21. March 2023

Klimatismen, den ellefte landeplagen.

 

https://www.klimarealistene.com/2021/08/15/klimatismen-den-ellefte-landeplagen/

 

Klimatismen, den ellefte landeplagen.

Redaktørens kronikk: Klima-apokalypsen skyller igjen over oss, syv år etter at Klimapanelet utga forrige utgave av klimabibelen, og budskapet har gradvis blitt mer hysterisk gjennom de siste 30 årene. Påstandene fra medier, politikere og akademiske lettvektere er totalt frakoblet alle naturfaglige realiteter – inklusive de man finner i den lange underliggende WG1-rapporten til AR6 som SPM-teksten burde ha vært basert på. Budskapet i den nye SPM-teksten er designet for å skremme, forsterket med – utrolig nok – en «woke» hockeykøllefigur. Her setter vi noen av skremslene opp mot virkeligheten. Jeg minner om at Elsa Widding i vårt vitenskapelige råd, også har stilt spørsmålet om klimatet er blitt vår tids nye religion. samt om Klimapanelets rolle som propagandaplattform. Her går vi litt dypere i problemstillingen.

Landeplager før og nå

Arnulf Øverland sa i sin berømte tale i Det Norske Studentersamfund Den niende landeplage som Gud sendte menneskene, var et tykt mørke. Det lå over Egypten i tre dage. Den tiende landeplage var et mørke, som bredte seg over hele Europa og Amerika, og det har vart i 1900 år. Og det kan være nok.

Den ellefte landeplage er klimatismen, et sekterisk mørke over Nord-Amerika og Vest-Europa som har vart i mer enn 30 år, hvor ingen skal tillates å ytre seg imot det apokalyptiske FN-budskapet om CO2-demonene som truer menneskehetens eksistens med mindre vi begrenser global oppvarming til det religiøst-politiske målet 2 grader Celsius. Utslipp av CO2-demoner er regulert av Paris-avtalen som deler kloden i Vesten og Resten, hvor sistnevnte har rett til utslipp og økonomisk vekst til evig tid, mens Vesten har rett til å plage og pine egen befolkning med den nye fascistoidgrønne landeplagen som medfører avindustrialisering, fattigdom, et forkvaklet utdanningsmiljø og en framtid uten ytringsfrihet for oss som ikke er faste nok i troen på klimatismen som den nye statsreligionen. Med på lasset får vi en kald framtid uten rikelig tilgang til rimelig priset energi. Og disse årene kan sannelig være nok.

Blasfemi ble til fornektelse

Blasfemiparagrafen er død, så de troende finner nye redskaper til torturen av ikke-troende som fortsatt oppfattes som kjettere. Man skal ikke lengre enn til medier i utlandet for å finne aktører som er stolte av at de har funnet på klimafornekterbegrepet, som en direkte stempling av kritiske stemmer som minst like onde som nazister som fornektet jødeutryddelsene. Med en slik stempling ungår de troende å gå inn i en naturfaglig debatt som mange av dem vet de vil tape. I den apokalyptiske fortelling skal det være alt eller intet. Nyanser tillates ikke å eksistere, for her gjør man de utroligste krumspring for å skjule hovedpoenget – at både mennesket og naturen klimapåvirker, men at menneskets bidrag i dag er for lite til at det kan tallfestes i observasjonene.

Ledende stemmer i medie-Norge, som Aftenposten – før stolt over solid bakgrunn for egne meninger – har overtatt gapestokkens rolle og stempler nå nesten alt avik fra den eneste tillatte tro som klimafornektelse. Selv en tidligere partileder og stortingsrepresentant blir sammenlignet med nazistene med klimafornekterstempelet. Slik skremmes politikere fra å sette seg grundig inn i og ytre seg om det naturfaglige slik Carl I. Hagen har gjort. Forfallet i medie-Norge bare på et par tiår og medienes ledende rolle i ensrettingen er skremmende. Har Orwells «1984» blitt en bruksanvisning?

Almost everywhere, climate change denial now looks as stupid and as unacceptable as Holocaust denial.

George Monbiot, The Guardian, 2006.

Den ellefte landeplage har også ført til en nær uendelig liste med nye og politisk korrekte ord i klimanytalen, hvor hovedbudskapet er at kloden befant seg i en nær hellig og naturlig balanse før mennesket oppfant ond industri og den enda ondere privatbilismen som tillot småbarnsforeldre å kjøre barna til barnehagen eller til besteforeldrene. Ord i klimanytalen designes og benyttes bevisst for å skremme, gode eksempler er ekstremvær og havforsuring. Det siste er en kjemisk umulighet grunnet havets nær uendelige bufferkapasitet.

Den ellefte landeplage styrer selv værmeldingene, de er blitt klimapolitisert og dataene blir manipulert etter at Met. Institutt ble lagt under Klimaministeriet, hvor ledelsen later til å være fast bestemt på at mest mulig av vårt naturlige vær skal selges som ekstremvær, mer eller mindre underforstått som menneskeskapt klimakrise. Meteorologenes omdømme er naturligvis i fritt fall.

Den ellefte landeplages sekteriske mørke viser seg nå som et mentalt og intellektuellt sammenbrudd blant det store flertall av medier og politikere. Meningsfylte reaksjoner på den seneste SPM-rapporten fra klimapanelet som i realiteten er starten på et klima-korstog for å hindre bruken av fossil energi, har stort sett vært fraværende nesten overalt. Elsa Widding har igjen kritisert klimapropagandaen i en ny video her.

Klimatismen forklart

Klimatismen later til å være en materialistisk pseudo-religion som inkorporerer det katolske begrepet Arvesynd (karbonfotavtrykk), det judeo-kristelige begrepet Frelse (bærekraft, som også kan bety profitt), det Islamske påbudet om å forsvare troen med absolutt alle midler, det hinduistiske konseptet Dharma hvor du får det du naturlig fortjener i forhold til hvordan du lever, det Marxistiske moralprinsippet som til enhver tid tolkes av det herskende partiet og Scientologiprinsippet om at enhver svindel er ok for å tjene penger så lenge du kan skjule det i en nystartet religion.

Der kristen tro hadde Edens hage før syndefallet, har vi nå det like hellige naturlige klima vi skal ha hatt før det oppstod onde fossile CO2-demoner som forårsaket ubalanse. De onde CO2-molekylene skal oppholde seg hundrevis av år i atmosfæren, i motsetning til de naturlige som bare er der i 4-5 år, og førstnevnte skal bekjempes med omfattende avlatshandel (klimakvoter og avgifter på det meste) for å unngå klimadommedag, definert som en klode 1,5 til 2 grader varmere enn i førindustriell tid, et skremselsmål som fortsatt er vesentlig kaldere enn i bronsealderen. Barnehelgener er resirkulert for å styrke folket i troen, senest i Sankt Greta fra Thunberg, som har den guddommelige evnen at hun kan se CO2-molekylet.

Klimatismens antivitenskapelige natur forklares best ved at Norges eneste Nobelprisvinner i fysikk ble ignorert av medie-Norge etter at han i Aftenposten i 2011 ytret at bjerketrærne i hagen sulter, underforstått av CO2-mangel. Utrolig nok forsvares naturlige og onde CO2-molekylers helt ulike oppholdstid i atmosfæren av godt voksne mennesker med doktorgrad i fysikk. Denne nye klimatismefysikken søkes forgjeves forklart i Bernmodellen.

Nytt i år er at de grønneste politikerne i Klimapanelet har albuet seg til en FN/IPCC-uttalelse om at kloden bare kan reddes hvis all utvinning av olje og gass opphører. Katta er ute av sekken, IPCCs egentlige mål i dag er å ta knekken på olje- og gassindustrien. Lykke til med det.

Paris-avtalens inndeling av kloden i to segmenter med to så motstridende sett med klimatiske uforpliktelser kan delvis forklares med at landene utenfor det kristne kjerneområdet i vesten ikke finner seg i å få egen økonomiutvikling hemmet av den kvasikristelige og antivitenskapelige mytologi som har dominert i vestlig tenkning alt for lenge. Her ligger også kimen til en total kollaps for de kommende klimatoppmøtene (Høsterns COP26 er i Glasgow).

Naturvitenskap mot fanatisme og bedrageri

La oss se på observasjonene i naturen satt opp mot ukens apokalyptiske skremsler basert på siste SPM fra IPCC. Observasjoner i naturen glimrer ved sitt fravær i mediene, istedet serveres vi ulike modellerte scenarier som alle forutsetter at bare våre utslipp har en vesentlig klimapåvirkning, betegnet faglig som klimafølsomhet. Dette er av IPCC definert som en temperaturstigning på 1,5 til 4,5 grader ved en dobling av CO2 fra et politisk antatt nivå i atmosfæren på 0,028 % i førindustriell tid. 2013 var første rapport uten mest sannsynlig temperaturangivelse. Nå er den tilbake, og den gigantiske usikkerheten i effekten av mer CO2 reflekteres ikke i klimapolitikken.
Årets rapport gir nå 3 grader Celsius som sannsynligste utfall. I uavhengig forskning fins flere ulike typer studier som viser ca 0.5 C ved CO2-dobling, men det utelates av IPCC.

IPCC har satt opp forventet utvikling i ulike scenarier eller baner, hvor AR6 har fire baner, SSP1-2.6, SSP2-4.5, SSP3-7.0, og SSP5-8.5. Den første og den siste er nær identisk med de samme banene fra AR5, og forkortelsen SSP står nå for «Shared Socioeconomic Pathway». Eller mer presist «Silly Scatterbrained Prophecy», siden bare den første av disse har en antydning til nærkontakt med virkeligheten.

Pussig nok har det ekstremt usannsynlige RCP8,5 som nå heter SSP5-8.5 fått enda mer omtale nå (41 %) enn før (31 %) av IPCC, til tross for at IPCC-leirens forskere ute (Hausfather) og hjemme (Peters, Cicero) advarer mot å sitere fra denne banen. Peters har til og med i forrige lenke fra februar 2020 fått NRK til – i et sjeldent anfall av redelig journalistikk – å sitere Judith Curry slik; RCP8.5 forutsetter en marerittaktig verden – selv uten at man tar klimaendringer med i beregningen.
Roger Pielke Jr peker i en analyse på konsekvensene av at svært mye klimaforskning er basert på denne banen. Også forsikringsselskap og regjeringer planlegger utifra RCP8,5 og dette blir ekstremt kostbart for samfunnet.

Sola har nesten ingen målbar betydning ifølge IPCC, den er en bagatell, utrolig nok. Men slik blir det når FNs klimapanel tillates å utelukke geologer og solfysikere fra meningsfylt deltagelse i rapportskrivingen, og hvor deres betydelige forskning ignoreres nesten totalt.

IPCC-leiren og deres klakkører i media har i år sluttet å fortelle om stigende observert temperaturtrend, og skriver bare at hvert tiår har vært varmere enn det forrige, men bare for de fire siste. Før det var det som kjent 3-4 tiår hvor hvert av dem ble kaldere enn det forrige, men det skjuler de. Forskjellen mellom siste og nest siste tiår er kun 1/100 av 1 grad, det skjuler de også.

Her er observasjonene fra forrige WG1 fra 2014: WG1AR5, kap 11, side 1010: «It may also be compared with recent rates in the observational record (e.g., ~0.26°C per decade for 1984–1998 and ~0.04°C per decade for hiatus period 1998–2012».

Det hevdes nå at det har blitt ca 1,1 grad varmere i forhold til perioden 1850-1900. Konsist hevdes det at av 1,09 graders stigning siden førindustriell tid skyldes 1,07 grader menneskelig aktivitet. Når vi vet at havtemperaturene de baserer seg på, stort sett er hentet fra løse luften før ca 1975 (Phil Jones ved CRU i epost til kolleger), så er det nærliggende med en del kritiske spørsmål, herunder dette: Hvordan har de fastslått en så presis førindustriell temperatur, med en nøyaktighet på 1/100 av en grad? Dette henger åpenbart ikke på greip.

De siste to tiårene har bare blitt noen få hundredeler varmere enn det forrige. Nesten hele denne 1,1 graders oppvarmingen skjedde før tusenårsskiftet. Altså ikke mye å skremme med hvis man tar mot til seg og tenker seg om. Og denne klimaforbedringen har falt sammen med den største velstandsøkningen i menneskehetens historie.

Vi vet fra observasjonene at det ikke er varmere i dag enn i 2014. Vi vet at de første variasjonene i temperatur deretter kan forklares (Antero Olilla) med økt kortbølget utstråling fra sola. Hvis hiatus-trenden som nå er 23 år lang, fortsetter til 2100, så vil vi i dette århundret bare få 0,4 grader C med oppvarming. Dvs 0,32 grader C for resten av dette århundret. Satellittmåling av temperatur korresponderer i vesentlig grad med observert temperatur i rurale (landlige) områder hvor det ikke er noen urbane varmeøyer (UHI-effekt). IPCCs temperaturer er i for stor rad influert av justeringer (homogenisering) og selektivt valg av stasjoner. Vi forutsetter da at den lille trenden fra hiatus-perioden ikke er statistisk støy i observasjonene, noe som ikke kan utelukkes, siden hiatus-trenden ikke er statistisk signifikant.

Hockeykøllefiguren gjenoppstår

Det er ikke mulig å beskrive dette gjenoppståtte bedrageriet mer elegant enn det Steve McIntyre gjorde 11.august:
Selv om klimaforskere fortsetter å fortelle at feil i deres «hockeykølle» proxy-rekonstruksjoner ikke spiller noen rolle – at det ikke spiller noen rolle om de bruker data opp ned, at det ikke spiller noen rolle om de kirsebærplukker individuelle serier avhengig av om de går opp på 1900 -tallet, at det ikke spiller noen rolle om de kaster serier som ikke går den «riktige» veien («hide the decline»), at det ikke spiller noen rolle om de brukte forurensede data eller bark fra Bristlecone-furu, slike feil spiller ingen rolle fordi selve hockeykøllen ikke spiller noen rolle – IPCC forblir rusavhengig av hockeykøller: utrolig nok, figur 1a i det nye sammendraget for politikere inneholder hva annet enn et hockeykølle-diagram. Hvis du trodde Michael Manns Hockeykølle var ille, tenk deg en «woke» hockeykølle fra «woke» klimaforskere.

Som klimaforskerne sier, er det enda verre enn vi trodde.

Redaksjonen gjør oppmerksom på at figuren lengst til venstre, er hentet fra Miljødirektoratets nettsted, der den er gjengitt fra SPM. Figuren befinner seg IKKE i den underliggende WG1-rapportens kapittel 2, som dette SPM burde ha vært et sammendrag av. Min spørrende overskrift fra 8.august, sammendrag eller bare bedrag, er derved besvart.

Denne hockeykøllefiguren er ifølge McIntyre et avkom fra forskergruppene PAGES2K Consortium (Nature 2019) og Kaufman et al (2020), som fikk sin forskning avkledd av McIntyre i det siterte avsnittet. Det er interessant å notere seg at det i den første gruppen var et opprør imot fremgangsmåte og bruk av deres forskning til en slik Hockekølle. Som alle burde vite nå er den opprinnelige Hockeykøllefiguren forlengst erkjent – også i IPCC-miljøet – å være et bedrageri, eller som det gjerne formuleres i akademiske miljøer – sluttresultatet i en uredelig vitenskapsprosess. Ifølge dette intervjuet Die Welt hadde med Ulf Büntgen har mange av forskerne forlatt PAGES2K i protest.

Trenden fra uavhengig forskning

Ser vi på langsiktig temperaturtrend i uavhengig forskning, hvor er denne som forutsetning at sola ikke er en bagatell. Figuren til venstre er landlige temperaturdata fra rapporten «How much has the Sun influenced Northern Hemisphere temperature trends? An ongoing debate.», et nytt arbeide fra en imponerende gruppe svært kompetente forskere.

Termometrene gir oss 0,55 grader pr. 100 år i figuren, i samsvar med tallrike eldre rapporter som har ca 0,5 C pr 100 år i langsiktig oppvarming. Man kan derfra anta at 0,44 C for resten av århundret ikke er usannsynlig. IPCC-leiren helst ikke vil snakke om termometre, dvs om virkeligheten som består av observasjoner og vitenskapelige prognoser.

Bare de apokalyptiske klimamodellene er gode nok for formålet.

Troen på Togradersmålet

Både Togradersmålet og det mer fantasifulle 1,5-gradersmålet savner vitenskapelig forankring, noe selv Institutt for Klimapolitikk – Cicero åpent innrømmer.

Observasjonene viser en trend, ifølge forskerne både i og utenfor FNs Klimapanel som medfører at vi ikke når målet (eller er det avgrunnen?) på 1,5 grader C før ca 2100. Likevel haster det ifølge ukens SPM utrolig med fantasifulle og ekstremt kostbare tiltak, som om klimagudinnen stod klar med et brennhett mirakel eller to sombrått skulle koke kloden. Den mer enn geniale bortforklaringen fra IPCC-leiren er selvfølgelig at observasjoner er irrelevante, for her dreier det seg om klimamodeller som bevis.

Kommende vinters La Nina, samt det kommende solminimum rundt 2040 som nesten alle solfysikere nå peker på som stadig mer sannsynlig, vil i realiteten kjøle ned kloden noe til 2040 eller 2050 før den lange trenden igjen overtar til 2100. Vi kan altså ifølge alle kjente observasjonsfakta vente til 2040, eller til slutten av ette århundret for å se om det er sola eller de troendes CO2-demoner som styrer global temperatur, og når sola har gjort sitt så har vi muligens fått den nedkjøling enkelte naive sjeler ønsker seg, uten at politikerne trenger å misbruke en eneste milliard over statsbudsjettet på symbolske klimatiltak.

En slik manglende oppvarming er selvsagt en trussel mot arbeidsplassene i klimaindustrien, samt imot karreren til de høylytte men fåtallige, grønne politikere som misjonerer for klimadommedag. Det er den manglende oppvarmingen som bidrar til at årets klimarapport er ekstra apokalyptisk og hysterisk.

For å skjule den manglende oppvarmingen så snakker SPM bare om modellert oppvarming, med modeller som i beste fall er villedende. Modeller som (med ett unntak) er så useriøse at ledende forskere fra Oxford-universitetet og Max Planck instituttet foreslår et klimamodell-CERN slik at modelleringen kan bli profesjonalisert så vitenskapelig metode erstatter dagens bukk-og-havresekk metodikk.

Uredelig journalistikk

Det ironiske her er at klimajournalistikken over tid har blitt så uredelig – på grunn av at IPCC-leiren har foret pressen med så mye oppspinn – at den samme IPCC-leiren (Ciceros Glen Peters) nå advarer imot det pressen skriver om RCP 8,5 banen. Et godt eksempel på det som foregår er denne forskningen som viser at mediedekningen av ekstremvær økte med 500%, mens antall ekstremværhendelser ikke økte!!

Nå sprer pressen igjen den uredelige Hockeykøllefiguren fra årets SPM, som ikke befinner seg i den vitenskapelige rapporten. Bruken av figuren har betydelig likhet med medvirkning til bedrageri. Ble bruken bestemt på en sesjon 26.juli til 6.august ? Vi spør derfor forvaltningen pr. epost hvilke personer som utgjorde den norske delegasjonen på dette møtet. Vi er mange som ønsker å få vite hvordan den norske IPCC-delegasjonen stilte seg til bruken av denne figuren.
Alternativet er at dette bedrageriet var planlagt på forhånd av klimaministre i et fåtall vestlige land, samt av deres allierte i de politisk korrekte klimaforskermiljøene.

913 thoughts on “Klimatismen, den ellefte landeplagen.

 1. We’re a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your web site provided us with valuable information to work on. You have done an impressive job and our whole community will be thankful to you.

 2. Thank you for any other informative blog. The place else could I get that kind of info written in such an ideal means? I have a undertaking that I’m just now running on, and I’ve been at the glance out for such info.

 3. Nice post. I learn something totally new and challenging on websites I stumbleupon on a daily basis. It will always be exciting to read content from other authors and use something from other web sites.

 4. After looking into a few of the blog articles on your blog, I honestly like your technique of writing a blog. I book-marked it to my bookmark site list and will be checking back in the near future. Please visit my web site as well and tell me what you think.

 5. Hello there, I believe your site might be having internet browser compatibility issues. Whenever I take a look at your website in Safari, it looks fine but when opening in I.E., it’s got some overlapping issues. I just wanted to provide you with a quick heads up! Besides that, fantastic website.

 6. You’re so cool! I don’t believe I have read through something like that before. So nice to find another person with a few genuine thoughts on this topic. Really.. many thanks for starting this up. This site is one thing that is needed on the internet, someone with a little originality.

 7. You have made some decent points there. I checked on the internet for more information about the issue and found most individuals will go along with your views on this site.

 8. Everything is very open with a really clear clarification of the challenges. It was definitely informative. Your site is useful. Thanks for sharing!

 9. After exploring a number of the blog posts on your blog, I honestly appreciate your technique of blogging. I book marked it to my bookmark site list and will be checking back in the near future. Please check out my website as well and tell me your opinion.

 10. Spot on with this write-up, I actually think this website needs a lot more attention. I’ll probably be back again to read more, thanks for the advice.

 11. It’s actually a great and helpful piece of information. I am satisfied that you just shared this useful information with us. Please stay us up to date like this. Thank you for sharing.

 12. Howdy! This post couldn’t be written much better! Looking through this article reminds me of my previous roommate! He constantly kept preaching about this. I’ll forward this article to him. Pretty sure he’ll have a great read. Many thanks for sharing!

 13. It’s really a great and useful piece of information. I’m glad that you shared this useful information withus. Please stay us up to date like this. Thanks for sharing.

 14. Heya just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the images aren’t loading correctly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different internet browsers and both show the same results.

 15. Hello! I could have sworn I’ve been to this blog before but after checking through some of the post I realized it’s new to me. Nonetheless, I’m definitely happy I found it and I’ll be book-marking and checking back often!

 16. Oh my goodness! Amazing article dude! Thank you, However I am having issues with your RSS. I don’t know the reason why I am unable to join it. Is there anybody having identical RSS issues? Anybody who knows the solution can you kindly respond? Thanx!

 17. I really love your site.. Excellent colors & theme. Did you create this amazing site yourself? Please reply back as I’m hoping to create my own personal website and want to learn where you got this from or exactly what the theme is named. Appreciate it!

 18. Oh my goodness! Impressive article dude! Thank you so much, However I am experiencing issues with your RSS. I don’t know the reason why I cannot subscribe to it. Is there anybody having identical RSS problems? Anybody who knows the solution will you kindly respond? Thanks.

 19. Howdy! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers? I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any suggestions?

 20. Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it.Look advanced to far added agreeable from you! However, how can we communicate?

 21. Howdy! This blog post could not be written any better! Looking at this post reminds me of my previous roommate! He constantly kept preaching about this. I most certainly will forward this article to him. Fairly certain he’s going to have a good read. Many thanks for sharing!

 22. I’m excited to uncover this website. I want to to thank you for your time just for this fantastic read!! I definitely liked every bit of it and I have you saved as a favorite to check out new information in your site.

 23. Superb blog! I discovered it although surfingaround after Yahoo Mass media. Do you have any type of tips on how to receive listed in Request News?I have been needing for a while while I will never seem to appear there!Many thanks

 24. I’m not positive where you are getting your info, however great topic. I must spend a while finding out much more or figuring out more. Thanks for great information I was on the lookout for this info for my mission.

 25. I’m very happy to find this site. I wanted to thank you for ones time due to this wonderful read!! I definitely liked every part of it and I have you saved to fav to look at new stuff on your site.

 26. You are so cool! I don’t think I’ve truly read through a single thing like this before. So good to find someone with original thoughts on this subject. Really.. many thanks for starting this up. This site is something that is needed on the web, someone with some originality.

 27. The next time I read a blog, Hopefully it won’t disappoint me just as much as this one. After all, Yes, it was my choice to read, but I really thought you would probably have something helpful to talk about. All I hear is a bunch of complaining about something that you could possibly fix if you were not too busy seeking attention.

 28. Hi there! This post couldn’t be written much better! Looking at this article reminds me of my previous roommate! He continually kept talking about this. I’ll send this information to him. Pretty sure he will have a great read. Thank you for sharing!

 29. That is a really good tip especially to those fresh to the blogosphere. Brief but very precise info… Appreciate your sharing this one. A must read post!

 30. After exploring a few of the blog articles on your website, I really appreciate your way of writing a blog. I book marked it to my bookmark site list and will be checking back soon. Take a look at my web site as well and let me know what you think.

 31. Hi, I do believe this is a great web site. I stumbledupon it 😉 I am going to return yet again since I book marked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to guide other people.

 32. Its wonderful as your other blog posts : D, thankyou for posting . “For peace of mind, we need to resign as general manager of the universe.” by Larry Eisenberg. cbd oil for pain

 33. An impressive share! I have just forwarded this onto a co-worker who had been conducting a little research on this. And he in fact bought me dinner simply because I stumbled upon it for him… lol. So allow me to reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending the time to discuss this topic here on your blog.

 34. When I originally commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now every time a comment is added I get 4 emails with the same comment. Is there any means you possibly can remove me from that service? Thanks!

 35. Howdy! This blog post could not be written any better! Going through this article reminds me of my previous roommate! He constantly kept preaching about this. I’ll forward this information to him. Fairly certain he will have a very good read. Thank you for sharing!

 36. Can I simply just say what a comfort to find someone who really understands what they’re talking about over the internet. You definitely understand how to bring a problem to light and make it important. More people ought to read this and understand this side of your story. It’s surprising you’re not more popular given that you most certainly have the gift.

 37. What’s up, after reading this awesome piece of writing i am alsocheerful to share my know-how here with colleagues.

 38. I’m impressed, I must say. Seldom do I encounter a blog that’s both educative and engaging, and without a doubt, you have hit the nail on the head. The issue is something that too few men and women are speaking intelligently about. I’m very happy that I found this during my hunt for something concerning this.

 39. You’ve made some really good points there. I checked on the internet to learn more about the issue and found most individuals will go along with your views on this site.

 40. It’s hard to come by educated people for this subject, however, you sound like you know what you’re talking about! Thanks

 41. Greetings, There’s no doubt that your site might be having web browser compatibility issues. Whenever I take a look at your website in Safari, it looks fine however, when opening in IE, it’s got some overlapping issues. I simply wanted to provide you with a quick heads up! Apart from that, fantastic blog.

 42. When I originally left a comment I seem to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and now whenever a comment is added I receive 4 emails with the exact same comment. There has to be an easy method you are able to remove me from that service? Kudos.

 43. I blog frequently and I genuinely thank you for your information. The article has truly peaked my interest. I will take a note of your site and keep checking for new details about once a week. I subscribed to your RSS feed as well.

 44. A fascinating discussion is worth comment. I do think that you ought to publish more on this topic, it might not be a taboo subject but generally people do not talk about these issues. To the next! Kind regards!!

 45. I seriously love your website.. Excellent colors & theme. Did you develop this website yourself? Please reply back as I’m wanting to create my own personal website and would like to learn where you got this from or just what the theme is called. Many thanks.

 46. You are so cool! I do not believe I’ve read through something like this before. So good to find somebody with a few unique thoughts on this issue. Seriously.. many thanks for starting this up. This website is one thing that is required on the internet, someone with a bit of originality.

 47. Aw, this was an extremely good post. Finding the time and actual effort to generate a very good article… but what can I say… I put things off a whole lot and never seem to get nearly anything done.

 48. I blog often and I truly appreciate your information. This great article has truly peakedmy interest. I’m going to bookmark your blog and keepchecking for new details about once per week. I opted in for your RSS feed aswell.

 49. Hi there! This is my first visit to your blog! We are a collection of volunteers andstarting a new initiative in a community in the same niche.Your blog provided us beneficial information to work on. You have donea marvellous job!

 50. It’s difficult to find well-informed people for this topic, however, you sound like you know what you’re talking about! Thanks

 51. Oh my goodness! Amazing article dude! Thank you so much, However I am having issues with your RSS. I don’t understand the reason why I cannot subscribe to it. Is there anybody else getting identical RSS problems? Anyone who knows the answer will you kindly respond? Thanx!

 52. Tremendous things here. I am very satisfied to seeyour article. Thank you a lot and I’m having a look forward to touchyou. Will you please drop me a mail?

 53. After I initially left a comment I seem to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on whenever a comment is added I receive 4 emails with the same comment. Is there an easy method you are able to remove me from that service? Kudos.

 54. Nice post. I was checking continuously this blog and I am impressed! Extremely useful information specially the last part 🙂 I care for such info a lot. I was seeking this particular information for a very long time. Thank you and best of luck.

 55. Can I simply say what a comfort to find somebody that really knows what they are talking about on the net. You actually understand how to bring an issue to light and make it important. A lot more people ought to look at this and understand this side of your story. I was surprised that you’re not more popular given that you definitely have the gift.

 56. I’m impressed, I must say. Rarely do I encounter a blog that’s both equally educative and interesting, and without a doubt, you have hit the nail on the head. The issue is something too few folks are speaking intelligently about. I am very happy I found this in my search for something concerning this.

 57. I do agree with all the concepts you have offered on your post. They are very convincing and can certainly work. Still, the posts are too short for novices. May you please lengthen them a little from subsequent time? Thank you for the post.

 58. Hi, I do think this is an excellent site. I stumbledupon it 😉 I will revisit once again since i have saved as a favorite it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to help other people.

 59. After checking out a few of the blog posts on your web site, I honestly appreciate your way of blogging. I saved as a favorite it to my bookmark website list and will be checking back soon. Please check out my website too and let me know your opinion.

 60. You are so awesome! I do not suppose I have read through a single thing like this before. So great to discover someone with unique thoughts on this topic. Seriously.. many thanks for starting this up. This website is one thing that is required on the web, someone with a little originality.

 61. Get a job tylenol max dose adults When they returned back home the next day and saw the report of the amber alert for Anderson, they notified authorities. Authorities quickly located a blue Nissan, owned by DiMaggio, covered in brush on Friday.

 62. That is a really good tip especially to those new to the blogosphere. Short but very accurate information… Thanks for sharing this one. A must read post!

 63. Hi there, I do think your web site might be having web browser compatibility issues. Whenever I look at your website in Safari, it looks fine however when opening in Internet Explorer, it has some overlapping issues. I merely wanted to give you a quick heads up! Other than that, great website.

 64. I blog frequently and I truly thank you for your content. Your article has really peaked my interest. I am going to bookmark your website and keep checking for new details about once a week. I subscribed to your Feed too.

 65. That is a very good tip particularly to those fresh to the blogosphere. Short but very precise information… Thanks for sharing this one. A must read article!

 66. After checking out a number of the blog articles on your blog, I really appreciate your way of blogging. I saved as a favorite it to my bookmark site list and will be checking back in the near future. Please visit my web site too and tell me your opinion.

 67. This is a good tip particularly to those new to the blogosphere. Simple but very accurate info… Thanks for sharing this one. A must read post.

 68. It’s hard to find well-informed people on this subject, however, you sound like you know what you’re talking about! Thanks

 69. An outstanding share! I’ve just forwarded this onto a coworker who had been doing a little research on this. And he in fact bought me dinner because I found it for him… lol. So allow me to reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanx for spending the time to discuss this matter here on your web page.

 70. This is a really good tip especially to those new to the blogosphere. Brief but very precise information… Appreciate your sharing this one. A must read post.

 71. An interesting discussion is worth comment.I think that you need to publish more about this issue, itmay not be a taboo matter but generally folks don’t discuss these topics.To the next! All the best!!

 72. Anyway, poker is a family of card game. It can be irritating at initial to learn how to play poker although. It will be important to see that this is not acknowledged in all locations although.

 73. After checking out a handful of the articles on your website, I honestly appreciate your technique of writing a blog. I book-marked it to my bookmark website list and will be checking back soon. Take a look at my website as well and tell me your opinion.

 74. Great post however , I was wanting to know if you couldwrite a litte more on this topic? I’d be very thankful if you could elaborate a little bit further.Appreciate it!

 75. Hey There. I found your blog using msn. This is a very well written article.I will make sure to bookmark it and come back to read more of your usefulinformation. Thanks for the post. I’ll certainly comeback.

 76. Hey there! I simply want to give a huge thumbs up for the fantastic information you have here on this article. I will certainly be coming back to your blog for more soon.

 77. The very next time I read a blog, I hope that it won’t fail me just as much as this particular one. After all, Yes, it was my choice to read through, but I really thought you would probably have something interesting to say. All I hear is a bunch of crying about something that you could fix if you were not too busy looking for attention.

 78. Thank you, I’ve just been searching for information approximately this topic for ages and yours is the greatest I’ve came upon so far. But, what in regards to the bottom line? Are you positive concerning the supply?

 79. I’ll right away clutch your rss feed as I can’t in findingyour e-mail subscription link or newsletter service.Do you’ve any? Kindly permit me know so that I may subscribe.Thanks.

 80. I relish, cause I discovered just what I was having a look for. You have ended my four day long hunt! God Bless you man. Have a great day. Bye

 81. A fascinating discussion is worth comment. I believe that you should publish more on this subject, it may not be a taboo subject but generally folks don’t talk about these topics. To the next! Kind regards!

 82. Thanks for the auspicious writeup. It in truth usedto be a amusement account it. Glance complex to more brought agreeable from you!However, how can we keep up a correspondence?

 83. It is actually a great and useful piece of information. I am glad that you just sharedthis helpful info with us. Please keep us up to date like this.Thank you for sharing.

 84. I’m truly enjoying the design and layout of yourblog. It’s a very easy on the eyes which makes it much moreenjoyable for me to come here and visit more often. Didyou hire out a designer to create your theme? Excellent work!

 85. Hello there, just became alert to your blog through Google, and found that it is truly informative.I’m going to watch out for brussels. I will be grateful if you continue this in future.Numerous people will be benefited from your writing.Cheers!

 86. Hello! Do you know iif they make anny pugins to hwlp with SEO?I’m trying to get mmy blog to rawnk for some targetedkeywords but I’m not seering very good results.If you know of any please share. Appreciate it!

 87. I’m not certain where you’re getting your information,but great topic. I must spend some time finding out muchmore or working out more. Thank you for wonderful information I was in search of this information for my mission.

 88. I truly love your website.. Excellent colors & theme. Did you create this web site yourself? Please reply back as I’m trying to create my own site and want to learn where you got this from or what the theme is called. Cheers.

 89. Everything is very open with a very clear explanation of the issues. It was really informative. Your website is extremely helpful. Thanks for sharing.

 90. May I simply just say what a relief to discover an individual who actually understands what they’re talking about online. You actually know how to bring an issue to light and make it important. More people have to read this and understand this side of your story. I was surprised that you are not more popular given that you definitely possess the gift.

 91. I blog quite often and I genuinely thank you for your information. This great article has really peaked my interest. I am going to book mark your blog and keep checking for new information about once per week. I subscribed to your RSS feed as well.

 92. The next time I read a blog, Hopefully it doesn’t fail me as much as this particular one. I mean, I know it was my choice to read, nonetheless I truly believed you’d have something helpful to say. All I hear is a bunch of moaning about something that you could fix if you were not too busy searching for attention.

 93. F*ckin’ awesome issues here. I am very satisfied to see your article. Thank you a lot and i am having a look forward to contact you. Will you kindly drop me a mail?

 94. Greetings! Very helpful advice in this particular post! It’s the little changes that will make the biggest changes. Thanks for sharing!

 95. Hi are using WordPress for your blog platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started andset up my own. Do you require any coding expertiseto make your own blog? Any help would be greatly appreciated!

 96. After I initially commented I appear to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on each time a comment is added I receive 4 emails with the same comment. There has to be a way you can remove me from that service? Appreciate it.

 97. Howdy! I simply want to offer you a huge thumbs up for your great info you have here on this post. I’ll be coming back to your blog for more soon.

 98. Having read this I believed it was really enlightening. I appreciate you finding the time and energy to put this article together. I once again find myself spending a lot of time both reading and commenting. But so what, it was still worthwhile.

 99. Hello there, I believe your blog might be having web browser compatibility issues. Whenever I take a look at your website in Safari, it looks fine however, if opening in I.E., it has some overlapping issues. I just wanted to provide you with a quick heads up! Other than that, fantastic blog.

 100. The next time I read a blog, Hopefully it won’t disappoint me as much as this one. I mean, Yes, it was my choice to read, but I really thought you would probably have something helpful to talk about. All I hear is a bunch of moaning about something that you can fix if you were not too busy looking for attention.

 101. I need to to thank you for this very good read!! I certainly loved every little bit of it. I have you saved as a favorite to check out new stuff you post…

 102. This post was amazing i actually read your blog very often, and you’re constantly coming out with pretty great stuff. I contributed this on my blog, and my followers adored it.

 103. ブランドスーヒーコピー後払い,スーヒーコピーブランド代引き.

 104. Can I simply say what a comfort to find somebody who genuinely understands what they’re discussing online. You definitely realize how to bring a problem to light and make it important. More and more people really need to look at this and understand this side of your story. I was surprised that you aren’t more popular given that you most certainly have the gift.

 105. You could definitely see your enthusiasm within the paintings you write. The arena hopes for even more passionate writers like you who are not afraid to say how they believe. All the time follow your heart.

 106. If you’re an avid Roblox participant, you already know that it is a hassle to be ableto get the resources you want so as to attain completely different game levels, unlockingcertain specific options as well as other much desired features.

 107. Hi, I do believe this is a great web site. I stumbledupon it 😉 I may return once again since I saved as a favorite it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to help others.

 108. Hello! I could have sworn I’ve been to this website before but after looking at many of the articles I realized it’s new to me. Regardless, I’m definitely happy I stumbled upon it and I’ll be book-marking it and checking back regularly!

 109. I don?t even know how I ended up here, but I thought this post was good. I don’t know who you are but certainly you’re going to a famous blogger if you are not already 😉 Cheers!

 110. I’m extremely pleased to find this great site. I wanted to thank you for ones time due to this fantastic read!! I definitely appreciated every little bit of it and I have you saved to fav to look at new things in your blog.

 111. I don’t even know how I finished up here, but I thought thisput up was once good. I do not recognise who you might be but certainly you’re going to a famous blogger if youhappen to are not already. Cheers!

 112. You are so cool! I don’t think I’ve read a single thing like that before. So great to find someone with a few unique thoughts on this subject matter. Really.. thanks for starting this up. This website is something that is needed on the internet, someone with a bit of originality.

 113. Your style is very unique in comparison to other folks I’ve read stuff from. I appreciate you for posting when you have the opportunity, Guess I will just bookmark this page.

 114. Xem Thẳng Viettel Vs Bình Dương Tại V League 2021 Ở Kênh Nào? truyền hình trực tiếp vtv3 hdĐội tuyển chọn Việt Nam chỉ cần thiết một kết quả hòa có bàn thắng nhằm lần thứ hai góp mặt tại World Cup futsal. Nhưng, để thực hiện được điều đó

 115. After I originally left a comment I appear to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now whenever a comment is added I get four emails with the same comment. Perhaps there is a means you are able to remove me from that service? Cheers.

 116. Oh my goodness! Amazing article dude! Thank you so much, However I am having issues with your RSS. I don’t understand the reason why I can’t join it. Is there anyone else having identical RSS issues? Anyone who knows the answer will you kindly respond? Thanx.

 117. I’m impressed, I must say. Seldom do I encounter a blog that’s both educative and amusing, and let me tell you, you have hit the nail on the head. The issue is something that not enough men and women are speaking intelligently about. Now i’m very happy I found this in my search for something regarding this.

 118. Hi there! This post could not be written any better! Reading through this article reminds me of my previous roommate! He always kept talking about this. I’ll forward this article to him. Fairly certain he’ll have a good read. I appreciate you for sharing!

 119. The next time I read a blog, Hopefully it does not disappoint me just as much as this particular one. After all, I know it was my choice to read, nonetheless I genuinely believed you’d have something interesting to talk about. All I hear is a bunch of whining about something that you can fix if you were not too busy seeking attention.

 120. I found your blog through google and I must say, this is probably one of the best well prepared articles I have come across in a long time. I have bookmarked your site for more posts.

 121. Hello! This post couldn’t be written any better!Reading through this post reminds me of my old room mate!He always kept talking about this. I will forward this article to him.Fairly certain he will have a good read. Thanks for sharing!

 122. Thank you, I’ve recently been looking for information approximately this topic for ages and yours is the best I have discovered so far. But, what about the bottom line? Are you certain about the supply?

 123. May I just say what a comfort to discover someone who genuinely understands what they are discussing on the web. You certainly know how to bring an issue to light and make it important. More people really need to read this and understand this side of your story. I was surprised you are not more popular because you certainly possess the gift.

 124. Hi there! This blog post couldn’t be written any better! Reading through this article reminds me of my previous roommate! He always kept preaching about this. I’ll forward this article to him. Pretty sure he’s going to have a great read. Thank you for sharing!

 125. It’s the best time to make some plans for the future and it is time to be happy. I’ve read this post and if I could I wish to suggest you some interesting things or tips. Maybe you can write next articles referring to this article. I wish to read even more things about it!

 126. Hi, I do believe this is a great blog. I stumbledupon it 😉 I may revisit yet again since I book marked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to help others.

 127. Having read this I thought it was really informative. I appreciate you spending some time and effort to put this content together. I once again find myself spending a significant amount of time both reading and commenting. But so what, it was still worth it!

 128. Unquestionably believe that which you said. Your favorite reason seemed to be on the net the easiest thing to be aware of. I say to you, I certainly get annoyed while people consider worries that they plainly don’t know about. You managed to hit the nail on the head. Will probably be back to get more. Thanks

 129. I’m partial to blogs and i actually respect your content. The article has actually peaks my interest. I am going to bookmark your site and preserve checking for new information.

 130. I think that may be an interesting element, it made me assume a bit. Thanks for sparking my considering cap. On occasion I get so much in a rut that I simply really feel like a record.

 131. I’ve read several good stuff here. Definitely worth bookmarking for revisiting. I surprise how much effort you put to make such a magnificent informative site.

 132. I like the valuable info you supply in your articles. I will bookmark your blog and test again here frequently. I’m quite sure I will learn plenty of new stuff proper right here! Best of luck for the following!

 133. I’m impressed, I must say. Seldom do I encounter a blog that’s both equally educative and entertaining, and let me tell you, you have hit the nail on the head. The problem is something which not enough people are speaking intelligently about. Now i’m very happy that I stumbled across this in my search for something concerning this.

 134. This blog post is excellent, probably because of how well the subject was developed. I like some of the comments too though I could prefer we all stay on the subject in order add value to the subject!

 135. I blog frequently and I truly appreciate your content. Your article has truly peaked my interest. I am going to bookmark your website and keep checking for new information about once a week. I opted in for your RSS feed as well.

 136. Hello this is kinda of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding knowledge so I wanted to get advice from someone with experience. Any help would be enormously appreciated!

 137. Hello there! This post could not be written any better! Reading through this post reminds me of my previous roommate! He always kept preaching about this. I am going to send this article to him. Fairly certain he will have a very good read. Many thanks for sharing!

 138. Hi there! This blog post couldn’t be written any better! Looking at this article reminds me of my previous roommate! He constantly kept talking about this. I most certainly will send this article to him. Fairly certain he’ll have a very good read. I appreciate you for sharing!

 139. Nevertheless, it’s all carried out with tongues rooted solidly in cheeks, and everybody has got nothing but absolutely love for their friendly neighborhood scapegoat. In reality, he is not merely a pushover. He is simply that extraordinary breed of person solid enough to take all that good natured ribbing for what it really is.

 140. After looking over a handful of the blog posts on your site, I honestly like your technique of writing a blog. I bookmarked it to my bookmark site list and will be checking back in the near future. Take a look at my website too and tell me what you think.

 141. Howdy, I do believe your blog might be having internet browser compatibility problems. Whenever I take a look at your site in Safari, it looks fine however, if opening in I.E., it’s got some overlapping issues. I just wanted to provide you with a quick heads up! Other than that, great blog!

 142. What’s Taking place i am new to this, I stumbled upon this I’ve found It positively useful and it has helped me out loads. I’m hoping to contribute & aid other customers like its aided me. Great job.

 143. Aw, this was an exceptionally good post. Taking a few minutes and actual effort to produce a good articleÖ but what can I sayÖ I hesitate a whole lot and never seem to get nearly anything done.

 144. Hello There. I found your blog using msn. This is a very well written article. I will make sure to bookmark it and return to read more of your useful info. Thanks for the post. I’ll definitely return.

 145. Hi, possibly i’m being a little off topic here, but I was browsing your site and it looks stimulating. I’m writing a blog and trying to make it look neat, but everytime I touch it I mess something up. Did you design the blog yourself?

 146. Howdy! This blog post couldn’t be written any better!Going through this post reminds me of my previous roommate!He continually kept preaching about this. I’ll send this post to him.Pretty sure he will have a good read. Thank you for sharing!

 147. That is a great tip especially to those fresh to the blogosphere. Short but very accurate information… Thanks for sharing this one. A must read post.

 148. I blog often and I genuinely thank you for your content. Your article has truly peaked my interest. I’m going to bookmark your site and keep checking for new information about once per week. I opted in for your Feed as well.

 149. Greetings, I do believe your website might be having browser compatibility issues. When I take a look at your website in Safari, it looks fine however, if opening in IE, it has some overlapping issues. I merely wanted to give you a quick heads up! Besides that, wonderful website.

 150. Heya i’m for the first time here. I came across this board and I find It truly useful& it helped me out a lot. I hope to give something back and help others like you helped me.

 151. Hi there, just became alert to your blog through Google,and found that it is truly informative. I am going to watch out for brussels.I’ll appreciate if you continue this in future. Many people will be benefited from yourwriting. Cheers!

 152. I cannot thank you more than enough for the blogposts on your website. I know you set a lot of time and energy into these and truly hope you know how deeply I appreciate it. I hope I’ll do a similar thing person sooner or later.

 153. I think I will become a great follower.Just want to say your post is striking. The clarity in your post is simply striking and i can take for granted you are an expert on this subject.

 154. I thought it was going to be some boring old post, but I’m glad I visited. I will post a link to this site on my blog. I am sure my visitors will find that very useful.

 155. Hey! awesome blog! I happen to be a daily visitor to your site (somewhat more like addict 😛 ) of this website. Just wanted to say I appreciate your blogs and am looking forward for more!

 156. An interesting discussion is worth comment. I believe that you must write more on this matter, it may not be a taboo subject but usually persons are not sufficient to talk on such topics. To the next. Cheers

 157. I?¦m no longer positive where you are getting your info, however good topic. I must spend a while finding out much more or figuring out more. Thanks for magnificent info I used to be searching for this info for my mission.

 158. Good post. I learn something totally new and challenging on websites I stumbleupon everyday. It’s always helpful to read through articles from other writers and use something from other web sites.

 159. After going over a number of the articles on your web site, I truly like your way of writing a blog. I saved it to my bookmark website list and will be checking back in the near future. Take a look at my website too and tell me what you think.

 160. Hey there! This is my first visit to your blog! We area team of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche.Your blog provided us valuable information to work on. You have done aoutstanding job!

 161. I am sure this piece of writing has touched all the internet viewers, its really reallyfastidious post on building up new blog.

 162. You are so cool! I do not believe I’ve truly read through anything like this before. So nice to find somebody with some original thoughts on this subject matter. Really.. thanks for starting this up. This site is something that’s needed on the web, someone with a little originality.