9. December 2023

CO2 = Global oppvarming? Moderne tids største bløff. Fra Da debatt! (Dagsavisen)

 

 

CO2 = Global oppvarming? Moderne tids største bløff.

Hvorfor havnet CO2 debatten hvor den er i dag i verdenspolitikken?

www.EtBedreNorge.no Mai 2010. Red.Aug.2011.

Dette skriv er sterkt forenklet og forkortet for å være lese vennlig. God lesning!

Ved jordens tilblivelse (4-5 milliarder år siden) besto atmosfæren av ca 80 % eller 800 000 ppm CO2.

Siden har nivået sunket jevnt og trutt til 250-450 ppm som vi har hatt de siste 10 000 år, etter siste istid. Dette er fakta.

For ca 600 – 700 millioner år siden inneholdt atmosfæren ca 20 ganger dagens nivå av CO2 (7500 p.p.m.). På denne tid var det ISTID på jorden.1000m til 3000m tykk is lå ned til Hamburg og New York.( Linder 2009)

For ca 550 millioner år siden var CO2 nivået ca 5000ppm og vi hadde tropisk klima her i Norge.

(Engene og Tullberg 2007)

I bronse alderen var temperaturen her i Norge ca 2,5 grader høyere enn i dag, og det vokste furuskog på Hardangervidda. På den tiden var det ikke mange som kjørte Cadillac, he he .

År 850-1300 oppsto igjen en midlertidig varme periode og vikingene bosatte seg på Grønnland.

De dyrket korn i en periode. År 1400-1500 ble det igjen kalt.

Den siste million år har vi hatt 8 istider med 8 varme perioder innimellom. En istid varer ca 80-100 tusen år og varme periodene varer ca 10-15 tusen år. Det er nå ca 12 000 år siden siste istid, så i løpet av noen tusen år er nok en ny istid på vei.

De store istidene styres av jordaksens vinkel. Den varierer mellom 22,1 og 24,5 grader. Vinkelen er nå 23,5 grader. En syklus tar ca 41 000 år.

Det har vært snakket mye om Is smelting og stigende hav nivå. Hva er fakta? Isen på Sør polen “vokser”. Gjennomsnitts-temperaturen har sunket fra – 49,5 til -50,5 grader de siste 50 år. Teltet til Roald Amundsen ligger nå 11m under overflaten. Isen på Grønland “vokser”. Et fly som nødlandet i 1942 på Grønnlands isen ble gravet ut på 90 tallet, det lå da 82 meter under isoverflaten. Isen hadde lagt på seg ca 1,6m pr år.

Når isbreer “vokser” kalver de mye. Når isbreer smelter trekker isbreen seg innover på land, og kalving opphører. Når is oppnår en tykkelse på 2-3 km blir trykket så stort at isen opptrer plastisk, og is trykkes ut på sidene, langs vannkanten, derfor kalver isbreene og store isfjell flyter ut på havet. Is kan aldri bli særlig tykkere enn 3 km, da er trykket så stort at is tyter ut langs kanten av isbreen. De store isbreene på jorden tilføres så mye nedbør at de er i balanse, noe de har vært i 100 000 vis av år, med visse tidsbegrensede variasjoner. Temperaturen varierer mellom -20 og -50 grader C. Is smelter når temperaturen er over 0 grader, grunnskolen hadde dette i pensum den gang skolen fortsatt var bra. “Skrekk filmene” som klima-mafiaen har sendt på Tv de siste år, med kalvende isfjell fra Grønland og Sydpolen, som sannhets bevis på at isen smelter, er feil. Disse “skrekk-filmer” bekrefter bare at de er uvitende og mangler kunnskap. En hver med en smule tankegang bør forstå dynamikken i en isbre. Propaganda filmer som vi har fått se de siste år har samme metodikk og oppbygning som filmer benyttet på 1930 tallet, av en ikke ukjent krabat. Filmene ønsker å bygge på frykt hos uvitende seere som ikke får alle fakta på bordet.

Isen på Nordpolen vokser og minker på grunn av Stillehavs strømmen PDO (Pasific Decadal Oscillation). Denne hav strøm veksler ca hvert 35-40 år. Den strømmer opp langs vestkysten av Alaska, og fører varmt vann inn i Nordpol bassenget. Denne havstrøm snudde vinteren 2007-2008. Derfor har det de siste år blitt kaldere på den nordlige halvkule. Det vil nå bli mer is og et kaldere klima på Nordkalotten frem til ca 2040, da havstrømmen PDO igjen snur. Dette er årsaken til at vi hadde kalde vintre på 40, 50 og 60 tallet på den nordlige halvkule. Da Amundsen ville seile nordvest passasjen var det mye is. Hadde han ventet til 1932 kunne han ha seilet nærmest isfritt i de samme områder. Et eksempel fra Holmestrand, på 40 og 50 tallet var det flere år mulig å gå på sikker is til Langøya. I vinter, i 2011, ville det igjen ha vært mulig hvis det ikke hadde vært for skips-trafikken. Et annet eksempel fra USA:Vinteren 2011, frøs grønnsaker på friland i midt-vesten, til langt ned i Mexico, og grønnsak prisene ble 3 doblet. Sist dette skjedde var i 1952.

FN s klimapanel påstår at et høyere CO2 nivå vil gi en høyere temperatur på kloden. Øker CO2 nivået til 550 p.p.m. så er det snart ingen vei tilbake- vi vil havne i en oppadgående temperatur spiral. Hvordan kan dette skje? CO2 har svært liten effekt som klimagass. Vanndamp utgjør ca 97 % (+-1 %) av klimagass effekten som gjør det levelig på jorden. De andre gasser i atmosfæren har en ubetydelig effekt.

Hvordan kom vi da hit vi er i dag? Vi hadde et mye høyere CO2 nivå i tidligere tider. Hvis høye nivåer av CO2 gir høye temperaturer, så ville vi vel ikke ha eksistert? Jorden hadde istider da CO2 nivået var 20 ganger høyere enn i dag. I bronsealderen var CO2 nivået omtrent som i dag, og temperaturen var ca 2,5 grader høyere. Dette kan kun forklares ved varierende aktivitet på solen.

De små variasjoner i temperatur(mellom de store istider) styres av solens aktivitet. Høy solaktivitet gir mye elektromagnetisk stråling. Elektromagnetisk stråling fra solen blokkerer for kosmisk stråling fra verdensrommet. Mindre kosmisk stråling fra verdensrommet fører til dannelse av mindre aerosoler i atmosfæren. Mindre aerosoler i atmosfæren fører til dannelse av mindre skyer. Så høy sol aktivitet fører altså til at det dannes mindre skyer i atmosfæren, og vi får høyere temperatur her på jorden. Det motsatte skjer ved lav aktivitet på solen.

Temperaturen kan også påvirkes av uvanlige hendelser som store vulkan utbrudd og nedslag fra verdensrommet, men dette er sjelden. Det er foretatt beregninger som viser at hvis India og Pakistan skulle havne i atomkrig, og de brukte hele sitt arsenal av atomvåpen, vil det påvirke klimaet i flere år. Store mengder støv vil bli fraktet opp i de høyere lag av atmosfæren, dette vil føre til mindre innstråling, lavere fotosyntese, lavere temperatur. Dette vil gi lavere matproduksjon, med det resultat at opp til 1 milliard mennesker kan dø av sult.

CO2 innholdet i vann og luft fordeles i forholdet 50 -1 ved 25 grader og normal trykk.( Henrys lov). Kaldere vann tar opp mer CO2, varmere vann slipper ut CO2.( sett en Cola i solen, den blir fort daff)

Havet inneholder altså 98 % av CO2 ved 25 grader, luften 2 %. De siste 100 år har sol aktiviteten ført til en temperatur økning i havet på 0,6 grader. Dette har ført til at havet har sluppet ut mer CO2 og vi har fått et stigende innhold av CO2 i luften. Når sol aktiviteten igjen fører til lavere temperatur vil havet ta opp mer CO2 og CO2 nivået i luften vil igjen synke.

Det er temperaturen som styrer CO2 nivået, og ikke CO2 nivået som styrer temperaturen. Og temperaturen er styrt av solens aktivitet.

Havet (spiser) og bunnfeller CO2 uavbrutt og havets bufferevne er nærmest uendelig.

I Jordklodens naturlige kretsløp finnes det i dag ca 299 000 giga tonn CO2. Denne CO2 mengden fordeler seg som følger. I atmosfæren ca 3000 giga tonn. I havet ca 150 000 giga tonn. Som karbonat på havbunnen ca 146 000 giga tonn. Fordelingen av CO2 mellom hav og luft er 50-1 ved 25 grader C. (Henrys lov). Videre, CO2 mengden i havet fordeler seg mellom oppløst i vannet og avsetninger som karbonat på havbunnen i forhold ca 1-1,( massefordelingsloven).

Mennesker slipper ut ca 32 giga tonn CO2 pr år, omtrent 0,01 % av total mengde i kretsløpet.

Hvis vi slipper ut dagens CO2 mengde i 100 år blir det ca 3200 giga tonn. I naturen vil det bli fordelt som følger:

Cirka. 1. % i Atmosfæren.

Cirka. 50. % i Havet.

Cirka. 49. % Som karbonat på havbunnen.

Overstående fordeling skjer med det CO2 som naturen ikke lagrer som hydrokarboner. Hvor mye CO2 som lagres som hydrokarboner pr år i naturen har jeg ikke tall på. Men ser en bort fra dette, vil 100 år med dagens CO2 utslipp føre til en økning av CO2 i luften på ca 1 % eller 4 ppm. Dette er totalt ubetydelig i alle sammenhenger.

Det tar noe tid for CO2 å blande seg i havet, og derfra til å bindes som karbonat. Derfor er CO2 nivået i luften på grunn av våre utslipp ca 20-25 p.p.m. høyere enn “naturlig” nivå. Hvis alle CO2 utslipp stanset i dag ville nivået stabilisere seg ca 20-25 p.p.m. under dagens nivå etter noe tid. Forutsatt at temperaturen i havet er konstant. ( Solaktiviteten bestemmer temperaturen). Ca 4 % av den til enhver tid CO2 mengde i luften stammer fra menneskers aktivitet. Dette måles via isotop målinger av C12 og C13. Ca 96 % stammer fra naturens CO2 omsetning.

Med utgangspunkt i kjente fakta, som viser at vi med dagens utslippsmengde på ca 32 giga tonn CO2 pr år i verden, vil føre til en økning av CO2 nivået på ca 1 % eller 4 p.p.m. etter 100 år. På grunn av naturens fortløpende lagring av hydrokarboner vil det riktige nivå være noe lavere. Hva er man redd for?

Jeg har her sett helt bort fra CO2 bundet i biomasse på land. Det er anslått at all biomasse på land(dvs skoger etc) inneholder ca 2800 giga tonn CO2. Men på grunn av FN politikk de siste 40 år har vi liten mulighet til å gjøre noe med dette. Når man først vaksinerer og forer opp stadig flere mennesker kan man ikke nekte dem mat. En sulten mann kan ikke leve av trær, derfor rydder han skogen og dyrker mat. Dagens FN politikk i Afrika vil føre til at Afrikas skoger er borte for en stor del om 50-70 år.

Hvordan kan det ha seg, at en gal konklusjon, nemlig at menneskers forbruk av hydrokarboner vil føre til global oppvarming, er blitt en “offisiell sannhet”? Dagens forbruk av hydrokarboner vil øke CO2 nivået i luften med 4 p.p.m. etter 100 år. DETTE ER HELT UTEN BETYDNING.

HVORDAN har CO2 og global oppvarming kunne bli et av moderne tids største politiske tema? Hva er agendaen og dynamikken bak denne utvikling- og hvem står bak?

Rundt 1980 var vel mesteparten av kampen for arbeidernes rettigheter vunnet. Når en kan få 100 % lønn uten å arbeide, ja da er det ikke så mye mer å hente på den fronten. Da kom miljøkampen opp som en stadig viktigere sak i det politiske miljø. Så dukket CO2 opp, og her var det plutselig mulig å vekke til live frykten for katastrofe. Dette ga ny glød i mange valgkamper.

Det finnes et stort byråkrati og politisk miljø som gjennom FN ønsker å styre og kontrollere verden. Særlig her i det super byråkratiske Europa. Avgifter på CO2 er drømmen for disse byråkrater. Ved å få folk til å tro at CO2 er farlig for verden, gjorde man en” god gjerning” samtidig som byråkratene ville få tilgang til en utømmelig finansierings kilde. Dette ville gjort det mulig å” byråkratisere” i mange ti- år. Den største trussel mot det moderne velferdssamfunn er skrivebords folk og byråkrater. De produserer ingen verdier, tvert imot, de senker verdiskapningen mens de spiser av lasset.

Videre, mange i verdens industriland har sett muligheter til å tjene penger på frykten for katastrofe. Den letteste måten å bli rik på er jo å få bevilgninger fra politikere som ønsker å vinne valg. De betaler gjerne dobbel pris for hva som helst som kan gi dem seier.

Til slutt, forskere som har snakket sannheten om CO2 fra 90 tallet har ikke fått bevilgninger. De som har hjulpet Solheim & co å vinne valg har fått millioner.

1 giga tonn = 1 milliard tonn. = 1 000 000 000 000 KG

Konklusjon.

Karbondioksid – CO2 er ikke giftig eller skadelig for miljøet. Den er livets gass, som inngår i fotosyntesen og all plante vekst på jorden. Restproduktet fra fotosyntesen er oksygen som igjen er nødvendig for de fleste levende organismer på jorden. Store økninger av CO2 i luften har nærmest ingen virkning på global oppvarming, men derimot stor virkning på økt plantevekst.

Dagens nivå på ca 390ppm CO2 gjør det mulig å produsere mat til verdens befolkning. Nivået på ca 280 p.p.m. som vi hadde for 200 år siden ville gitt oss 10-20 % lavere avlinger i jord- bruket.CO2 vil bli et verdifullt råstoff for produksjon av for, drivstoff og byggematerialer i løpet av noen tiår. Hvis noen skulle lykkes med å lagre store mengder CO2 i undergrunnen (til store kostnader), vil det bli sett på som en forbrytelse om noen år.

Når sannheten om CO2 bløffen blir forstått og akseptert i det politiske miljøet forventer jeg at alle CO2 relaterte avgifter i det norske samfunn fjernes omgående.

www.EtBedreNorge.no Mai 2010. Per Øivind Næss

897 thoughts on “CO2 = Global oppvarming? Moderne tids største bløff. Fra Da debatt! (Dagsavisen)

 1. Thanks for giving your ideas. I’d personally also like to express that video games have been actually evolving. Modern tools and innovative developments have made it easier to create practical and enjoyable games. These kind of entertainment games were not that sensible when the actual concept was being tried. Just like other kinds of technological innovation, video games too have had to advance by means of many years. This itself is testimony towards fast growth of video games.

 2. I carry on listening to the newscast lecture about getting free online grant applications so I have been looking around for the most excellent site to get one. Could you advise me please, where could i find some?

 3. Woah! I’m really enjoying the template/theme of this blog. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s challenging to get that “perfect balance” between user friendliness and visual appeal. I must say that you’ve done a excellent job with this. Additionally, the blog loads extremely quick for me on Firefox. Exceptional Blog!

 4. Hey There. I discovered your weblog the use of msn. That is a really well written article. I will be sure to bookmark it and come back to learn extra of your useful info. Thanks for the post. I will definitely comeback.

 5. I was wondering if anyone knows what happened to Dime Piece LA celebrity streetwear brand? I am having trouble to proceed to the checkout on Dimepiecela site. I’ve read in Vanity Fair that they were acquired by a UK-based hedge fund in excess of $50 m. I have just bought the Dimepiece Winter Pom Pom Knit Cap from Amazon and totally love it xox

 6. Thanks for the interesting things you have revealed in your article. One thing I want to comment on is that FSBO associations are built with time. By releasing yourself to the owners the first end of the week their FSBO is announced, ahead of the masses get started calling on Mon, you develop a good association. By giving them methods, educational products, free reports, and forms, you become an ally. Through a personal interest in them as well as their situation, you make a solid connection that, on many occasions, pays off once the owners decide to go with a realtor they know as well as trust – preferably you actually.

 7. magnificent submit, very informative. I wonder why the opposite experts of this sector don’t notice this. You should proceed your writing. I’m confident, you’ve a great readers’ base already!

 8. Its such as you learn my mind! You seem to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I believe that you just can do with some percent to force the message house a bit, but instead of that, this is great blog. An excellent read. I will definitely be back.

 9. Howdy! Someone in my Myspace group shared this website with us so I came to look it over. I’m definitely loving the information. I’m book-marking and will be tweeting this to my followers! Outstanding blog and terrific design and style.

 10. What’s Happening i am new to this, I stumbled upon this I have found It absolutely useful and it has aided me out loads.
  I’m hoping to give a contribution & aid different customers like
  its helped me. Great job.

 11. Thanks a lot for sharing this with all of us you actually know what you’re talking about! Bookmarked. Please also visit my web site =). We could have a link exchange arrangement between us!

 12. I have been absent for some time, but now I remember why I used to love this blog. Thank you, I抣l try and check back more often. How frequently you update your web site?

 13. Thanks for your helpful post. As time passes, I have come to understand that the particular symptoms of mesothelioma are caused by this build up of fluid regarding the lining of your lung and the upper body cavity. The sickness may start while in the chest vicinity and propagate to other areas of the body. Other symptoms of pleural mesothelioma cancer include weight-loss, severe deep breathing trouble, vomiting, difficulty swallowing, and infection of the neck and face areas. It really should be noted that some people having the disease don’t experience any serious indications at all.

 14. Hey there, You have done a great job. I will definitely digg it and personally suggest to my friends. I’m sure they will be benefited from this site.

 15. I do love the manner in which you have presented this specific problem and it does present us some fodder for thought. However, coming from what I have witnessed, I basically trust as the comments pile on that men and women stay on issue and don’t embark upon a soap box of some other news of the day. Anyway, thank you for this fantastic piece and though I can not really concur with this in totality, I respect the standpoint.

 16. This is the perfect site for anybody who
  wishes to find out about this topic. You understand a whole lot its almost hard
  to argue with you (not that I actually will need to…HaHa).
  You definitely put a fresh spin on a subject which has been written about
  for many years. Excellent stuff, just great!

 17. I’ll immediately snatch your rss feed as I
  can not find your e-mail subscription link or newsletter service.
  Do you’ve any? Please permit me recognise so that I could subscribe.
  Thanks.

 18. Having read this I believed it was rather informative.
  I appreciate you spending some time and effort to put this informative article together.
  I once again find myself spending a lot of time both reading
  and leaving comments. But so what, it was still worthwhile!

 19. Fascinating blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?
  A theme like yours with a few simple adjustements would really make my blog shine.
  Please let me know where you got your design. Many thanks

 20. I am often to blogging and i really appreciate your content. The article has really peaks my interest. I am going to bookmark your site and keep checking for new information.

 21. I’ll right away seize your rss feed as I can’t in finding your e-mail subscription hyperlink or e-newsletter service.
  Do you have any? Please permit me realize in order that I
  could subscribe. Thanks.

 22. Good day I am so happy I found your web site, I really found you by mistake, while I was researching on Yahoo for
  something else, Anyhow I am here now and would just like to say thanks
  for a incredible post and a all round entertaining blog (I also love the
  theme/design), I don’t have time to browse it all at the moment
  but I have bookmarked it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please
  do keep up the fantastic job.

 23. Hi there, You’ve done a great job. I will certainly digg it and personally recommend to my friends. I’m confident they will be benefited from this website.

 24. Hello there! This post could not be written any better! Reading through this post reminds me of my old room mate! He always kept chatting about this. I will forward this article to him. Pretty sure he will have a good read. Many thanks for sharing!

 25. Pretty great post. I just stumbled upon your weblog and wished to mention that I have really enjoyed surfing around your weblog posts. After all I will be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

 26. I think this is among the most important information for me.
  And i’m glad reading your article. But wanna remark on some general things,
  The site style is perfect, the articles is really nice : D.

  Good job, cheers

 27. Definitely believe that that you said. Your favourite justification seemed to be on the net the easiest factor
  to consider of. I say to you, I definitely get annoyed while folks think about worries that they plainly don’t recognize about.
  You managed to hit the nail upon the highest and also outlined out the entire thing with no need side effect ,
  other people can take a signal. Will probably be again to get more.
  Thank you

 28. Please let me know if you’re looking for a article author
  for your blog. You have some really good articles and I think I would be a good
  asset. If you ever want to take some of the load off,
  I’d love to write some content for your blog in exchange for a link back to mine.
  Please shoot me an e-mail if interested. Thank you!

 29. I do agree with all the ideas you’ve offered in your post.
  They’re very convincing and will certainly work.
  Nonetheless, the posts are too short for starters.
  May you please extend them a little from next time? Thank you for the post.

 30. Howdy, i read your blog occasionally and i own a similar one and
  i was just wondering if you get a lot of spam remarks? If so how do you reduce it, any plugin or anything you can suggest?

  I get so much lately it’s driving me crazy so any assistance is very much appreciated.

 31. The other day, while I was at work, my sister stole my iphone and tested
  to see if it can survive a forty foot drop, just so she can be
  a youtube sensation. My iPad is now broken and she has 83
  views. I know this is entirely off topic but I had to share it with someone!

 32. Wow, incredible blog layout! How long have you been blogging for?
  you made blogging look easy. The overall look of your site is great, let alone the content!

 33. When someone writes an paragraph he/she keeps the idea of a user in his/her brain that
  how a user can understand it. Therefore that’s why this paragraph is outstdanding.
  Thanks!

 34. I just could not leave your site before suggesting that I actually loved the standard information a person provide for your guests?
  Is going to be again continuously in order to investigate cross-check
  new posts

 35. Heya! I just wanted to ask if you ever have any trouble with hackers?
  My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing many months of hard
  work due to no back up. Do you have any solutions to protect against hackers?

 36. Wonderful blog! Do you have any tips for aspiring writers?
  I’m hoping to start my own blog soon but I’m
  a little lost on everything. Would you advise starting with a free platform like WordPress or
  go for a paid option? There are so many choices
  out there that I’m completely confused .. Any suggestions?
  Thank you!

 37. Just desire to say your article is as astonishing.
  The clarity on your put up is just nice and i can assume you’re knowledgeable in this subject.
  Well along with your permission let me to snatch your
  RSS feed to stay up to date with drawing close post. Thanks one
  million and please continue the enjoyable work.

 38. Sweet blog! I found it while searching on Yahoo News. Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo
  News? I’ve been trying for a while but I never
  seem to get there! Thanks

 39. Its like you read my mind! You seem to know a lot about this, such as you wrote the guide in it or something.
  I believe that you could do with some p.c. to force the message house a bit, however other than that, that is excellent
  blog. A great read. I will definitely be
  back.

 40. Hello There. I found your blog the use of msn. This is a very well written article.
  I’ll be sure to bookmark it and return to learn extra of your useful information. Thanks for the post.

  I will definitely comeback.

 41. Having read this I believed it was rather enlightening.

  I appreciate you taking the time and energy to put this short article together.
  I once again find myself spending a lot of time both reading and leaving comments.
  But so what, it was still worth it!

 42. I’m really enjoying the design and layout of your site.

  It’s a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here
  and visit more often. Did you hire out a designer to
  create your theme? Outstanding work!

 43. Have you ever considered creating an ebook or
  guest authoring on other sites? I have a blog based upon on the same subjects you discuss and would really like to have you share some stories/information. I
  know my readers would appreciate your work. If you’re even remotely interested, feel
  free to send me an email.

 44. It’s really a cool and useful piece of information. I am happy
  that you shared this useful info with us. Please stay us up to date like this.
  Thank you for sharing.

 45. Do you mind if I quote a few of your posts as long as I
  provide credit and sources back to your webpage?

  My website is in the exact same niche as yours and my users would definitely benefit from a lot of the information you present here.

  Please let me know if this alright with you. Thank you!

 46. Nice post. I was checking continuously this blog and I am impressed! Very useful information specifically the last part 🙂 I care for such info much. I was looking for this certain info for a very long time. Thank you and good luck.

 47. Hey! I could have sworn I’ve been to this blog before but after checking through some
  of the post I realized it’s new to me. Anyhow, I’m definitely happy I found it and I’ll be bookmarking and checking back frequently!

 48. For newest news you have to go to see web and on world-wide-web I found
  this web site as a finest web site for latest updates.

 49. Hmm it seems like your website ate my first comment (it was super long) so I guess I’ll just sum it up what I
  wrote and say, I’m thoroughly enjoying your blog.
  I as well am an aspiring blog blogger but I’m still new to
  the whole thing. Do you have any tips for rookie blog writers?
  I’d certainly appreciate it.

 50. I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was curious what all is needed
  to get setup? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?
  I’m not very internet savvy so I’m not 100% positive. Any
  suggestions or advice would be greatly appreciated.
  Kudos

 51. Does your blog have a contact page? I’m having trouble locating it but, I’d like to send you an email. I’ve got some creative ideas for your blog you might be interested in hearing. Either way, great website and I look forward to seeing it expand over time.

 52. I am curious to find out what blog platform you’re utilizing?
  I’m experiencing some minor security problems with my latest site
  and I’d like to find something more risk-free.
  Do you have any solutions?

 53. I carry on listening to the news bulletin talk about receiving boundless online grant applications so I have been looking around for the top site to get one. Could you advise me please, where could i get some?

 54. I discovered your blog website on google and examine a number of of your early posts. Continue to maintain up the very good operate. I simply extra up your RSS feed to my MSN News Reader. Seeking ahead to studying more from you afterward!…

 55. Hey, I think your website might be having browser compatibility issues.
  When I look at your blog site in Chrome, it looks fine but
  when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.

  I just wanted to give you a quick heads up! Other then that,
  terrific blog!

 56. Attractive section of content. I just stumbled upon your site and in accession capital to assert that I get actually enjoyed account your blog posts. Anyway I’ll be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently quickly.

 57. Howdy! This article couldnít be written much better! Going through this post reminds me of my previous roommate! He continually kept preaching about this. I am going to forward this post to him. Pretty sure he’s going to have a great read. Thanks for sharing!

 58. Hey There. I found your blog using msn. This is a very well written article.
  I’ll make sure to bookmark it and return to read more of your useful information. Thanks for the post.
  I will definitely return.

 59. Aw, this was a very nice post. Finding the time and actual effort to create a top notch articleÖ but what can I sayÖ I put things off a lot and never seem to get nearly anything done.

 60. Hello! I could have sworn Iíve visited this website before but after browsing through some of the articles I realized itís new to me. Anyways, Iím certainly delighted I came across it and Iíll be bookmarking it and checking back frequently!

 61. A motivating discussion is definitely worth comment. I do think that you ought to publish more on this subject matter, it might not be a taboo subject but usually people do not speak about such issues. To the next! Cheers!!

 62. hello!,I like your writing so much! share we communicate more about your article on AOL? I need a specialist on this area to solve my problem. May be that’s you! Looking forward to see you.

 63. It’s a shame you don’t have a donate button! I’d certainly donate to this fantastic blog! I guess for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to new updates and will share this site with my Facebook group. Chat soon!

 64. Hello, i think that i noticed you visited my website thus i came to ?go back the choose?.I’m trying to to find things to improve my web site!I assume its good enough to use a few of your ideas!!

 65. Hi, Neat post. There is a problem with your website in internet explorer, would check this? IE still is the market leader and a big portion of people will miss your excellent writing because of this problem.

 66. Thanks for your posting. What I want to comment on is that when looking for a good on the net electronics store, look for a internet site with entire information on key elements such as the security statement, safety details, payment methods, and also other terms along with policies. Generally take time to read the help as well as FAQ segments to get a superior idea of how the shop is effective, what they can do for you, and ways in which you can maximize the features.

 67. Thanks for the a new challenge you have exposed in your article. One thing I’d prefer to touch upon is that FSBO connections are built after a while. By bringing out yourself to owners the first weekend their FSBO can be announced, ahead of the masses start off calling on Wednesday, you make a good association. By giving them resources, educational materials, free reports, and forms, you become the ally. By subtracting a personal desire for them in addition to their predicament, you build a solid connection that, on many occasions, pays off if the owners decide to go with a representative they know plus trust — preferably you actually.

 68. A further issue is that video games are normally serious in nature with the most important focus on studying rather than amusement. Although, it comes with an entertainment facet to keep the kids engaged, just about every game is normally designed to work on a specific set of skills or program, such as numbers or scientific research. Thanks for your write-up.

 69. I have realized some new issues from your internet site about computer systems. Another thing I’ve always assumed is that laptop computers have become a product that each family must have for a lot of reasons. They provide convenient ways to organize homes, pay bills, shop, study, focus on music as well as watch shows. An innovative strategy to complete most of these tasks is a laptop computer. These desktops are mobile ones, small, robust and mobile.

 70. Great ? I should definitely pronounce, impressed with your web site. I had no trouble navigating through all tabs as well as related information ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, site theme . a tones way for your client to communicate. Nice task..

 71. Have you ever thought about writing an e-book or
  guest authoring on other sites? I have a blog based
  on the same information you discuss and would love to have you share some stories/information. I know my visitors would value your work.
  If you are even remotely interested, feel free to shoot me an email.

 72. It is really a nice and helpful piece of information. I?m glad that you shared this helpful info with us. Please keep us informed like this. Thank you for sharing.

 73. I’ve learned several important things as a result of your post. I might also like to convey that there can be situation that you will get a loan and don’t need a co-signer such as a U.S. Student Support Loan. When you are getting credit through a common finance company then you need to be able to have a cosigner ready to enable you to. The lenders will probably base their own decision on a few aspects but the largest will be your credit ratings. There are some loan companies that will likewise look at your work history and choose based on this but in many instances it will hinge on your report.

 74. What i do not realize is actually how you are not actually much more well-liked than you may be right now. You are so intelligent. You realize thus considerably relating to this subject, made me personally consider it from a lot of varied angles. Its like women and men aren’t fascinated unless it is one thing to accomplish with Lady gaga! Your own stuffs nice. Always maintain it up!

 75. I do agree with all the ideas you have presented in your post. They’re very convincing and will definitely work. Still, the posts are too short for starters. Could you please extend them a little from next time? Thanks for the post.

 76. Hey, you used to write great, but the last few posts have been kinda boring? I miss your super writings. Past few posts are just a bit out of track! come on!

 77. There are definitely plenty of details like that to take into consideration. That may be a great point to carry up. I supply the ideas above as common inspiration however clearly there are questions like the one you carry up the place an important factor will likely be working in trustworthy good faith. I don?t know if best practices have emerged around things like that, however I am sure that your job is clearly identified as a good game. Each boys and girls really feel the impact of just a second?s pleasure, for the remainder of their lives.

 78. I?m impressed, I have to say. Really rarely do I encounter a weblog that?s each educative and entertaining, and let me let you know, you’ve hit the nail on the head. Your idea is excellent; the difficulty is something that not enough individuals are talking intelligently about. I am very comfortable that I stumbled across this in my seek for something relating to this.

 79. Hey very cool website!! Guy .. Beautiful .. Superb .. I will bookmark your web site and take the feeds also?I’m glad to seek out a lot of helpful info right here in the submit, we want work out extra strategies on this regard, thanks for sharing. . . . . .

 80. Excellent items from you, man. I’ve have in mind your stuff prior to and you’re simply extremely wonderful. I actually like what you have received right here, really like what you’re stating and the way in which by which you are saying it. You are making it enjoyable and you continue to take care of to stay it sensible. I can’t wait to read far more from you. This is really a great web site.

 81. Hi there! I simply want to give an enormous thumbs up for the good information you’ve right here on this post. I will be coming again to your blog for more soon.

 82. Somebody essentially help to make seriously posts I would state. This is the very first time I frequented your website page and thus far? I surprised with the research you made to make this particular publish amazing. Magnificent job!

 83. What i do not understood is actually how you’re not really much more well-liked than you might be now. You’re very intelligent. You realize thus considerably relating to this subject, produced me personally consider it from numerous varied angles. Its like men and women aren’t fascinated unless it is one thing to do with Lady gaga! Your own stuffs great. Always maintain it up!

 84. One important thing is that when you’re searching for a student loan you may find that you’ll want a cosigner. There are many cases where this is true because you might discover that you do not use a past history of credit so the lender will require that you have someone cosign the loan for you. Good post.

 85. A formidable share, I simply given this onto a colleague who was doing a bit analysis on this. And he the truth is purchased me breakfast as a result of I discovered it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the treat! However yeah Thnkx for spending the time to discuss this, I really feel strongly about it and love reading more on this topic. If possible, as you turn into expertise, would you thoughts updating your weblog with extra particulars? It’s highly helpful for me. Big thumb up for this blog publish!

 86. This web page can be a walk-by way of for all of the information you needed about this and didn?t know who to ask. Glimpse here, and you?ll positively discover it.

 87. I have been exploring for a little bit for any high-quality articles or blog posts in this kind of area . Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this site. Studying this info So i am happy to express that I have a very excellent uncanny feeling I came upon just what I needed. I such a lot surely will make sure to do not forget this web site and give it a look regularly.

 88. คาสิโนออนไลน์ พนันออนไลน์เว็บตรง ฝากถอน ไม่มีอย่างน้อย ที่ให้บริการคาสิโนอนไลน์ ที่ดีที่สุด คาสิโนออนไลน์ พนันพนันออนไลน์ ที่ให้บริการคาสิโนออนไลน์ ที่ดีเยี่ยมที่สุด การให้บริการ พนันคาสิโนสดออนไลน์ ที่มีให้บริการ ที่เว็บยูฟ่าเบท เป็น คาสิโนออนไลน์เว็บไซต์ตรง ที่เปิดให้บริการ มาอย่างนาน รวมทั้งมีพนันคาสิโนออนไลน์ ที่ล้ำสมัย ซึ่งเป็นเว็บไซต์ ที่มีการพัฒนาอยู่เสมอ โดยคณะทำงานประสิทธิภาพ ที่จะทำให้นักเสี่ยงโชค ได้เล่นพนันที่นำสมัย. รวดเร็วทันใจ แล้วก็ปลอดภัยมาก เป็นค่ายเกมพนันคาสิโนออนไลน์ ที่มีทั้งยังแบบเล่นออนไลน์สด แล้วก็ เกมพนันคาสิโนต่างๆให้นักการพนันได้เลือก คาสิโนออนไลน์ได้เงินจริง แล้วก็พนัน เพื่อสร้างกำไรง่าย ด้วยแบบอย่างการเล่นพนัน ที่เล่นง่าย เข้าใจได้ไม่ยาก ใช้เวลาไม่นาน นักพนักก็จะสามารถเล่นพนันได้อย่างสบาย รวมทั้งทำกำไร มีเงินเต็มกระเป๋ากลับบ้านแน่ๆ.

 89. Thanks for your posting on this site. From my personal experience, often times softening up a photograph may provide the photographer with a little an inventive flare. Often however, this soft blur isn’t precisely what you had in mind and can quite often spoil an otherwise good photograph, especially if you intend on enlarging the item.

 90. I think this is one of the most vital info for me. And i am glad reading your article. But wanna remark on some general things, The web site style is perfect, the articles is really excellent : D. Good job, cheers

 91. Thanks for these tips. One thing I should also believe is the fact credit cards presenting a 0 rate often entice consumers in zero rate of interest, instant endorsement and easy online balance transfers, nonetheless beware of the main factor that will void your 0 easy neighborhood annual percentage rate and to throw anybody out into the bad house quickly.

 92. I like the helpful info you provide in your articles. I will bookmark your blog and check again here frequently. I’m quite sure I?ll learn lots of new stuff right here! Good luck for the next!

 93. This is very interesting, You’re a very skilled blogger. I’ve joined your rss feed and look forward to seeking more of your magnificent post. Also, I’ve shared your web site in my social networks!

 94. It’s perfect time to make a few plans for the future and it is time to be happy. I have read this publish and if I may I desire to counsel you few attention-grabbing things or suggestions. Perhaps you can write next articles referring to this article. I want to learn even more things approximately it!

 95. Thanks for your valuable post. Through the years, I have come to understand that the actual symptoms of mesothelioma cancer are caused by the build up of fluid regarding the lining of the lung and the upper body cavity. The condition may start inside the chest vicinity and spread to other body parts. Other symptoms of pleural mesothelioma cancer include fat loss, severe deep breathing trouble, throwing up, difficulty taking in food, and swelling of the neck and face areas. It must be noted that some people living with the disease tend not to experience any kind of serious symptoms at all.

 96. I have realized that online education is getting favorite because getting your degree online has changed into a popular selection for many people. A huge number of people have never had a possibility to attend a conventional college or university nonetheless seek the elevated earning possibilities and career advancement that a Bachelor Degree gives you. Still others might have a degree in one training but would wish to pursue some thing they now possess an interest in.

 97. Thanks for every other informative web site. The place else may just I am getting that type of information written in such a perfect approach? I have a undertaking that I am just now running on, and I’ve been on the look out for such info.

 98. It is perfect time to make a few plans for the longer term and it’s time to be happy. I have read this submit and if I could I want to counsel you some attention-grabbing things or advice. Maybe you could write next articles relating to this article. I wish to read more things about it!

 99. best online pharmacies reviews [url=http://fastdeliverypill.com/#]meds without a doctor s prescription canada[/url] reliable online canadian pharmacy

 100. It?s actually a nice and useful piece of information. I?m glad that you shared this helpful info with us. Please keep us informed like this. Thanks for sharing.

 101. One thing is the fact one of the most frequent incentives for applying your credit card is a cash-back or maybe rebate offer. Generally, you get 1-5 back with various expenses. Depending on the credit cards, you may get 1 back again on most expenses, and 5 back again on expenses made at convenience stores, gasoline stations, grocery stores in addition to ‘member merchants’.

 102. I have been exploring for a bit for any high quality articles or blog posts on this sort of house . Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this website. Studying this info So i?m happy to exhibit that I have a very excellent uncanny feeling I came upon just what I needed. I so much without a doubt will make certain to do not put out of your mind this web site and provides it a look regularly.

 103. Hey There. I found your weblog using msn. That is a really well written article. I?ll be sure to bookmark it and return to learn extra of your helpful info. Thanks for the post. I?ll certainly comeback.

 104. Thank you for another informative website. Where else could I get that kind of info written in such an ideal way? I’ve a project that I am just now working on, and I’ve been on the look out for such info.

 105. Hi, Neat post. There is a problem with your site in internet explorer, would test this? IE still is the market leader and a large portion of people will miss your fantastic writing due to this problem.

 106. Great blog here! Additionally your site quite a bit up very fast! What host are you the use of? Can I am getting your affiliate link to your host? I wish my website loaded up as fast as yours lol

 107. I’m extremely impressed with your writing abilities as smartly as with the structure to your weblog. Is this a paid subject matter or did you modify it your self? Anyway keep up the nice quality writing, it is rare to look a nice blog like this one today..

 108. The next time I read a weblog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I mean, I do know it was my option to learn, but I truly thought youd have one thing fascinating to say. All I hear is a bunch of whining about something that you can fix when you werent too busy on the lookout for attention.

 109. buy prescription drugs from india [url=http://pharmacyindia.pro/#]Online medicine home delivery[/url] buy medicines online in india

 110. แทงบอลออนไลน์ ได้เงินจริง กับเว็บบอลที่ดีที่สุดอันดับ 1 การเล่นพนัน ที่ยอดเยี่ยม ในยุคนี้ แทงบอลออนไลน์ ได้เงินจริง เป็นการลงทุน ที่ง่ายดายๆเข้าพนันได้ในระบบออนไลน์ รองรับทุกแพรตฟร์อม ทั้งยัง บนมือถือ หรือ จะ บนคอมพิวเตอร์ รองรับ ทั้งยังระบบ แอนดรอยด์ แล้วก็ ระบบ IOS ได้ แบบที่คล่องตัวที่สุด แทงบอล ไม่มีอย่างต่ำ ทำเงินได้แบบงามๆไม่จำเป็นที่จะต้องมาวิตกกังวลหรือกลุ้มใจ เรื่องทุนน้อย เพราะว่าเว็บ UFAALLIN ให้โอกาสดีๆมาก จากโปรดีๆให้นักเสี่ยงดวงทุกท่าน ได้เดิมพันออนไลน์ ได้แบบพอใจ มากที่สุด.

 111. Yet another thing I would like to talk about is that in lieu of trying to suit all your online degree training on days and nights that you finish work (considering that people are tired when they get home), try to arrange most of your sessions on the saturdays and sundays and only a few courses for weekdays, even if it means a little time off your saturday and sunday. This pays off because on the saturdays and sundays, you will be much more rested and also concentrated for school work. Many thanks for the different suggestions I have acquired from your website.

 112. I have seen that car insurance organizations know the motors which are prone to accidents and other risks. Additionally , they know what type of cars are inclined to higher risk and the higher risk they’ve got the higher the particular premium price. Understanding the easy basics of car insurance can help you choose the right type of insurance policy which will take care of your needs in case you become involved in an accident. Many thanks sharing the particular ideas on your blog.

 113. best online pharmacy india [url=http://indiapharmfd.com/#]indian pharmacy online[/url] п»їlegitimate online pharmacies india

 114. This is really interesting, You are a very skilled blogger. I’ve joined your rss feed and look forward to seeking more of your great post. Also, I’ve shared your site in my social networks!

 115. I learned more a new challenge on this fat loss issue. 1 issue is that good nutrition is especially vital when dieting. A huge reduction in bad foods, sugary meals, fried foods, sugary foods, beef, and white-colored flour products can be necessary. Retaining wastes bloodsuckers, and harmful toxins may prevent ambitions for losing weight. While a number of drugs temporarily solve the challenge, the unpleasant side effects are not worth it, and they also never present more than a short-lived solution. It can be a known proven fact that 95 of fad diet plans fail. Many thanks sharing your opinions on this web site.

 116. I’m amazed by the quality of this content! The author has clearly put a tremendous amount of effort into investigating and organizing the information. It’s exciting to come across an article that not only gives valuable information but also keeps the readers engaged from start to finish. Hats off to her for creating such a masterpiece!

 117. I do enjoy the way you have framed this difficulty and it does supply us a lot of fodder for thought. Nevertheless, because of what precisely I have personally seen, I only trust as the actual opinions stack on that people remain on point and in no way start upon a tirade of the news of the day. All the same, thank you for this exceptional piece and even though I can not go along with the idea in totality, I regard your viewpoint.

 118. The next time I learn a blog, I hope that it doesnt disappoint me as a lot as this one. I imply, I do know it was my choice to learn, however I truly thought youd have something interesting to say. All I hear is a bunch of whining about one thing that you possibly can fix should you werent too busy searching for attention.

 119. I have observed that over the course of constructing a relationship with real estate homeowners, you’ll be able to come to understand that, in most real estate exchange, a fee is paid. Finally, FSBO sellers will not “save” the commission payment. Rather, they struggle to win the commission simply by doing a good agent’s occupation. In completing this task, they devote their money and time to accomplish, as best they are able to, the assignments of an adviser. Those tasks include getting known the home by marketing, showing the home to willing buyers, constructing a sense of buyer emergency in order to prompt an offer, booking home inspections, controlling qualification investigations with the loan company, supervising fixes, and facilitating the closing.

 120. Once I originally commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a remark is added I get four emails with the identical comment. Is there any approach you can remove me from that service? Thanks!

 121. With havin so much content and articles do you ever run into any problems of plagorism or copyright infringement? My blog has a lot of completely unique content I’ve either authored myself or outsourced but it appears a lot of it is popping it up all over the web without my permission. Do you know any ways to help reduce content from being ripped off? I’d certainly appreciate it.

 122. I discovered your weblog web site on google and check just a few of your early posts. Continue to maintain up the superb operate. I simply additional up your RSS feed to my MSN Information Reader. Searching for forward to studying more from you afterward!?

 123. I have seen many useful elements on your internet site about pc’s. However, I have got the opinion that laptops are still more or less not powerful adequately to be a good selection if you often do projects that require plenty of power, such as video editing. But for website surfing, microsoft word processing, and most other frequent computer functions they are fine, provided you can’t mind the screen size. Appreciate sharing your notions.

 124. When I initially commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get several e-mails with the same comment. Is there any way you can remove people from that service? Bless you!

 125. excellent post, very informative. I wonder why the other specialists of this sector do not notice this. You must continue your writing. I’m confident, you have a huge readers’ base already!

 126. An impressive share, I just given this onto a colleague who was doing somewhat evaluation on this. And he in reality purchased me breakfast as a result of I discovered it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the treat! However yeah Thnkx for spending the time to discuss this, I feel strongly about it and love reading extra on this topic. If possible, as you change into experience, would you thoughts updating your weblog with extra particulars? It’s extremely helpful for me. Big thumb up for this blog post!

 127. After examine a few of the blog posts on your website now, and I actually like your means of blogging. I bookmarked it to my bookmark web site list and might be checking again soon. Pls take a look at my website as well and let me know what you think.

 128. Hey there would you mind sharing which blog platform you’re using? I’m looking to start my own blog soon but I’m having a tough time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and I’m looking for something unique. P.S My apologies for being off-topic but I had to ask!

 129. What?s Taking place i am new to this, I stumbled upon this I’ve found It absolutely useful and it has aided me out loads. I hope to give a contribution & aid different users like its aided me. Good job.

 130. I think that a foreclosures can have a important effect on the borrower’s life. Foreclosures can have a Several to ten years negative effect on a applicant’s credit report. A borrower having applied for a home loan or any kind of loans for that matter, knows that the actual worse credit rating is actually, the more hard it is to secure a decent personal loan. In addition, it may affect any borrower’s capacity to find a decent place to lease or hire, if that gets the alternative housing solution. Interesting blog post.

 131. Have you ever considered publishing an ebook or guest authoring on other blogs? I have a blog centered on the same information you discuss and would love to have you share some stories/information. I know my audience would value your work. If you are even remotely interested, feel free to send me an e mail.

 132. Hi there would you mind sharing which blog platform you’re using? I’m looking to start my own blog in the near future but I’m having a hard time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your layout seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique. P.S My apologies for getting off-topic but I had to ask!

 133. Greetings from Florida! I’m bored at work so I decided to check out your website on my iphone during lunch break. I love the knowledge you provide here and can’t wait to take a look when I get home. I’m amazed at how fast your blog loaded on my cell phone .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, fantastic site!

 134. What an insightful and thoroughly-researched article! The author’s attention to detail and capability to present intricate ideas in a understandable manner is truly admirable. I’m thoroughly impressed by the depth of knowledge showcased in this piece. Thank you, author, for providing your knowledge with us. This article has been a true revelation!

 135. Just want to say your article is as astonishing. The clearness in your post is just nice and i could assume you’re an expert on this subject. Fine with your permission allow me to grab your feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please keep up the enjoyable work.

 136. Does your blog have a contact page? I’m having problems locating it but, I’d like to shoot you an e-mail. I’ve got some recommendations for your blog you might be interested in hearing. Either way, great site and I look forward to seeing it grow over time.

 137. I do enjoy the way you have presented this challenge plus it really does offer me a lot of fodder for thought. Nevertheless, through everything that I have observed, I just simply hope as the actual reviews stack on that people keep on point and don’t get started upon a soap box regarding some other news of the day. Anyway, thank you for this exceptional piece and whilst I do not necessarily agree with it in totality, I respect the viewpoint.

 138. I’ve learned result-oriented things via your blog. One other thing I want to say is newer computer operating systems usually allow much more memory to be used, but they furthermore demand more ram simply to function. If a person’s computer can not handle additional memory as well as newest program requires that ram increase, it may be the time to shop for a new Personal computer. Thanks

 139. Thanks for enabling me to gain new concepts about pc’s. I also possess the belief that certain of the best ways to maintain your laptop in perfect condition is with a hard plastic case, or even shell, that fits over the top of the computer. A lot of these protective gear usually are model precise since they are made to fit perfectly across the natural housing. You can buy them directly from the vendor, or through third party sources if they are for your mobile computer, however don’t assume all laptop may have a spend on the market. Once again, thanks for your suggestions.

 140. Wow that was strange. I just wrote an incredibly long comment but after I clicked submit my comment didn’t appear. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Regardless, just wanted to say fantastic blog!

 141. Thanks for your personal marvelous posting! I truly enjoyed reading it, you happen to be a great author.
  I will be sure to bookmark your blog and may come back someday.
  I want to encourage you to definitely continue your great work, have a nice day!

 142. you are really a good webmaster. The website loading speed is incredible. It seems that you’re doing any unique trick. Also, The contents are masterwork. you have done a excellent job on this topic!

 143. Unquestionably believe that which you said. Your favorite reason seemed to be on the net the easiest thing to be aware of. I say to you, I certainly get irked while people think about worries that they just don’t know about. You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side-effects , people could take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 144. of course like your web-site however you need to test the spelling on several of your posts. A number of them are rife with spelling issues and I to find it very bothersome to inform the reality nevertheless I will surely come again again.

 145. Unquestionably believe that which you said. Your favorite reason appeared to be on the web the simplest thing to be aware of. I say to you, I certainly get irked while people consider worries that they just do not know about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side-effects , people could take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 146. Thanks for the ideas you talk about through this blog. In addition, many young women exactly who become pregnant never even seek to get health insurance coverage because they are concerned they won’t qualify. Although a few states at this moment require that insurers offer coverage no matter the pre-existing conditions. Costs on all these guaranteed programs are usually bigger, but when thinking about the high cost of health care it may be your safer approach to take to protect your financial future.

 147. Its like you read my thoughts! You seem to grasp a lot about this, such as you wrote the guide in it or something. I think that you could do with a few to pressure the message house a bit, however other than that, this is excellent blog. A fantastic read. I’ll definitely be back.

 148. Thanks for the new stuff you have revealed in your blog post. One thing I’d prefer to discuss is that FSBO relationships are built after a while. By releasing yourself to owners the first few days their FSBO is definitely announced, prior to masses commence calling on Mon, you build a good association. By giving them methods, educational materials, free accounts, and forms, you become a strong ally. By taking a personal affinity for them and their problem, you produce a solid network that, on many occasions, pays off when the owners decide to go with an agent they know as well as trust – preferably you.

 149. Thanks for discussing your ideas here. The other matter is that whenever a problem occurs with a computer motherboard, persons should not have some risk involving repairing this themselves because if it is not done properly it can lead to permanent damage to the full laptop. It is usually safe to approach a dealer of a laptop for any repair of motherboard. They will have technicians who have an knowledge in dealing with laptop computer motherboard problems and can carry out the right analysis and conduct repairs.

 150. Thanks for your personal marvelous posting! I actually enjoyed reading it, you happen to be a great author.I will remember to bookmark your blog and will eventually come back sometime soon. I want to encourage you to ultimately continue your great work, have a nice weekend!

 151. Heya just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the images aren’t loading properly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different web browsers and both show the same outcome.

 152. Thanks for any other excellent post. Where else may anybody get that kind of info in such an ideal manner of writing? I’ve a presentation subsequent week, and I am at the look for such information.

 153. Thanks for the tips about credit repair on this excellent web-site. Some tips i would offer as advice to people would be to give up the mentality that they buy now and pay out later. Being a society most people tend to make this happen for many issues. This includes getaways, furniture, as well as items we wish. However, you need to separate your current wants out of the needs. As long as you’re working to raise your credit ranking score make some trade-offs. For example it is possible to shop online to save cash or you can check out second hand retailers instead of pricey department stores to get clothing.

 154. Aw, this was a very nice post. In idea I wish to put in writing like this additionally ? taking time and precise effort to make a very good article? but what can I say? I procrastinate alot and not at all seem to get something done.

 155. Pretty great post. I simply stumbled upon your weblog and wished to mention that I’ve really enjoyed browsing your weblog posts. After all I will be subscribing to your feed and I hope you write once more soon!

 156. What i do not understood is in fact how you’re not really a lot more well-favored than you may be now. You are very intelligent. You realize thus significantly in relation to this matter, produced me personally consider it from numerous numerous angles. Its like women and men aren’t involved until it is something to accomplish with Lady gaga! Your own stuffs excellent. At all times deal with it up!

 157. เว็บ คาสิโนออนไลน์ ที่ดีเยี่ยมที่สุด ไม่เป็นอันตราย เชื่อถือได้ที่สุด คาสิโนออนไลน์ เป็นเว็บไซด์การเดิมพันออนไลน์ที่รวมทุกสิ่งไว้ภายในเว็บไซต์เดียว ที่กำลังได้รับความนิยมและก็เป็นที่ชอบใจของผู้เล่น มีคุณภาพ ใช้กฎกติกาแบบสากลทันสมัย เป็น เว็บตรง ที่ไม่ผ่านเอเย่นต์ ไม่เป็นอันตรายและเชื่อถือได้ที่สุดการ ฝากถอนระบบออโต้ ไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องรอนาน ดำเนินงานโดยคณะทำงานรวมทั้ง Call Center ที่มีคุณภาพที่รอบริการ ตลอด 1 วัน.

 158. I?m not sure where you’re getting your info, but good topic. I must spend some time finding out much more or working out more. Thank you for excellent info I used to be on the lookout for this information for my mission.

 159. Thank you for any other fantastic article. The place else could anybody get that kind of info in such a perfect means of writing? I have a presentation next week, and I am on the look for such info.

 160. Thanks for the a new challenge you have exposed in your post. One thing I’d like to reply to is that FSBO human relationships are built eventually. By launching yourself to the owners the first few days their FSBO is announced, prior to a masses start calling on Monday, you generate a good relationship. By mailing them instruments, educational products, free reports, and forms, you become a strong ally. If you take a personal desire for them in addition to their problem, you create a solid network that, oftentimes, pays off if the owners opt with a realtor they know along with trust — preferably you.

 161. Thanks for your short article. I would like to say that the health insurance agent also utilizes the benefit of the actual coordinators of the group insurance policy. The health agent is given a directory of benefits searched for by a person or a group coordinator. Such a broker can is look for individuals or even coordinators which best match up those wants. Then he shows his tips and if both sides agree, the broker formulates a legal contract between the 2 parties.

 162. สล็อตเว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์ แตกง่าย แตกจริง มาพร้อมระบบสอนเล่นอีกด้วย นักเล่นการพนันออนไลน์ท่านใดที่ได้เข้ามาใช้บริการ สำหรับการเล่นเกมสล็อตที่ สล็อตเว็บตรงของพวกเรา บอกเลยว่านักพนันออนไลน์ทุกคน จะสามารถเข้าเล่นกันได้โดยสวัสดิภาพแน่ๆ ซึ่งเว็บ ของเราเป็นเว็บไซต์ สล็อต ออนไลน์เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่น ซึ่งเป็นเว็บที่ไม่มีการผ่านคนกลางใดๆก็ตามทั้งหมดทั้งปวง เพราะอย่างงี้เว็บไซต์ของพวกเราจึงเป็นเว็บสล็อตออนไลน์ที่ปลอดภัย และก็ได้รับความวางใจจากนักเสี่ยงดวงออนไลน์ ทั่วทุกมุมโลกกันเยอะแยะเลยจริงๆนอกจากนี้แล้วเกม สล็อตออนไลน์ แต่ละเกมด้านในเว็บของพวกเรา อยากให้อัตราการจ่ายเงินรางวัลที่สูงเป็นอย่างยิ่ง แตกจริง แตกง่ายค้ำประกันได้เลยว่าหากเข้าเล่นที่ สล็อตเว็บไซต์ตรง แตกง่าย ของเรา นักเสี่ยงดวงออนไลน์ทุกคนจะสามารถรับสมบัติพัสถานก้อนโตกันได้ง่ายๆแน่นอน แล้วก็เว็บของพวกเรายังมาพร้อมกับระบบสอนเล่นอีกด้วย ซึ่งมือใหม่ก็สามารถเข้ามาใช้บริการที่เว็บไซต์ของเรากันได้อย่างแน่นอน.

 163. I have observed that over the course of making a relationship with real estate entrepreneurs, you’ll be able to come to understand that, in every single real estate transaction, a commission amount is paid. Ultimately, FSBO sellers never “save” the commission rate. Rather, they struggle to win the commission simply by doing a good agent’s occupation. In completing this task, they invest their money along with time to carry out, as best they can, the assignments of an realtor. Those responsibilities include displaying the home through marketing, offering the home to prospective buyers, developing a sense of buyer emergency in order to trigger an offer, arranging home inspections, taking on qualification checks with the financial institution, supervising maintenance, and aiding the closing of the deal.