3. February 2023

“Vårt prosesskriv til høyesterett”

 

 

Vårt prosesskriv til høyesterett

Klimarealistene har avgitt et prosesskriv til Høyesterett, til anken Greenpeace, Natur og ungdom m.fl. har anlagt mot staten knyttet til tildelingsvedtaket om utvinningstillatelse i Barentshavet. Her er teksten, som viser at Samset og Jansen benytter klassisk sirkelargumentasjon når de forgjeves skal forsvare klimamodellene. Nederst et kort sammendrag av vårt naturfaglige bilag til retten. Høyesterett har satt av dagene 4-11.november til ankeforhandling.

Innledning

Klimarealistene viser til tvisteloven § 15-8 og vil benytte sin rett til å avgi innlegg i saken Greenpeace og Natur og Ungdom har anlagt mot staten for brudd på Grunnlovens § 112, etter tildelingsvedtak om utvinningstillatelse i Barentshavet (23. konsesjonsrunde).

Klimarealistene er en organisasjon for personer som ønsker å påvirke klimadebatten med realisme og vitenskapelig kunnskap. Organisasjonen har et vitenskapelig råd som består av 23 norske og utenlandske anerkjente vitenskapsmenn på klimarelaterte områder, hvorav én er nobelprisvinner i fysikk.   

Foreningen har både relevant formål og betydelig kompetanse innen de faglige spørsmål som reises i saken. Siden rettsaken har betydelig allmenn interesse, ønsker Klimarealistene derfor å bidra med faglige innspill innen det vi oppfatter som det sentrale grunnlaget for anken.  

Klimarealistene har derfor utarbeidet et omfattende klimafaglig bilag til dette prosesskrivet, med 7 kapitler og 9 understøttende appendikser, der blant annet fem spørsmål blir behandlet, som vi anser er av største betydning for opplysning av saken. Dette bilaget retter seg i hovedsak mot de ankende parters påberopelse av klimaskade og klimakrise.

I dette prosesskrivet vil vi særlig behandle presentasjonen i lagmannsretten fra seniorforsker Bjørn H. Samset fra CICERO. Hans hovedbudskap er at verdens og Norges utslipp må ned til null, at dette bør være grunn til ikke å tildele nye lisenser for oljeboring, og at null utslipp er krevende, men gjennomførbart. Vi påviser at dette er feilaktig.

Feil i ankeerklæringen

I ankeerklæringen til Høyesterett skriver de to nevnte organisasjonene at bakgrunnen for at vedtaket er i strid med Grunnlovens § 112 er at «Verden er enige om at det foreligger en klimakrise, og at CO2-utslippene må reduseres svært raskt og til netto null rundt 2050.»

Nærmere tusen vitenskapsfolk herunder to medlemmer av Det Norske Videnskaps-Akademi, nobelprisvinner i fysikk Ivar Giæver, og den verdensledende atmosfærefysikeren Richard Lindzen, har undertegnet et opprop om at det ikke finnes en klimakrise. Påstanden om at det er enighet om dette er derfor usann. Klimarealistene vil med sitt innlegg også vise at påstanden om at CO2-utslippene må reduseres svært raskt og til null rundt 2050 også baserer seg på feilaktig grunnlag.

Samset og Jansen med uriktig argumentasjon i tingretten

Vitnemålene i tingretten fra seniorforsker Bjørn H. Samset fra CICERO og professor Eystein Jansen fra Bjerknessenteret bygger fullt og helt på en lang rekke modellbaserte klimascenarier fra IPCC. Men høyt meritterte forskere har for lengst påvist at klimamodellene feiler, som vi også påviser i Appendiks 2, og IPCC fastslo i sin tredje hovedrapport (AR3) at modellene ikke kan si noe sikkert om det fremtidige klima, fordi vi har å gjøre med et kaotisk, ikke-lineært system. Når Samset og Jansen likevel tviholder på at modellene er korrekte, påviser vi i vårt Appendiks 3 at de begge gjør en feilslutning bygget på uriktig argumentasjon.

Falsifisering av Samsets presentasjon i lagmannsretten

I lagmannsretten viste Samset en svært omfattende presentasjon på 65 sider, og hans budskap var også der basert helt og holdent på modellbaserte klimascenarier. Vi anser det som svært vanskelig for retten å kunne vurdere Samsets påstander i denne ensidige presentasjonen. Vi klargjør derfor situasjonen gjennom en enkel vitenskapelig analyse av Samsets budskap.

Tittelen på Samsets presentasjon i lagmannsretten er «Netto null: Sammenhengen mellom klimamål og utslippsbudsjett». Nobelprisvinneren i fysikk Richard Feynman insisterte på at en vitenskapsmann må presentere alle data, også de data som ikke underbygger hans idé eller hypotese. Samset gjør konsekvent det motsatte.  Han bygger hele sin fremstilling på modellbaserte scenarier, og nevner aldri en overveldende og vitenskapelig veldokumentert, ofte motstridende klimaempiri.

Vår analyse gir en konsistent og dekkende kortversjon av Samsets detaljrike budskap, som kan formuleres i tre punkter:

 1. Vi vet at klimaendringene de siste 250 år skyldes utslipp av CO2
 2. Følgelig kan vi stoppe og stabilisere klimaendringene ved å kutte alle utslipp til null
 3. Hvor mye og hvor raskt vi kutter vil bestemme klodens sluttemperatur

Allerede i punkt 1 går det galt, der det forutsettes at klimaendringene skyldes våre utslipp. Her ser Samset helt bort fra naturlig variasjon. I løpet av de siste 450 000 år har vi hatt forskjeller mellom maksimum og minimum årlig middeltemperatur på opp mot 10 grader. Og i de siste 11 500 år etter den siste istiden har vi hatt temperaturvariasjoner på mer enn 3 grader.

De fleste kan se urimeligheten i påstanden om at en temperaturøkning på én grad de siste 250 år skal skyldes utslipp av CO2, mens temperaturvariasjoner på opp mot 10 grader skjer helt uten utslipp.  Det er derfor høyst uvitenskapelig å hevde at vi kan stabilisere klimasystemet ved å gå til null utslipp. Det er bare de som tilhører modellforskernes land som kan tro på dette. Se Appendiks 1: ‘Klimaendringene domineres av naturlig variasjon’.

Det er også i denne sammenhengen verd å merke seg geologenes aktualiseringsprinsipp, som sier at de samme prosessene styrer klimaets utvikling i fortid, nåtid og fremtid.

Punkt 2 falsifiseres på samme måte som punkt 1. Her forutsettes at klimaet i utgangspunktet er stabilt, og at den pågående endringen kan stanses dersom utslippene går til null. Men veldokumenterte, store klimaendringer viser at klimaet aldri har vært stabilt. Samset bygger her på modellbaserte scenarier, som falsifiseres av en overveldende klimaempiri.

Punkt 3 er irrelevant, for dette gjelder bare om man kan bevise at modellbaserte scenarier trumfer veletablert empiri, og deretter legger punktene 1 og 2 til grunn.  Som en kuriositet nevner vi at det i klimarapporten SR1.5 (IPCC 2018) kom en pinlig innrømmelse i en fotnote. Der dukket det plutselig opp 300 gigatonn ekstra CO2 i karbonbudsjettet, noe som gir oss 7 års utsettelse. Disse 7 årene burde jo Samset ha fortalt retten om. Eller var karbonbudsjettet riktig allikevel? Vi viser for øvrig i bilagets Appendiks 2 at klimamodellene feiler.

Andre relevante forhold

I vårt klimafaglige bilag påviser vi også at det ikke eksisterer noen konsistent og vedvarende empirisk årsakssammenheng der CO2 driver temperatur. Tvert imot er det slik at temperaturen stiger først, og så følger CO2 etter.

Samset hevder på side 10 i sitt innlegg i lagmannsretten at «Vi har god kjennskap til de ulike faktorene som har påvirket klimaet de siste 250 årene». Dette er grovt feilaktig. Klimaforskerne mangler forklaringer på blant annet den lille istiden, den markerte temperaturtoppen rundt 1940, og ikke minst ‘the grand hiatus’, altså perioden mellom 1940 og 1975, da temperaturen falt og klimaforskerne hevdet vi var på vei inn i en ny istid.

Parisavtalen

Samset viser også til Parisavtalen, men forteller ikke hvordan den vil virke eller hva den vil koste. Denne avtalen, med de forskjellige nasjonale utslippsmål, vil ifølge aktuell forskning redusere de globale utslippene med bare 1 % av det som trengs for å begrense den globale temperaturen til 1,5 grader. Avtalen vil således gi bare mindre enn 0,045 grader temperatur-reduksjon i år 2100. Samtidig vil kostnadene for avtalens signatarer bli meget betydelige, i 2030 mellom 800 og 1800 milliarder US dollar per år. Hver dollar investert i klimatiltak vil bare gi antatte klimafordeler verdt 11 cents (Se Appendiks 6).

Null utslipp er ikke realiserbart

Selv om retten skulle akseptere Samsets og Jansens modellscenarier, lar det seg ikke gjøre å redusere utslippene til netto null rundt 2050. Over 80 prosent av verdens energiforbruk kommer fra kull, olje og gass. Slik har det vært lenge til tross for at det er brukt enorme beløp på vindturbiner og solpaneler. Dersom vi skulle redusere den globale bruken av fossil energi med 90 prosent i 2050 uten å redusere energiproduksjonen for en voksende befolkning, må vi ferdigstille og installere 1 500 vindturbiner med en effekt på 2 MW eller 13 millioner solcellepaneler med effekten 300 W hver eneste dag de neste 12 000 dagene. I tillegg må det bygges kraftverk som kan levere strøm når det er vindstille og solen ikke skinner. Alternativt kan ett kjernekraftverk på 1,5 GW ferdigstilles daglig de neste tolv tusen dagene. Det ser altså ut som den sakkyndige seniorforsker fra CICERO, Bjørn Samset, slår en plate når han forsøker å innbille oss at en slik utslippsreduksjon er mulig (Se Appendiks 8.)

Nye letelisenser har ingen målbar klimaeffekt

De samlede CO2-utslippene fra norsk petroleumsindustri utgjør bare en drøy tredjedel av CO2-utslippene fra ett av de mange kullkraftverkene som bygges i verden i dag. Med klimamodellen MAGICC kan vi beregne den teoretiske virkningen av petroleumsindustriens utslipp. Selv om modellen sannsynligvis opererer med en for høy følsomhet for CO2, viser den en redusert global middeltemperatur i år 2100 på kun 0,000007 grader dersom vi kutter all produksjon i dag. Bortfallet av norsk petroleum vil imidlertid bli erstattet av andre lands produksjon, så utslippene reduseres ikke av den grunn, snarere tvert om, fordi vi produserer med lavere utslipp enn andre. Den eneste effekten vil være en ødelagt økonomi (Se Appendiks 7).

Det eksisterer ingen klimakrise

Den siste delen av Samsets presentasjon heter «Konsekvenser av å ikke klare klimamålene». Her kommer en lang rekke modellgenererte problemer, som vannmangel, skogbranner, flom, matmangel og ekstremvær. Samset forteller oss uten tydelige reservasjoner hvordan fremtiden vil bli. Dette kommenterer vi slik:

Dersom disse problemene relatert til klimaendringene vil manifestere seg i fremtiden, er det likegyldig om endringene er naturlige eller CO2-drevet. Vi må tilpasse oss endringene, og det har vi gjort i stor og stigende grad. Alt tyder imidlertid på at endringene vi har sett de siste 250 år er naturlige. Vi viser til vårt Appendiks 6 ‘Klima-endringene er ikke farligere nå enn før’.

Det er også viktig å kjenne til IPCC, WGII, AR5, Kap. 10 side 662. Dette kapitlet vurderer virkningen av klimaendringene på viktige samfunnssektorer og tjenester, og på velferd og økonomisk utvikling. Her heter det:

«For de fleste økonomiske sektorer, vil virkningene av klimaendringene være små i forhold til andre drivere. Endringer i befolkning, alder, inntekt, teknologi, relative priser, livsstil, reguleringer, styresett og mange andre aspekter av den sosioøkonomiske utviklingen vil ha en virkning på tilbud og etterspørsel av økonomiske goder og tjenester som er store i forhold til virkningene av klimaendringene.»

Dette betyr at eksempelvis den forventede befolkningsveksten etter alt å dømme vil bety mer for samfunnsutviklingen enn klimaendringene. Det er derfor antakelig viktigere å fokusere på andre faktorer enn å forsøke å bekjempe klimaendringene, som har en meget betydelig og etter all sannsynlighet dominerende naturlig komponent. Dette burde Samset opplyse om. Se også vårt  Appendiks 6.

Forventet kritikk

Vi vil forvente kritikk av vårt prosesskriv med bilag. Dette kan anta forskjellige generelle former, som at alt er godt kjent og tidligere tilbakevist, at signatarene ikke er klimaforskere, at flertallet av forskerne mener vi tar feil, at vår situasjonsbeskrivelse er irrelevant, at klimakrisen allerede er en realitet, at klimamodellene er korrekte osv.

Vi oppfordrer derfor eventuelle kritikere til enkeltvis og under fullt navn å kommentere hvert enkelt utsagn i prosesskriv eller bilag som eventuelt hevdes å være feilaktig, nøyaktig og i den kontekst utsagnet forekommer.  Vi forventer dessuten å få mulighet til tilsvar.

Avslutning

Kan retten se keiserens klær?

I retningslinjer for sakkyndigarbeid i domstolene utarbeidet av Dommerforeningen, Riksadvokaten, Regjeringsadvokaten og Advokatforeningen står det at retten bør sørge for omtale av faglige omstridte spørsmål en sak reiser, om det foreligger ulike retninger eller «skoler» i fagmiljøet, herunder hvordan den foreslåtte sakkyndige plasserer seg i denne debatten. Sakens dokumenter tyder ikke på at dette er gjennomført. Det synes heller ikke som sakkyndige i tilstrekkelig grad har redegjort for årsakssammenhenger og tvil. I tillegg skilles det ikke klart mellom faktiske forhold og modellbaserte påstander. Nettopp for å bøte på dette har en faggruppe utgått fra Klimarealistenes Vitenskapelige Råd utarbeidet og sendt inn dette faglige bilag med 9 understøttende appendikser som vedlegges.

Sammendrag av naturfaglig bilag

I oktober 2016 saksøkte Greenpeace og Natur og Ungdom den norske stat for å tildele nye lisenser for oljeboring i Barentshavet, med den påstand at tildelingen er ugyldig iht Grunnlovens § 112. Som det sentrale grunnlaget for søksmålet anføres trusselen nye letelisenser ville kunne medføre for det globale klimaet. Ettersom verken tingretten eller lagmannsretten fant grunnlag for at tildelingen ville medføre tilstrekkelig skade, har de ankende parter for Høyesterett i større grad vektlagt den påståtte faren for økede utslipp ved ny virksomhet og konsekvensene for det globale klimaet.

Vi viser i bilaget at grunnlaget for søksmålet er feilaktig. Norges eksisterende petroleumsvirksomhet har neglisjerbar virkning på klimaet, og nye letelisenser endrer ikke på dette. Dette begrunner vi blant annet slik:

Det er i hovedsak naturlig variasjon og ikke utslipp av CO2 som styrer jordens klima. Vårt klima har aldri vært stabilt og vil heller aldri bli det. En overveldende, godt underbygget og lite kontroversiell klimahistorikk gjennom de siste 450 000 år, viser en meget betydelig naturlig klimavariasjon, både over kortere og lengre perioder. Vi har hatt fire dype istider, og vi befinner oss nå i den siste av fem varmere mellomistider. Gjennom de 11 500 år i denne siste mellomistiden har det vært minst 6 perioder der det har vært varmere enn i dag. Godt kjent er den minoiske og den romerske varmeperioden, da det var langt varmere enn i dag, og da sivilisasjon, kultur og agrikultur blomstret. Historien gir oss ugjendrivelige bevis for at et varmere klima i fortiden ikke var forbundet med fare for menneskene eller varig skade på naturen, men tvert imot har vært til gunst for mennesker og natur. Skandinavia og Alpene var forøvrig totalt isfrie for 4000 år siden. Temperaturopphentingen etter den lille istiden er et eksempel på naturlig variasjon i vår tid.

202 thoughts on ““Vårt prosesskriv til høyesterett”

 1. Woah! I’m really enjoying the template/theme of this site.
  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s tough to get that “perfect balance” between usability and visual appearance.
  I must say that you’ve done a superb job with this. In addition, the blog loads extremely fast
  for me on Safari. Outstanding Blog!

 2. An impressive share! I’ve just forwarded this onto a colleague who
  has been conducting a little homework on this. And
  he in fact bought me lunch because I found it for him…
  lol. So let me reword this…. Thank YOU
  for the meal!! But yeah, thanks for spending time to talk about this subject here on your blog.

 3. Thank you, I have recently been looking for info about this subject for
  ages and yours is the best I have found out so far.
  But, what in regards to the conclusion? Are you positive about the source?

 4. excellent submit, very informative. I’m wondering why the opposite specialists of this sector do not
  understand this. You should continue your writing. I’m confident, you’ve
  a huge readers’ base already!

 5. Hello there! This blog post couldn’t be written much better!

  Reading through this post reminds me of my previous roommate!
  He always kept talking about this. I’ll send this post to
  him. Fairly certain he’ll have a very good read.
  I appreciate you for sharing!

 6. Excellent way of explaining, and nice piece of writing to obtain facts concerning my presentation subject, which i am
  going to deliver in university.

 7. Thanks for the different tips contributed on this blog site. I have noticed that many insurance agencies offer prospects generous deals if they decide to insure multiple cars together. A significant amount of households possess several cars or trucks these days, in particular those with more aged teenage kids still living at home, and also the savings for policies might soon mount up. So it pays off to look for a bargain.

 8. I got this website from my friend who shared with me on the
  topic of this website and now this time I am visiting this web site and reading very informative articles or reviews here.

 9. Wow, wonderful blog layout! How long have you been running a blog for? you make running a blog look easy. The whole glance of your web site is fantastic, let alone the content material!

 10. You’ve made some good points there. I looked on the internet for more information about the issue and found most individuals will go along with your views on this site.

 11. Excellent blog here! Also your site loads up very fast! What web host are you using?

  Can I get your affiliate link to your host?
  I wish my web site loaded up as quickly as yours lol

 12. Appreciating the persistence you put into your site and
  detailed information you provide. It’s nice to come across a blog every once in a while that isn’t the same out of date rehashed material.
  Excellent read! I’ve bookmarked your site and I’m adding your RSS feeds to my Google account.

 13. Its like you read my mind! You seem to understand a
  lot approximately this, like you wrote the ebook in it or
  something. I feel that you simply can do with some % to pressure the message home a little bit, however instead
  of that, this is excellent blog. A fantastic read. I’ll certainly be back.

 14. Nice post. I was checking continuously this blog and I’m impressed!
  Extremely useful information particularly the last part 🙂 I care for such
  info much. I was looking for this certain info for a long time.

  Thank you and best of luck.

 15. Its such as you read my mind! You appear to understand so much about this, such as you wrote
  the guide in it or something. I think that you just could
  do with a few % to power the message home a little bit, but other
  than that, that is magnificent blog. An excellent read. I’ll
  definitely be back.

 16. What’s up colleagues, how is the whole thing, and what you desire to say about this piece
  of writing, in my view its truly amazing in favor of me.

 17. I have learn some good stuff here. Certainly value bookmarking for revisiting.
  I wonder how a lot effort you set to make this type of excellent informative web site.

 18. That is a really good tip particularly to those new to the blogosphere. Short but very precise info… Many thanks for sharing this one. A must read article!

 19. อยากเป็นสมาชิก ที่ autobetcasino ใครที่กำลังมองหาช่องทางการทำเงินที่เพิ่มโอกาสในการได้เงินแบบง่ายๆไม่ยากบ้างตอนนี้มีเว็บที่น่าสนใจกันแล้วคือ autobet

 20. whoah this blog is great i like reading your articles.
  Stay up the great work! You already know, lots of individuals are
  searching round for this information, you could aid them greatly.

 21. I believe what you said made a great deal of sense.
  But, what about this? suppose you added a little information? I mean, I don’t wish to tell you how to run your website, however
  what if you added a title that grabbed folk’s attention? I mean “Vårt
  prosesskriv til høyesterett” – Klima Hysteri Krise Klimakatastrofe Feil
  Fakta Fornuft Skypat Senter the Best Blogg CO2 Usikker Science Vitenskap Patologi is a little boring.
  You ought to look at Yahoo’s front page and note how they create post titles to grab viewers to open the
  links. You might add a related video or a related picture or two to get people interested about what you’ve written. Just my opinion, it
  might bring your posts a little livelier.

 22. Wonderful goods from you, man. I have take into accout your stuff previous to and you are just too magnificent.
  I really like what you have got here, certainly like what you are stating
  and the best way wherein you are saying it. You’re making it entertaining and you continue to care for to keep it smart.
  I can not wait to read much more from you. This is really
  a tremendous site.

 23. Heya! I just wanted to ask if you ever have any problems with
  hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing several weeks of hard work
  due to no backup. Do you have any solutions to stop hackers?

 24. Howdy would you mind letting me know which hosting company you’re working with?
  I’ve loaded your blog in 3 completely different
  browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most.
  Can you suggest a good web hosting provider at a honest price?
  Thanks, I appreciate it!

 25. Great – I should certainly pronounce, impressed with your web site. I had no trouble navigating through all tabs as well as related information ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, web site theme . a tones way for your customer to communicate. Excellent task..

 26. Fantastic blog! Do you have any recommendations for aspiring writers?
  I’m planning to start my own website soon but I’m a little lost on everything.
  Would you advise starting with a free platform like
  Wordpress or go for a paid option? There are so many options out there that I’m completely overwhelmed ..
  Any suggestions? Thanks!

 27. Yesterday, while I was at work, my cousin stole my apple ipad and tested to see if it
  can survive a thirty foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is now broken and she has 83 views.

  I know this is entirely off topic but I had to share
  it with someone!

 28. Hello, I think your site might be having browser compatibility issues.
  When I look at your blog site in Opera, it looks fine but when opening in Internet Explorer,
  it has some overlapping. I just wanted to give you a
  quick heads up! Other then that, wonderful blog!

 29. Hi there very cool web site!! Man .. Beautiful ..

  Superb .. I will bookmark your web site and take the feeds also?
  I’m happy to seek out so many useful information right
  here in the submit, we need work out more strategies on this regard, thanks for sharing.

  . . . . .

 30. Hi just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the images aren’t loading correctly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different internet browsers and both show the same results.

 31. It’s the best time to make some plans for the future and it is time to be happy. I’ve read this post and if I could I desire to suggest you some interesting things or advice. Maybe you could write next articles referring to this article. I desire to read more things about it!

 32. Hey very nice web site!! Man .. Excellent .. Amazing .. I’ll bookmark your web site and take the feeds also…I’m happy to find numerous useful info here in the post, we need work out more techniques in this regard, thanks for sharing. . . . . .

 33. My partner and I absolutely love your blog and find almost all of your post’s to be exactly I’m looking for. can you offer guest writers to write content available for you? I wouldn’t mind composing a post or elaborating on a lot of the subjects you write with regards to here. Again, awesome web site!

 34. Hi! This post couldn’t be written any better! Reading this post reminds me of my previous room mate! He always kept talking about this. I will forward this write-up to him. Pretty sure he will have a good read. Many thanks for sharing!

 35. Iím impressed, I have to admit. Seldom do I come across a blog thatís both equally educative and entertaining, and without a doubt, you’ve hit the nail on the head. The issue is an issue that not enough men and women are speaking intelligently about. I am very happy I came across this during my search for something relating to this.

 36. I blog frequently and I genuinely appreciate your content. This great article has truly peaked my interest. I’m going to bookmark your site and keep checking for new information about once a week. I opted in for your RSS feed as well.

 37. Oh my goodness! Amazing article dude! Thank you so much, However I am having difficulties with your RSS. I donít understand the reason why I cannot subscribe to it. Is there anyone else having similar RSS issues? Anyone who knows the solution can you kindly respond? Thanks!!

 38. When I initially commented I appear to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and now every time a comment is added I recieve 4 emails with the same comment. Is there a means you can remove me from that service? Appreciate it!

 39. Howdy! This post couldnít be written any better! Looking at this article reminds me of my previous roommate! He always kept talking about this. I most certainly will forward this article to him. Pretty sure he’s going to have a good read. Thank you for sharing!

 40. You could definitely see your skills within the work you write. The world hopes for more passionate writers like you who aren’t afraid to mention how they believe. All the time go after your heart. “The point of quotations is that one can use another’s words to be insulting.” by Amanda Cross.

 41. Nice post. I was checking continuously this blog and I’m impressed! Extremely useful info specifically the last section 🙂 I care for such info a lot. I was seeking this particular information for a very long time. Thank you and best of luck.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *