25. September 2023

Isbjørnen – Klimarealistenes første store seier

 

Isbjørnen – Klimarealistenes første store seier

7. februar 2020

Av Geir Hasnes

De som tror at økning i CO2 i atmosfæren fører til alle mulige former for klimakrise, enten de er politikere, journalister, aktivister, eller alminnelige normale mennesker, henviser til Vitenskapen når de skal grunngi hvorfor de tror på dette. Så hvorfor ikke kikke på vitenskapen deres, og se om de har rett? For eksempel om isbjørnen?

Isbjørnen ble med Al Gores Oscar-belønnede film An Inconvenient Truth og David Attenboroughs BBC-program The Truth about Climate Change i 2006 et ikon for menneskeskapte katastrofale klimaendringer, og mens disse ble spredt til tusener av hjem og ikke minst skoler, kom FNs klimapanel som en vitenskapelig støtte til spekulasjonene og forutsigelsene. Dermed kunne klimapanelet og Al Gore motta Nobels fredspris i 2007 for sin opplysningsvirksomhet. Men var fremstillingen av isbjørnen vitenskapelig holdbar?

Klimarapporten
I september 2007 kom den fjerde versjonen av Klimarapporten, produsert av FNs klimapanel og tilgjengelig for alle å se på deres webside.

Den besto av tre hoveddeler: Vitenskapen, virkningene og tiltakene, samt et samlende og kortfattet sammendrag av hele rapporten. Hver del inneholdt dessuten et sammendrag for beslutningstakere, nærmere bestemt politikere, og de tre første inneholdt også et teknisk sammendrag for dem som ikke var engasjerte nok til å pløye seg gjennom tusener av sider med innsamlede forskningsresultater.

Vi vet jo alle at Klimapanelet sammen med Al Gore fikk Nobels fredspris i 2007 for sitt arbeid, hvor en isbjørn på et isflak ble et samlende symbol for all elendigheten i verden som kom til å skje i nær fremtid, der den svettet i solsteiken mens isen smeltet under labbene dens.

Så hva sa den såkalte klimavitenskapen og de såkalte klimaforskerne om isbjørnen dette året, som gjorde at den ble et slikt symbol for dette grundige og prisbelønte arbeid?

Del 1, Vitenskapen, eller The Physical Science Basis, nevner ikke isbjørnen med ett ord.

Del 3, Tiltakene, eller Mitigation of Climate Change, ikke heller. Merkverdig.

Del 4, Sammenfatningen, eller Synthesis Report, pussig nok ikke heller.

Kun Del 2, Virkningene, eller Impacts, Adaptation and Vulnerability, inneholder noen korte fraser her og der. De skal vi kikke nærmere på.

Det Tekniske Sammendraget
Det er to konklusjoner i det tekniske sammendraget, i seksjonen De viktigste anslagene for systemer og sektorer:

1) Når sjøis-biomer krymper, vil avhengige polare arter, inkludert rovdyr som pingviner, sel og isbjørn, med stor sannsynlighet oppleve degradering og tap av habitat. D [4.4.6].

2) I begge polare regioner vil klimaendringer føre til nedgang i habitat (inkludert havis) for trekkfugler og pattedyr, med store konsekvenser for rovdyr som seler og isbjørn [15.2, 15.4.3]. Endringer i distribusjon og overflod av mange arter kan forventes. D [15.6.3].

Ingen av disse punktene er vitenskapelig formulert. Ordet vitenskap kommer av ordet viten, mens vi her finner antagelser og betingede formuleringer, altså antakelsesskap.

Merk at i punkt 1 er der et betinget vil og deretter en sannsynlighet: Reduksjon av is i Arktis vil føre til at det er en viss sannsynlighet for at isbjørnen vil få et mindre område å boltre seg på, men man er altså slett ikke sikker. Det som virkelig står er at enten skjer det ene eller det andre. I punkt 2 finner vi verdiløse omtrentlige formuleringer som store konsekvenserendringer og kan forventes, men altså ikke hva disse er.

Utsagn nr. to er dessuten direkte usant, for klimaendringer kan gå begge veier; det kan også bli økning i habitat ved en klimaendring, og dette vil også ha store konsekvenser og endringer, og kan forventes. Det er tydelig at man har basert disse utsagnene på at klimaendringene som ligger til grunn for dem, kun er negative.

Med andre ord: punkt én er mer gjettverk enn antagelse og langt fra vitenskap, mens punkt to er usant og verdiløst, og hverken vitenskap eller teknisk sammendrag.

Dette er ikke flisespikkeri. Vi ser her formuleringer som er satt sammen på en slik måte at leseren skal ledes til å legge inn det han tror det står. Han skal formulere noe selv på basis av ledende ord som degradering, tap, konsekvenser, endringer og sannsynlighet. Slik har forskerne sitt på det tørre. De har ikke sagt noe definitivt i det hele tatt.

På norsk er ordet vitenskap direkte basert på viten. Slik ser man ikke knowledge umiddelbart i det engelske ordet science, som er et direkte lån fra latinsk scientia, viten eller kunnskap, en avledning av scire, som betyr å vite. Derfor er det så lett å bruke ordet science på engelsk, for det forplikter ikke uten videre at man har viten.

Vi får sjekke videre hvilken vitenskap som ligger til grunn for de vage og tvetydige utsagnene i det tekniske sammendraget.

Kapittel 2.1
kap. 2.1 kan vi lese:

3) Ernærings-stress relatert til lengre isfrie sesonger i Beaufort Sea kan indusere synkende overlevelsesrater, mindre størrelse, og kannibalisme blant isbjørn (Amstrup et al., 2006; Regehr et al., 2006).

4) Isbjørn er helt avhengig av sjøis som en plattform for tilgang til sjøpattedyrene som fyller deres ernæringsbehov (Amstrup, 2003).

5) Reproduktiv suksess hos isbjørn har gått ned, noe som har resultert i nedgang i kroppstilstand, som i sin tur skyldes smelting av ishavet. Uten is kan isbjørn kan ikke jakte på sel, deres favorittbytte (Derocher et al., 2004).

I pkt. 3 ser vi det ikke-vitenskapelige kan. Var der en virkelig sammenheng ville man sagt vil. Igjen ser vi at det innføres en betingelse: lengre isfrie sesonger.  Virkelig vitenskap har vist at isbjørnen spiser voldsomt på ettervinteren når selene føder, slik at den kan gå sulten om sommeren og høsten mens det er lite eller ingen is. Den kan faktisk gå uten å spise i opp til 8 måneder, og dersom sommerisen er vekk går den gjerne på land, som vist i nyhetene på Novaja Zemlja, Svalbard, Grønland, Jan Mayen og vinteren 2019 på Bjørnøya. Den er gjerne på land om vinteren også, det viser alle fangsthistoriene vi har fra de siste 150 år, og bjørnene som besøkte Longyearbyen her nylig.

Punkt 4 er ikke relatert til skrekkscenariene i seg selv, og er delvis sant. Isbjørnen er ikke helt avhengig av sjøis, og det er heller ikke alle selarter som føder på isen. Det er sant at isbjørnen foretrekker sel, og da sel som føder på isen, men den fornekter seg ikke om den finner annen mat, f. eks. hvalross, fugleunger eller mennesker. Sjøisen i Arktis må forsvinne også om vinteren for at det skal bli vanskelig for seler og isbjørner. Likevel har disse dyreartene overlevd hundretusener og millioner av år med drastisk større klimaendringer enn de små vi har observert i løpet av det siste årtusen. Isbjørnen som art har i alle fall overlevd forrige mellomistid da den globale gjennomsnittstemperatur var langt høyere enn dagens.

Punkt 5 er påstander, som motbevises av andre observasjoner som vi skal se på nedenfor, eksempelvis økningen av bestanden, som motbeviser påstanden om at reproduksjonen har gått ned. Isbjørnene som observeres i dag ser i hovedsak sunne og velfødde ut, og sammenhengen med smelting av ishavet er i beste fall å finne i datamodeller basert på antagelser. Utbredelsen av sjøis i Arktis fluktuerer, isbjørnen kan gå og svømme tusener av kilometer for å finne sel, og selene holder seg helst i områder hvor isen ikke er tykkere enn at de kan komme gjennom den for å finne fisk. Isbjørnens reproduksjon finner i hovedsak sted på fast land (de kan også gå i hi på isen), og man forbød jakt på paringsområdet på hele Kong Karls land allerede i 1939. Iskanten har heller ikke forsvunnet, så selene er der fortsatt og isbjørnen finner fortsatt mat.

Kapittel 2.4
kap. 2.4 kan vi lese:

6) Vesentlig tap av havis vil redusere leveområdet for avhengige arter (f.eks. isbjørn) (svært høy sannsynlighet) [4.4.9, 4.4.6, Box 4.3, 4.4.10, Figure 4.4, Table 4.1, 15.4.3, 15.4.5].

7) Negative innvirkninger, inkludert forurensning, ble anslått for arter som sjøfugl, sel, isbjørn, tundrafugl og tundrahovdyr (Gitay et al., 2001).

8) Unikt lokalt biologisk mangfold (f.eks. isbjørn, boks 4.3) så vel som tundraavhengige arter som trekkfugler (f.eks. vannfugl, Box 4.5, 4.4.8, Table 4.1)) er bekreftet å møte økende utryddelsesrisiko, som samtidig truer levevei og matsikkerhet for urfolk.

9) For arktiske arter som isbjørnen er økende risiko for utryddelse forbundet med den prosjekterte store nedgang i omfanget av havis-biomet og havis-dekket (boks 4.3).

10) Boks 4.3. Isbjørn – en art i fare?

Det er anslagsvis 20 000 til 25 000 isbjørner (Ursus maritimus) over hele verden, for det meste som bebor den årlige havisen over kontinentalsoklene og øygruppene i det sirkumpolare Arktis, der de kanskje vandrer tusenvis av kilometer per år. De er spesialiserte rovdyr på seler som avler på is, og er derfor avhengige av havis for å overleve. Hunnbjørn krever næring etter at de har kommet frem om våren fra en 5 til 7 måneders faste i ammehuler (Ramsay og Stirling, 1988), og er dermed veldig avhengige av nærhet mellom land og havis før den brytes opp. Kontinuerlig tilgang til havis gjør at bjørner kan jakte hele året, men i områder der havisen smelter helt hver sommer, er de tvunget til å tilbringe flere måneder i tundra med å faste på lagrede fettreserver inntil havet fryser til.

Isbjørn står overfor store utfordringer fra virkningene av klimaoppvarming (Stirling og Derocher, 1993; Stirling et al., 1999; Derocher et al., 2004), ettersom anslått reduksjon i havisen drastisk vil krympe det marine habitat for isbjørn, is-boende sel og andre dyr (Hassol, 2004b). Havisens oppbrytning i den vestlige Hudson Bay i Canada forekommer allerede omtrent tre uker tidligere enn på begynnelsen av 1970-tallet, noe som har resultert i at isbjørn i dette området kommer på land tidligere med reduserte fettreserver (en nedgang på 15% i kroppens tilstand), faste i lengre perioder og redusert reproduserbarhet (Stirling et al., 1999). Foreløpige estimater antyder at den vestlige Hudson Bay-bestanden har gått ned fra 1200 bjørner i 1987 til færre enn 950 i 2004. Selv om disse endringene er spesifikke for en underbestand, kan lignende innvirkning på andre underbestander av isbjørn være rimelig å forvente. I 2005 konkluderte IUCN Polar Bear Specialist Group at IUCN’s rødliste-klassifisering av isbjørnen bør oppgraderes fra minst bekymring til sårbar basert på sannsynligheten for en total nedgang i størrelsen på den totale bestanden på mer enn 30% i løpet av de neste 35 til 50 årene. Den amerikanske Fish- and Wildlife Service vurderer også en begjæring om å liste isbjørnen som en truet art delvis basert på fremtidig risiko for arten fra klimaendringer. Hvis havisen avtar i henhold til noen av anslagene (Meehl et al., 2007, figur 10.13; figur 4.4, tabell 4.1), vil isbjørner møte en høy risiko for utryddelse med oppvarming på 2,8 ° C over det før-industrielle (område 2,5-3,0 ° C, tabell 4.1, nr. 42). Andre isavhengige arter står overfor lignende konsekvenser, ikke bare i Arktis, men også i Antarktis (kapittel 1; Barbraud og Weimerskirch, 2001; Croxall et al., 2002).

11) Reduksjoner av vinter-havis vil påvirke reproduksjon, vekst og utvikling av fisk, krill og deres rovdyr, inkludert seler og sel-avhengige isbjørn (f.eks. Barber og Iacozza, 2004; Boks 4.3), som vil føre til ytterligere endringer i utbredelse og fordeling av marine arter (kapittel 15, avsnitt 15.4.3).

12) Vagile dyr [som er i stand til å vandre], som isbjørn (sjø-is biomer, tundra; Boks 4.3) og spesielt trekkdyr (tundra, våtmarker, innsjøer, tropiske skoger, savanner osv.; Boks 4.5) responderer på påvirkninger både i og på tvers av biomer. Mange arter parrer seg i ett område og flytter seg deretter til et annet for å tilbringe den ikke-parende sesongen (Robinson et al., 2005). Mange trekkarter kan være mer utsatt for klimaendringer enn bosatte arter (Price and Root, 2005).

13) Tabell 4.1. [Nr.]42, [temperaturøkning] 2.8 [temperaturøkningsområde] 2.5-3.0[:] Multimodell middelverdi 62% (rekkevidde 40-100%) tap av arktisk sommeris-omfang, høy risiko for utryddelse av isbjørn, hvalross, seler; Arktisk økosystem stresset.

Punkt 6 er temmelig vagt. Hva er vesentlig? Arktis kan faktisk reduseres vesentlig uten at iskanten blir særlig mindre i utstrekning. Kanskje den til og med blir lengre? Iskanten følger også konturene av land og øygrupper. I tillegg er det slik at iskanten ikke er overgang fra 100% is til 100% åpent vann. Iskanten er egentlig ingen kant, men et bredt område mellom fast is eller fast land, og åpent vann, hvor det er en blanding av isflak, isbaks, mindre drivis, og vann. Dessuten har forskerne her gardert seg nok en gang, ettersom ordet vesentlig ikke er kvantifisert, og man snakker om sannsynlighet, slik at om det motsatte skjer så har man dekning for det også.

Punkt 7 er et modellert anslag og det er da også en følgesak av antagelser. Med sykluser kan man oppleve både positive og negative innvirkninger, og menneskelig aktivitet fører ofte til forurensning, så utsagnet er ikke vitenskap, men antagelsesskap.

Punkt 8 er igjen et modellert anslag, gjennom mange forutsetninger som må oppfylles. Bekrefting av å møte økt risiko for utryddelse er antagelsesskap, og den bekreftelsen befinner seg bare i datamodeller. Da inuitene fikk geværer for over 100 år siden, møtte reinsdyrene på Vest- og Sør-Grønland en økt risiko for utryddelse. Ja, de ble faktisk så godt som utryddet, og det kunne bekreftes ved observasjoner, men man har ingen bekreftelse av økt risiko for isbjørnutryddelse i dag. Men man hadde det faktisk på 50-tallet, for fangsten var så effektiv at det derfor førte til lovgivning om norsk fangst i 1957 og en internasjonal avtale om fredning og kvoter i 1973.

Punkt 9 er nok et modellert anslag, hvor man bruker ordet prosjektert. Her har man bestemt en sammenheng mellom antall isbjørn og størrelsen på havisen og prosjektert ut fra en gitt nedgang i størrelse gitt økende temperatur. Sammenhengen er heller tvilsom, da isbjørnen faktisk kan gå på land og lete etter annen mat, jfr. invasjonen på Novaja Zemlja nylig. Det er ikke uten grunn at innbyggerne i Churchill i Canada har spikermatter foran inngangsdørene sine. Så har man da også brukt de vage ordene økende og store, uten videre kvantifisering.

Pkt. 10, en faktaboks, er det lengste stykket om isbjørn i klimarapporten, og dette har nok vært viktigst for de påfølgende historiene av ymse kvalitet i mediene.

Det er morsomt med anslag, for de blir ansett som fakta gode nok for politikere og medier. Men hva er fakta bak dette anslaget?

Susan Crockford

Forvaltningsmessig deles Arktis inn i 21 isbjørnområder, og i 2007 hadde man ingen tall for isbjørnbestandene i og nord for Sibir, Øst-Grønland og Det arktiske bassenget, halvparten av hele isbjørnområdet. Isbjørnforskeren Susan Crockford siterer en interessant epost: på sin webside: I 2014 sendte styrelederen for IUCN Polar Bear Specialist Group (PBSG) e-post til meg for å fortelle at størrelsen av antallet på deres globale bestand ’aldri har vært et estimat for total utbredelse i vitenskapelig forstand, men bare en kvalifisert gjetning gitt for å tilfredsstille offentlig etterspørsel’.

Crockford har beregnet tallet for 2018: 39 000, med en usikkerhet mellom 26 000 og 58 000 isbjørner.

Det er derfor vanskelig å ha sympati for resten av innholdet i boksen i pkt. 10, siden klimarapportens forskere aldri har prøvd på en vitenskapelig måte å finne gode og holdbare estimater for sine tall, og at de reelle anslagene nå er på bortimot dobbelt så mange isbjørner som det de hadde for borti 15 år siden. Man kan faktisk (med basis i fakta) konkludere med at det ser ut til at isbjørnen ikke har det spesielt ille trass i alle modellbaserte anslag, som igjen da opererer med antagelser som ikke holder stikk. Her opplever vi ikke engang antagelsesskap, men direkte gjettskap. Merk også ladet ordbruk som tvungetdrastiskredusertsårbar og utryddelse, godt hjulpet av helgarderingen med bruk av ordene sannsynlighet og hvis.

Punkt 11 og 12 er vage og intetsigende, de sier bare at hvis det blir reduksjon av havis så kan isbjørnen bli påvirket og at endringer kan skje, men ingenting om i hvilken retning, og at klimaendringer kan påvirke trekkende dyr mer enn fastboende, noe som også er en høyst generell, og egentlig ganske tvilsom påstand.

Punkt 13 er en del av en tabell over virkninger ved stadig økende global temperaturøkning, fremkommet gjennom modellering og bruk av statistiske metoder, uten noen som helst verdi utenom det propagandiske.

Kapittel 2.15
kap. 2. 15 kan vi lese:

14) Når havisen beveger seg nordover, vil distribusjonen av krepsdyr (copepoder og amfipoder), tilpasset for livet ved iskanten, og fisk som polartorsk (Boreogadus saida), som nærer seg på dem, endre seg og deres utbredelse reduseres (Sakshaug et al., 1994). Denne reduksjonen vil sannsynligvis ha alvorlig innvirkning på andre rovdyr, for eksempel seler, sjøfugl og isbjørn (Ursus maritimus), avhengig av havis for ernæring og avl (se kapittel 4, boks 4.3; Sakshaug et al., 1994) så vel som mennesker som er avhengige av dem (Loeng et al., 2005; Vilhjálmsson et al., 2005).

15) Tynning og redusert dekning av arktisk havis vil sannsynligvis endre økosystemer som er i nær tilknytning til havis substansielt (Loeng et al., 2005). Polartorsk, et viktig medlem av disse økosystemene, er en viktig matkilde for mange marine pattedyr. Ringsel, som er avhengig av havis for avl, ernæring og hvile, livnærer seg på tanglopper og polartorsk. For tidlig oppbrudd av fast is kan ikke bare føre til høy dødelighet på nyfødt sel, men produserer også atferdsendringer i selpopulasjoner (Loeng et al., 2005). Isbjørn, et rovdyr i toppen av næringskjeden, er svært avhengig av både havis og ringsel (se kapittel 4, boks 4.3). Initielt vil tap av havis og de påfølgende skadelige effektene sannsynligvis forekomme ved den sørlige distribusjonsgrensen for isbjørner, der tidlig smelting og sen frysing av havis utvider perioden hvor bjørnene er begrenset til land og bare begrenset næringsinntak kan forekomme. Nylig har tilstanden til voksne bjørner avtatt i Hudson Bay-regionen og førsteårsunger kommer i land i dårlig forfatning (Stirling et al., 1999; Derocher et al., 2004; Stirling og Parkinson, 2006). Som andel av bestanden har antallet unger falt som et resultat av den tidligere oppbrytningen av havis. Tap av havis kan også ha negativ innvirkning på andre arktiske sjøpattedyr, for eksempel hvalross (Odobenus rosmarus) som bruker havis som en hvileplattform og som opptar en smal økologisk rekkevidde med begrenset mobilitet. Tilsvarende er narhvalen (Monodon monoceros) og grønlandshvalen (Balaena mysticetus) avhengig av havisorganismer for ernæring og naturlige ishull for pusting (Loeng et al., 2005).

16) Endringer i fysiske omgivelser som truer bestemte samfunn (f. eks. gjennom erosjon og tining av permafrost) og fører til tvangsflytting av innbyggere, eller forskyvninger eller nedgang i ressursene, noe som resulterer i endret tilgang til arter som er nødvendige for deres eksistens (f. eks. inuitters jakt på isbjørn) kan føre til rask og langsiktig kulturendring og tap av tradisjoner. Slikt tap kan på sin side skape psykologisk smerte og angst hos enkeltpersoner (Hamilton et al., 2003; Curtis et al., 2005).

Punkt 14 er nok en gang en antagelse. Det er ingen entydig sammenheng mellom lengden av iskanten rundt Arktis og havisens flate. Det er slett ikke sikkert at utbredelsen av krepsdyr og polartorsk reduseres.

Punkt 15 faller på observasjonen av flere isbjørner enn på dette tidspunktet. Crockford har dessuten behandlet tilstanden til voksne bjørner i Hudson Bay-regionen og påvist at den har vært syklisk.

Punkt 16 er direkte merkelig. Inuittene har aldri hatt isbjørn som hovedmatkilde – og de siste hundre årene har isbjørnkjøttet vært fullt av trikiner. De har først og fremst ernært seg på fisk og sel, og deretter reinsdyr og av og til hval. Inuittenes muntlige overleveringer forteller om et tøft liv hvor man ofte sultet dersom det var for mye drivis utenfor kysten. Det var omkring 1929 at inuittene på Grønland ble samlet på småsteder av den danske stat og sluttet med å leve sitt opprinnelige liv med familiegrupper i telt på bitte små plasser langt fra hverandre om sommeren, og i større stein/torvhus om vinteren.

Inuittene behøver derfor ikke å jakte på isbjørn, men det er vanlig at man går bevæpnet der isbjørn forekommer, og hundeflokkene gir beskjed om de nærmer seg folk. Selv guttunger på 10-12 år har lært å skyte med rifle for å knerte ned isbjørn som truer.

Dessuten observerte vi ikke at fangstfolket i Norge ble særlig engstelige av seg og gikk inn i psykologiske kriser da isbjørnfangsten ble nedlagt her for et halvt århundre siden. At de mistet en næringsvei og måtte legge om inntektsgrunnlaget sitt er et faktum, men dette gikk gradvis og det ble stadig mer behagelig å jobbe i Norge fremfor å dra på fangst i Arktis.

Kapittel 2-17
I kap. 2.17 kan vi lese:

17) Tapet av Arktisk havis truer isbjørnens overlevelse, selv om jakt av bjørner skulle reduseres (Derocher et al., 2004).

Som vi har sett over er jakten på isbjørner for lengst redusert til et minimum inkludert de stedene hvor der er kvoter, og det er bare i nødsfall at isbjørner blir skutt. Dermed øker bestanden av isbjørner år for år, selv om det har vært en nedgang i utbredelsen av isdekket i Arktis i september, som er tiden for minimumsutbredelsen. Det ser ut til at denne utbredelsen også går i syklus og utbredelsen de siste årene ser ut til å vokse fra et minimum. Mye av den såkalte klimaforskningen baserer seg på linearisering, slik at en observert endring postuleres å fortsette lineært videre, noe som går direkte mot naturens observerbare sykliske endringer.

Konklusjon: Isbjørnbestandene og individenes kondisjon indikerer ingen katastrofale klimaendringer.

Nå har den ivrige leser fått se hva klimapanelet serverte om isbjørner i 2007, på den tiden isbjørnen var blitt selve ikonet på de forferdelig klimaendringene man skulle ha i vente.

Vi ser at klimapanelets innsamlede grunnlagsmateriale ikke kan sies å være basert på vitenskapelige metoder i særlig grad, men heller antagelsesskap og i stor grad gjettskap. Det er ikke viten som anvendes når man snakker om at noe kanskje kan skje eller at det nok vil skje dersom noe annet skjer som kanskje er sannsynlig vil skje – og så videre i det uendelige.

Isbjørnen har vært brukt som en stedfortredende indikator i den enkle årsaksrekkefølgen mer menneskelige CO2-utslipp – øket global temperatur – mindre is i Arktis – færre sel – færre isbjørner. Dette er en postulert, og innbilt årsakskjede, og her har vi påvist at isbjørnen ved observasjoner og tellinger ser ut til å være ved god helse og i stort antall i Arktis, og at den derfor ikke bekrefter årsakskjeden.

Andre mulige hypoteser
De to punktene jeg begynte med, er altså konklusjonen til klimarapportens arbeid om isbjørner. Biologien til isbjørngruppen er intet mindre enn banal. De har intet annet poeng enn at når det blir mindre is, blir det mindre isbjørn. Den isbjørnbiologien Susan Crowford beskriver i sin bok The Polar Bear Catastrophe that Never Happened, som tar hensyn til næringsgrunnlaget og isbjørnens grunnleggende ernæring, forklarer hvorfor isbjørnbestandene har vokst, og gitt fete isbjørner. Det viktige er at isbjørnen i all hovedsak ernærer seg på isen om våren, og den isen reduseres ikke av et svakt varmere hav. Om sommeren er selen i sjøen, og da kan isbjørnen nesten aldri få tak i den. Redusert sommeris har derfor minimal betydning. Det som betyr noe, er mer mat i økosystemet. Det får vi gjennom et svakt varmere hav med mer næringssalter, større områder hvor lyset slipper ned i vannmassene og gir fotosyntese (takket være mindre is), og derfor som sluttresultat flere og fetere isbjørner.

Det kan godt være at global temperatur går opp, og at isbjørnen trives med det, noe som er den motsatte hypotesen av den vi finner hos klimapanelets isbjørngruppe, men den hypotesen har de ikke funnet for godt å undersøke. At isbjørnen gjør det godt er altså intet bevis for at det ikke blir varmere. Man ikke kan bruke isbjørnen som et symbol og bevis for klimaendringer gjennom at den er i ferd med å dø ut. Det gjør den faktisk ikke. Kanskje isbjørnstammenes vekst skulle bevise at der er global oppvarming istedet?

Svalbarddelen av Barentshavbestanden tar seg fremdeles opp etter fredningen, og har ført til stadig mer isbjørn på øygruppen. Ved nærmere ettersyn finner man at isbjørnforskning baserer seg på mangelfull og vanskelig tilgjengelig informasjon, og at isbjørnen er den eneste dyreart som er plassert på rødlisten som sårbar ut fra datamodeller, og ikke fra aktuelle observasjoner.  Det ser ut til å ha vært et fokus på bestander som (midlertidig) har blitt redusert. Denne typen selektiv informasjon lyver, og den snur virkeligheten på hodet. Det antas – og det er på ingen måte vitenskapelig – at alt er best slik det foreligger på ett eller annet tilfeldig årstall, og at enhver endring utelukkende kan være negativ. Derfor holdes eksempelvis ikke muligheten åpen for at mindre sommeris kan være positivt for isbjørnen – slik det i virkeligheten har vært. Begge hypoteser, at mindre sommeris gir færre isbjørn, og at mindre sommeris gir flere isbjørn, burde vært undersøkt. Videre ses det tydeligvis ikke på den realitet at mindre sommeris og svakt varmere vann øker primærproduksjonen, som gir mer zooplankton, mer polartorsk og annen fisk, og derfor mer ringsel. Og på toppen: Flere og fetere isbjørner.

Isbjørnen ser ut til å være mer tilpasningsdyktig til de naturlige sykluser i Arktis enn klimapanelets utvalgte forskere ser ut til å anta. Derfor er det ikke faglig mulig å bruke den som ikon for eventuelle katastrofale klimaendringer.

Emosjonenes betydning
Al Gore viste filmen An Inconvenient Truth på filmfestival i USA 24. januar 2006, og etter flere filmfestivaler ble den sluppet for publikum 30. juni det året. Til Norge kom den 8. september og den høsten bredte den seg ut over hele verden og invaderte etter hvert klasserommene. I 2007 vant den Oscar samtidig som Al Gore mottok Nobels fredspris sammen med Klimapanelet. Al Gores ikoniske bilde av den druknende isbjørnen på et isflak som smelter skapte illusjonen om at isen i Arktis forsvant og at isbjørnene derfor druknet. Som vi har vist her fantes det ikke vitenskapelig grunnlag for å si dette på denne tiden, men hvorfor ødelegge en god propagandaidé.

Samtidig presenterte David Attenborough klimapropaganda på BBC i filmen The Truth about Climate Change, 24. mai 2006, og filmen kom på DVD i 2008 og ble raskt spredt til klasserommene over halve verden. Her fortalte de den samme historien om isbjørnbestanden i Hudson Bay som vi behandlet over. WUWT/Polar Bear Science omtaler Attenboroughs filmer her.

Da vitenskapen begynte å bli kjent og utbredt om isbjørnenes hardnakkede motstand mot klimapåstandene, begynte fotografier og film om syke, døende og døde isbjørner å florere i media. Mer og mer gikk man bort fra å behandle isbjørnenes virkelige tilstander og baserte seg på emosjonell propaganda i stedet.

Men det er ikke lenger emosjonelt mulig å trekke frem isbjørnen. Det endelige nederlaget til en klimahysterisk presse kom da National Geographic i august 2018 motvillig måtte innrømme at selv de nusselige isbjørnene kunne se fæle ut når de var syke eller døende. Deres hensikt var å bruke den syke isbjørnen de filmet i 2017 på Baffin Island, som et eksempel på hva som kunne skje når klimaendringene var over oss. Filmen gikk verden rundt, og det er estimert at 2,5 milliarder mennesker har sett den.

Folkene i National Geographic skjønte ikke at de frastøtte millioner av mennesker med denne filmen. Isbjørnen hadde muligens kreft, men de antok at den var syk som følge av sult, og de hjalp den ikke! Dette slo tilbake på dem, da folks første reaksjon var: Dere filmet, men hjalp ikke til! Filmfolket laget heller en film de kunne bruke som klimaendringstragedie. Dette er hva klimaendringer ser ut som, sa de, noe som var blank løgn.

The Guardian kunne vi 18. oktober 2019 lese: Guardians bilderedaktør Fiona Shilds forklarer hvorfor vi kommer til å bruke færre isbjørner og flere mennesker til å illustrere vår dekning av klimakrisen.

Der kan vi lese at: Ofte, når vi signaliserer miljøhistorier til våre lesere så har et bilde av en isbjørn på smeltende is vært det selvsagte, men ikke nødvendigvis det riktige, valget.

Det anbefales å vise bilder hvor det er mennesker som rammes, da det viser seg at leserne responderer bedre til slike bilder, mens andre temaer, som isbjørnen, lett kan vise seg å bli for fjernt og abstrakt. Men jeg har en mistanke om at redaksjonen er temmelig klar over at folk flest har gått lei av isbjørnpropagandaen, for de anbefaler nå bilder av mennesker omgitt av miljøkatastrofer i stedet. Som selvsagt ikke gjør klimastoffet deres mindre løgnaktig, bare mer spisset mot menneskenes emosjoner.

Isbjørnen er faktisk ikke truet, men mer og mer ser det ut til at det er menneskene som blir truet. Det meldes om stadig flere hendelser med mennesker, og stadig flere med dødelig utgang. Da jeg var på Svalbard i forbindelse med arbeidsuka på ungdomsskolen i 1972, var det ingen som snakket om å passe seg for isbjørn og vi gikk fritt rundt dag som natt i Sveagruva i van Mijen-fjorden. I dag ville det ikke være mulig å ferdes der uten å være bevæpnet. 15. januar i år angrep en isbjørn en gruppe sightseeingturister en mil fra Longyearbyen, og da rakk ikke engang guiden å gripe til våpen, men måtte bruke et tau som han slo isbjørnen på nesen med for å få den til å gi opp angrepet. Han hadde flaks.

Ytterligere lesning
For å få vite mer om vitenskapen rundt isbjørnene kan den interesserte leser anskaffe Susan Crockfords The Polar Bear Catastrophe that Never Happened til en billig penge i paperback eller Kindleversjon. Hennes State of the Polar Bear Report 2018 ligger på nettet som pdf.

Les gjerne også Statistisk Sentralbyrås artikkel Fra fangst til fredning hvor du finner statistikk om de over 30 000  isbjørn som ble tatt av nordmenn i perioden 1871 til 1973. To tredjedeler ble tatt av selfangstskuter, en femtedel av fangstmenn på land, fem prosent av bemanningene på værstasjonene, og 2,5% skutt av troféjegere.

Vil du ha mer livfulle betraktninger kan du sjekke ut John Giævers fantastiske samlinger av fangsthistorier, eller Lars Normann Sørensens bok om isbjørnkongen Henry Rudi fra Tromsø, mannen som skjøt 713 isbjørn som han førte til Norge for skinnet sin del, og som en gang slåss mot seks isbjørner samtidig mens en av dem raste ned gjennom taket til fangsthytta hans.

Og er du mer enn alminnelig interessert i hva nordmenn foretok seg i Arktis kan jeg anbefale en titt på Vågamot forlags utvalg, der de har digitalisert utallige rapporter og artikler og gitt ut nesten hundre hefter med dette.

Det er synd på alle isbjørnforskerne rundt om i verden som ikke kan lese norske kilder.

Klimarealistene har vunnet sin første store seier: Isbjørnen er ubrukelig som ikon for katastrofale klimaendringer.

 

675 thoughts on “Isbjørnen – Klimarealistenes første store seier

 1. This is a very good tip especially to those fresh to the blogosphere. Simple but very accurate information… Many thanks for sharing this one. A must read post.

 2. I seriously love your website.. Pleasant colors & theme. Did you make this site yourself? Please reply back as I’m hoping to create my very own blog and want to find out where you got this from or what the theme is called. Appreciate it.

 3. I was pretty pleased to discover this web site. I want to to thank you for ones time for this fantastic read!! I definitely enjoyed every little bit of it and i also have you saved as a favorite to see new things on your web site.

 4. Your style is unique in comparison to other folks I have read stuff from. Thank you for posting when you’ve got the opportunity, Guess I will just book mark this site.

 5. This page definitely has all of the information and facts I needed about this subject and didn’t know who to ask.

 6. Hi! I could have sworn I’ve been to your blog before but after going through some of the posts I realized it’s new to me. Anyhow, I’m definitely happy I stumbled upon it and I’ll be bookmarking it and checking back frequently!

 7. Hi, i think that i saw you visited my web site thus i came to “return the favor”.I am attempting to find things to enhance my website!I suppose its ok to use some of your ideas!!

 8. Everything is very open with a really clear clarification of the issues. It was truly informative. Your site is very helpful. Thanks for sharing!

 9. Hi, I do think this is an excellent website. I stumbledupon it 😉 I am going to come back once again since i have book marked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to help others.

 10. Greetings! Very helpful advice in this particular post! It’s the little changes that make the most important changes. Thanks for sharing!

 11. This is a really good tip especially to those new to the blogosphere. Simple but very accurate info… Many thanks for sharing this one. A must read article!

 12. Hi there, I believe your blog may be having internet browser compatibility problems. When I take a look at your website in Safari, it looks fine however when opening in Internet Explorer, it’s got some overlapping issues. I merely wanted to give you a quick heads up! Besides that, wonderful site!

 13. Hi there, I do think your website might be having browser compatibility problems. Whenever I take a look at your website in Safari, it looks fine however when opening in IE, it’s got some overlapping issues. I just wanted to give you a quick heads up! Other than that, wonderful website!

 14. An outstanding share! I’ve just forwarded this onto a colleague who was doing a little research on this. And he in fact ordered me dinner because I discovered it for him… lol. So allow me to reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending the time to talk about this issue here on your website.

 15. Hi, I do believe this is a great site. I stumbledupon it 😉 I’m going to return once again since i have book-marked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to guide other people.

 16. I’m pretty pleased to find this web site. I want to to thank you for your time just for this fantastic read!! I definitely savored every little bit of it and i also have you saved as a favorite to check out new things in your blog.

 17. Aw, this was a very good post. Spending some time and actual effort to make a top notch article… but what can I say… I put things off a whole lot and never manage to get nearly anything done.

 18. That is a very good tip particularly to those fresh to the blogosphere. Simple but very precise information… Thank you for sharing this one. A must read article!

 19. After I initially left a comment I seem to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now whenever a comment is added I get four emails with the same comment. There has to be a way you are able to remove me from that service? Appreciate it.

 20. Hello, I think your blog could possibly be having web browser compatibility problems. When I look at your site in Safari, it looks fine however when opening in IE, it has some overlapping issues. I simply wanted to provide you with a quick heads up! Besides that, great website.

 21. Having read this I thought it was rather enlightening. I appreciate you finding the time and effort to put this content together. I once again find myself spending a lot of time both reading and leaving comments. But so what, it was still worthwhile!

 22. Hi! I could have sworn I’ve visited this blog before but after looking at many of the posts I realized it’s new to me. Regardless, I’m definitely delighted I stumbled upon it and I’ll be book-marking it and checking back regularly!

 23. Howdy! This post couldn’t be written much better! Looking at this article reminds me of my previous roommate! He continually kept talking about this. I will send this information to him. Pretty sure he will have a very good read. Many thanks for sharing!

 24. An impressive share! I have just forwarded this onto a coworker who has been doing a little research on this. And he in fact bought me lunch due to the fact that I found it for him… lol. So allow me to reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanks for spending some time to talk about this topic here on your web site.

 25. Excellent blog you have got here.. It’s difficult to find good quality writing like yours nowadays. I truly appreciate individuals like you! Take care!!

 26. I truly love your website.. Excellent colors & theme. Did you create this web site yourself? Please reply back as I’m looking to create my own personal website and would love to find out where you got this from or what the theme is named. Cheers.

 27. The very next time I read a blog, I hope that it won’t fail me as much as this one. After all, Yes, it was my choice to read, however I really thought you would probably have something helpful to say. All I hear is a bunch of moaning about something that you could fix if you weren’t too busy looking for attention.

 28. An impressive share! I have just forwarded this onto a coworker who has been doing a little research on this. And he actually bought me breakfast due to the fact that I found it for him… lol. So allow me to reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanks for spending the time to discuss this issue here on your web site.

 29. When I originally left a comment I seem to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on each time a comment is added I recieve four emails with the same comment. Is there a way you can remove me from that service? Thanks a lot.

 30. Hi, I do believe this is a great site. I stumbledupon it 😉 I’m going to revisit yet again since i have book-marked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to guide other people.

 31. Howdy, I think your website might be having browser compatibility problems. Whenever I take a look at your blog in Safari, it looks fine however when opening in IE, it’s got some overlapping issues. I merely wanted to provide you with a quick heads up! Apart from that, fantastic blog!

 32. You are so interesting! I don’t think I have read something like that before. So nice to find someone with a few genuine thoughts on this subject. Really.. many thanks for starting this up. This website is something that’s needed on the internet, someone with a little originality.

 33. I blog frequently and I genuinely thank you for your information. This great article has really peaked my interest. I will take a note of your website and keep checking for new information about once per week. I subscribed to your RSS feed too.

 34. After I originally commented I seem to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a comment is added I recieve 4 emails with the same comment. Is there an easy method you are able to remove me from that service? Thank you.

 35. I must thank you for the efforts you’ve put in penning this site. I am hoping to see the same high-grade content from you in the future as well. In truth, your creative writing abilities has encouraged me to get my own, personal website now 😉

 36. Spot on with this write-up, I absolutely think this amazing site needs a lot more attention. I’ll probably be back again to read through more, thanks for the info.

 37. An impressive share! I’ve just forwarded this onto a coworker who was conducting a little homework on this. And he actually bought me dinner simply because I found it for him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanks for spending time to discuss this subject here on your site.

 38. You can definitely see your expertise within the work you write. The arena hopes for even more passionate writers like you who are not afraid to say how they believe. At all times go after your heart. “Everyone has his day and some days last longer than others.” by Sir Winston Leonard Spenser Churchill.

 39. Your style is so unique compared to other people I’ve read stuff from. Thank you for posting when you’ve got the opportunity, Guess I will just book mark this site.

 40. I’m amazed, I have to admit. Rarely do I encounter a blog that’s equally educative and engaging, and without a doubt, you have hit the nail on the head. The problem is something which not enough people are speaking intelligently about. I am very happy I found this in my search for something regarding this.

 41. Can I simply say what a comfort to uncover somebody that genuinely knows what they are talking about online. You certainly understand how to bring an issue to light and make it important. More and more people must look at this and understand this side of your story. I was surprised you aren’t more popular given that you surely possess the gift.

 42. An outstanding share! I have just forwarded this onto a colleague who had been conducting a little homework on this. And he actually bought me breakfast because I stumbled upon it for him… lol. So allow me to reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanks for spending some time to discuss this subject here on your blog.

 43. Right here is the right website for anyone who wishes to find out about this topic. You know a whole lot its almost hard to argue with you (not that I really will need to…HaHa). You certainly put a brand new spin on a subject which has been written about for a long time. Wonderful stuff, just wonderful.

 44. I was extremely pleased to uncover this site. I want to to thank you for your time for this particularly fantastic read!! I definitely really liked every part of it and i also have you bookmarked to look at new things in your web site.

 45. Aw, this was an extremely good post. Taking the time and actual effort to create a really good article… but what can I say… I procrastinate a lot and never seem to get anything done.

 46. I must thank you for the efforts you’ve put in penning this website. I really hope to check out the same high-grade blog posts from you in the future as well. In truth, your creative writing abilities has inspired me to get my own site now 😉

 47. I’m impressed, I have to admit. Seldom do I come across a blog that’s both equally educative and engaging, and let me tell you, you’ve hit the nail on the head. The issue is something too few folks are speaking intelligently about. I am very happy I came across this during my search for something relating to this.

 48. You made some really good points there. I checked on the internet for more info about the issue and found most people will go along with your views on this website.

 49. That is a really good tip particularly to those fresh to the blogosphere. Simple but very accurate information… Many thanks for sharing this one. A must read post.

 50. Hello! I simply would like to give you a big thumbs up for your excellent info you’ve got here on this post. I am coming back to your web site for more soon.

 51. Good post. I learn something totally new and challenging on blogs I stumbleupon every day. It will always be helpful to read through articles from other authors and practice something from their websites.

 52. An impressive share! I’ve just forwarded this onto a friend who had been conducting a little research on this. And he in fact bought me breakfast due to the fact that I found it for him… lol. So allow me to reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanks for spending time to talk about this topic here on your website.

 53. May I just say what a relief to uncover an individual who genuinely knows what they are discussing on the web. You definitely know how to bring an issue to light and make it important. More people have to read this and understand this side of your story. I can’t believe you’re not more popular since you surely possess the gift.

 54. Hi, I do think this is a great web site. I stumbledupon it 😉 I am going to return once again since i have book marked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to help other people.

 55. You are so cool! I do not believe I’ve truly read a single thing like this before. So nice to discover another person with original thoughts on this subject matter. Seriously.. thanks for starting this up. This web site is something that is required on the internet, someone with some originality.

 56. A fascinating discussion is worth comment. I do think that you need to publish more on this subject, it may not be a taboo matter but generally people don’t talk about these topics. To the next! All the best!

 57. An outstanding share! I’ve just forwarded this onto a co-worker who has been conducting a little research on this. And he in fact ordered me breakfast due to the fact that I stumbled upon it for him… lol. So allow me to reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanx for spending some time to discuss this subject here on your website.

 58. You are so interesting! I do not believe I’ve truly read a single thing like this before. So nice to discover another person with a few original thoughts on this topic. Really.. thanks for starting this up. This website is something that is required on the internet, someone with some originality.

 59. Can I simply say what a comfort to find an individual who actually knows what they are discussing on the internet. You actually know how to bring an issue to light and make it important. More people need to read this and understand this side of your story. It’s surprising you’re not more popular given that you most certainly possess the gift.

 60. Hello there! I could have sworn I’ve visited this web site before but after going through many of the articles I realized it’s new to me. Nonetheless, I’m certainly happy I discovered it and I’ll be bookmarking it and checking back often.

 61. Hi, I do believe this is an excellent site. I stumbledupon it 😉 I’m going to come back yet again since I book marked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to help others.

 62. Having read this I thought it was rather enlightening. I appreciate you finding the time and energy to put this content together. I once again find myself personally spending a significant amount of time both reading and leaving comments. But so what, it was still worthwhile.

 63. Hey there! I just would like to offer you a big thumbs up for the great info you’ve got right here on this post. I will be coming back to your website for more soon.

 64. Hi there! I could have sworn I’ve visited this blog before but after looking at a few of the articles I realized it’s new to me. Nonetheless, I’m definitely happy I found it and I’ll be bookmarking it and checking back often.

 65. Having read this I believed it was really enlightening. I appreciate you spending some time and effort to put this information together. I once again find myself spending a lot of time both reading and leaving comments. But so what, it was still worthwhile.

 66. Oh my goodness! Incredible article dude! Thank you, However I am encountering problems with your RSS. I don’t know the reason why I cannot subscribe to it. Is there anybody having the same RSS problems? Anyone who knows the solution will you kindly respond? Thanks!!

 67. I blog quite often and I genuinely appreciate your content. This article has really peaked my interest. I am going to take a note of your blog and keep checking for new details about once a week. I subscribed to your Feed too.

 68. I blog quite often and I really thank you for your content. This great article has really peaked my interest. I’m going to book mark your site and keep checking for new information about once per week. I subscribed to your Feed too.

 69. I blog frequently and I genuinely thank you for your information. This great article has really peaked my interest. I will book mark your site and keep checking for new information about once a week. I subscribed to your RSS feed as well.

 70. An intriguing discussion is worth comment. I believe that you ought to publish more about this subject, it might not be a taboo subject but typically folks don’t speak about these issues. To the next! Kind regards.

 71. The very next time I read a blog, Hopefully it does not fail me as much as this one. I mean, Yes, it was my choice to read through, however I genuinely thought you would probably have something interesting to talk about. All I hear is a bunch of crying about something that you could possibly fix if you weren’t too busy searching for attention.

 72. Aw, this was a very good post. Finding the time and actual effort to make a superb article… but what can I say… I procrastinate a whole lot and don’t seem to get nearly anything done.

 73. The very next time I read a blog, Hopefully it won’t fail me just as much as this one. After all, I know it was my choice to read, however I really thought you would probably have something useful to talk about. All I hear is a bunch of complaining about something you could possibly fix if you were not too busy seeking attention.

 74. We’re a group of volunteers and starting a brand new scheme in our community.

  Your site offered us with helpful info to work on. You’ve done a formidable job and our whole community shall be thankful to you.

 75. That is very interesting, You are an overly skilled blogger.

  I’ve joined your feed and sit up for in quest of more of your excellent post.
  Also, I’ve shared your site in my social networks

 76. Thank you a bunch for sharing this with all folks you actually recognise what you’re talking about! Bookmarked. Kindly additionally talk over with my web site =). We will have a link change contract among us!

 77. Hello there, I discovered your website via Google at the same time as searching for a comparable topic, your web site came up, it appears to be like good. I have bookmarked it in my google bookmarks.

 78. Hmm it seems like your website ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just sum it up what I had written and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog blogger but I’m still new to everything. Do you have any recommendations for first-time blog writers? I’d definitely appreciate it.

 79. A large percentage of of the things you assert happens to be supprisingly accurate and that makes me wonder the reason why I hadn’t looked at this in this light previously. Your article really did switch the light on for me as far as this specific subject goes. But there is 1 point I am not really too comfortable with and while I attempt to reconcile that with the actual main idea of the issue, allow me observe exactly what all the rest of your readers have to say.Well done.

 80. The next time I read a blog, I hope that it does not disappoint me just as much as this particular one. I mean, I know it was my choice to read through, nonetheless I really thought you’d have something useful to say. All I hear is a bunch of complaining about something you could possibly fix if you were not too busy looking for attention.

 81. Howdy! This blog post could not be written much better! Looking at this post reminds me of my previous roommate! He constantly kept talking about this. I will forward this article to him. Pretty sure he’s going to have a great read. Thanks for sharing!

 82. I was pretty pleased to uncover this page. I wanted to thank you for ones time for this particularly fantastic read!! I definitely appreciated every little bit of it and I have you book marked to check out new things on your blog.

 83. After looking into a number of the blog posts on your website, I truly appreciate your way of blogging. I book marked it to my bookmark site list and will be checking back soon. Please check out my web site too and let me know how you feel.

 84. You’re so cool! I do not believe I’ve read a single thing like this before. So great to find another person with some unique thoughts on this subject. Seriously.. many thanks for starting this up. This site is something that is needed on the internet, someone with a bit of originality!

 85. Thanks for a marvelous posting! I genuinely enjoyed reading it, you happen to be a great author.I will remember to bookmark your blog and definitely will come back later on. I want to encourage you to definitely continue your great job, have a nice evening!

 86. I simply wished to thank you very much yet again. I’m not certain the things that I could possibly have created without the concepts provided by you directly on that question. Completely was an absolute horrifying setting in my opinion, but understanding the very professional avenue you dealt with that made me to leap over contentment. I will be grateful for this information and then have high hopes you know what a great job that you’re getting into instructing many people via a site. I am sure you’ve never come across any of us.

 87. Greetings from California! I’m bored at work so I decided to browse your website on my iphone during lunch break. I enjoy the info you present here and can’t wait to take a look when I get home. I’m shocked at how fast your blog loaded on my cell phone .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, good blog!

 88. Excellent website you have here but I was curious about if you knew of any discussion boards that cover the same topics discussed here? I’d really love to be a part of online community where I can get feed-back from other knowledgeable individuals that share the same interest. If you have any suggestions, please let me know. Thank you!

 89. Howdy! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out and say I genuinely enjoy reading through your articles. Can you suggest any other blogs/websites/forums that go over the same topics? Thank you so much!

 90. Have you ever thought about including a little bit more than just your articles? I mean, what you say is fundamental and everything. Nevertheless think of if you added some great images or videos to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with pics and video clips, this blog could undeniably be one of the greatest in its field. Awesome blog!

 91. Hello this is kinda of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding expertise so I wanted to get guidance from someone with experience. Any help would be enormously appreciated!

 92. I am a website designer. Recently, I am designing a website template about gate.io. The boss’s requirements are very strange, which makes me very difficult. I have consulted many websites, and later I discovered your blog, which is the style I hope to need. thank you very much. Would you allow me to use your blog style as a reference? thank you!

 93. Amazingness can assist you get even more carried out in much less time and also with much less stress and anxiety. It’s the ideal performance device for hectic individuals!

 94. brand name cialis [url=http://cialiswithoutprescription.pro/#]Cialis without a doctor prescription[/url] cialis 80mg

 95. It’s time to experience an extraordinary level of high quality and also performance in a manner you never ever thought possible.

 96. UFABET แทงบอลออนไลน์ที่ดีเยี่ยมที่สุด การพนันบอลออนไลน์ UFABET เว็บไซต์พนันบอลที่เล่นได้ครบ บอลเดี่ยว บอลสเต็ป สูง/ต่ำ ราคาบอลไหล ใช้ระบบภาษาไทย เว็บไซต์ตรง UFABET ขจัดปัญหาหัวข้อการโกง ปิดยูส ล็อคยูสจากตัวแทน มีไลเซนส์คาสิโน ถูกกฏหมายในต่างประเทศ สมัครแทงบอลยูฟ่าเบท เว็บไซต์พนันบอลที่ดีที่สุด พนันบอลขั้นต่ำเพียง 10 บาท ราคาบอลน้ำ 4 ตังค์ มีค่าคอมให้ 0.5-1 พนันบอลออนไลน์เว็บไซต์ยูฟ่าดียิ่งกว่าโต๊ะบอลหลายเท่า ฝากถอนออโต้ ระบบตัดบิลไว เปิดให้บริการตลอด 1 วัน ไม่จำกัดรอบ ไม่ต้องทำเทิร์น.

 97. Have you ever considered about including a little bit more than just your articles? I mean, what you say is important and everything. But think about if you added some great images or videos to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with images and videos, this blog could undeniably be one of the most beneficial in its niche. Good blog!

 98. I’m also commenting to let you know of the excellent encounter my wife’s girl had browsing your site. She came to find so many details, not to mention what it’s like to possess an awesome coaching character to have many more easily learn about specified hard to do matters. You truly did more than visitors’ desires. Thank you for providing these important, dependable, informative and even fun guidance on this topic to Mary.

 99. Oh my goodness! an incredible article dude. Thanks Nevertheless I’m experiencing situation with ur rss . Dont know why Unable to subscribe to it. Is there anyone getting similar rss drawback? Anyone who knows kindly respond. Thnkx

 100. top 10 online pharmacy in india [url=http://indiameds.pro/#]world pharmacy india[/url] indianpharmacy com

 101. Hello there, simply was alert to your weblog through Google, and located that it is truly informative. Im gonna be careful for brussels. I will appreciate when you proceed this in future. A lot of other folks can be benefited from your writing. Cheers!

 102. I do not even understand how I ended up here, however I believed this post was great. I don’t understand who you are but certainly you are going to a famous blogger for those who aren’t already 😉 Cheers!

 103. I’m really loving the theme/design of your weblog. Do you ever run into any browser compatibility problems? A handful of my blog visitors have complained about my website not working correctly in Explorer but looks great in Firefox. Do you have any tips to help fix this problem?

 104. I simply could not leave your web site prior to suggesting that I really loved the standard information an individual provide in your guests? Is going to be again frequently to check up on new posts

 105. One thing I’ve noticed is that there are plenty of misguided beliefs regarding the financial institutions intentions when talking about home foreclosure. One misconception in particular is always that the bank would like your house. The lending company wants your hard earned money, not the house. They want the amount of money they loaned you along with interest. Preventing the bank will simply draw some sort of foreclosed realization. Thanks for your article.

 106. Hey there! This post couldn’t be written any better! Reading through this post reminds me of my old room mate! He always kept talking about this. I will forward this write-up to him. Fairly certain he will have a good read. Thank you for sharing!

 107. I’m not that much of a online reader to be honest but your sites really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your website to come back later. Many thanks

 108. Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that I have truly enjoyed browsing your blog posts. After all I?ll be subscribing in your feed and I hope you write once more very soon!