21. March 2023

På villspor med Pål Prestrud.

 

 https://www.klimarealistene.com/2022/01/30/pa-villspor-med-pal-prestrud/

På villspor med Pål Prestrud. Geir Aaslid. Fra Klimarealistene. (Hockekøllefiguren)

Hockekøllefiguren er kjent som den største vitenskapssvindelen siden Piltdown-mennesket, men enkelte fortsetter forsvaret av den selv lenge etter at FNs klimapanel har erkjent at figuren ikke kan forsvares vitenskapelig. Her er noe av det du trenger å vite om Hockeykølla og noen av dens norske forsvarere.

En gjenganger i politisk korrekt klimaforskning, hockeykøllefiguren fra IPCCs tredje hovedrapport i 2001.

Bakgrunn

Vi skrev 17.desember om Universitetsforlaget dype uforstand, når de ga ut læreboka Teknologi og Vitenskap, forfattet av Ronny Kjelsberg. Boka har et kapittel om klima og miljø, som er på et absolutt faglig og formidlingsetisk bunnivå, og boka er derfor uegnet til bruk som lærebok.

Forlaget fraskriver seg ethvert ansvar ved å vise til forfatterens kilder, hvor sekundærkilden er et kapittel skrevet av Tove Kolset og Pål Prestrud,  i en rapport fra De Nasjonale Forskningsetiske komiteene: Forskning og penger (2012). Om forfatter Kjelsbergs forsøk på å rehabilitere den skandaløse Hockekøllefiguren ved å vise til kildene, skrev vi:

«Dette til tross for at USAs statistikere i to offentlige høringer under ed har uttalt at forskningen til Dr. Mann bruker så feilaktige statistikkmetoder at de alene ugyldiggjør forskningen – et sentralt element som det lyves om også fra Pål Prestrud i sekundærkilden Forskning og penger fra 2012.»

Dette falt ikke helt i god jord hos Pål Prestrud, biologiprofessor og forhenværende direktør for statens Institutt for Klimapolitikk – Cicero, som 18.desember i denne kommentaren mente seg krenket.

Han fikk svar: Problemstillingen blir da: Hva om det ikke er sant det meste Hr. Prestrud skriver i avsnittet «Klimaforskere under angrep» i sekundærkilden Forskning og penger fra 2012 ??? For å avklare dette vil jeg gå gjennom hans tekst, og dokumentere i løpet av januar at Prestrud i denne kilden vrir og vrenger, manipulerer og utelater. Oppsummert er det Prestrud skriver usant. Selvfølgelig var Prestrud i 2012 klar over de mange problemene med Manns forskning. og det usanne blir da til løgn siden jeg er tilhenger av å kalle en spade for en spade.

Institutt for klimapolitikk – Cicero – før og nå

I en normal forskningsinstitusjon ville ledelsen tatt ansvar og informert politiske beslutningstagere både om at Hockeykøllefiguren var ugyldig og om tvilen ellers i klimaforskningen. Men Cicero er ingen normal institusjon og de ansattes egentlige og for det meste politiske oppgave er, som vi skal vise, å diskreditere kjent naturvitenskap og etablere Cicero som den eneste tillatte klimavitenskapelige autoritet i Norge (medregnet allierte aktører i klimaindustrien).

Prestrud som leder for det politiske Cicero har sjelden forholdt seg til vitenskapelig integritet, men heller styrt skipet etter ønsket fra dets grunnlegger Gro Harlem Brundtland og hennes kjente rettesnor: Det er umoralsk å tvile.

Det eneste som teller er hva man kan innbille media og politikere i klimasaken, og det går en rød tråd av komplett uetterrettelighet fra Prestruds «Klimaforskere under angrep» i 2012, til Samsets «2070» i dag. Vi kan muligens kommentere Samsets «bok» senere, men objektive analytikere har forlengst registrert hva som i alle år har vært strategien i IPCC-leiren:

De som har et avvikene standpunkt skal svertes, mistenkeliggjøres og henges ut.

Fagredaktør Erik Tunstad, Forskning.no, juli 2007.

Prestruds krig mot naturvitenskapen

Denne krigen har en opprinnelse, nemlig i IPCC-leirens behov for å vise at oppvarmingen i dag er eksepsjonell og ikke kan være naturlig. Deres mandat forutsetter at det er vår skyld og hockeykølla Prestrud fortsatt forsvarer, lenge etter at IPCC har gitt opp å gjøre det, skal være kronbeviset på vår skyld.

Da er IPCCs første hovedrapport fra 1990 svært lite hjelpsom, noe vi illustrerer med figuren under, som viser varmeperioden i Middelalderen (MWP). WG1-rapporten fra 1990 var faktisk så lite hjelpsom at politikerne senere (1995) presset IPCC til å endre budskapet. Presset var så sterkt at IPCC-lederne Houghton og Bolin fryktet at politikerne ville koble vekk all naturvitenskap og gå videre med bare klimapolitikken.

Første del av Prestruds tekst er et forsvar for Ben Santer som måtte ta støyten for tekstendringer han gjorde bak forskernes rygg etter instruks fra ledelsen og etter at øvrige forskere hadde forlatt det omtalte Madrid-møtet, se avsnittet Hardt Vær, side 137. Men Prestrud utelukker nesten alt som er vesentlig for å forstå hva som skjedde. En bedre analyse av det som skjedde er i KN 264.

Det er usant som Prestrud skriver, at «Endringene ble gjennomført i samsvar med IPCCs prosedyrer og i forståelse med forfattergruppen». Endringen med at menneskets påvirkning nå var «discernible» var ikke øvrige forfattere med på, og enda verre, beviset for dette, som kom fra en påstand i en forskningsrapport med Ben Santer selv som medforfatter, kunne ifølge IPCC-prosedyrene ikke brukes fordi forskningen hverken var fagfellevurdet eller publisert.

Det er også uredelig å utelate at vår påvirkning som nå var «discernible», bare var det inni modellen Ben Santer brukte i sin forskning, og ikke ute i atmosfæren. At alle andre på Prestruds side i klimadebatten har fortsatt å utelate dette i senere år, fritar ikke Prestrud fra å opptre med vitenskapelig integritet, hverken i 2012 eller i dag.

Merk at når Prestrud skriver om teksten i SPM at forskerne har vetorett, så motsies han av IPCC-leder Bolin som dengang var klar på at når forskere og politikere er uenige, så har politikerne det siste ordet.

Legg til at Prestruds kilde både her og i avsnittet om oljebransjen, Naomi Oreskes «Merchants of Doubt» ikke inneholder noe av verdi. Prestrud utelater at Oreskes bok er brukt som bevis i flere rettsaker NGOer har reist mot selskaper i oljebransjen, saker NGOene har tapt, dels fordi Oreskes påstander er oppspinn.

Figur 7c fra WG1/1990-rapporten, opprinnelse Hubert Lamb.

IPCC skrev i 1990 følgende om denne figuren: «The late tenth to early thirteenth centuries (about AD950-1250) appear to have been exceptionally warm in western Europe, Iceland and Greenland (Alexandre 1987; Lamb, 1988). This period is known as the Medieval Climatic Optimum. China was, however, cold at this time (mainly in winter) but south Japan was warm (Yoshino 1978). This period of widespread warmth is notable in that there is no evidence that it was accompanied by an increase of greenhouse gases.»

Legg merke til den siste setningen som er lite hjelpsom, man kan altså ha sterk global oppvarming uten at dette har noe som helst med CO2 å gjøre.

Steve McIntyre har sett på opprinnelsen til figuren ovenfor og fra hans blogg henter vi Lambs originale figur lagt sammen med IPCCs fortolkning av den. Som vi ser opererer IPCC med en langt svakere oppvarming for perioden 950 til 1250 enn det Lamb gjorde i sin tekst fra 1965 «THE EARLY MEDIEVAL WARM EPOCH AND ITS SEQUEL».

Tallene til venstre er anomalier fra IPCC og hører til rød strek, men tallene til høyre er grader C fra Lamb.

Lamb gjorde estimater over tidlige temperaturer i det sentrale England (50 års gjennomsnitt), som passet med den lengste temperaturserie vi har i dag, CET som starter i 1680. Lamb var overbevist om at både middelaldervarmen og den påfølgende lille istid, var et globalt fenomen. IPCC sådde tvil om dette i den siterte teksten ovenfor, men all nyere forskning viser at Lamb hadde rett.

Prof. Vahrenholt har samlet og systematisert nyere forskning (1300+ rapporter) som bekrefter MWP, og det er ikke omstridt at denne forskningen samlet viser at Lambs analyse var korrekt, MWP var et globalt fenomen, bare en av hele ti varme perioder etter siste istid, og mindre varm enn alle de andre bortsett fra nåtidens varmetopp.

Det er påvist hele ti varme perioder etter siste istid, med dagens som den kaldeste av disse ti.

Vi må kvitte oss med middelaldervarmen

Dette var holdningen blant ledende klimaforskere i IPCC-leiren, opprinnelig formulert i en epost til David Deming ved Oklahoma-universitetet i 1995 som «we have to “get rid of” the Medieval Warm Period.» En mer konkret referanse er «Climategate» epost (480. 1105670738.txt) fra 13. Januar 2005, fra Overpeck som Koordinerende hovedforfatter til IPCC hovedforfatterne Briffa og Osborn, med kopi til Eystein Jansen ved Bjerknessenteret, hvor budskapet er at Overpeck vil «deal a mortal blow» til MWP (og Holocene Optimum) “myths” (480. 1105670738.txt).

En av mange eposter som viser en tydelig manko på vitenskapelig integritet i IPCC-leiren.

Climategate er en skandale hvor lekkede eposter fra IPCC-forskerne «reiser dypt forstyrrende spørsmål om måten klimaforskningen blir utført på, om forskernes vilje til å nekte tilgang til klimadata og nedtone feil i deres forskning, og om forskansningsmentaliteten og den vitenskapelige stammetilhørighet i et av de viktigste internasjonale spørsmål i vår tid». Ifølge klimajournalist Fred Pierce i The Guardian (side 19 i evalueringen). Se også Ellestads oppsummering av Climategate i KN 267 med nyttige referanser.

Situasjonen var altså at man i IPCC-leiren ikke bare ville kvitte seg med all kjent forskning som motsa dem, men de trengte også et bevis, Michael Manns hockekøllefigur, hovedskremsel i tredje hovedrapport i 2001. En figur som Prestrud og Jansen forsvarte i Norge med nebb og klør, samtidig som de og deres allierte gikk etter sine motdebattanter med til dels ufine metoder. Jfr Prestruds skittkasting mot Seitz og Singer (side 138) inngikk i samme tåkeleggingsstrategi, som var i bruk allerede i 2003.

Merk at Presturd mener at det er trakassering å be om å få utlevert klimaforskeres eposter iht pålegg i lov (side 140), mens hans kollega Samset i 2070 mener at det er uten betydning når klimaforskeres eposter (Climategate) viser at de mangler integritet, at de konspirerer for å undertrykke annen forskning og at de internt er enige med mye av den kritikk som reises mot IPCC-leiren.

Her er to referanser fra en klimadebatt i 2003, som viser at både journalister og SINTEF-forskere (Prestrud og Jansen tåkelegger i sitt tilsvar, skriver ingeniør Valland, jfr sitat under) finner at hockeykøllefiguren Prestrud og Jansen forsvarer, ikke holder mål. Men det var fra tiden før Forskning.no etablerte som prinsipp i en ensrettet redaksjon at man skulle aldri skrive om saker som deres oppdragsgivere ikke likte. Oppdragsgivere som muligens inkluderer Cicero og Bjerknessenteret.

Tilsvaret er stort sett et angrep på M&Ms; troverdighet, en mistenkeliggjøring av deres motiver og et forsøk på latterliggjøring av deres resultater.

Anders Valland, Forskning.no, desember 2003.

Gjennomført uetterrettelig

Alt annet enn saklig debatt, var altså strategien allerede i 2003. Prestrud skriver i 2012 om Manns hockeykøllefigur: Mann har publisert forskningen sin i forskningstidsskrifter som blir vurdert av forskningskollegaer før artiklene publiseres, såkalt fagfellevurdering, og det var ikke grunn til å tro at Mann hadde brutt normer for vitenskapelig redelighet.

Det går klart fram fra Steve McIntyres analyse av Manns forskning slik den ble publisert, at ingen kunne ha fagfellevurdert materialet. McIntyre selv var den første som gjorde jobben, til tross for at all IPCC-forskning SKAL være fagfellevurdert for å kunne benyttes i deres rapporter. Dette praktiseres åpenbart svært selektivt.

McIntyres og McKitricks tidlige kritikk – som var godt kjent allerede i 2003 – gikk på det samme som Wegman- og senere North-rapporten påpekte. Disse to ledende statistikere forklarte seg under ed i senatshøringer; statistikkmetodene til Mann var ugyldige, og dette alene ugyldiggjorde Manns klimaforskning uten at man trengte å se på denne.

Prestrud skriver: Den såkalte Wegman-rapporten har senere vist seg å inneholde feil, og dessuten er deler av den plagiat.
Det er uhørt at slike ting får plass i et tidsskrift om forskningsetikk. Det er godt kjent at Wegmans statistikk-konklusjon er korrekt og helt uberørt av bagatellene Prestrud peker på, som gjelder manglende sitering i en ubetydelig setning i teksten, gjort av en utvekslingstudent som jobbet med teksten som skulle publiseres.

To ganger nevner Wegmans sammendrag at Dr. Mann og hans kolleger ikke har noen kontakt med mainstream statistikk.
Statistiker Kjell Stordahl omtaler hockeykølla i KN 55, og konkluderer med at den «burde vært begravet for lenge siden!»

Åpenbart har flere i IPCC-leiren lenge hatt større behov for å villede om klima i det offentlige rom i Norge, enn de har hatt vilje til å praktisere vitenskapelig integritet.

659 thoughts on “På villspor med Pål Prestrud.

 1. Magnificent beat ! I wish to apprentice whilst you amend your site, how can i
  subscribe for a blog web site? The account helped me a appropriate
  deal. I had been tiny bit familiar of this your broadcast provided vibrant transparent idea

 2. Unquestionably believe that which you stated.
  Your favorite reason appeared to be on the web the simplest thing to be aware of.
  I say to you, I certainly get irked while people think about
  worries that they just don’t know about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole
  thing without having side effect , people can take a signal.
  Will probably be back to get more. Thanks

 3. What’s up friends, how is everything, and what you wish for to say concerning this piece of writing,
  in my view its actually awesome in support of me.

 4. The very next time I read a blog, Hopefully it does not disappoint me as much as this one. I mean, I know it was my choice to read through, nonetheless I really believed you’d have something useful to talk about. All I hear is a bunch of complaining about something that you could possibly fix if you weren’t too busy looking for attention.

 5. I blog quite often and I seriously appreciate your information. Your article has really peaked my interest. I’m going to bookmark your site and keep checking for new information about once a week. I subscribed to your RSS feed as well.

 6. I blog quite often and I really thank you for your content. The article has really peaked my interest. I will take a note of your website and keep checking for new information about once per week. I subscribed to your Feed as well.

 7. After looking over a handful of the blog posts on your website,
  I seriously appreciate your technique of blogging.
  I added it to my bookmark website list and
  will be checking back soon. Please check out my web site too and tell
  me what you think.

 8. Your style is very unique in comparison to other people I have read stuff from. Thank you for posting when you’ve got the opportunity, Guess I will just book mark this web site.

 9. I’m amazed, I must say. Rarely do I encounter a blog that’s equally educative and entertaining, and without a doubt, you’ve hit the nail on the head. The issue is something that too few men and women are speaking intelligently about. I’m very happy I found this in my search for something regarding this.

 10. Howdy! This post could not be written much better! Looking through this article reminds me of my previous roommate! He continually kept preaching about this. I most certainly will send this information to him. Fairly certain he’s going to have a very good read. Thank you for sharing!

 11. This is the right site for anybody who would like to understand this topic. You realize so much its almost hard to argue with you (not that I really would want to…HaHa). You certainly put a fresh spin on a subject which has been discussed for decades. Wonderful stuff, just great.

 12. Asking questions are really fastidious thing if you are not understanding
  something totally, but this paragraph provides pleasant understanding yet.

 13. An intriguing discussion is worth comment. I do believe that you ought to write more about this subject, it might not be a taboo matter but usually people do not discuss such subjects. To the next! Kind regards.

 14. Hello! I simply want to offer you a big thumbs up for your great information you have right here on this post. I’ll be returning to your web site for more soon.

 15. Aw, this was an exceptionally nice post. Finding the time and actual effort to make a really good article… but what can I say… I put things off a whole lot and don’t seem to get nearly anything done.

 16. My brother suggested I might like this web site. He used to be entirely right. This put up truly made my day. You cann’t consider simply how so much time I had spent for this information! Thank you!

 17. Excellent site. Lots of helpful info here. I’m sending it to several pals ans additionally sharing in delicious. And naturally, thanks on your sweat!

 18. Aw, this was an extremely good post. Finding the time and actual effort to produce a really good article… but what can I say… I procrastinate a lot and don’t manage to get anything done.

 19. Hello! I just wish to give you a big thumbs up for the excellent info you have got here on this post. I will be coming back to your site for more soon.

 20. I’m impressed, I have to admit. Rarely do I encounter a blog that’s equally educative and entertaining, and without a doubt, you’ve hit the nail on the head. The issue is something which not enough people are speaking intelligently about. I am very happy I found this during my hunt for something relating to this.

 21. I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoyed every bit of it. I have got you book-marked to check out new things you post…

 22. A motivating discussion is definitely worth comment. There’s no doubt that that you need to publish more about this subject, it may not be a taboo subject but generally folks don’t talk about such topics. To the next! All the best!

 23. This is a good tip especially to those fresh to the blogosphere. Brief but very precise info… Appreciate your sharing this one. A must read article.

 24. Your style is so unique in comparison to other folks I have read stuff from. Thank you for posting when you’ve got the opportunity, Guess I’ll just book mark this site.

 25. Having read this I thought it was really enlightening. I appreciate you taking the time and effort to put this informative article together. I once again find myself spending way too much time both reading and commenting. But so what, it was still worthwhile.

 26. Oh my goodness! Amazing article dude! Thank you, However I am going through difficulties with your RSS. I don’t know the reason why I cannot join it. Is there anyone else getting the same RSS problems? Anybody who knows the answer can you kindly respond? Thanx!

 27. Oh my goodness! Awesome article dude! Thank you so much, However I am encountering difficulties with your RSS. I don’t know why I cannot join it. Is there anybody else getting identical RSS problems? Anybody who knows the answer can you kindly respond? Thanks!

 28. Howdy, I believe your blog might be having internet browser compatibility issues. Whenever I look at your site in Safari, it looks fine but when opening in I.E., it has some overlapping issues. I merely wanted to provide you with a quick heads up! Aside from that, excellent website.

 29. A fascinating discussion is worth comment. I do believe that you should write more on this topic, it might not be a taboo subject but typically folks don’t talk about such issues. To the next! Kind regards!

 30. If you wish for to grow your know-how just keep visiting this
  web site and be updated with the most up-to-date news posted here.

 31. I was pretty pleased to discover this web site. I want to to thank you for ones time for this particularly wonderful read!! I definitely really liked every part of it and i also have you bookmarked to check out new information in your web site.

 32. Thanks , I’ve just been looking for info approximately this topic for a while and yours is the greatest
  I have found out till now. But, what concerning the conclusion? Are you sure about the source?

 33. Excellent web site you have got here.. It’s difficult to find high quality writing like yours these days. I honestly appreciate people like you! Take care!!

 34. Howdy, I believe your web site might be having internet browser compatibility issues. Whenever I take a look at your web site in Safari, it looks fine however, when opening in Internet Explorer, it has some overlapping issues. I simply wanted to provide you with a quick heads up! Other than that, fantastic website!

 35. Hi, I do think this is an excellent site. I stumbledupon it 😉 I am going to return yet again since I book-marked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to help other people.

 36. An intriguing discussion is worth comment. I do believe that you need to write more on this subject matter, it may not be a taboo subject but usually people don’t speak about these topics. To the next! Best wishes!

 37. I blog often and I really appreciate your information. The article has truly peaked my interest. I will take a note of your site and keep checking for new information about once a week. I opted in for your Feed too.

 38. Hello there! This post could not be written any better! Looking through this article reminds me of my previous roommate! He always kept talking about this. I am going to send this post to him. Pretty sure he’s going to have a great read. I appreciate you for sharing!

 39. Sweet blog! I found it while searching on Yahoo News. Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News?

  I’ve been trying for a while but I never seem to get there!
  Thanks

 40. Oh my goodness! Awesome article dude! Many thanks, However I am encountering issues with your RSS. I don’t know why I am unable to join it. Is there anybody else having identical RSS problems? Anyone who knows the answer will you kindly respond? Thanks.

 41. I’m impressed, I must say. Rarely do I encounter a blog that’s both educative and amusing, and without a doubt, you’ve hit the nail on the head. The issue is something that too few folks are speaking intelligently about. I am very happy that I came across this during my hunt for something concerning this.

 42. This is the perfect webpage for everyone who would like to understand this topic. You understand a whole lot its almost tough to argue with you (not that I personally would want to…HaHa). You certainly put a fresh spin on a topic which has been written about for a long time. Great stuff, just great.

 43. It’s nearly impossible to find well-informed people in this particular topic, but you sound like you know what you’re talking about! Thanks

 44. This is a very good tip especially to those fresh to the blogosphere. Simple but very precise info… Appreciate your sharing this one. A must read article.

 45. After exploring a handful of the articles on your blog, I really like your way of writing a blog. I saved it to my bookmark website list and will be checking back soon. Take a look at my website too and let me know what you think.

 46. I blog quite often and I truly thank you for your content. Your article has truly peaked my interest. I’m going to take a note of your blog and keep checking for new details about once per week. I opted in for your Feed too.

 47. Hello there, I do believe your website could possibly be having internet browser compatibility problems. Whenever I look at your web site in Safari, it looks fine however when opening in I.E., it’s got some overlapping issues. I simply wanted to provide you with a quick heads up! Apart from that, fantastic site.

 48. Next time I read a blog, I hope that it doesn’t fail me as much as this particular one. After all, Yes, it was my choice to read through, nonetheless I genuinely believed you’d have something helpful to say. All I hear is a bunch of whining about something that you could possibly fix if you weren’t too busy seeking attention.

 49. This is a great tip particularly to those new to the blogosphere. Brief but very accurate info… Appreciate your sharing this one. A must read article.

 50. Hi there! This post couldn’t be written any better! Going through this article reminds me of my previous roommate! He constantly kept talking about this. I am going to send this post to him. Fairly certain he will have a great read. Thanks for sharing!

 51. I really love your blog.. Pleasant colors & theme. Did you develop this amazing site yourself? Please reply back as I’m attempting to create my very own blog and want to learn where you got this from or what the theme is called. Appreciate it!

 52. You’ve made some decent points there. I looked on the web to learn more about the issue and found most individuals will go along with your views on this site.

 53. Hi there! This article couldn’t be written much better! Looking through this article reminds me of my previous roommate! He continually kept talking about this. I’ll send this article to him. Pretty sure he will have a great read. Thank you for sharing!

 54. An interesting discussion is definitely worth comment. There’s no doubt that that you should write more on this subject matter, it may not be a taboo subject but generally people do not speak about such subjects. To the next! Kind regards!

 55. I blog quite often and I seriously appreciate your information. Your article has really peaked my interest. I am going to take a note of your site and keep checking for new details about once per week. I opted in for your RSS feed too.

 56. You’re so cool! I don’t suppose I’ve truly read through something like that before. So great to discover another person with original thoughts on this subject matter. Really.. many thanks for starting this up. This web site is one thing that is required on the internet, someone with a little originality.

 57. Having read this I believed it was very informative. I appreciate you taking the time and energy to put this informative article together. I once again find myself personally spending a significant amount of time both reading and posting comments. But so what, it was still worth it!

 58. Hey! I know this is kinda off topic but I was wondering if you knew
  where I could locate a captcha plugin for my comment form?
  I’m using the same blog platform as yours and I’m having difficulty finding one?
  Thanks a lot!

 59. Undeniably believe that which you said. Your favorite reason appeared
  to be on the web the easiest factor to take note of.
  I say to you, I definitely get irked while people consider issues that they plainly don’t know about.

  You managed to hit the nail upon the highest and defined out the whole thing without
  having side-effects , people could take a signal. Will likely be again to
  get more. Thanks

 60. A fascinating discussion is definitely worth comment. I think that you ought to publish more about this issue, it might not be a taboo matter but typically people don’t discuss these subjects. To the next! Many thanks!

 61. Hi there! This blog post couldn’t be written any better! Going through this post reminds me of my previous roommate! He constantly kept talking about this. I most certainly will send this post to him. Fairly certain he will have a great read. Thank you for sharing!

 62. An outstanding share! I’ve just forwarded this onto a friend who had been doing a little homework on this. And he actually ordered me lunch because I found it for him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending the time to talk about this subject here on your web page.

 63. Aw, this was an incredibly nice post. Taking a few minutes and actual effort to generate a great article… but what can I say… I procrastinate a whole lot and never manage to get anything done.

 64. An outstanding share! I’ve just forwarded this onto a colleague who had been conducting a little homework on this. And he in fact bought me lunch simply because I found it for him… lol. So let me reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanks for spending some time to discuss this subject here on your blog.

 65. I have to thank you for the efforts you have put in penning this blog. I really hope to check out the same high-grade blog posts from you in the future as well. In truth, your creative writing abilities has inspired me to get my own site now 😉

 66. Everything is very open with a precise clarification of the challenges. It was definitely informative. Your site is useful. Many thanks for sharing.

 67. That is a very good tip especially to those fresh to the blogosphere. Brief but very accurate info… Appreciate your sharing this one. A must read article!

 68. I would like to thank you for the efforts you’ve put in penning this site. I am hoping to view the same high-grade content by you later on as well. In truth, your creative writing abilities has encouraged me to get my very own website now 😉

 69. I blog frequently and I seriously appreciate your information. Your article has really peaked my interest. I will take a note of your blog and keep checking for new information about once per week. I opted in for your Feed as well.

 70. Your style is so unique compared to other people I’ve read stuff from. I appreciate you for posting when you have the opportunity, Guess I will just book mark this web site.

 71. We’re a group of volunteers and opening a new scheme in our community.

  Your website offered us with valuable information to work on. You’ve
  done a formidable job and our entire community will be thankful to you.

 72. Oh my goodness! Awesome article dude! Many thanks, However I am experiencing difficulties with your RSS. I don’t know the reason why I cannot join it. Is there anyone else having similar RSS problems? Anyone that knows the answer will you kindly respond? Thanks.

 73. The next time I read a blog, Hopefully it doesn’t fail me as much as this one. After all, Yes, it was my choice to read, however I really believed you’d have something interesting to talk about. All I hear is a bunch of complaining about something you can fix if you weren’t too busy searching for attention.

 74. Your style is very unique in comparison to other folks I’ve read stuff from. I appreciate you for posting when you’ve got the opportunity, Guess I will just book mark this blog.

 75. Nice post. I learn something new and challenging on sites I stumbleupon everyday. It will always be useful to read through content from other authors and practice a little something from their sites.

 76. Your style is unique compared to other folks I have read stuff from. I appreciate you for posting when you have the opportunity, Guess I will just book mark this page.

 77. You actually make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be really
  something that I think I would never understand. It seems too complex and very broad for me.
  I am looking forward for your next post, I’ll try to get the
  hang of it!

 78. Nice post. I learn something totally new and challenging on websites I stumbleupon on a daily basis. It will always be exciting to read through articles from other authors and use a little something from other web sites.

 79. Hi there would you mind letting me know which hosting company
  you’re working with? I’ve loaded your blog in 3 completely different browsers and I must say this blog loads a lot faster then most.
  Can you suggest a good hosting provider at a
  fair price? Cheers, I appreciate it!

 80. I was curious if you ever considered changing the layout of your website?
  Its very well written; I love what youve got to say.
  But maybe you could a little more in the way of content so people could connect
  with it better. Youve got an awful lot of text for only having 1 or 2
  images. Maybe you could space it out better?

 81. After checking out a few of the blog articles on your web site, I seriously appreciate your technique of blogging. I book-marked it to my bookmark webpage list and will be checking back soon. Please check out my website too and tell me what you think.

 82. Howdy! This article couldn’t be written much better!
  Looking at this article reminds me of my previous roommate!
  He constantly kept talking about this. I most certainly will send this information to him.
  Pretty sure he’ll have a very good read. I appreciate you for sharing!

 83. Thank you for every other informative web site. The place else may just I get that kind of information written in such a
  perfect method? I have a challenge that I am just
  now running on, and I have been on the glance out for such info.

 84. Spot on with this write-up, I absolutely believe this site needs a lot more attention. I’ll probably be back again to read more, thanks for the information!

 85. It’s nearly impossible to find educated people on this topic, however, you seem like you know what you’re talking about! Thanks

 86. Hello! I just want to offer you a big thumbs up for the great info you have here on this post. I am returning to your blog for more soon.

 87. I’m amazed, I have to admit. Rarely do I come across a blog that’s both educative and entertaining, and let me tell you, you have hit the nail on the head. The problem is something too few people are speaking intelligently about. I’m very happy that I came across this in my hunt for something relating to this.

 88. Aw, this was an extremely nice post. Finding the time and actual effort to produce a really good article… but what can I say… I procrastinate a whole lot and don’t seem to get nearly anything done.

 89. I needed to thank you for this good read!! I certainly loved every little bit of it. I have you saved as a favorite to look at new stuff you post…

 90. I’m amazed, I have to admit. Rarely do I come across a blog that’s both educative and entertaining, and without a doubt, you have hit the nail on the head. The issue is something too few people are speaking intelligently about. I am very happy I found this in my search for something relating to this.

 91. You are so interesting! I do not believe I’ve truly read anything like that before. So wonderful to discover another person with original thoughts on this subject. Seriously.. many thanks for starting this up. This site is something that’s needed on the web, someone with some originality.

 92. The next time I read a blog, Hopefully it won’t fail me just as much as this particular one. After all, I know it was my choice to read through, however I really believed you would probably have something interesting to say. All I hear is a bunch of complaining about something that you could fix if you weren’t too busy seeking attention.

 93. I was very happy to find this page. I want to to thank you for ones time due to this wonderful read!! I definitely really liked every part of it and I have you saved to fav to check out new information in your web site.

 94. Good post. I learn something new and challenging on websites I stumbleupon every day. It will always be useful to read content from other writers and use a little something from their web sites.

 95. Oh my goodness! Incredible article dude! Thank you so much, However I am encountering troubles with your RSS. I don’t understand the reason why I cannot join it. Is there anyone else having identical RSS issues? Anyone who knows the answer can you kindly respond? Thanx!!

 96. Right here is the right site for anybody who wishes to understand this topic. You understand so much its almost tough to argue with you (not that I actually will need to…HaHa). You definitely put a brand new spin on a subject that’s been written about for a long time. Excellent stuff, just great.

 97. I would really like to appreciate the endeavors you cash in on written this article. I’m going for the similar best product from you finding out in the foreseeable future as well. Actually your creative writing abilities has urged me to begin my very own blog now. Genuinely the blogging is distributing its wings rapidly. Your write down is often a fine illustration showing it.

 98. Very nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I’ve really enjoyed browsing your blog posts. In any case I’ll be subscribing to your rss feed and I hope you write again soon!

 99. My brother suggested I might like this web site. He was entirely right. This post actually made my day. You can not imagine simply how much time I had spent for this info! Thanks!

 100. Amazing! Your site has quite a few comment posts. How did you get all of these bloggers to look at your site I’m envious! I’m still studying all about posting articles on the net. I’m going to view pages on your website to get a better understanding how to attract more people. Thank you!

 101. Pretty impressive article. I just stumbled upon your site and wanted to say that I have really enjoyed reading your opinions. Any way I’ll be coming back and I hope you post again soon.

 102. I don’t know if it’s just me or if everybody else experiencing issues with your site. It appears as though some of the written text on your content are running off the screen. Can someone else please provide feedback and let me know if this is happening to them as well? This could be a problem with my web browser because I’ve had this happen before. Appreciate it

 103. Your style is very unique in comparison to other folks I have read stuff from. Thank you for posting when you’ve got the opportunity, Guess I will just bookmark this site.

 104. Do you mind if I quote a few of your posts as long as I provide
  credit and sources back to your weblog? My blog site is in the exact same niche as yours and
  my users would definitely benefit from some of the information you present here.
  Please let me know if this okay with you. Regards!

 105. Right here is the perfect website for anybody who hopes to understand this topic. You know so much its almost tough to argue with you (not that I actually would want to…HaHa). You certainly put a fresh spin on a topic that’s been written about for many years. Great stuff, just wonderful.

 106. Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that I’ve really enjoyed surfing around your blog posts. After all I’ll be subscribing in your feed and I am hoping you write again very soon!

 107. You’re so awesome! I do not suppose I’ve read through anything like this before. So wonderful to discover someone with unique thoughts on this issue. Really.. thank you for starting this up. This web site is one thing that is required on the web, someone with a bit of originality.

 108. Hi there just wanted to give you a quick heads
  up and let you know a few of the pictures aren’t loading properly.

  I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two
  different browsers and both show the same outcome.

 109. Your idea is outstanding; the issue is something that not enough persons are speaking intelligently about. I’m very happy that I stumbled throughout this in my seek for one thing regarding this.

 110. Hello there! This post couldn’t be written any better! Going through this post reminds me of my previous roommate! He constantly kept talking about this. I’ll forward this post to him. Pretty sure he’ll have a great read. Many thanks for sharing!

 111. I’ve been surfing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. In my view, if all web owners and bloggers made good content as you did, the net will be much more useful than ever before.

 112. Good site! I truly love how it is easy on my eyes it is. I am wondering how I might be notified when a new post has been made. I’ve subscribed to your RSS which may do the trick? Have a great day!

 113. I absolutely love your website.. Pleasant colors & theme. Did you make this amazing site yourself? Please reply back as I’m planning to create my very own website and want to know where you got this from or exactly what the theme is called. Appreciate it.

 114. Simply want to say your article is as amazing. The clarity in your post is just great and i can assume you’re an expert on this subject. Fine with your permission allow me to grab your feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please keep up the gratifying work.

 115. I think that may be an interesting element, it made me assume a bit. Thanks for sparking my considering cap. On occasion I get so much in a rut that I simply really feel like a record.

 116. Hi, possibly i’m being a little off topic here, but I was browsing your site and it looks stimulating. I’m writing a blog and trying to make it look neat, but everytime I touch it I mess something up. Did you design the blog yourself?

 117. I was excited to uncover this web site. I need to to thank you for ones time for this particularly wonderful read!! I definitely loved every little bit of it and i also have you book-marked to look at new information in your website.

 118. The next time I read a blog, I hope that it won’t fail me as much as this one. After all, I know it was my choice to read, however I actually believed you’d have something useful to say. All I hear is a bunch of complaining about something you can fix if you were not too busy looking for attention.

 119. An outstanding share! I’ve just forwarded this onto a co-worker who had been conducting a little research on this. And he actually bought me breakfast simply because I found it for him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanks for spending some time to talk about this matter here on your site.

 120. An outstanding share! I have just forwarded this onto a friend who had been doing a little research on this. And he in fact ordered me breakfast simply because I stumbled upon it for him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanks for spending some time to talk about this matter here on your website.

 121. I truly love your site.. Excellent colors & theme. Did you develop this web site yourself? Please reply back as I’m hoping to create my own site and would like to know where you got this from or exactly what the theme is named. Many thanks!

 122. Hello! I simply want to offer you a huge thumbs up for your great info you’ve got here on this post. I will be returning to your website for more soon.

 123. You made some really good points there. I looked on the internet for more information about the issue and found most people will go along with your views on this website.

 124. Aw, this was a really nice post. In concept I wish to put in writing like this moreover – taking time and precise effort to make a very good article… but what can I say… I procrastinate alot and under no circumstances appear to get something done.

 125. I was pretty pleased to discover this great site. I need to to thank you for ones time just for this fantastic read!! I definitely really liked every little bit of it and I have you book-marked to check out new information in your website.

 126. Hello there, just became aware of your blog through Google, and found that it is truly informative. I am going to watch out for brussels. I will appreciate if you continue this in future. Lots of people will be benefited from your writing. Cheers!

 127. After looking at a few of the articles on your web site, I truly appreciate your way of writing a blog. I saved it to my bookmark webpage list and will be checking back soon. Take a look at my website too and tell me your opinion.

 128. May I simply say what a relief to uncover an individual who genuinely understands what they are talking about on the net. You certainly understand how to bring a problem to light and make it important. A lot more people need to check this out and understand this side of your story. It’s surprising you’re not more popular given that you surely have the gift.

 129. The next time I read a blog, I hope that it doesn’t disappoint me just as much as this one. After all, I know it was my choice to read, however I truly thought you would probably have something useful to talk about. All I hear is a bunch of complaining about something that you could fix if you were not too busy seeking attention.

 130. Aw, this was an incredibly good post. Taking a few minutes and actual effort to produce a very good article… but what can I say… I procrastinate a whole lot and don’t seem to get anything done.

 131. Howdy, I think your site might be having browser compatibility problems. Whenever I look at your site in Safari, it looks fine however, when opening in Internet Explorer, it has some overlapping issues. I just wanted to give you a quick heads up! Apart from that, excellent site.

 132. Just want to say what a great blog you got here!I’ve been around for quite a lot of time, but finally decided to show my appreciation of your work!

 133. However, it is virtually all done with tongues rooted solidly in cheeks, and everyone has absolutely nothing but absolutely love for his or her friendly neighborhood scapegoat. The truth is, he is not just a pushover. He is basically that special variety of person strong enough to take all of that good natured ribbing for exactly what it is.

 134. You’re so interesting! I do not believe I have read through something like this before. So great to find somebody with unique thoughts on this topic. Really.. thank you for starting this up. This site is something that is required on the internet, someone with a bit of originality.

 135. An outstanding share! I have just forwarded this onto a coworker who has been conducting a little research on this. And he actually bought me dinner due to the fact that I found it for him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending time to discuss this matter here on your internet site.

 136. An intriguing discussion is definitely worth comment. I do believe that you should publish more about this subject matter, it may not be a taboo subject but typically people don’t talk about such subjects. To the next! Many thanks.

 137. You made some decent points there. I looked on the web for more info about the issue and found most individuals will go along with your views on this website.

 138. I’m amazed, I must say. Seldom do I come across a blog that’s both equally educative and engaging, and without a doubt, you have hit the nail on the head. The problem is an issue that too few men and women are speaking intelligently about. Now i’m very happy that I stumbled across this in my hunt for something regarding this.

 139. I must thank you for the efforts you’ve put in penning this blog. I’m hoping to check out the same high-grade content by you in the future as well. In truth, your creative writing abilities has motivated me to get my own site now 😉

 140. Spot on with this write-up, I actually believe that this amazing site needs far more attention. I’ll probably be back again to read through more, thanks for the info.

 141. Luxury glass cruise Dubai most famous trip with buffet dinner for tourist in Dubai, it is luxury marina glass cruise. We are Dubai based company offering best glass cruise dinner trips with luxurious facilities. The trip will start at 8:00 pm with or without pickup from your Home/Hotel.

 142. An intriguing discussion is definitely worth comment. I do believe that you need to publish more on this subject, it may not be a taboo subject but generally people do not talk about these subjects. To the next! Cheers!

 143. While this issue can vexed most people, my thought is that there has to be a middle or common ground that we all can find. I do value that you’ve added pertinent and sound commentary here though. Thank you!

 144. Spot on with this write-up, I truly believe this website requirements a lot much more consideration. I’ll probably be once more to read much much more, thanks for that info.

 145. Your style is so unique in comparison to other folks I’ve read stuff from. Thank you for posting when you’ve got the opportunity, Guess I’ll just bookmark this web site.

 146. That is a great tip especially to those new to the blogosphere. Short but very accurate information… Thanks for sharing this one. A must read article!

 147. An impressive share! I’ve just forwarded this onto a co-worker who has been doing a little research on this. And he in fact bought me breakfast due to the fact that I discovered it for him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending some time to discuss this subject here on your web site.

 148. That is a really good tip especially to those fresh to the blogosphere. Short but very precise info… Thanks for sharing this one. A must read post.

 149. Its such as you read my thoughts! You appear to know so much approximately this, such as you wrote the e book in it or something. I believe that you can do with some percent to pressure the message home a little bit, however instead of that, that is great blog. A great read. I will definitely be back.

 150. Howdy! I simply wish to offer you a huge thumbs up for the excellent information you have here on this post. I am returning to your website for more soon.

 151. I’d like to thank you for the efforts you’ve put in penning this site. I am hoping to view the same high-grade content by you later on as well. In truth, your creative writing abilities has motivated me to get my very own site now 😉

 152. Im impressed. I dont think Ive met anyone who knows as much about this subject as you do. Youre truly well informed and very intelligent. You wrote something that people could understand and made the subject intriguing for everyone. Really, great blog youve got here.

 153. Hello, I think your blog might be having browser compatibility issues. When I look at your website in Chrome, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other than that, awesome blog!

 154. Your idea is outstanding; the issue is something that not enough persons are speaking intelligently about. I’m very happy that I stumbled throughout this in my seek for one thing regarding this.

 155. I think I will become a great follower.Just want to say your post is striking. The clarity in your post is simply striking and i can take for granted you are an expert on this subject.

 156. Aw, this was a really nice post. Finding the time and actual effort to create a good article… but what can I say… I put things off a lot and don’t seem to get anything done.

 157. Most often since i look for a blog Document realize that the vast majority of blog pages happen to be amateurish. Not so,We can honestly claim for which you writen is definitely great and then your webpage rock solid.

 158. I’m impressed, I need to say. Really rarely do I encounter a blog that’s both educational and entertaining, and let me tell you, you have hit the nail on the head.

 159. Thanks pertaining to discussing the following superb written content on your site. I ran into it on the search engines. I will check back again if you publish extra aricles.

 160. My brother suggested I might like this websiteHe was once totally rightThis post truly made my dayYou can not imagine simply how a lot time I had spent for this information! Thanks!

 161. I’m amazed, I must say. Rarely do I come across a blog that’s both equally educative and engaging, and without a doubt, you’ve hit the nail on the head. The problem is something too few men and women are speaking intelligently about. Now i’m very happy that I found this during my hunt for something regarding this.

 162. I absolutely love your site.. Great colors & theme. Did you create this amazing site yourself? Please reply back as I’m planning to create my very own website and want to know where you got this from or just what the theme is named. Cheers.

 163. Hello there! This blog post could not be written much better! Looking at this post reminds me of my previous roommate! He continually kept preaching about this. I’ll send this information to him. Fairly certain he’ll have a great read. Many thanks for sharing!

 164. Can I simply just say what a relief to find someone who really knows what they are discussing online. You actually realize how to bring a problem to light and make it important. More and more people ought to look at this and understand this side of your story. I was surprised that you’re not more popular because you definitely have the gift.

 165. Hey, I simply hopped over to your website by way of StumbleUpon. No longer one thing I’d normally learn, but I preferred your thoughts none the less. Thanks for making one thing worth reading.

 166. I would like to express thanks to the writer for bailing me out of this setting. After surfing around through the world-wide-web and finding principles that were not pleasant, I was thinking my life was gone. Existing without the presence of solutions to the issues you’ve resolved by way of your blog post is a serious case, as well as the kind which might have in a wrong way affected my career if I had not noticed your blog. That capability and kindness in dealing with every item was very useful. I don’t know what I would’ve done if I hadn’t encountered such a thing like this. I can now look forward to my future. Thank you so much for the expert and result oriented guide. I won’t be reluctant to propose the website to any person who should have recommendations on this matter.

 167. hello!,I like your writing very much! share we communicate more about your article on AOL? I require a specialist on this area to solve my problem. Maybe that’s you! Looking forward to see you.

 168. Everything is very open with a precise explanation of the challenges. It was really informative. Your website is very helpful. Many thanks for sharing!

 169. Thanks , I’ve recently been searching for info about this topic for ages and yours is the best I have discovered so far. But, what concerning the bottom line? Are you certain concerning the source?

 170. A friend of mine advised this site. And yes. it has some useful pieces of info and I enjoyed scaning it. Therefore i would love to drop you a quick note to express my thank. Take care

 171. Abnormal this put up is totaly unrelated to what I was searching google for, but it surely used to be listed at the first page. I suppose your doing one thing proper if Google likes you adequate to place you at the first page of a non similar search.

 172. We absolutely love your blog and find the majority of your post’s to be exactly what I’m looking for. Do you offer guest writers to write content to suit your needs? I wouldn’t mind composing a post or elaborating on a number of the subjects you write about here. Again, awesome weblog!

 173. The very next time I read a blog, Hopefully it does not fail me as much as this one. After all, I know it was my choice to read through, but I really thought you would have something interesting to talk about. All I hear is a bunch of complaining about something that you could possibly fix if you were not too busy searching for attention.

 174. Nice read, I just passed this onto a colleague who was doing some research on that. And he just bought me lunch as I found it for him smile Therefore let me rephrase that: Thank you for lunch!

 175. I blog frequently and I seriously thank you for your content. This article has truly peaked my interest. I will bookmark your site and keep checking for new details about once a week. I opted in for your Feed too.

 176. Hey! awesome blog! I happen to be a daily visitor to your site (somewhat more like addict 😛 ) of this website. Just wanted to say I appreciate your blogs and am looking forward for more!

 177. Good – I should certainly pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all tabs and related info ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, web site theme . a tones way for your customer to communicate. Excellent task..

 178. Hi there! This blog post couldnít be written much better! Reading through this article reminds me of my previous roommate! He always kept talking about this. I’ll send this article to him. Pretty sure he will have a good read. Many thanks for sharing!

 179. I wanted to check up and let you know how, a great deal I cherished discovering your blog today. I might consider it an honor to work at my office and be able to utilize the tips provided on your blog and also be a part of visitors’ reviews like this. Should a position associated with guest writer become on offer at your end, make sure you let me know.

 180. It’s the best time to make some plans for the future and it is time to be happy. I’ve read this post and if I could I wish to suggest you some interesting things or tips. Maybe you can write next articles referring to this article. I wish to read even more things about it!

 181. What i do not understood is actually how you’re not really much more well-liked than you may be right now. You are so intelligent. You realize therefore considerably relating to this subject, produced me personally consider it from numerous varied angles. Its like men and women aren’t fascinated unless it’s one thing to do with Lady gaga! Your own stuffs nice. Always maintain it up!

 182. Substantially, the post is really the best on this laudable topic. I concur with your conclusions and will eagerly watch forward to your future updates.Just saying thanx will not just be enough, for the wonderful lucidity in your writing.

 183. I dont think Ive caught all the angles of this subject the way youve pointed them out. Youre a true star, a rock star man. Youve got so much to say and know so much about the subject that I think you should just teach a class about it

 184. This blog post is excellent, probably because of how well the subject was developed. I like some of the comments too though I could prefer we all stay on the subject in order add value to the subject!

 185. Dude.. I am not much into reading, but somehow I got to read lots of articles on your blog. Its amazing how interesting it is for me to visit you very often. –

 186. I do not even know how I ended up here, but I thought this post was good. I do not know who you are but certainly you are going to a famous blogger if you are not already 😉 Cheers!

 187. Surprisingly good post. I really found your primary webpage and additionally wanted to suggest that have essentially enjoyed searching your website blog posts. Whatever the case I’ll always be subscribing to your entire supply and I hope you jot down ever again soon!

 188. Thanks , I’ve recently been searching for info about this topic for ages and yours is the best I have discovered so far. But, what concerning the bottom line? Are you certain concerning the source?