2. April 2023

CO2 = Global oppvarming? Moderne tids største bløff. Fra Da debatt! (Dagsavisen)

 

 

CO2 = Global oppvarming? Moderne tids største bløff.

Hvorfor havnet CO2 debatten hvor den er i dag i verdenspolitikken?

www.EtBedreNorge.no Mai 2010. Red.Aug.2011.

Dette skriv er sterkt forenklet og forkortet for å være lese vennlig. God lesning!

Ved jordens tilblivelse (4-5 milliarder år siden) besto atmosfæren av ca 80 % eller 800 000 ppm CO2.

Siden har nivået sunket jevnt og trutt til 250-450 ppm som vi har hatt de siste 10 000 år, etter siste istid. Dette er fakta.

For ca 600 – 700 millioner år siden inneholdt atmosfæren ca 20 ganger dagens nivå av CO2 (7500 p.p.m.). På denne tid var det ISTID på jorden.1000m til 3000m tykk is lå ned til Hamburg og New York.( Linder 2009)

For ca 550 millioner år siden var CO2 nivået ca 5000ppm og vi hadde tropisk klima her i Norge.

(Engene og Tullberg 2007)

I bronse alderen var temperaturen her i Norge ca 2,5 grader høyere enn i dag, og det vokste furuskog på Hardangervidda. På den tiden var det ikke mange som kjørte Cadillac, he he .

År 850-1300 oppsto igjen en midlertidig varme periode og vikingene bosatte seg på Grønnland.

De dyrket korn i en periode. År 1400-1500 ble det igjen kalt.

Den siste million år har vi hatt 8 istider med 8 varme perioder innimellom. En istid varer ca 80-100 tusen år og varme periodene varer ca 10-15 tusen år. Det er nå ca 12 000 år siden siste istid, så i løpet av noen tusen år er nok en ny istid på vei.

De store istidene styres av jordaksens vinkel. Den varierer mellom 22,1 og 24,5 grader. Vinkelen er nå 23,5 grader. En syklus tar ca 41 000 år.

Det har vært snakket mye om Is smelting og stigende hav nivå. Hva er fakta? Isen på Sør polen “vokser”. Gjennomsnitts-temperaturen har sunket fra – 49,5 til -50,5 grader de siste 50 år. Teltet til Roald Amundsen ligger nå 11m under overflaten. Isen på Grønland “vokser”. Et fly som nødlandet i 1942 på Grønnlands isen ble gravet ut på 90 tallet, det lå da 82 meter under isoverflaten. Isen hadde lagt på seg ca 1,6m pr år.

Når isbreer “vokser” kalver de mye. Når isbreer smelter trekker isbreen seg innover på land, og kalving opphører. Når is oppnår en tykkelse på 2-3 km blir trykket så stort at isen opptrer plastisk, og is trykkes ut på sidene, langs vannkanten, derfor kalver isbreene og store isfjell flyter ut på havet. Is kan aldri bli særlig tykkere enn 3 km, da er trykket så stort at is tyter ut langs kanten av isbreen. De store isbreene på jorden tilføres så mye nedbør at de er i balanse, noe de har vært i 100 000 vis av år, med visse tidsbegrensede variasjoner. Temperaturen varierer mellom -20 og -50 grader C. Is smelter når temperaturen er over 0 grader, grunnskolen hadde dette i pensum den gang skolen fortsatt var bra. “Skrekk filmene” som klima-mafiaen har sendt på Tv de siste år, med kalvende isfjell fra Grønland og Sydpolen, som sannhets bevis på at isen smelter, er feil. Disse “skrekk-filmer” bekrefter bare at de er uvitende og mangler kunnskap. En hver med en smule tankegang bør forstå dynamikken i en isbre. Propaganda filmer som vi har fått se de siste år har samme metodikk og oppbygning som filmer benyttet på 1930 tallet, av en ikke ukjent krabat. Filmene ønsker å bygge på frykt hos uvitende seere som ikke får alle fakta på bordet.

Isen på Nordpolen vokser og minker på grunn av Stillehavs strømmen PDO (Pasific Decadal Oscillation). Denne hav strøm veksler ca hvert 35-40 år. Den strømmer opp langs vestkysten av Alaska, og fører varmt vann inn i Nordpol bassenget. Denne havstrøm snudde vinteren 2007-2008. Derfor har det de siste år blitt kaldere på den nordlige halvkule. Det vil nå bli mer is og et kaldere klima på Nordkalotten frem til ca 2040, da havstrømmen PDO igjen snur. Dette er årsaken til at vi hadde kalde vintre på 40, 50 og 60 tallet på den nordlige halvkule. Da Amundsen ville seile nordvest passasjen var det mye is. Hadde han ventet til 1932 kunne han ha seilet nærmest isfritt i de samme områder. Et eksempel fra Holmestrand, på 40 og 50 tallet var det flere år mulig å gå på sikker is til Langøya. I vinter, i 2011, ville det igjen ha vært mulig hvis det ikke hadde vært for skips-trafikken. Et annet eksempel fra USA:Vinteren 2011, frøs grønnsaker på friland i midt-vesten, til langt ned i Mexico, og grønnsak prisene ble 3 doblet. Sist dette skjedde var i 1952.

FN s klimapanel påstår at et høyere CO2 nivå vil gi en høyere temperatur på kloden. Øker CO2 nivået til 550 p.p.m. så er det snart ingen vei tilbake- vi vil havne i en oppadgående temperatur spiral. Hvordan kan dette skje? CO2 har svært liten effekt som klimagass. Vanndamp utgjør ca 97 % (+-1 %) av klimagass effekten som gjør det levelig på jorden. De andre gasser i atmosfæren har en ubetydelig effekt.

Hvordan kom vi da hit vi er i dag? Vi hadde et mye høyere CO2 nivå i tidligere tider. Hvis høye nivåer av CO2 gir høye temperaturer, så ville vi vel ikke ha eksistert? Jorden hadde istider da CO2 nivået var 20 ganger høyere enn i dag. I bronsealderen var CO2 nivået omtrent som i dag, og temperaturen var ca 2,5 grader høyere. Dette kan kun forklares ved varierende aktivitet på solen.

De små variasjoner i temperatur(mellom de store istider) styres av solens aktivitet. Høy solaktivitet gir mye elektromagnetisk stråling. Elektromagnetisk stråling fra solen blokkerer for kosmisk stråling fra verdensrommet. Mindre kosmisk stråling fra verdensrommet fører til dannelse av mindre aerosoler i atmosfæren. Mindre aerosoler i atmosfæren fører til dannelse av mindre skyer. Så høy sol aktivitet fører altså til at det dannes mindre skyer i atmosfæren, og vi får høyere temperatur her på jorden. Det motsatte skjer ved lav aktivitet på solen.

Temperaturen kan også påvirkes av uvanlige hendelser som store vulkan utbrudd og nedslag fra verdensrommet, men dette er sjelden. Det er foretatt beregninger som viser at hvis India og Pakistan skulle havne i atomkrig, og de brukte hele sitt arsenal av atomvåpen, vil det påvirke klimaet i flere år. Store mengder støv vil bli fraktet opp i de høyere lag av atmosfæren, dette vil føre til mindre innstråling, lavere fotosyntese, lavere temperatur. Dette vil gi lavere matproduksjon, med det resultat at opp til 1 milliard mennesker kan dø av sult.

CO2 innholdet i vann og luft fordeles i forholdet 50 -1 ved 25 grader og normal trykk.( Henrys lov). Kaldere vann tar opp mer CO2, varmere vann slipper ut CO2.( sett en Cola i solen, den blir fort daff)

Havet inneholder altså 98 % av CO2 ved 25 grader, luften 2 %. De siste 100 år har sol aktiviteten ført til en temperatur økning i havet på 0,6 grader. Dette har ført til at havet har sluppet ut mer CO2 og vi har fått et stigende innhold av CO2 i luften. Når sol aktiviteten igjen fører til lavere temperatur vil havet ta opp mer CO2 og CO2 nivået i luften vil igjen synke.

Det er temperaturen som styrer CO2 nivået, og ikke CO2 nivået som styrer temperaturen. Og temperaturen er styrt av solens aktivitet.

Havet (spiser) og bunnfeller CO2 uavbrutt og havets bufferevne er nærmest uendelig.

I Jordklodens naturlige kretsløp finnes det i dag ca 299 000 giga tonn CO2. Denne CO2 mengden fordeler seg som følger. I atmosfæren ca 3000 giga tonn. I havet ca 150 000 giga tonn. Som karbonat på havbunnen ca 146 000 giga tonn. Fordelingen av CO2 mellom hav og luft er 50-1 ved 25 grader C. (Henrys lov). Videre, CO2 mengden i havet fordeler seg mellom oppløst i vannet og avsetninger som karbonat på havbunnen i forhold ca 1-1,( massefordelingsloven).

Mennesker slipper ut ca 32 giga tonn CO2 pr år, omtrent 0,01 % av total mengde i kretsløpet.

Hvis vi slipper ut dagens CO2 mengde i 100 år blir det ca 3200 giga tonn. I naturen vil det bli fordelt som følger:

Cirka. 1. % i Atmosfæren.

Cirka. 50. % i Havet.

Cirka. 49. % Som karbonat på havbunnen.

Overstående fordeling skjer med det CO2 som naturen ikke lagrer som hydrokarboner. Hvor mye CO2 som lagres som hydrokarboner pr år i naturen har jeg ikke tall på. Men ser en bort fra dette, vil 100 år med dagens CO2 utslipp føre til en økning av CO2 i luften på ca 1 % eller 4 ppm. Dette er totalt ubetydelig i alle sammenhenger.

Det tar noe tid for CO2 å blande seg i havet, og derfra til å bindes som karbonat. Derfor er CO2 nivået i luften på grunn av våre utslipp ca 20-25 p.p.m. høyere enn “naturlig” nivå. Hvis alle CO2 utslipp stanset i dag ville nivået stabilisere seg ca 20-25 p.p.m. under dagens nivå etter noe tid. Forutsatt at temperaturen i havet er konstant. ( Solaktiviteten bestemmer temperaturen). Ca 4 % av den til enhver tid CO2 mengde i luften stammer fra menneskers aktivitet. Dette måles via isotop målinger av C12 og C13. Ca 96 % stammer fra naturens CO2 omsetning.

Med utgangspunkt i kjente fakta, som viser at vi med dagens utslippsmengde på ca 32 giga tonn CO2 pr år i verden, vil føre til en økning av CO2 nivået på ca 1 % eller 4 p.p.m. etter 100 år. På grunn av naturens fortløpende lagring av hydrokarboner vil det riktige nivå være noe lavere. Hva er man redd for?

Jeg har her sett helt bort fra CO2 bundet i biomasse på land. Det er anslått at all biomasse på land(dvs skoger etc) inneholder ca 2800 giga tonn CO2. Men på grunn av FN politikk de siste 40 år har vi liten mulighet til å gjøre noe med dette. Når man først vaksinerer og forer opp stadig flere mennesker kan man ikke nekte dem mat. En sulten mann kan ikke leve av trær, derfor rydder han skogen og dyrker mat. Dagens FN politikk i Afrika vil føre til at Afrikas skoger er borte for en stor del om 50-70 år.

Hvordan kan det ha seg, at en gal konklusjon, nemlig at menneskers forbruk av hydrokarboner vil føre til global oppvarming, er blitt en “offisiell sannhet”? Dagens forbruk av hydrokarboner vil øke CO2 nivået i luften med 4 p.p.m. etter 100 år. DETTE ER HELT UTEN BETYDNING.

HVORDAN har CO2 og global oppvarming kunne bli et av moderne tids største politiske tema? Hva er agendaen og dynamikken bak denne utvikling- og hvem står bak?

Rundt 1980 var vel mesteparten av kampen for arbeidernes rettigheter vunnet. Når en kan få 100 % lønn uten å arbeide, ja da er det ikke så mye mer å hente på den fronten. Da kom miljøkampen opp som en stadig viktigere sak i det politiske miljø. Så dukket CO2 opp, og her var det plutselig mulig å vekke til live frykten for katastrofe. Dette ga ny glød i mange valgkamper.

Det finnes et stort byråkrati og politisk miljø som gjennom FN ønsker å styre og kontrollere verden. Særlig her i det super byråkratiske Europa. Avgifter på CO2 er drømmen for disse byråkrater. Ved å få folk til å tro at CO2 er farlig for verden, gjorde man en” god gjerning” samtidig som byråkratene ville få tilgang til en utømmelig finansierings kilde. Dette ville gjort det mulig å” byråkratisere” i mange ti- år. Den største trussel mot det moderne velferdssamfunn er skrivebords folk og byråkrater. De produserer ingen verdier, tvert imot, de senker verdiskapningen mens de spiser av lasset.

Videre, mange i verdens industriland har sett muligheter til å tjene penger på frykten for katastrofe. Den letteste måten å bli rik på er jo å få bevilgninger fra politikere som ønsker å vinne valg. De betaler gjerne dobbel pris for hva som helst som kan gi dem seier.

Til slutt, forskere som har snakket sannheten om CO2 fra 90 tallet har ikke fått bevilgninger. De som har hjulpet Solheim & co å vinne valg har fått millioner.

1 giga tonn = 1 milliard tonn. = 1 000 000 000 000 KG

Konklusjon.

Karbondioksid – CO2 er ikke giftig eller skadelig for miljøet. Den er livets gass, som inngår i fotosyntesen og all plante vekst på jorden. Restproduktet fra fotosyntesen er oksygen som igjen er nødvendig for de fleste levende organismer på jorden. Store økninger av CO2 i luften har nærmest ingen virkning på global oppvarming, men derimot stor virkning på økt plantevekst.

Dagens nivå på ca 390ppm CO2 gjør det mulig å produsere mat til verdens befolkning. Nivået på ca 280 p.p.m. som vi hadde for 200 år siden ville gitt oss 10-20 % lavere avlinger i jord- bruket.CO2 vil bli et verdifullt råstoff for produksjon av for, drivstoff og byggematerialer i løpet av noen tiår. Hvis noen skulle lykkes med å lagre store mengder CO2 i undergrunnen (til store kostnader), vil det bli sett på som en forbrytelse om noen år.

Når sannheten om CO2 bløffen blir forstått og akseptert i det politiske miljøet forventer jeg at alle CO2 relaterte avgifter i det norske samfunn fjernes omgående.

www.EtBedreNorge.no Mai 2010. Per Øivind Næss

312 thoughts on “CO2 = Global oppvarming? Moderne tids største bløff. Fra Da debatt! (Dagsavisen)

 1. Thanks for giving your ideas. I’d personally also like to express that video games have been actually evolving. Modern tools and innovative developments have made it easier to create practical and enjoyable games. These kind of entertainment games were not that sensible when the actual concept was being tried. Just like other kinds of technological innovation, video games too have had to advance by means of many years. This itself is testimony towards fast growth of video games.

 2. I carry on listening to the newscast lecture about getting free online grant applications so I have been looking around for the most excellent site to get one. Could you advise me please, where could i find some?

 3. Woah! I’m really enjoying the template/theme of this blog. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s challenging to get that “perfect balance” between user friendliness and visual appeal. I must say that you’ve done a excellent job with this. Additionally, the blog loads extremely quick for me on Firefox. Exceptional Blog!

 4. Hey There. I discovered your weblog the use of msn. That is a really well written article. I will be sure to bookmark it and come back to learn extra of your useful info. Thanks for the post. I will definitely comeback.

 5. I was wondering if anyone knows what happened to Dime Piece LA celebrity streetwear brand? I am having trouble to proceed to the checkout on Dimepiecela site. I’ve read in Vanity Fair that they were acquired by a UK-based hedge fund in excess of $50 m. I have just bought the Dimepiece Winter Pom Pom Knit Cap from Amazon and totally love it xox

 6. Thanks for the interesting things you have revealed in your article. One thing I want to comment on is that FSBO associations are built with time. By releasing yourself to the owners the first end of the week their FSBO is announced, ahead of the masses get started calling on Mon, you develop a good association. By giving them methods, educational products, free reports, and forms, you become an ally. Through a personal interest in them as well as their situation, you make a solid connection that, on many occasions, pays off once the owners decide to go with a realtor they know as well as trust – preferably you actually.

 7. magnificent submit, very informative. I wonder why the opposite experts of this sector don’t notice this. You should proceed your writing. I’m confident, you’ve a great readers’ base already!

 8. Its such as you learn my mind! You seem to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I believe that you just can do with some percent to force the message house a bit, but instead of that, this is great blog. An excellent read. I will definitely be back.

 9. Howdy! Someone in my Myspace group shared this website with us so I came to look it over. I’m definitely loving the information. I’m book-marking and will be tweeting this to my followers! Outstanding blog and terrific design and style.

 10. What’s Happening i am new to this, I stumbled upon this I have found It absolutely useful and it has aided me out loads.
  I’m hoping to give a contribution & aid different customers like
  its helped me. Great job.

 11. Thanks a lot for sharing this with all of us you actually know what you’re talking about! Bookmarked. Please also visit my web site =). We could have a link exchange arrangement between us!

 12. I have been absent for some time, but now I remember why I used to love this blog. Thank you, I抣l try and check back more often. How frequently you update your web site?

 13. Thanks for your helpful post. As time passes, I have come to understand that the particular symptoms of mesothelioma are caused by this build up of fluid regarding the lining of your lung and the upper body cavity. The sickness may start while in the chest vicinity and propagate to other areas of the body. Other symptoms of pleural mesothelioma cancer include weight-loss, severe deep breathing trouble, vomiting, difficulty swallowing, and infection of the neck and face areas. It really should be noted that some people having the disease don’t experience any serious indications at all.

 14. Hey there, You have done a great job. I will definitely digg it and personally suggest to my friends. I’m sure they will be benefited from this site.

 15. I do love the manner in which you have presented this specific problem and it does present us some fodder for thought. However, coming from what I have witnessed, I basically trust as the comments pile on that men and women stay on issue and don’t embark upon a soap box of some other news of the day. Anyway, thank you for this fantastic piece and though I can not really concur with this in totality, I respect the standpoint.

 16. This is the perfect site for anybody who
  wishes to find out about this topic. You understand a whole lot its almost hard
  to argue with you (not that I actually will need to…HaHa).
  You definitely put a fresh spin on a subject which has been written about
  for many years. Excellent stuff, just great!

 17. I’ll immediately snatch your rss feed as I
  can not find your e-mail subscription link or newsletter service.
  Do you’ve any? Please permit me recognise so that I could subscribe.
  Thanks.

 18. Having read this I believed it was rather informative.
  I appreciate you spending some time and effort to put this informative article together.
  I once again find myself spending a lot of time both reading
  and leaving comments. But so what, it was still worthwhile!

 19. Fascinating blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?
  A theme like yours with a few simple adjustements would really make my blog shine.
  Please let me know where you got your design. Many thanks

 20. I am often to blogging and i really appreciate your content. The article has really peaks my interest. I am going to bookmark your site and keep checking for new information.

 21. I’ll right away seize your rss feed as I can’t in finding your e-mail subscription hyperlink or e-newsletter service.
  Do you have any? Please permit me realize in order that I
  could subscribe. Thanks.

 22. Good day I am so happy I found your web site, I really found you by mistake, while I was researching on Yahoo for
  something else, Anyhow I am here now and would just like to say thanks
  for a incredible post and a all round entertaining blog (I also love the
  theme/design), I don’t have time to browse it all at the moment
  but I have bookmarked it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please
  do keep up the fantastic job.

 23. Hi there, You’ve done a great job. I will certainly digg it and personally recommend to my friends. I’m confident they will be benefited from this website.

 24. Hello there! This post could not be written any better! Reading through this post reminds me of my old room mate! He always kept chatting about this. I will forward this article to him. Pretty sure he will have a good read. Many thanks for sharing!

 25. Pretty great post. I just stumbled upon your weblog and wished to mention that I have really enjoyed surfing around your weblog posts. After all I will be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

 26. I think this is among the most important information for me.
  And i’m glad reading your article. But wanna remark on some general things,
  The site style is perfect, the articles is really nice : D.

  Good job, cheers

 27. Definitely believe that that you said. Your favourite justification seemed to be on the net the easiest factor
  to consider of. I say to you, I definitely get annoyed while folks think about worries that they plainly don’t recognize about.
  You managed to hit the nail upon the highest and also outlined out the entire thing with no need side effect ,
  other people can take a signal. Will probably be again to get more.
  Thank you

 28. Please let me know if you’re looking for a article author
  for your blog. You have some really good articles and I think I would be a good
  asset. If you ever want to take some of the load off,
  I’d love to write some content for your blog in exchange for a link back to mine.
  Please shoot me an e-mail if interested. Thank you!

 29. I do agree with all the ideas you’ve offered in your post.
  They’re very convincing and will certainly work.
  Nonetheless, the posts are too short for starters.
  May you please extend them a little from next time? Thank you for the post.

 30. Howdy, i read your blog occasionally and i own a similar one and
  i was just wondering if you get a lot of spam remarks? If so how do you reduce it, any plugin or anything you can suggest?

  I get so much lately it’s driving me crazy so any assistance is very much appreciated.

 31. The other day, while I was at work, my sister stole my iphone and tested
  to see if it can survive a forty foot drop, just so she can be
  a youtube sensation. My iPad is now broken and she has 83
  views. I know this is entirely off topic but I had to share it with someone!

 32. Wow, incredible blog layout! How long have you been blogging for?
  you made blogging look easy. The overall look of your site is great, let alone the content!

 33. When someone writes an paragraph he/she keeps the idea of a user in his/her brain that
  how a user can understand it. Therefore that’s why this paragraph is outstdanding.
  Thanks!

 34. I just could not leave your site before suggesting that I actually loved the standard information a person provide for your guests?
  Is going to be again continuously in order to investigate cross-check
  new posts

 35. Heya! I just wanted to ask if you ever have any trouble with hackers?
  My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing many months of hard
  work due to no back up. Do you have any solutions to protect against hackers?

 36. Wonderful blog! Do you have any tips for aspiring writers?
  I’m hoping to start my own blog soon but I’m
  a little lost on everything. Would you advise starting with a free platform like WordPress or
  go for a paid option? There are so many choices
  out there that I’m completely confused .. Any suggestions?
  Thank you!

 37. Just desire to say your article is as astonishing.
  The clarity on your put up is just nice and i can assume you’re knowledgeable in this subject.
  Well along with your permission let me to snatch your
  RSS feed to stay up to date with drawing close post. Thanks one
  million and please continue the enjoyable work.

 38. Sweet blog! I found it while searching on Yahoo News. Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo
  News? I’ve been trying for a while but I never
  seem to get there! Thanks

 39. Its like you read my mind! You seem to know a lot about this, such as you wrote the guide in it or something.
  I believe that you could do with some p.c. to force the message house a bit, however other than that, that is excellent
  blog. A great read. I will definitely be
  back.

 40. Hello There. I found your blog the use of msn. This is a very well written article.
  I’ll be sure to bookmark it and return to learn extra of your useful information. Thanks for the post.

  I will definitely comeback.

 41. Having read this I believed it was rather enlightening.

  I appreciate you taking the time and energy to put this short article together.
  I once again find myself spending a lot of time both reading and leaving comments.
  But so what, it was still worth it!

 42. I’m really enjoying the design and layout of your site.

  It’s a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here
  and visit more often. Did you hire out a designer to
  create your theme? Outstanding work!

 43. Have you ever considered creating an ebook or
  guest authoring on other sites? I have a blog based upon on the same subjects you discuss and would really like to have you share some stories/information. I
  know my readers would appreciate your work. If you’re even remotely interested, feel
  free to send me an email.

 44. It’s really a cool and useful piece of information. I am happy
  that you shared this useful info with us. Please stay us up to date like this.
  Thank you for sharing.

 45. Do you mind if I quote a few of your posts as long as I
  provide credit and sources back to your webpage?

  My website is in the exact same niche as yours and my users would definitely benefit from a lot of the information you present here.

  Please let me know if this alright with you. Thank you!

 46. Nice post. I was checking continuously this blog and I am impressed! Very useful information specifically the last part 🙂 I care for such info much. I was looking for this certain info for a very long time. Thank you and good luck.

 47. Hey! I could have sworn I’ve been to this blog before but after checking through some
  of the post I realized it’s new to me. Anyhow, I’m definitely happy I found it and I’ll be bookmarking and checking back frequently!

 48. For newest news you have to go to see web and on world-wide-web I found
  this web site as a finest web site for latest updates.

 49. Hmm it seems like your website ate my first comment (it was super long) so I guess I’ll just sum it up what I
  wrote and say, I’m thoroughly enjoying your blog.
  I as well am an aspiring blog blogger but I’m still new to
  the whole thing. Do you have any tips for rookie blog writers?
  I’d certainly appreciate it.

 50. I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was curious what all is needed
  to get setup? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?
  I’m not very internet savvy so I’m not 100% positive. Any
  suggestions or advice would be greatly appreciated.
  Kudos

 51. Does your blog have a contact page? I’m having trouble locating it but, I’d like to send you an email. I’ve got some creative ideas for your blog you might be interested in hearing. Either way, great website and I look forward to seeing it expand over time.

 52. I am curious to find out what blog platform you’re utilizing?
  I’m experiencing some minor security problems with my latest site
  and I’d like to find something more risk-free.
  Do you have any solutions?

 53. I carry on listening to the news bulletin talk about receiving boundless online grant applications so I have been looking around for the top site to get one. Could you advise me please, where could i get some?

 54. I discovered your blog website on google and examine a number of of your early posts. Continue to maintain up the very good operate. I simply extra up your RSS feed to my MSN News Reader. Seeking ahead to studying more from you afterward!…

 55. Hey, I think your website might be having browser compatibility issues.
  When I look at your blog site in Chrome, it looks fine but
  when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.

  I just wanted to give you a quick heads up! Other then that,
  terrific blog!

 56. Attractive section of content. I just stumbled upon your site and in accession capital to assert that I get actually enjoyed account your blog posts. Anyway I’ll be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently quickly.

 57. Howdy! This article couldnít be written much better! Going through this post reminds me of my previous roommate! He continually kept preaching about this. I am going to forward this post to him. Pretty sure he’s going to have a great read. Thanks for sharing!

 58. Hey There. I found your blog using msn. This is a very well written article.
  I’ll make sure to bookmark it and return to read more of your useful information. Thanks for the post.
  I will definitely return.

 59. Aw, this was a very nice post. Finding the time and actual effort to create a top notch articleÖ but what can I sayÖ I put things off a lot and never seem to get nearly anything done.

 60. Hello! I could have sworn Iíve visited this website before but after browsing through some of the articles I realized itís new to me. Anyways, Iím certainly delighted I came across it and Iíll be bookmarking it and checking back frequently!

 61. A motivating discussion is definitely worth comment. I do think that you ought to publish more on this subject matter, it might not be a taboo subject but usually people do not speak about such issues. To the next! Cheers!!

 62. hello!,I like your writing so much! share we communicate more about your article on AOL? I need a specialist on this area to solve my problem. May be that’s you! Looking forward to see you.

 63. It’s a shame you don’t have a donate button! I’d certainly donate to this fantastic blog! I guess for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to new updates and will share this site with my Facebook group. Chat soon!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *