28. February 2024

UAH har temperaturdata fra troposfæren. Temperaturdata for august fra UAH ved Dr. Roy Spencer. Hentet fra klimarealistene.

 

 https://www.klimarealistene.com/2022/09/02/global-temperatur-august-2022/

 

Global temperatur august 2022

Temperaturdata for august fra UAH ved Dr. Roy Spencer. Globalt satellittmålt temperaturavvik fra gjennomsnittlig temperatur (TLT) for august korrigerer ned fra juli måned, til 0,28 C, i det sjette året med global nedkjøling. Vi viser til januar måned (2019) for informasjon om hvordan FNs klimapanel redefinerer beregning av klima. For informasjon om værfenomenet ENSO (El Niño og La Niña), se Klimanytt120.

UAH har temperaturdata fra troposfæren

UAH står for «University of Alabama Huntsville», de bruker data fra NASAs satelitter og publiserer månedlig avvik fra et gjennomsnitt av global temperatur for referanseperioden 1991-2020. Dette er ett av fem globale datasett for temperatur, og av mange regnet for datasettet med høyest kvalitet. August 2022 korrigerer ned til 0,28 C, fra forrige måneds 0,36 o.

  • Nordlige halvkule noe ned til 0,31 o C, fra 0,37 C forrige mnd.
  • Sydlige halvkule noe ned til 0,24 o C, fra 0,35 C forrige mnd.
  • Tropene klart ned med -0,04 C, fra 0,13 C forrige mnd.
  • USA48 klart ned til 0,59 C, fra 0,84 C forrige mnd.
  • Arktis noe ned til 0,50 C, fra 0,55 C forrige mnd.
  • Australia kraftig ned til -0,01 C, fra 0,65 C forrige mnd.
Det går litt opp og ned fra måned til måned i det tredje året med kontinuerlig La Nina-sesong.

Dataene her er fra lavere troposfære (du kan se UAH-temperatur for hver måned siden 1979 her), men interesserte finner data hos UAH også for Mid-troposfæren, tropopausen og lavere stratosfære.

ENSO-varsler

ENSO står for «El Niño Southern Oscillation» og består av to faser av den betydeligste havstrømmen på vår klode, et værfenomen i Stillehavet som gir varmeutveksling mellom hav og atmosfære; El Niño (avvik over 0,5 C) hvor varmt overflatevann avgir varme til atmosfæren med vanndampens konveksjon, og La Niña  (avvik under -0,5 C) hvor kaldere overflatevann bidrar til lavere atmosfærisk temperatur. Det er solinnstrålingen og jordvarme nedenifra som bidrar til endret havtemperatur, det er ikke CO2. ENSO -fenomenet påvirker ikke global temperatur varig, og vanligvis ser vi over tid en retur til normal temperatur. Likevel selger klimaindustrien varme utslag som menneskeskapt oppvarming fra fossile brensler, mens alle kalde utslag møtes med taushet eller beskrives som ekstremvær.

NOAA i USA modellerer sin nyeste ENSO status for SST (temperatur på havoverflaten), i figuren over, i en fersk analyse (29. august).

Denne prognosen viser, som de fem forrige, en fortsatt La Niña sesong. For senhøsten 86 % La Niña sjanse, og for månedene desember til og med februar 60 % La Niña sjanse, med en mulig retur til nøytrale forhold fra og med mars 2023.

Værstat ser på norske august-temperaturer

Værstat har sett på august-dataene for følgende norske værstasjoner, Oslo (Blinderen), Bergen (Florida), Tromsø, Vardø, Kautokeino og Svalbard Lufthavn. I to figurer fra hvert sted får vi se daglig middeltemperatur for august 2022 og månedsmiddel for august så langt tilbake Meteorologisk Institutt har data. Her er figuren for Oslo, som går helt tilbake til 1837.

Værstats høykvalitetsanalyse konkluderer med at det ikke er indikasjoner i datane på noen økende trend i august-temperaturene for noen av disse værstasjonene. Ikke forvent at NRK eller ledende aviser i Norge vil gjøre oppmerksom på at vi i disse byene ikke har hatt global oppvarming i augustmånedene, med data for 185 år fra Oslo, for 182 år fra Vardø, eller for 155 år fra Tromsø.

Kaldt smelteår på Grønland

Danske meteorologer regner issmelteåret fra 1.september til 31.august, og her er status for smelteåret 2021 til 2022. Vi ser at det på Grønland har vært kjølig med mer nedbør og mer isdannelse enn gjennomsnittet for 30-års perioden 1981-2010. Dette var forventet, siden dette har vært utviklingen også i de 8 foregående årene, med bidrag fra kaldere hav i Arktis.

Men i medier som NRK og VG er det bare skremsler å se, basert på villedende modeller og oppspinn fra subjektive forskermiljøer. (VGs tekst hadde stått til stryk på journaliststudiet).

Klimarealistenes Vitenskapelige Råd har omtalt Grønland en rekke ganger og vi siterer professor Ole Henrik Ellestad i Klimanytt 298:

Årlig tap av ismasse siden 2003, 18 år, er 264 Gigatonn, hvilket er mikroskopisk lite sammenlignet med total ismasse på 2.7 millioner Gigatonn. Siste 8 år er istapet under gjennomsnittet for de siste 20 år, (se nedre figur her). Når neste store istid kommer om 1500-2500 år er Grønlandsisen minimalt endret om de naturlige variasjonene fortsetter. Bidraget til havnivåstigningen er nå mellom 0.005 og 0.021 mm/år.

Ellestad konkluderer:
Det bør bli slutt på de mange urealistiske skremsler i mediene basert på ikke-validerte beregningsmodeller. Dagens temperatur og isforhold på Grønland faller godt innenfor rammen av oppvarmingen etter Den lille istid og øvrige kjente naturlige variasjoner med et for tiden minimalt bidrag til havnivåstigning.

Redaksjonen presiserer at smelting av mye is på Grønland vil resultere i havsenkning ved Grønland og en havstigning som er proporsjonal med økende avstand til Grønland, på grunn av gravitasjonseffekten. Noen merkbar havsenkning/landhevning på Grønland er IKKE observert. Når det gjelder samlet havstigning på kloden i dette århundret, så er beste estimat fortsatt fra Niklas Mörner (se heftet Naturen Styrer Klima), med 1 mm/år og en usikkerhet på 0,1 mm/år.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *