mindre sommeris gir færre isbjørn, og at mindre sommeris gir flere isbjørn, burde vært undersøkt. Videre ses det tydeligvis ikke på den realitet at mindre sommeris og svakt varmere vann øker primærproduksjonen, som gir mer zooplankton, mer polartorsk og annen fisk, og derfor mer ringsel. Og på toppen: Flere og fetere isbjørner.

Isbjørnen ser ut til å være mer tilpasningsdyktig til de naturlige sykluser i Arktis enn klimapanelets utvalgte forskere ser ut til å anta. Derfor er det ikke faglig mulig å bruke den som ikon for eventuelle katastrofale klimaendringer.

Emosjonenes betydning
Al Gore viste filmen An Inconvenient Truth på filmfestival i USA 24. januar 2006, og etter flere filmfestivaler ble den sluppet for publikum 30. juni det året. Til Norge kom den 8. september og den høsten bredte den seg ut over hele verden og invaderte etter hvert klasserommene. I 2007 vant den Oscar samtidig som Al Gore mottok Nobels fredspris sammen med Klimapanelet. Al Gores ikoniske bilde av den druknende isbjørnen på et isflak som smelter skapte illusjonen om at isen i Arktis forsvant og at isbjørnene derfor druknet. Som vi har vist her fantes det ikke vitenskapelig grunnlag for å si dette på denne tiden, men hvorfor ødelegge en god propagandaidé.

Samtidig presenterte David Attenborough klimapropaganda på BBC i filmen The Truth about Climate Change, 24. mai 2006, og filmen kom på DVD i 2008 og ble raskt spredt til klasserommene over halve verden. Her fortalte de den samme historien om isbjørnbestanden i Hudson Bay som vi behandlet over. WUWT/Polar Bear Science omtaler Attenboroughs filmer her.

Da vitenskapen begynte å bli kjent og utbredt om isbjørnenes hardnakkede motstand mot klimapåstandene, begynte fotografier og film om syke, døende og døde isbjørner å florere i media. Mer og mer gikk man bort fra å behandle isbjørnenes virkelige tilstander og baserte seg på emosjonell propaganda i stedet.

Men det er ikke lenger emosjonelt mulig å trekke frem isbjørnen. Det endelige nederlaget til en klimahysterisk presse kom da National Geographic i august 2018 motvillig måtte innrømme at selv de nusselige isbjørnene kunne se fæle ut når de var syke eller døende. Deres hensikt var å bruke den syke isbjørnen de filmet i 2017 på Baffin Island, som et eksempel på hva som kunne skje når klimaendringene var over oss. Filmen gikk verden rundt, og det er estimert at 2,5 milliarder mennesker har sett den.

Folkene i National Geographic skjønte ikke at de frastøtte millioner av mennesker med denne filmen. Isbjørnen hadde muligens kreft, men de antok at den var syk som følge av sult, og de hjalp den ikke! Dette slo tilbake på dem, da folks første reaksjon var: Dere filmet, men hjalp ikke til! Filmfolket laget heller en film de kunne bruke som klimaendringstragedie. Dette er hva klimaendringer ser ut som, sa de, noe som var blank løgn.

The Guardian kunne vi 18. oktober 2019 lese: Guardians bilderedaktør Fiona Shilds forklarer hvorfor vi kommer til å bruke færre isbjørner og flere mennesker til å illustrere vår dekning av klimakrisen.

Der kan vi lese at: Ofte, når vi signaliserer miljøhistorier til våre lesere så har et bilde av en isbjørn på smeltende is vært det selvsagte, men ikke nødvendigvis det riktige, valget.

Det anbefales å vise bilder hvor det er mennesker som rammes, da det viser seg at leserne responderer bedre til slike bilder, mens andre temaer, som isbjørnen, lett kan vise seg å bli for fjernt og abstrakt. Men jeg har en mistanke om at redaksjonen er temmelig klar over at folk flest har gått lei av isbjørnpropagandaen, for de anbefaler nå bilder av mennesker omgitt av miljøkatastrofer i stedet. Som selvsagt ikke gjør klimastoffet deres mindre løgnaktig, bare mer spisset mot menneskenes emosjoner.

Isbjørnen er faktisk ikke truet, men mer og mer ser det ut til at det er menneskene som blir truet. Det meldes om stadig flere hendelser med mennesker, og stadig flere med dødelig utgang. Da jeg var på Svalbard i forbindelse med arbeidsuka på ungdomsskolen i 1972, var det ingen som snakket om å passe seg for isbjørn og vi gikk fritt rundt dag som natt i Sveagruva i van Mijen-fjorden. I dag ville det ikke være mulig å ferdes der uten å være bevæpnet. 15. januar i år angrep en isbjørn en gruppe sightseeingturister en mil fra Longyearbyen, og da rakk ikke engang guiden å gripe til våpen, men måtte bruke et tau som han slo isbjørnen på nesen med for å få den til å gi opp angrepet. Han hadde flaks.

Ytterligere lesning
For å få vite mer om vitenskapen rundt isbjørnene kan den interesserte leser anskaffe Susan Crockfords The Polar Bear Catastrophe that Never Happened til en billig penge i paperback eller Kindleversjon. Hennes State of the Polar Bear Report 2018 ligger på nettet som pdf.

Les gjerne også Statistisk Sentralbyrås artikkel Fra fangst til fredning hvor du finner statistikk om de over 30 000  isbjørn som ble tatt av nordmenn i perioden 1871 til 1973. To tredjedeler ble tatt av selfangstskuter, en femtedel av fangstmenn på land, fem prosent av bemanningene på værstasjonene, og 2,5% skutt av troféjegere.

Vil du ha mer livfulle betraktninger kan du sjekke ut John Giævers fantastiske samlinger av fangsthistorier, eller Lars Normann Sørensens bok om isbjørnkongen Henry Rudi fra Tromsø, mannen som skjøt 713 isbjørn som han førte til Norge for skinnet sin del, og som en gang slåss mot seks isbjørner samtidig mens en av dem raste ned gjennom taket til fangsthytta hans.

Og er du mer enn alminnelig interessert i hva nordmenn foretok seg i Arktis kan jeg anbefale en titt på Vågamot forlags utvalg, der de har digitalisert utallige rapporter og artikler og gitt ut nesten hundre hefter med dette.

Det er synd på alle isbjørnforskerne rundt om i verden som ikke kan lese norske kilder.

Klimarealistene har vunnet sin første store seier: Isbjørnen er ubrukelig som ikon for katastrofale klimaendringer.

 

322 thoughts on “Isbjørnen – Klimarealistenes første store seier

 1. Great blog post. What I would like to add is that laptop memory is required to be purchased if the computer still can’t cope with what you do with it. One can add two RAM memory boards containing 1GB each, for example, but not certainly one of 1GB and one of 2GB. One should check the company’s documentation for one’s PC to ensure what type of memory is essential.

 2. Everything is very open with a very clear explanation of the challenges.
  It was really informative. Your website is very useful.

  Thanks for sharing!

 3. Normally I do not read article on blogs, but I would like to say that this write-up
  very compelled me to try and do it! Your writing taste has been surprised me.
  Thank you, very nice post.

 4. I believe everything posted was very reasonable. However, think about this,
  suppose you wrote a catchier post title? I mean, I don’t wish to
  tell you how to run your blog, however what
  if you added a post title that makes people desire more?
  I mean Isbjørnen – Klimarealistenes første store seier – Klima Klimaendring Hysteri Myte Krise
  Klimakatastrofe Feil Fakta Fornuft Skypat Senter the Best Blogg – Nyheter CO2 Usikker Science Vitenskap Patologi
  is a little boring. You should peek at Yahoo’s
  home page and see how they write news headlines to get people to open the links.

  You might add a video or a pic or two to grab readers excited about what you’ve
  written. Just my opinion, it would make your posts a little bit more
  interesting.

 5. One thing I’d prefer to say is that often before acquiring more personal computer memory, look into the machine directly into which it will be installed. In case the machine is usually running Windows XP, for instance, a memory ceiling is 3.25GB. Adding a lot more than this would purely constitute a waste. Make sure that one’s motherboard can handle the particular upgrade volume, as well. Good blog post.

 6. We’re a bunch of volunteers and starting a new scheme in our community.
  Your web site offered us with useful information to work on. You’ve performed a formidable
  activity and our entire community will probably be grateful to you.

 7. Its like you learn my mind! You appear to grasp so much about this, like you
  wrote the book in it or something. I feel that you can do with a
  few % to power the message house a little bit, but other
  than that, this is magnificent blog. An excellent
  read. I’ll definitely be back.

 8. I was wondering if you ever thought of changing the layout of your blog?
  Its very well written; I love what youve got to say.
  But maybe you could a little more in the way of content so people could connect
  with it better. Youve got an awful lot of text
  for only having 1 or 2 images. Maybe you could space it out better?

 9. Hey there! I just wanted to ask if you ever have any trouble with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing months of hard work due to no back up. Do you have any solutions to stop hackers?

 10. Hiya, I’m really glad I have found this information. Nowadays bloggers publish just about gossips and web and this is really annoying. A good blog with exciting content, this is what I need. Thank you for keeping this site, I’ll be visiting it. Do you do newsletters? Cant find it.

 11. Hmm is anyone else experiencing problems with the pictures on this blog loading? I’m trying to find out if its a problem on my end or if it’s the blog. Any feed-back would be greatly appreciated.

 12. Excellent weblog here! Additionally your web site lots up fast! What web host are you using? Can I am getting your associate link in your host? I desire my site loaded up as fast as yours lol

 13. I feel this is one of the most significant info for me. And i am satisfied studying your article. But wanna remark on some common things, The website taste is ideal, the articles is truly great : D. Just right activity, cheers

 14. I am really loving the theme/design of your website. Do you ever run into any browser compatibility issues? A handful of my blog visitors have complained about my website not working correctly in Explorer but looks great in Safari. Do you have any recommendations to help fix this problem?

 15. Good post. I be taught something more challenging on completely different blogs everyday. It’ll all the time be stimulating to learn content material from other writers and apply a bit something from their store. I?d prefer to make use of some with the content material on my blog whether or not you don?t mind. Natually I?ll offer you a hyperlink on your web blog. Thanks for sharing.

 16. Its like you learn my mind! You seem to grasp so much approximately this, like you wrote the ebook in it or something. I feel that you just could do with some percent to drive the message house a bit, but other than that, this is wonderful blog. A great read. I will certainly be back.

 17. hello there and thank you for your info ? I have certainly picked up anything new from
  right here. I did however expertise a few technical
  issues using this web site, as I experienced to reload
  the website lots of times previous to I could get it to
  load correctly. I had been wondering if your web
  hosting is OK? Not that I am complaining, but slow loading instances times will sometimes affect your
  placement in google and can damage your high quality score if ads and
  marketing with Adwords. Anywzy I’m adding this RSS
  to my e-mail and can look out for a lot more of your respective intriguing content.
  Ensure that you update this again soon.

 18. Hello There. I found your blog using msn. That is an extremely smartly written article.
  I will make sure to bookmark it and come back to learn more of your useful information. Thanks for the post.
  I’ll certainly return.

 19. I?d must examine with you here. Which is not one thing I often do! I enjoy studying a post that may make people think. Additionally, thanks for allowing me to comment!

 20. Thanks for some other great post. The place else could
  anybody get that kind of information in such a perfect manner of writing?
  I’ve a presentation next week, and I am at the search for such info.

 21. Fantastic goods from you, man. I’ve bear in mind your stuff previous to and you’re just extremely wonderful.
  I actually like what you have acquired right here, certainly like what you are saying
  and the way in which wherein you are saying it.

  You are making it entertaining and you continue to take care of to keep it wise.
  I can not wait to read much more from you.
  This is actually a wonderful site.

 22. fantastic post, very informative. I wonder why the other specialists of this sector don’t notice this. You should continue your writing. I’m sure, you’ve a huge readers’ base already!

 23. I have discovered some important things through your website post. One other thing I would like to convey is that there are many games available on the market designed particularly for toddler age small children. They consist of pattern recognition, colors, animals, and forms. These generally focus on familiarization as an alternative to memorization. This keeps little kids occupied without experiencing like they are learning. Thanks

 24. Your positivity and enthusiasm are undeniably contagious! This article brightened my day and left me feeling inspired. Thank you for sharing your uplifting message and spreading positivity among your readers.

 25. I must applaud your talent for simplifying complex topics. Your ability to convey intricate ideas in such a relatable manner is admirable. You’ve made learning enjoyable and accessible for many, and I deeply appreciate that.

 26. I’m continually impressed by your ability to dive deep into subjects with grace and clarity. Your articles are both informative and enjoyable to read, a rare combination. Your blog is a valuable resource, and I’m grateful for it.

 27. Your enthusiasm for the subject matter radiates through every word of this article; it’s contagious! Your commitment to delivering valuable insights is greatly valued, and I eagerly anticipate more of your captivating content. Keep up the exceptional work!

 28. Your storytelling abilities are nothing short of incredible. Reading this article felt like embarking on an adventure of its own. The vivid descriptions and engaging narrative transported me, and I can’t wait to see where your next story takes us. Thank you for sharing your experiences in such a captivating way.

 29. Hey, I think your site might be having browser compatibility issues.
  When I look at your website in Chrome, it looks fine but when opening
  in Internet Explorer, it has some overlapping.
  I just wanted to give you a quick heads up! Other then that,
  very good blog!

 30. Wow that was unusual. I just wrote an incredibly long comment but after I clicked submit my comment didn’t show up.
  Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyway, just wanted to say fantastic blog!

 31. Your dedication to sharing knowledge is unmistakable, and your writing style is captivating. Your articles are a pleasure to read, and I consistently come away feeling enriched. Thank you for being a dependable source of inspiration and information.

 32. Your blog has rapidly become my trusted source of inspiration and knowledge. I genuinely appreciate the effort you invest in crafting each article. Your dedication to delivering high-quality content is apparent, and I eagerly await every new post.

 33. Your passion and dedication to your craft radiate through every article. Your positive energy is infectious, and it’s evident that you genuinely care about your readers’ experience. Your blog brightens my day!

 34. This is really interesting, You’re a very skilled blogger.
  I have joined your rss feed and look forward to seeking more of your wonderful post.

  Also, I have shared your site in my social networks!

 35. This article resonated with me on a personal level. Your ability to emotionally connect with your audience is truly commendable. Your words are not only informative but also heartwarming. Thank you for sharing your insights.

 36. Your dedication to sharing knowledge is evident, and your writing style is captivating. Your articles are a pleasure to read, and I always come away feeling enriched. Thank you for being a reliable source of inspiration and information.

 37. Your unique approach to tackling challenging subjects is a breath of fresh air. Your articles stand out with their clarity and grace, making them a joy to read. Your blog is now my go-to for insightful content.

 38. Your writing style effortlessly draws me in, and I find it nearly impossible to stop reading until I’ve reached the end of your articles. Your ability to make complex subjects engaging is indeed a rare gift. Thank you for sharing your expertise!

 39. Thanks for the interesting things you have revealed in your article. One thing I would really like to reply to is that FSBO connections are built eventually. By releasing yourself to owners the first few days their FSBO is usually announced, before the masses start off calling on Monday, you produce a good connection. By giving them tools, educational materials, free records, and forms, you become a good ally. By taking a personal desire for them as well as their scenario, you create a solid network that, oftentimes, pays off in the event the owners opt with a real estate agent they know in addition to trust – preferably you.

 40. Thank you a bunch for sharing this with all folks you actually recognize what you are talking about! Bookmarked. Please also visit my site =). We will have a link alternate arrangement among us!

 41. Hi there! Would you mind if I share your blog with my myspace group? There’s a lot of people that I think would really appreciate your content. Please let me know. Cheers

 42. I want to express my appreciation for this insightful article. Your unique perspective and well-researched content bring a new depth to the subject matter. It’s clear you’ve put a lot of thought into this, and your ability to convey complex ideas in such a clear and understandable way is truly commendable. Thank you for sharing your knowledge and making learning enjoyable.

 43. I’d like to express my heartfelt appreciation for this enlightening article. Your distinct perspective and meticulously researched content bring a fresh depth to the subject matter. It’s evident that you’ve invested a great deal of thought into this, and your ability to articulate complex ideas in such a clear and comprehensible manner is truly commendable. Thank you for generously sharing your knowledge and making the process of learning so enjoyable.

 44. Wonderful web site. Plenty of useful info here. I am sending it to some friends ans also sharing in delicious. And of course, thanks in your effort!

 45. Your passion and dedication to your craft radiate through every article. Your positive energy is infectious, and it’s evident that you genuinely care about your readers’ experience. Your blog brightens my day!

 46. I wanted to take a moment to express my gratitude for the wealth of invaluable information you consistently provide in your articles. Your blog has become my go-to resource, and I consistently emerge with new knowledge and fresh perspectives. I’m eagerly looking forward to continuing my learning journey through your future posts.

 47. Hey! Do you know if they make any plugins to help with SEO? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good success. If you know of any please share. Appreciate it!

 48. Virtually all of what you say is supprisingly accurate and that makes me wonder why I hadn’t looked at this with this light before. This particular piece really did turn the light on for me personally as far as this subject matter goes. Nevertheless there is actually one point I am not necessarily too comfortable with and while I try to reconcile that with the central idea of your point, let me observe what all the rest of the subscribers have to point out.Well done.

 49. Useful information. Fortunate me I found your site by chance, and I am stunned why this accident did not took place earlier! I bookmarked it.

 50. In a world where trustworthy information is more crucial than ever, your dedication to research and the provision of reliable content is truly commendable. Your commitment to accuracy and transparency shines through in every post. Thank you for being a beacon of reliability in the online realm.

 51. This article is a true game-changer! Your practical tips and well-thought-out suggestions hold incredible value. I’m eagerly anticipating implementing them. Thank you not only for sharing your expertise but also for making it accessible and easy to apply.

 52. This article is a true game-changer! Your practical tips and well-thought-out suggestions hold incredible value. I’m eagerly anticipating implementing them. Thank you not only for sharing your expertise but also for making it accessible and easy to apply.

 53. Your unique approach to addressing challenging subjects is like a breath of fresh air. Your articles stand out with their clarity and grace, making them a pure joy to read. Your blog has now become my go-to source for insightful content.

 54. I’ve noticed that fixing credit activity should be conducted with tactics. If not, you will probably find yourself causing harm to your rank. In order to reach your goals in fixing your credit score you have to be careful that from this time you pay your monthly costs promptly before their timetabled date. It’s really significant because by not accomplishing this, all other measures that you will choose to adopt to improve your credit standing will not be powerful. Thanks for sharing your strategies.

 55. Every weekend i used to go to see this web page, for the reason that i wish
  for enjoyment, for the reason that this this web page
  conations truly nice funny stuff too.

 56. Your writing style effortlessly draws me in, and I find it difficult to stop reading until I reach the end of your articles. Your ability to make complex subjects engaging is a true gift. Thank you for sharing your expertise!

 57. Your enthusiasm for the subject matter radiates through every word of this article; it’s contagious! Your commitment to delivering valuable insights is greatly valued, and I eagerly anticipate more of your captivating content. Keep up the exceptional work!

 58. Usually I do not read article on blogs, but
  I wish to say that this write-up very forced me
  to take a look at and do it! Your writing style has
  been amazed me. Thanks, very nice article.

 59. I’ve been exploring for a little for any high-quality articles or blog posts on this kind of area
  . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this web site.
  Reading this information So i’m glad to show that I have a very good uncanny
  feeling I found out exactly what I needed. I such a lot indisputably will make certain to do not forget
  this site and provides it a look on a constant basis.

 60. Thanks a ton for your post. I’d really like to say that the price of car insurance differs a lot from one insurance plan to another, given that there are so many different issues which bring about the overall cost. By way of example, the model and make of the automobile will have a massive bearing on the charge. A reliable aged family vehicle will have a lower priced premium than just a flashy sports vehicle.

 61. Hello to every body, it’s my first go to see of this web site; this website carries remarkable and actually good information for visitors.

 62. Hi! I could have sworn I’ve been to this site before but after checking through some of the post I realized it’s new to me. Anyways, I’m definitely glad I found it and I’ll be book-marking and checking back frequently!

 63. Good day! This is my first visit to your blog! We are a group of volunteers and starting a new project in a community
  in the same niche. Your blog provided us valuable information to work
  on. You have done a extraordinary job!

 64. Thank you for sharing excellent informations. Your site is very cool. I am impressed by the details that you?ve on this blog. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this website page, will come back for extra articles. You, my pal, ROCK! I found simply the information I already searched everywhere and just couldn’t come across. What an ideal web site.

 65. I would like to add that if you do not already have an insurance policy or you do not belong to any group insurance, you might well really benefit from seeking aid from a health insurance professional. Self-employed or those with medical conditions commonly seek the help of a health insurance brokerage. Thanks for your post.

 66. Your blog has rapidly become my trusted source of inspiration and knowledge. I genuinely appreciate the effort you invest in crafting each article. Your dedication to delivering high-quality content is apparent, and I eagerly await every new post.

 67. Your unique approach to addressing challenging subjects is like a breath of fresh air. Your articles stand out with their clarity and grace, making them a pure joy to read. Your blog has now become my go-to source for insightful content.

 68. Unquestionably consider that that you stated. Your favourite reason appeared to be on the internet the easiest factor to consider
  of. I say to you, I definitely get annoyed whilst other people
  consider worries that they plainly don’t understand about.
  You managed to hit the nail upon the top and also defined out the
  whole thing with no need side effect , other people can take a signal.

  Will likely be back to get more. Thank you

 69. I think what you typed was very reasonable. But, what about this?
  what if you added a little information? I am not saying your information isn’t good.,
  however what if you added a title that makes people want more?
  I mean Isbjørnen – Klimarealistenes første store seier
  – Klima Klimaendring Hysteri Myte Krise Klimakatastrofe
  Feil Fakta Fornuft Skypat Senter the Best Blogg – Nyheter CO2 Usikker Science Vitenskap Patologi is kinda plain. You could glance at Yahoo’s
  home page and see how they write news titles to grab viewers interested.
  You might add a video or a pic or two to grab readers excited about what you’ve
  written. In my opinion, it could bring your blog
  a little livelier.

 70. Just wish to say your article is as surprising. The clearness on your submit is just spectacular and that i can assume you are knowledgeable
  in this subject. Well along with your permission allow me to grab your RSS feed to
  keep up to date with imminent post. Thank you 1,000,000
  and please keep up the enjoyable work.

 71. Do you have a spam issue on this site; I also am a blogger, and I was curious about
  your situation; many of us have created some nice procedures and we
  are looking to trade methods with others, be sure to shoot me an email if interested.

 72. I have witnessed that intelligent real estate agents all over the place are warming up to FSBO ***********. They are recognizing that it’s in addition to placing a sign post in the front property. It’s really concerning building associations with these vendors who one of these days will become buyers. So, after you give your time and effort to serving these traders go it alone : the “Law involving Reciprocity” kicks in. Great blog post.

 73. Hello i am kavin, its my first occasion to commenting anyplace, when i read this piece of writing i thought
  i could also create comment due to this good paragraph.

 74. A further issue is that video gaming became one of the all-time greatest forms of recreation for people of any age. Kids engage in video games, and adults do, too. The actual XBox 360 is probably the favorite video games systems for many who love to have a lot of games available to them, in addition to who like to learn live with other individuals all over the world. Thank you for sharing your notions.

 75. I used to be recommended this blog through my cousin. I am now not sure whether this put up is written by means of him as nobody else realize such distinct about my problem. You’re amazing! Thanks!

 76. Thanks for your posting. One other thing is when you are selling your property by yourself, one of the issues you need to be mindful of upfront is just how to deal with home inspection reviews. As a FSBO seller, the key to successfully switching your property and saving money on real estate agent profits is expertise. The more you are aware of, the better your property sales effort is going to be. One area when this is particularly critical is information about home inspections.

 77. I’m extremely impressed along with your writing abilities and also with the format for your weblog. Is this a paid topic or did you customize it your self? Anyway keep up the excellent quality writing, it?s rare to see a great weblog like this one nowadays..

 78. Thanks for another informative website. Where else may just I get that kind of info written in such a perfect means? I’ve a project that I’m just now working on, and I have been on the glance out for such info.

 79. Thanks for the suggestions you are discussing on this blog site. Another thing I would like to say is the fact that getting hold of some copies of your credit history in order to look at accuracy of any detail would be the first motion you have to carry out in fixing credit. You are looking to freshen your credit reports from harmful details errors that wreck your credit score.

 80. One more thing. I believe that there are lots of travel insurance web sites of respected companies than enable you to enter your journey details and find you the prices. You can also purchase the international holiday insurance policy on the net by using your credit card. Everything you need to do should be to enter your own travel information and you can see the plans side-by-side. Only find the system that suits your capacity to pay and needs after which it use your credit card to buy that. Travel insurance on the web is a good way to check for a trustworthy company to get international holiday insurance. Thanks for expressing your ideas.

 81. The very heart of your writing while appearing agreeable at first, did not work very well with me after some time. Somewhere throughout the paragraphs you actually were able to make me a believer but just for a while. I still have a problem with your jumps in logic and one might do well to help fill in those gaps. In the event that you actually can accomplish that, I could certainly end up being fascinated.

 82. Fantastic goods from you, man. I’ve bear in mind your stuff prior to and you’re simply extremely great. I actually like what you’ve acquired here, certainly like what you are saying and the way through which you assert it. You’re making it enjoyable and you continue to care for to stay it sensible. I can’t wait to learn far more from you. That is really a wonderful site.

 83. great post, very informative. I wonder why the other specialists of this sector do not notice this. You must continue your writing. I’m sure, you have a great readers’ base already!

 84. Thanks for discussing your ideas on this blog. Additionally, a fantasy regarding the banking institutions intentions any time talking about foreclosure is that the lender will not have my repayments. There is a certain amount of time that this bank is going to take payments occasionally. If you are very deep inside the hole, they’ll commonly require that you pay the payment fully. However, i am not saying that they will not take any sort of repayments at all. If you and the financial institution can be capable to work something out, this foreclosure method may halt. However, should you continue to pass up payments under the new plan, the foreclosures process can just pick up from where it left off.

 85. Hey! I understand this is kind of off-topic
  however I needed to ask. Does operating a well-established website like yours
  take a massive amount work? I’m completely new to running a blog but I do write in my
  journal everyday. I’d like to start a blog so I can share my experience and views online.
  Please let me know if you have any kind of recommendations or tips for brand new aspiring bloggers.

  Thankyou!

 86. One thing I’ve noticed is always that there are plenty of misguided beliefs regarding the banks intentions any time talking about foreclosures. One fable in particular is the bank prefers to have your house. The lender wants your dollars, not the house. They want the funds they loaned you along with interest. Steering clear of the bank will simply draw the foreclosed final result. Thanks for your publication.

 87. In line with my research, after a foreclosed home is marketed at a sale, it is common to the borrower in order to still have some sort ofthat remaining balance on the financial loan. There are many lenders who try to have all costs and liens paid off by the subsequent buyer. Nevertheless, depending on certain programs, laws, and state laws and regulations there may be a number of loans which aren’t easily resolved through the exchange of financial loans. Therefore, the duty still rests on the client that has got his or her property in foreclosure. Many thanks for sharing your ideas on this weblog.

 88. Thanks for sharing your ideas. The first thing is that scholars have a selection between national student loan as well as a private education loan where it’s easier to choose student loan online debt consolidation than through the federal education loan.

 89. I’ve observed that in the world nowadays, video games include the latest trend with children of all ages. Occasionally it may be difficult to drag the kids away from the activities. If you want the very best of both worlds, there are various educational games for kids. Great post.

 90. Thanks for making me to achieve new tips about pcs. I also hold the belief that one of the best ways to keep your notebook computer in excellent condition has been a hard plastic material case, and also shell, that will fit over the top of your computer. A lot of these protective gear are model distinct since they are manufactured to fit perfectly across the natural casing. You can buy all of them directly from the seller, or from third party sources if they are available for your laptop, however not every laptop can have a spend on the market. Once again, thanks for your guidelines.

 91. Hi my friend! I want to say that this post is awesome, nice written and include almost all vital infos. I?d like to see more posts like this.

 92. That is really interesting, You are an excessively skilled blogger. I’ve joined your feed and look ahead to searching for more of your magnificent post. Additionally, I have shared your web site in my social networks!

 93. Hey there this is somewhat of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding knowledge so I wanted to get advice from someone with experience. Any help would be enormously appreciated!

 94. Fascinating blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A design like yours with a few simple adjustements would really make my blog stand out. Please let me know where you got your theme. Cheers

 95. Awesome blog! Do you have any suggestions for aspiring writers? I’m hoping to start my own website soon but I’m a little lost on everything. Would you recommend starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m totally confused .. Any recommendations? Kudos!

 96. Somebody essentially help to make seriously articles I would state. This is the first time I frequented your web page and thus far? I amazed with the research you made to make this particular publish extraordinary. Magnificent job!

 97. I just couldn’t leave your site before suggesting that
  I extremely enjoyed the standard information an individual provide in your visitors?
  Is gonna be again regularly in order to inspect new
  posts

 98. I have really learned newer and more effective things by means of your weblog. One other thing I’d like to say is the fact newer laptop or computer os’s have a tendency to allow extra memory to be used, but they additionally demand more storage simply to operate. If an individual’s computer can’t handle much more memory along with the newest computer software requires that ram increase, it usually is the time to buy a new Computer. Thanks

 99. Yet another thing is that when evaluating a good on the web electronics store, look for online stores that are continually updated, preserving up-to-date with the most current products, the most beneficial deals, as well as helpful information on services. This will ensure you are handling a shop that stays ahead of the competition and gives you what you ought to make educated, well-informed electronics buys. Thanks for the important tips I have really learned through the blog.

 100. I?m impressed, I have to say. Actually hardly ever do I encounter a weblog that?s both educative and entertaining, and let me tell you, you have got hit the nail on the head. Your concept is outstanding; the issue is one thing that not sufficient people are speaking intelligently about. I am very joyful that I stumbled throughout this in my search for something relating to this.

 101. After examine a couple of of the blog posts on your website now, and I really like your manner of blogging. I bookmarked it to my bookmark website record and will likely be checking back soon. Pls try my website online as properly and let me know what you think.

 102. Hiya! I just want to give an enormous thumbs up for the great data you’ve got here on this post. I will probably be coming back to your weblog for more soon.

 103. Thanks for your post. One other thing is when you are advertising your property yourself, one of the difficulties you need to be cognizant of upfront is when to deal with home inspection accounts. As a FSBO seller, the key to successfully moving your property and saving money with real estate agent commissions is awareness. The more you understand, the easier your sales effort will be. One area exactly where this is particularly vital is home inspections.

 104. One thing I have actually noticed is the fact there are plenty of myths regarding the banking institutions intentions any time talking about foreclosure. One fable in particular is the fact the bank desires your house. The lending company wants your hard earned cash, not the house. They want the amount of money they lent you with interest. Steering clear of the bank will only draw any foreclosed conclusion. Thanks for your posting.

 105. Hey there! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers? I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any suggestions?

 106. Very efficiently written story. It will be valuable to anyone who employess it, including me. Keep doing what you are doing – i will definitely read more posts.

 107. I’m not that much of a online reader to be honest but your sites really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your site to come back later. Many thanks

 108. I have been surfing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It?s pretty worth enough for me. In my view, if all website owners and bloggers made good content as you did, the internet will be much more useful than ever before.

 109. Wow! This can be one particular of the most useful blogs We have ever arrive across on this subject. Basically Wonderful. I’m also a specialist in this topic so I can understand your hard work.

 110. Hello There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article. I will be sure to bookmark it and come back to read more of your useful info. Thanks for the post. I will definitely return.

 111. Hello, you used to write fantastic, but the last few posts have been kinda boring… I miss your super writings. Past few posts are just a bit out of track! come on!

 112. Hello my friend! I want to say that this post is awesome, great written and come with almost all significant infos. I would like to see extra posts like this .

 113. Hey, you used to write fantastic, but the last few posts have been kinda boring? I miss your tremendous writings. Past few posts are just a bit out of track! come on!

 114. Heya i am for the first time here. I found this board and I in finding It truly helpful & it helped me out a lot. I hope to present something back and aid others like you helped me.

 115. Excellent read, I just passed this onto a friend who was doing a little research on that. And he just bought me lunch as I found it for him smile Therefore let me rephrase that: Thanks for lunch!

 116. Thanks for the thoughts you have shared here. Moreover, I believe there are many factors that will keep your car insurance policy premium straight down. One is, to contemplate buying motors that are inside the good list of car insurance businesses. Cars which can be expensive are definitely more at risk of being robbed. Aside from that insurance policies are also in line with the value of your vehicle, so the more costly it is, then higher this premium you make payment for.

 117. You really make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be actually something which I think I would never understand. It seems too complex and very broad for me. I am looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

 118. Excellent blog right here! Additionally your site a lot up fast! What web host are you the usage of? Can I get your associate hyperlink for your host? I wish my web site loaded up as quickly as yours lol

 119. of course like your website but you have to check the spelling on quite a few of your posts. A number of them are rife with spelling problems and I find it very troublesome to tell the truth nevertheless I?ll certainly come back again.

 120. Hey! Do you know if they make any plugins to help with SEO? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good results. If you know of any please share. Appreciate it!

 121. Simply desire to say your article is as astounding. The clearness for your put up is simply great and i can assume you are knowledgeable on this subject. Fine together with your permission let me to take hold of your feed to stay updated with impending post. Thanks 1,000,000 and please continue the enjoyable work.

 122. I do not even know how I ended up here, but I thought this post was good. I do not know who you are but definitely you’re going to a famous blogger if you are not already 😉 Cheers!

 123. I do trust all the ideas you have introduced on your post. They’re really convincing and can certainly work. Still, the posts are very quick for novices. Could you please prolong them a bit from subsequent time? Thank you for the post.

 124. I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you design this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz answer back as I’m looking to construct my own blog and would like to find out where u got this from. cheers

 125. Hi, I think your website might be having browser compatibility issues. When I look at your blog in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, fantastic blog!

 126. hello there and thank you for your info ? I have definitely picked up anything new from right here. I did however expertise a few technical issues using this web site, as I experienced to reload the web site many times previous to I could get it to load correctly. I had been wondering if your web host is OK? Not that I’m complaining, but sluggish loading instances times will sometimes affect your placement in google and can damage your high-quality score if ads and marketing with Adwords. Anyway I?m adding this RSS to my e-mail and could look out for a lot more of your respective fascinating content. Ensure that you update this again very soon..

 127. As I web site possessor I believe the content matter here is rattling magnificent , appreciate it for your efforts. You should keep it up forever! Good Luck.

 128. Greetings from Florida! I’m bored at work so
  I decided to check out your site on my iphone during lunch break.
  I love the info you provide here and can’t
  wait to take a look when I get home. I’m surprised at how quick your blog loaded on my
  mobile .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, excellent site!

 129. Many thanks for your post. I would really like to write my opinion that the tariff of car insurance varies widely from one plan to another, since there are so many different issues which give rise to the overall cost. One example is, the make and model of the automobile will have a significant bearing on the cost. A reliable outdated family auto will have an inexpensive premium when compared to a flashy racecar.

 130. Wow, this article is mind-blowing! The author has done a phenomenal job of conveying the information in an engaging and informative manner. I can’t thank her enough for offering such precious insights that have undoubtedly enlightened my knowledge in this subject area. Kudos to her for producing such a masterpiece!

 131. Many thanks for your post. I would like to comment that the price of car insurance differs from one policy to another, due to the fact there are so many different issues which bring about the overall cost. For example, the make and model of the motor vehicle will have a significant bearing on the price tag. A reliable aged family automobile will have an inexpensive premium when compared to a flashy expensive car.

 132. I have seen a great deal of useful elements on your site about desktops. However, I have got the judgment that laptops are still more or less not powerful adequately to be a option if you often do tasks that require lots of power, just like video croping and editing. But for web surfing, word processing, and the majority of other common computer functions they are just fine, provided you never mind small screen size. Many thanks for sharing your opinions.

 133. What i don’t realize is in truth how you’re not really a lot more well-liked than you might be now. You’re very intelligent. You realize thus considerably on the subject of this subject, made me in my view imagine it from so many numerous angles. Its like men and women don’t seem to be fascinated except it is something to do with Woman gaga! Your own stuffs outstanding. Always maintain it up!

 134. I’m extremely impressed together with your writing abilities and also with the layout to your weblog. Is this a paid subject matter or did you modify it your self? Anyway keep up the excellent high quality writing, it?s rare to peer a great weblog like this one today..

 135. I would also like to add that in case you do not already have an insurance policy or you do not belong to any group insurance, chances are you’ll well take advantage of seeking assistance from a health broker. Self-employed or people having medical conditions generally seek the help of an health insurance brokerage. Thanks for your text.

 136. Thanks for the various tips provided on this weblog. I have observed that many insurance agencies offer prospects generous savings if they choose to insure several cars with them. A significant number of households have several automobiles these days, specially those with older teenage kids still located at home, and also the savings with policies could soon mount up. So it will pay to look for a great deal.

 137. Its like you read my mind! You seem to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with some pics to drive the message home a bit, but other than that, this is wonderful blog. An excellent read. I’ll definitely be back.

 138. It is indeed my belief that mesothelioma is definitely the most dangerous cancer. It has unusual characteristics. The more I really look at it the more I am certain it does not conduct itself like a real solid human cancer. If perhaps mesothelioma is a rogue viral infection, in that case there is the chance of developing a vaccine and offering vaccination to asbestos subjected people who are open to high risk of developing long term asbestos relevant malignancies. Thanks for giving your ideas on this important health issue.

 139. You could certainly see your expertise within the article you write.
  The world hopes for even more passionate writers such as you who are not afraid to mention how they believe.

  All the time follow your heart.

 140. One other thing I would like to state is that rather than trying to suit all your online degree training on days and nights that you conclude work (as most people are worn out when they come home), try to obtain most of your instructional classes on the weekends and only a few courses in weekdays, even if it means taking some time away from your saturday and sunday. This pays off because on the week-ends, you will be far more rested in addition to concentrated for school work. Thanks a bunch for the different points I have learned from your website.

 141. One other important component is that if you are a senior, travel insurance intended for pensioners is something that is important to really take into account. The older you are, the harder at risk you might be for having something negative happen to you while overseas. If you are certainly not covered by a few comprehensive insurance cover, you could have quite a few serious troubles. Thanks for giving your hints on this web site.

 142. Thanks for this excellent article. Also a thing is that the majority of digital cameras can come equipped with a new zoom lens so that more or less of a scene to generally be included by means of ‘zooming’ in and out. Most of these changes in {focus|focusing|concentration|target|the a**** length are reflected within the viewfinder and on massive display screen right on the back of this camera.

 143. Another thing I’ve noticed is the fact that for many people, a bad credit score is the reaction to circumstances beyond their control. By way of example they may be really saddled with illness and as a consequence they have higher bills going to collections. It may be due to a job loss or inability to work. Sometimes separation and divorce can truly send the finances in the wrong direction. Many thanks sharing your opinions on this blog site.

 144. When I originally commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now every time a remark is added I get 4 emails with the identical comment. Is there any manner you can take away me from that service? Thanks!

 145. I?d have to examine with you here. Which isn’t something I normally do! I get pleasure from studying a submit that can make folks think. Also, thanks for allowing me to comment!

 146. I do consider all of the ideas you’ve offered for your post. They’re very convincing and will definitely work. Nonetheless, the posts are too brief for newbies. Could you please prolong them a little from subsequent time? Thank you for the post.

 147. Valuable information. Fortunate me I found your web site by chance, and I’m surprised why this accident didn’t took place in advance! I bookmarked it.

 148. I do enjoy the manner in which you have framed this problem and it does indeed provide me a lot of fodder for thought. On the other hand, coming from what I have observed, I just trust as the actual commentary pack on that folks remain on issue and in no way embark on a tirade regarding some other news du jour. Anyway, thank you for this fantastic piece and even though I do not really concur with it in totality, I regard your viewpoint.

 149. Some tips i have always told people today is that when searching for a good internet electronics store, there are a few aspects that you have to consider. First and foremost, you need to make sure to choose a reputable and also reliable retail store that has enjoyed great assessments and classification from other customers and market sector analysts. This will make sure that you are dealing with a well-known store providing you with good services and assistance to their patrons. Many thanks sharing your notions on this website.

 150. The root of your writing whilst sounding reasonable initially, did not work very well with me after some time. Somewhere within the paragraphs you actually managed to make me a believer unfortunately just for a very short while. I nevertheless have got a problem with your leaps in assumptions and one might do nicely to help fill in those gaps. If you can accomplish that, I would definitely be impressed.

 151. Most of whatever you mention is supprisingly accurate and it makes me ponder the reason why I had not looked at this in this light before. Your article really did switch the light on for me as far as this particular subject matter goes. But at this time there is 1 point I am not really too comfortable with and while I make an effort to reconcile that with the central idea of the point, let me observe just what the rest of the subscribers have to say.Very well done.

 152. wonderful points altogether, you just gained a brand new reader. What would you suggest in regards to your post that you made some days ago? Any positive?

 153. I’d also like to mention that most of those that find themselves with no health insurance usually are students, self-employed and people who are out of work. More than half with the uninsured are under the age of 35. They do not think they are wanting health insurance simply because they’re young plus healthy. Their income is usually spent on housing, food, plus entertainment. Most people that do represent the working class either entire or not professional are not provided insurance by their jobs so they get along without because of the rising tariff of health insurance in america. Thanks for the ideas you reveal through this blog.

 154. Hey There. I found your weblog the usage of msn. That is an extremely neatly written article. I will make sure to bookmark it and come back to learn more of your useful information. Thanks for the post. I?ll certainly comeback.

 155. The other day, while I was at work, my cousin stole my apple ipad and tested to see if it can survive a 30 foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is now destroyed and she has 83 views. I know this is totally off topic but I had to share it with someone!

 156. Hi! I’ve been reading your site for some time now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from New Caney Tx! Just wanted to mention keep up the great job!

 157. I have noticed that sensible real estate agents all over the place are Promoting. They are realizing that it’s not only placing a poster in the front property. It’s really about building associations with these sellers who later will become consumers. So, if you give your time and effort to encouraging these vendors go it alone : the “Law regarding Reciprocity” kicks in. Good blog post.

 158. What?s Happening i’m new to this, I stumbled upon this I have found It absolutely useful and it has helped me out loads. I hope to give a contribution & aid different customers like its aided me. Good job.

 159. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You clearly know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your blog when you could be giving us something enlightening to read?

 160. Thanks for your posting. I would also like to say this that the first thing you will need to accomplish is determine whether you really need credit improvement. To do that you will have to get your hands on a duplicate of your credit score. That should really not be difficult, ever since the government makes it necessary that you are allowed to obtain one free copy of the credit report annually. You just have to consult the right individuals. You can either check out the website for the Federal Trade Commission or even contact one of the main credit agencies specifically.

 161. I was very happy to find this web-site.I needed to thanks for your time for this glorious read!! I undoubtedly having fun with each little little bit of it and I’ve you bookmarked to check out new stuff you weblog post.

 162. Howdy! I just want to give a huge thumbs up for the good data you might have here on this post. I can be coming back to your blog for extra soon.

 163. Hello my friend! I wish to say that this post is awesome, nice written and include approximately all vital infos. I would like to see more posts like this.

 164. I have seen that smart real estate agents almost everywhere are starting to warm up to FSBO ***********. They are knowing that it’s not only placing a sign post in the front place. It’s really with regards to building human relationships with these vendors who at some time will become buyers. So, when you give your time and efforts to encouraging these sellers go it alone – the “Law regarding Reciprocity” kicks in. Interesting blog post.

 165. I have observed that of all varieties of insurance, medical insurance is the most questionable because of the clash between the insurance plan company’s need to remain afloat and the customer’s need to have insurance policy. Insurance companies’ earnings on wellness plans have become low, hence some providers struggle to earn profits. Thanks for the suggestions you discuss through your blog.

 166. I’ve been absent for a while, but now I remember why I used to love this website. Thanks , I?ll try and check back more frequently. How frequently you update your site?

 167. Wonderful beat ! I would like to apprentice while you amend your website, how can i subscribe for a blog site? The account aided me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast offered bright clear concept

 168. Thanks for every other informative blog. Where else may I am getting that type of info written in such an ideal method? I have a challenge that I am simply now working on, and I have been at the look out for such info.

 169. Helpful info. Fortunate me I found your website unintentionally, and I am surprised why this accident didn’t happened in advance! I bookmarked it.

 170. Hi there! Someone in my Facebook group shared this site with us so I came to take a look. I’m definitely enjoying the information. I’m book-marking and will be tweeting this to my followers! Exceptional blog and brilliant design.

 171. Your style is unique in comparison to other folks I’ve
  read stuff from. Thank you for posting when you’ve got the opportunity,
  Guess I’ll just bookmark this site.

 172. I have taken notice that in old digital cameras, specialized detectors help to {focus|concentrate|maintain focus|target|a**** automatically. These sensors regarding some cameras change in in the area of contrast, while others utilize a beam involving infra-red (IR) light, particularly in low light. Higher specification cameras occasionally use a blend of both methods and could have Face Priority AF where the digicam can ‘See’ any face and focus only on that. Thanks for sharing your opinions on this web site.

 173. I would like to thank you for the efforts you’ve put in writing this website.
  I am hoping to see the same high-grade blog posts by you later on as
  well. In truth, your creative writing abilities has encouraged me to get my very own blog now ;
  )

 174. Spot on with this write-up, I really think this web site needs rather more consideration. I?ll most likely be again to read much more, thanks for that info.

 175. You could definitely see your expertise in the work you write. The world hopes for more passionate writers like you who are not afraid to say how they believe. Always follow your heart.

 176. Good day very nice website!! Man .. Excellent .. Amazing .. I’ll bookmark your website and take the feeds additionally?I am happy to find so many helpful info right here within the publish, we need develop more techniques in this regard, thank you for sharing. . . . . .

 177. I have realized that car insurance businesses know the automobiles which are susceptible to accidents as well as other risks. Additionally , they know what type of cars are prone to higher risk and also the higher risk they’ve got the higher the particular premium amount. Understanding the simple basics of car insurance will let you choose the right sort of insurance policy that will take care of your requirements in case you happen to be involved in an accident. Many thanks sharing the ideas with your blog.

 178. Wonderful site. A lot of helpful information here. I am sending it to a few friends ans also sharing in delicious. And obviously, thank you to your effort!

 179. Heya i am for the primary time here. I came across this board and I in finding It truly helpful & it helped me out a lot. I hope to give one thing again and aid others such as you helped me.

 180. Hey! I simply wish to give an enormous thumbs up for the nice information you’ve gotten right here on this post. I shall be coming back to your blog for more soon.

 181. With havin so much content and articles do you ever run into any problems of plagorism or copyright infringement? My website has a lot of unique content I’ve either written myself or outsourced but it looks like a lot of it is popping it up all over the internet without my permission. Do you know any techniques to help prevent content from being stolen? I’d definitely appreciate it.

 182. I’m not sure exactly why but this web site is loading incredibly slow for me. Is anyone else having this problem or is it a problem on my end? I’ll check back later on and see if the problem still exists.

 183. Thanks for your post. I would also love to say that a health insurance agent also works for the benefit of the actual coordinators of your group insurance plan. The health insurance agent is given an index of benefits sought by somebody or a group coordinator. Such a broker really does is hunt for individuals or perhaps coordinators which best match those wants. Then he presents his suggestions and if all parties agree, the actual broker formulates binding agreement between the two parties.

 184. Great blog right here! Also your website rather a lot up very fast! What host are you using? Can I get your associate link to your host? I desire my website loaded up as quickly as yours lol

 185. Hi there! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog. Is it very difficult to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast. I’m thinking about setting up my own but I’m not sure where to begin. Do you have any ideas or suggestions? Many thanks

 186. Its like you learn my thoughts! You seem to know a lot
  approximately this, like you wrote the ebook in it or something.
  I think that you simply can do with a few % to force the
  message home a bit, but instead of that, this is magnificent
  blog. A great read. I will definitely be back.

 187. This website can be a walk-by for all the info you wanted about this and didn?t know who to ask. Glimpse right here, and you?ll positively uncover it.

 188. Thanks for these pointers. One thing I additionally believe is always that credit cards giving a 0 rate of interest often lure consumers along with zero monthly interest, instant endorsement and easy over-the-internet balance transfers, nonetheless beware of the number one factor that is going to void the 0 easy neighborhood annual percentage rate as well as throw anybody out into the bad house fast.

 189. After checking out a handful of the blog articles on your web site, I honestly like your technique of writing a
  blog. I book marked it to my bookmark website list and will be checking back in the near future.
  Please check out my web site as well and tell me what you think.

 190. I’ve been absent for some time, but now I remember why I used to love this web site. Thanks , I will try and check back more frequently. How frequently you update your site?

 191. I was just looking for this information for some time. After 6 hours of continuous Googleing, finally I got it in your web site. I wonder what’s the lack of Google strategy that don’t rank this type of informative sites in top of the list. Generally the top sites are full of garbage.

 192. Thanks for the recommendations on credit repair on this amazing site. Things i would advice people is to give up this mentality they can buy currently and fork out later. Like a society most people tend to repeat this for many factors. This includes holidays, furniture, and also items we would like. However, it is advisable to separate one’s wants out of the needs. While you are working to raise your credit ranking score actually you need some trade-offs. For example you may shop online to save cash or you can look at second hand merchants instead of pricey department stores regarding clothing.

 193. It’s a pity you don’t have a donate button! I’d without a doubt donate to this outstanding blog! I suppose for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to new updates and will talk about this blog with my Facebook group. Chat soon!

 194. Someone essentially lend a hand to make severely articles I would state. This is the very first time I frequented your web page and thus far? I surprised with the analysis you made to make this particular put up amazing. Magnificent task!

 195. One other issue is when you are in a circumstances where you do not possess a co-signer then you may really need to try to wear out all of your educational funding options. You can get many grants or loans and other grants that will ensure that you get funds to help with college expenses. Thanks for the post.

 196. you’re really a good webmaster. The web site loading speed is incredible. It seems that you’re doing any unique trick. Furthermore, The contents are masterpiece. you have done a great job on this topic!

 197. I have taken notice that in digital camera models, unique detectors help to {focus|concentrate|maintain focus|target|a**** automatically. Those kind of sensors connected with some cameras change in contrast, while others employ a beam associated with infra-red (IR) light, particularly in low light. Higher specs cameras often use a blend of both techniques and will often have Face Priority AF where the dslr camera can ‘See’ some sort of face and focus only on that. Thank you for sharing your ideas on this web site.

 198. It is in reality a great and useful piece of info. I?m satisfied that you just shared this helpful info with us. Please stay us up to date like this. Thanks for sharing.

 199. Woah! I’m really loving the template/theme of this website. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s hard to get that “perfect balance” between usability and visual appeal. I must say you have done a excellent job with this. Also, the blog loads super quick for me on Chrome. Excellent Blog!

 200. Thanks for making me to achieve new thoughts about pc’s. I also contain the belief that one of the best ways to help keep your mobile computer in primary condition is to use a hard plastic-type case, or even shell, that matches over the top of your computer. These types of protective gear are model distinct since they are manufactured to fit perfectly in the natural housing. You can buy them directly from the seller, or via third party places if they are designed for your notebook, however not all laptop will have a covering on the market. All over again, thanks for your recommendations.

 201. Do you have a spam issue on this site; I also am a blogger, and I was wanting to know your situation; many of us have created some nice procedures and we are looking to exchange solutions with other folks, why not shoot me an email if interested.

 202. Hi there just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the images aren’t loading correctly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different internet browsers and both show the same outcome.

 203. I believe that avoiding ready-made foods may be the first step to lose weight. They can taste great, but ready-made foods have got very little vitamins and minerals, making you take in more in order to have enough power to get with the day. If you’re constantly feeding on these foods, changing to cereals and other complex carbohydrates will let you have more energy while consuming less. Interesting blog post.

 204. I’m blown away by the quality of this content! The author has undoubtedly put a huge amount of effort into researching and arranging the information. It’s inspiring to come across an article that not only gives valuable information but also keeps the readers engaged from start to finish. Hats off to her for making such a brilliant work!

 205. Thanks for the post. My partner and i have generally seen that the majority of people are wanting to lose weight because they wish to show up slim along with attractive. Having said that, they do not generally realize that there are many benefits just for losing weight also. Doctors insist that overweight people are afflicted with a variety of health conditions that can be directly attributed to their own excess weight. Thankfully that people that are overweight as well as suffering from diverse diseases can help to eliminate the severity of their illnesses by means of losing weight. You’ll be able to see a continuous but noticeable improvement in health whenever even a slight amount of weight reduction is attained.

 206. Have you ever thought about writing an ebook or guest authoring on other sites? I have a blog based on the same ideas you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my subscribers would appreciate your work. If you’re even remotely interested, feel free to send me an e-mail.

 207. Many thanks for sharing these types of wonderful content. In addition, the best travel along with medical insurance approach can often eradicate those worries that come with vacationing abroad. Any medical crisis can before long become expensive and that’s absolute to quickly place a financial load on the family finances. Having in place the excellent travel insurance bundle prior to leaving is worth the time and effort. Thanks

 208. You actually make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be really
  something which I think I would never understand. It seems
  too complex and very broad for me. I am looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!

 209. I know this site presents quality dependent articles or reviews and extra stuff, is there any
  other site which offers such things in quality?

 210. After study just a few of the blog posts in your web site now, and I truly like your method of blogging. I bookmarked it to my bookmark web site checklist and will be checking back soon. Pls try my website as well and let me know what you think.

 211. I am very happy to read this. This is the kind of manual that needs to be given and not the accidental misinformation that is at the other blogs. Appreciate your sharing this greatest doc.

 212. An fascinating dialogue is price comment. I feel that you must write more on this matter, it won’t be a taboo subject however typically persons are not sufficient to speak on such topics. To the next. Cheers

 213. Hmm is anyone else encountering problems with the images on this blog loading? I’m trying to figure out if its a problem on my end or if it’s the blog. Any responses would be greatly appreciated.

 214. Have you ever considered creating an ebook or guest authoring on other sites? I have a blog centered on the same ideas you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my audience would appreciate your work. If you’re even remotely interested, feel free to shoot me an e-mail.

 215. This design is incredible! You obviously know how to keep a reader amused. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Excellent job. I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!

 216. Thanks for another wonderful post. Where else could anybody get that kind of information in such an ideal way of writing? I have a presentation next week, and I’m on the look for such info.

 217. I was just seeking this info for some time. After 6 hours of continuous Googleing, at last I got it in your site. I wonder what’s the lack of Google strategy that don’t rank this type of informative websites in top of the list. Generally the top websites are full of garbage.

 218. I’m truly enjoying the design and layout of your website. It’s a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to come here and visit more often. Did you hire out a designer to create your theme? Excellent work!

 219. I love what you guys are up too. This sort of clever work and coverage! Keep up the amazing works guys I’ve included you guys to blogroll.

 220. Thanks for the new things you have revealed in your text. One thing I’d really like to discuss is that FSBO human relationships are built as time passes. By launching yourself to the owners the first weekend their FSBO is usually announced, prior to masses start calling on Wednesday, you make a good network. By sending them resources, educational products, free reviews, and forms, you become a great ally. By using a personal fascination with them and also their problem, you create a solid link that, in many cases, pays off when the owners decide to go with an agent they know and also trust — preferably you actually.

 221. Good day! This is kind of off topic but I need some help from an established blog. Is it hard to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast. I’m thinking about making my own but I’m not sure where to start. Do you have any tips or suggestions? With thanks

 222. You made some first rate points there. I appeared on the web for the difficulty and found most people will go along with together with your website.

 223. Hi, Neat post. There’s a problem together with your web site in internet explorer, might check this? IE nonetheless is the market leader and a large part of people will pass over your fantastic writing because of this problem.

 224. Thanks for these tips. One thing I additionally believe is always that credit cards presenting a 0 monthly interest often bait consumers along with zero interest rate, instant endorsement and easy internet balance transfers, however beware of the most recognized factor that is going to void the 0 easy neighborhood annual percentage rate and throw anybody out into the very poor house rapid.

 225. Hey there! I’ve been following your site for some time now and finally got the courage to go ahead and give you a shout out from Porter Tx! Just wanted to say keep up the great work!

 226. Thanks for every other wonderful post. The place else may just anybody get that type of information in such a perfect way of writing? I have a presentation next week, and I’m on the look for such information.

 227. Thanks for your blog post. The things i would like to bring up is that laptop or computer memory has to be purchased when your computer can’t cope with whatever you do by using it. One can add two random access memory boards containing 1GB each, as an illustration, but not certainly one of 1GB and one having 2GB. One should check the maker’s documentation for one’s PC to make sure what type of memory space is needed.

 228. Hiya, I’m really glad I have found this info. Today bloggers publish just about gossips and net and this is really frustrating. A good site with exciting content, that is what I need. Thank you for keeping this web site, I’ll be visiting it. Do you do newsletters? Cant find it.

 229. Very great post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that I have really enjoyed browsing your blog posts. In any case I?ll be subscribing on your rss feed and I am hoping you write again soon!

 230. Hello there, I found your website via Google while searching for a related topic, your site came up, it looks good. I have bookmarked it in my google bookmarks.

 231. I simply could not depart your site before suggesting that I extremely enjoyed the usual info an individual provide on your visitors? Is going to be back regularly in order to inspect new posts

 232. Fantastic goods from you, man. I’ve bear in mind your stuff prior to and you’re just too magnificent. I actually like what you have acquired right here, certainly like what you are saying and the way in which you assert it. You are making it entertaining and you still take care of to stay it sensible. I can not wait to learn far more from you. That is actually a wonderful website.

 233. Wonderful blog! I found it while searching on Yahoo News. Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News? I’ve been trying for a while but I never seem to get there! Many thanks

 234. Outstanding post but I was wanting to know if you could write a litte more on this topic? I’d be very thankful if you could elaborate a little bit more. Thank you!

 235. Wonderful work! This is the type of info that should be shared around the internet. Shame on Google for not positioning this post higher! Come on over and visit my website . Thanks =)

 236. Incredible! This blog looks just like my old one!
  It’s on a totally different subject but it has pretty much the same page layout and design. Outstanding choice of colors!

 237. Hi! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers? I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any recommendations?

 238. I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was great.
  I don’t know who you are but definitely you are going to a famous blogger if you are not already 😉 Cheers!

 239. I’m more than happy to discover this great site.
  I wanted to thank you for your time just for this wonderful read!!
  I definitely liked every part of it and i also have you book marked to look at new stuff on your web site.

 240. The crux of your writing while sounding reasonable initially, did not really sit very well with me after some time. Somewhere throughout the sentences you actually were able to make me a believer but just for a short while. I nevertheless have got a problem with your jumps in logic and you might do nicely to help fill in those gaps. In the event that you can accomplish that, I will undoubtedly end up being impressed.

 241. I just couldn’t depart your website prior to suggesting that I extremely enjoyed the standard info an individual supply for your visitors? Is going to be again steadily in order to check up on new posts

 242. Whoa! This blog looks just like my old one! It’s on a entirely
  different subject but it has pretty much the same layout and design.
  Superb choice of colors!

 243. It’s perfect time to make a few plans for the longer term and it is time to be happy. I have read this publish and if I may just I wish to recommend you few interesting things or tips. Maybe you could write subsequent articles referring to this article. I want to read more things approximately it!

 244. Its such as you read my mind! You appear to
  grasp so much approximately this, such as you wrote the book in it
  or something. I feel that you could do with some percent to force the message home a bit,
  however other than that, this is magnificent blog. A great
  read. I will definitely be back.

 245. I’m truly enjoying the design and layout of your site. It’s a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here and visit more often. Did you hire out a developer to create your theme? Excellent work!

 246. I have really learned new things through your weblog. One other thing I’d like to say is the fact newer laptop or computer operating systems tend to allow additional memory to get used, but they additionally demand more storage simply to work. If someone’s computer can not handle much more memory along with the newest program requires that memory space increase, it is usually the time to buy a new Personal computer. Thanks

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *