3. February 2023

Villsporene i klimadebatten. November 24, 2021. Geir Aaslid

 

https://www.klimarealistene.com/2021/11/24/villsporene-i-klimadebatten/

Villsporene i klimadebatten

IPCC-leiren etablerte tidlig premissene for klimadebatten. Alle som skal delta er nødt til å akseptere disse og denne gjetingen av debattantene har kommet så langt at selv redaktørstyrte medier stempler alle avvik som klimafornektelse. Underforstått, stiller man spørsmål ved premissene er man spedalske eller dissidenter som er enda ondere enn nazistene. Vi analyserer her hvor tvilsomme premissene faktisk er.

Veien til helvete og intensjonene

Som alltid før er også klimaveien til helvete brolagt med de aller beste intensjoner. Og litt til, for alle som nøler på veien hindrer en selvoppnevnt elite i å lede lemenflokken videre dit man skal for å redde kloden vår fra en menneskeskapt dommedag. Mediene som før har vært vaktbikkja mot kleptokratiske særinteresser og bedrageri, medvirker nå til kleptokrati og bedrageri. Neste generasjon av advokater og dommere vil få den interessante oppgaven å finne ut av om noen kan gjøres strafferettslig ansvarlig for det som har foregått.

Vendepunktet

I den første tiden innbilte IPCC-leiren seg at de kunne vinne klimadebatten, først med en serie politiske avtaler (Kyoto og FNs klimarammeverk), og deretter – tro det eller ei – ved å arrangere og vinne en saklig klimadebatt med seriøs møteledelse.

Debatten fant sted i USA, 14.mars 2007, med temaet «Er global oppvarming en krise». Publikum svarte ja, nei eller vet ikke på dette spørsmålet i meningsmålinger både før og etter debatten. Andelen som svarte nei økte etterpå fra 30% til 46%, mens ja-svar gikk fra 57% til 42%.
Debattantene var Michael Crichton, og professorene Richard Lindzen (MIT), og Philip Stott (University of London), og for IPCC-leiren Brenda Ekwurzel (Union of Concerned Scientists), Gavin Schmidt (GISS), og Professor Richard Somerville (Scripps Institution of Oceanography).

Etter dette mistet IPCC-leiren all interesse for klimadebatt og det ble bestemt at debatten var over. Det var konsensus, og premissene ble spikret for hvem som heretter fikk lov å ytre seg i vestlige land. Klimaindustriens nasjonale ledere hadde oppgaven å ensrette medier og politikere, støttet av FN-byråkratiet. For Norge var dette Bjerknessenteret i Bergen og Institutt for Klimapolitikk i Oslo, som nettopp hadde skiftet navn til Cicero for lettere å skjule at de ansatte arbeidet med klimapolitikk.

Klimaensrettingen i vestlige land fulgte gamle mønstre.

Trosbekjennelsen

De mange spirituelt engasjerte aktivistene sørget raskt for at det ble etablert en trosbekjennelse, som sørget for å stemple avvikerne. Alle ytringer i klimadebatten må innledes med trosbekjennelsen. Den har i klimaforskningen et ekstra formål, hvis man ønsker å argumentere rasjonelt eller med nyansering, som forskerens vern mot beskyldningen klimafornekter. Her er de tre sentrale pillarene i trosbekjennelsen:

 • Ja, det eksisterer menneskeskapte klimaendringer og de kan føre til global oppvarming.
 • Ja, menneskeheten har et klimaproblem, og det må løses.
 • Ja, drivhusgassene i atmosfæren gjør at kloden har en høyere global temperatur.

Merk at alt dette er uproblematisk og ukontroversielt så lenge detaljene er utelatt og tallverdiene er udefinerte. Ingen seriøse aktører er uenige om de tre punktene over.

Premissenes bakteppe

FNs klimapanel (IPCC) er et mellomstatlige panel, et politisk FN-organ som har politiske prosesser og tar politiske beslutninger (se Klimanytt 167). Fra starten var det et sterkt naturvitenskapelig fundament i arbeidsgruppe 1, men IPCC-mandatet forutsatte også, for første gang i menneskehetens historie, at det eksisterte et menneskeskapt klimaproblem. Her var det begrenset med plass for alle som mente klimaendringer i hovedsak var naturlige og at klimapolitikken måtte bygges på vitenskap, men disse hadde fra 1990 styringen i IPCCs WG1.

Farvel til naturvitenskapen i 1996

Fundamentet av vitenskap førte raskt til stor irritasjon blant vestlige politikere som hadde klimakrisen som eget politisk ståsted, og landenes forvaltning som administrerte politikernes behov for en klimakrise som en sikker karrierevei, mislikte også all vitenskapen. Noe av grunnen finner vi i rapporten WG1 fra 1990:

«The enhanced greenhouse effect has not yet been detected unequivocally in the observational record.» og «The fact that we have not yet detected the enhanced greenhouse effect leads to the question when is this likely to occur?»

IPCC 1990:Climate Change: The IPCC Scientific Assessment. Cambridge University Press, 212 pp.

Dette førte til etablering av nasjonale kvasi-forskergrupper, som forutsatte at det eksisterte et klimaproblem, og hadde fokus på å utvike klimamodeller som skulle fastslå når mennests klimapåvirkning ble sterk nok til å være observerbar i atmosfæren. Leser man videre etter side 212 i lenken over, ser man at det første estimatet for når dette ville skje, ville være i 2040-årene forutsatt at den klare globale oppvarmingen fra ca 1977 fortsatte.

Ingen av de viktigste klimapolitikerne på 1990-tallet var villige til å vente så lenge på naturen. Eller effekten av våre utslipp. Behovet var en klimakrise der og da, og ikke mye senere etter at egen karriere var over. IPCC-leder Houghton fryktet at politikerne ville gå videre alene, helt uten naturvitenskapen i WG1. Han valgte å gi etter.

IPCC sa i 1996 farvel til vitenskapen etter politisk press fra USA (se Klimanytt 264, eller mer detaljert tekst her). Heretter kunne man skjelne menneskets påvirkning – inni en klimamodell, som fabulerte i at våre utslipp ville vise seg i en varmeboble i 10-12 km høyde i troposfæren ved ekvator.

Dette ble budskapet i alle år etter dette – hvor det var utelatt i alle medier at vår påvirkning bare eksisterte inni en modell, og ikke i vår virkelige verden. Det ble raskt umulig å komme til orde med opplysningen om at denne varmeboblen ikke eksisterer ute i atmosfæren. Fra nå av måtte forskerne skrive om alt innhold i WG1 som ikke stemte med politikernes vedtatte innhold i sammedragene for politikerne. Forskerne selv mener når de blir presset av kritiske spørsmål, at dette bare er nødvendig korrekturlesning.

Farvel til global oppvarming

Siden klimaproblemet var vedtatt menneskeskapt, så var det ingen i IPCC-leiren som kunne tenke seg muligheten av at oppvarmingen stanset så lenge våre utslipp økte. De så da helt bort ifra «The Grand Hiatus», den store varmepausen fra 1941 til 1976. Men den klare oppvarmingen stanset, som alle nå vet, før tusenårsskiftet. Siden stansen ikke passet seg for bukkene som passet havresekken, kom ikke innrømmelsen av dette før i 2013-rapporten – ny observert trend er på 0,06 grader pr tiår, altså knappe 0,5 grader fra nå til år 2100.

Ikke mye å skremme med altså, spesielt siden den nye trenden ikke er statistisk signifikant, den kan like godt være støy i observasjonene. Det er derfor ikke lov for en klimaforsker å diskutere observert temperaturtrend, og egeninteressen for klimaforskere tilsier at man snakker om alt annet.

Den første indikasjonen på at oppvarmingen var slutt, kom ved at budskapet endret seg, fra kamp mot global oppvarming, til kamp mot klimaendringer. Siden klima alltid endrer seg som et kaotisk, ikke-lineært og uforutsigbart fenomen i et koblet hav-og-atmosfære-system, kunne man heretter skremme med alle endringer i været. Dette ble raskt et eldorado for klimajournalistene.

Klimaforskerens ufeilbarlighet

Det første premisset er at du må være klimaforsker for å kunne uttale deg om klima. Enhver kritikk settes sjakk matt med påstanden at du ikke er klimaforsker, som da er definert som at du deltar i IPCC-prosessene, med holdningen at alt som står i IPCC-rapportene er korrekt. Og nær ufeilbarlig, uansett hvilket naturfaglig professorat kritikeren innehar. Ingen kritiker av IPCC er derfor anerkjent som klimaforsker. Dette er også kjent som konsensuspremisset, et logisk villspor kjent siden de greske filosofene.

Klimapolitikken vi ser i mediene formidles som konsensusforskning til folk flest via SPM – Sammendrag for beslutningstagere, og enhver påpekning fra redelige forskere av at SPM avviker fra eller motsier innholdet i WG1-rapportene medfører stempling, utkastelse fra klimaforskerlauget og sjikane over tiår. (Se tilfellet Roger Pielke Jr.)

Roger Pielke jr er klimaforskeren som ble ekskludert fra klimaforskerlauget. Grunn: for mye redelighet.

En klimaforsker ser på Parisavtalen som en politisk avtale, hvor forskerens oppgave er å legitimere politikken. En klimapolitiker ser på Parisavtalen som en vitenskapelig avtale der politikerne handler etter råd fra forskerne. Begge grupper later som om de ikke vet at IPCC er et politisk organ som har politiske prosesser og tar politiske beslutninger (se Klimanytt 167).

Dermed har begge parter ryggen fri om noe skulle feile, og dolkene er klare til bruk ved ethvert avvik som truer leirens lukrative eksistens. Selv de troende er ikke trygge. Jfr Erik Solheims raske sorti som omreisende FN-profet for Klima.

Den forbudte klimagass

Neste premiss er at vår CO2 styrer klima, og at den dominerende drivhusgassen vanndamp (med skyer) som står for 90-95 % av drivhuseffekten kun opptrer som en passiv forsterker av CO2-effekten. Dette med at vanndampen kan utelates og at CO2 som utgjør 0,04 % av atmosfæren styrer temperaturen der, er å påstå at halen logrer med bikkja. At man mener dette er nå en forutsetning for å få ytre seg om klima i redaktørstyrte medier. Men det er observert at vanndamp virker dempende på effekten av mer CO2.

Dette forbudspremisset har mange flere elementer, illustrasjonen viser aktøren som ifølge IPCCs 2013-rapport stod for inntil 50 % av oppvarmingen etter 1950, mens den i 2021-rapporten ikke har hatt merkbar betydning siden førindustriell tid. Ekskludert fra deltagelse i IPCCs prosesser er også alle solfysikere, biologer, geologer og geokjemikere, med mindre de kan misbrukes til å legitimere at alt er vår skyld.

Ufeilbarlige modeller

Modellene er IPCC-leirens aller svakeste punkt – de er derfor opphøyd til å være ufeilbarlige.

Modellene er for varme, bruker politiske projeksjoner istedet for vitenskapelige prognoser, bruker politisert sikkerhet istedet for et statistisk konfidensintervall, og de er helt ubrukelige til å kunne forutsi noe om framtidig klima. For å få lov å debattere klima, må du akseptere modellene og scenariene modellene beskriver, til tross for at IPCC selv skriver hvordan modellene feiler:

«For perioden fra 1998 til 2012, viser 111 av 114 tilgjengelige modellsimuleringer av klimaet en oppvarmingstrend som er større enn observasjonene»

IPCC Synteserapport 2014, side 41

En Klimaforsker vil alltid hevde at modellene stemmer med observasjonene, på samme vis som presten i kirken vil hevde at Gud eksisterer. Sjeldnere vil en presset klimaforsker anta at at observasjoner kan være feil fordi det er noe man ikke har observert, og dette noe vil senere vise at modellene er korrekte. I all annen vitenskap forkastes hypotesen når observasjoner viser at den er feil.
Andre forskere tilfører observasjonsdataene administrativ menneskeskapt oppvarming, slik at observasjonene passer bedre til modellene og alt dette har til nå lurt mediene trill rundt.

Utslippskutt og rasjonalitet

Det styrende premiss for tiltak i klimadebatten er at alt må dreie seg om å kutte i våre utslipp. Det spiller ingen rolle at det meste av menneskeheten øker sine utslipp, og tillater man seg å stille rasjonelle spørsmål:

 • Rundt størrelsen av våre utslipp i forhold til naturens egne
 • Rundt samtidig observert oppvarming på Mars og Jupiters måner
 • Rundt atmosfærens optimale innhold av CO2
 • Rundt grunnlaget for fornybarpolitikken

Så forstår man raskt at sterke krefter i IPCC-leiren bevisst har skapt et fryktens klima hvor rasjonell debatt er utelukket og hvor det derfor ikke er mulig å etablere en rasjonell klima- eller energipolitikk i vestlige land.

363 thoughts on “Villsporene i klimadebatten. November 24, 2021. Geir Aaslid

 1. When someone writes an piece of writing he/she maintains the thought of a user in his/her brain that how a user can know it. Therefore that’s why this paragraph is outstdanding. Thanks!

 2. Itís hard to come by educated people in this particular subject, however, you sound like you know what youíre talking about! Thanks

 3. Pretty section of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to assert that I get actually enjoyed account your blog posts. Anyway I’ll be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently fast.

 4. Hey there! Do you know if they make any plugins to help with SEO?I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’mnot seeing very good success. If you know ofany please share. Many thanks!

 5. Hmm is anyone else experiencing problems with the imageson this blog loading? I’m trying to determine if its a problem on my endor if it’s the blog. Any suggestions would be greatly appreciated.

 6. hello!,I love your writing so so much! proportion we keep in touch extraabout your article on AOL? I require an expert on this area to solve myproblem. Maybe that’s you! Looking forward to see you.

 7. I am not positive where you’re getting your info, however great topic.I needs to spend a while learning much more or figuring out more.Thanks for fantastic information I used to be in search ofthis info for my mission.

 8. Very nice article and right to the point. I am not sure if this is really the best place to ask but do you folks have any thoughts on where to hire some professional writers? Thanks 🙂

 9. Incredible! This blog looks exactly like my old one! It’s on a completely different topic but it has pretty much the same layout and design. Superb choice of colors!

 10. Hey! I’m at work browsing your blog from my new iphone 4!Just wanted to say I love reading your blog and lookforward to all your posts! Keep up the excellent work!

 11. It’s actually a nice and useful piece oof information. I am satisfied that you juzt shared this helpfulinfo with us. Please stay us up to date likethis. Thanks for sharing.

 12. I have fun with, lead to I found exactly what I used to be taking a look for. You have ended my 4 day lengthy hunt! God Bless you man. Have a nice day. Bye

 13. Nice post. I was checking constantly this blog and I am impressed!Very useful information specially the last part 🙂 I care for such information much.I was seeking this particular information for a long time.Thank you and best of luck.

 14. Good post however I was wanting to know if you could write a litte more on this subject?I’d be very grateful if you could elaborate a little bit more.Many thanks!

 15. A fascinating discussion is worth comment. There’s no doubt that that you should write more on this subject, it might not be a taboo subject but usually folks don’t talk about such issues. To the next! Kind regards!!

 16. I love what you guys are usually up too. This kind of clever work and coverage!Keep up the amazing works guys I’ve incorporated you guys to my blogroll.

 17. Aw, this was an extremely good post. Spending some time and actual effort to create a really good articleÖ but what can I sayÖ I hesitate a lot and don’t manage to get anything done.

 18. And let’s not forget her recent & famous “F” Bomb she dropped on poor Chuck S. one night. See ya Sue, I hope your replacement can read the cue cards better than you.

 19. Aw, this was a very good post. Spending some time and actual effort to make a really good articleÖ but what can I sayÖ I put things off a whole lot and don’t seem to get anything done.

 20. hi you guys, I was just checkin out this blog and I really love the basis of the article, and have nothing to do, so if anyone wants to have an engaging chat about it, please contact me on facebook, my name is jack smith

 21. Have you ever thought about including a little bit more than just your articles? I mean, what you say is valuable and everything. But think about if you added some great pictures or video clips to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with pics and videos, this blog could undeniably be one of the very best in its niche. Terrific blog!

 22. When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get several e-mails with the same comment. Is there any way you can remove people from that service? Thanks a lot!

 23. What’s up i am kavin, its my first occasion to commenting anywhere,when i read this piece of writing i thought i could also create comment due to this goodparagraph.

 24. A motivating discussion is worth comment. I believe that you need to publish more on this issue, it may not be a taboo matter but typically people don’t speak about these topics. To the next! Cheers!

 25. When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get three e-mails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Bless you!

 26. Howdy! I could have sworn I’ve been to this blog before but after looking at some of the articles I realized it’s new to me. Anyhow, I’m certainly delighted I found it and I’ll be bookmarking it and checking back frequently!

 27. hi!,I like your writing very so much! percentage we keep in touch more approximately your article on AOL? I need an expert on this area to resolve my problem. May be that’s you! Taking a look forward to see you.

 28. Hmm is anyone else experiencing problems withthe pictures on this blog loading? I’m trying to determine if its a problem on my endor if it’s the blog. Any feedback would be greatly appreciated.

 29. There are some attention-grabbing time limits in this article however I don’t know if I see all of them heart to heart. There’s some validity but I’ll take hold opinion until I look into it further. Good article , thanks and we wish extra! Added to FeedBurner as well

 30. Thanks for some other wonderful post. Where else could anyone get that type of information in such a perfect approach of writing? I’ve a presentation subsequent week, and I am on the search for such information.

 31. An interesting discussion is worth comment. I do believe that you ought to publish more about this issue, it may not be a taboo subject but generally people don’t discuss these topics. To the next! Kind regards!!

 32. I really like what you guys are usually up too. Such cleverwork and coverage! Keep up the wonderful works guys I’ve incorporated you guys to my blogroll.Here is my blog – zwiazek-zawodowy-opiekunek.pl

 33. Thank you for some other informative blog. Where elsemay just I get that type of info written in such an ideal approach?I have a mission that I am simply now working on, and I have been on the glanceout for such information.

 34. I would like to thank you for the efforts you’ve put in penning this blog. I’m hoping to see the same high-grade content from you in the future as well. In fact, your creative writing abilities has inspired me to get my own blog now 😉

 35. Aw, this was an extremely good post. Taking a few minutes and actual effort to make a very good article… but what can I say… I hesitate a lot and don’t manage to get anything done.

 36. I’m not sure where you are getting your info, but great topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more. Thanks for great info I was looking for this info for my mission.

 37. Hey there this is kinda of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding know-how so I wanted to get guidance from someone with experience. Any help would be greatly appreciated!

 38. I was suggested this blog by my cousin. I am no longer surewhether this publish is written by way of him as no one else realize suchspecial about my difficulty. You’re incredible!Thanks!

 39. pokemon go promo codes says:I really like reading through an article that will make men and women think. Also, thank you for allowing me to comment.Reply 08/27/2020 at 11:38 pm

 40. A fascinating discussion is definitely worth comment. I do believe that you should write more on this subject matter, it might not be a taboo matter but generally people don’t talk about such subjects. To the next! Kind regards!!

 41. Nice post. I was checking continuously this blog and I am impressed! Very helpful information specially the last part I care for such information a lot. I was looking for this certain information for a very long time. Thank you and best of luck.

 42. I like the helpful information you provide in your articles.I will bookmark your blog and check again here regularly.I’m quite certain I will learn many new stuff right here!Best of luck for the next!Here is my blog; Allura Fresh

 43. Simply a smiling visitor here to share the love (:, btw outstanding style. “Make the most of your regrets… . To regret deeply is to live afresh.” by Henry David Thoreau.

 44. Thanks, I have just been looking for information approximately this subject for a long time and yours is the best I have came upon till now. However, what in regards to the bottom line? Are you certain about the supply?

 45. Normally I don’t learn post on blogs, however I would like to say that this write-up very forced me to take a look at and do so! Your writing taste has been amazed me. Thank you, quite nice article.

 46. I do accept as true with all of the concepts you’ve introduced to your post. They’re very convincing and will definitely work. Still, the posts are very short for beginners. May you please prolong them a little from subsequent time? Thank you for the post.

 47. hey there and thank you to your info – I have certainly picked up something new from right here. I did alternatively experience several technical points the usage of this web site, since I skilled to reload the web site lots of occasions previous to I may just get it to load properly. I were wondering in case your hosting is OK? No longer that I’m complaining, however sluggish loading circumstances instances will very frequently impact your placement in google and could harm your quality rating if advertising and ***********|advertising|advertising|advertising and *********** with Adwords. Anyway I’m adding this RSS to my e-mail and could glance out for much more of your respective fascinating content. Ensure that you replace this again soon..

 48. I blog often and I really thank you for your information. This great article has really peaked my interest. I’m going to bookmark your blog and keep checking for new details about once a week. I opted in for your Feed too.

 49. I will immediately snatch your rss feed as I can not find your email subscription link or newsletter service. Do you have any? Please allow me recognize so that I could subscribe. Thanks.

 50. Howdy! This article could not be written any better! Looking at this article reminds me of my previous roommate! He always kept talking about this. I will forward this article to him. Pretty sure he will have a great read. I appreciate you for sharing!

 51. Thank you for any other wonderful post. Where else could anybody getthat kind of information in such a perfect way of writing?I’ve a presentation next week, and I’m on the lookfor such information.

 52. Usually I don at read post on blogs, but I wish to say that this write-up very forced me to take a look at and do so! Your writing taste has been amazed me. Thanks, very great post.

 53. Hi there, just became aware of your blog through Google, and foundthat it’s really informative. I am gonna watch out forbrussels. I will be grateful if you continue this in future.Lots of people will be benefited from your writing.Cheers!

 54. Thank you, I’ve recently been looking for info approximately this topic for a whileand yours is the best I’ve came upon till now. However, whatin regards to the conclusion? Are you certain concerningthe source?

 55. Good day! I could have sworn Iíve been to this site before but after browsing through some of the posts I realized itís new to me. Anyways, Iím definitely delighted I came across it and Iíll be book-marking it and checking back often!

 56. Iím amazed, I have to admit. Seldom do I come across a blog thatís both equally educative and interesting, and let me tell you, you have hit the nail on the head. The problem is something not enough folks are speaking intelligently about. I’m very happy that I stumbled across this in my search for something concerning this.

 57. Hi, I think your web site may be having web browser compatibility issues. When I take a look at your blog in Safari, it looks fine however, when opening in IE, it has some overlapping issues. I just wanted to give you a quick heads up! Other than that, great website!

 58. After going over a few of the articles on your web page, I really like your way of writing a blog. I saved as a favorite it to my bookmark webpage list and will be checking back in the near future. Take a look at my website as well and tell me how you feel.

 59. Good post. I learn something totally new and challenging on websites I stumbleupon on a daily basis. It will always be interesting to read articles from other authors and use something from their sites.

 60. Oh my goodness! Awesome article dude! Thank you so much, However I am encountering difficulties with your RSS. I donít understand why I cannot subscribe to it. Is there anybody getting identical RSS issues? Anyone who knows the solution can you kindly respond? Thanks!!

 61. Your style is really unique in comparison to other folks I have read stuff from. Many thanks for posting when you have the opportunity, Guess I will just bookmark this site.

 62. You are so interesting! I do not think I’ve read a single thing like this before. So wonderful to find another person with a few unique thoughts on this topic. Really.. thank you for starting this up. This web site is one thing that’s needed on the internet, someone with some originality!

 63. The very next time I read a blog, I hope that it doesn’t disappoint me as much as this one. I mean, Yes, it was my choice to read, nonetheless I actually believed you’d have something helpful to talk about. All I hear is a bunch of moaning about something you could fix if you weren’t too busy looking for attention.

 64. Hi, I do believe this is an excellent web site. I stumbledupon it 😉 I am going to revisit once again since I saved as a favorite it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to help others.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *