Nasjonale retningslinjer anbefaler ikke PSA-screening. Retningslinjene, som er fra 2015, sier at det er evidens for at systematisk PSA-basert screening og tidlig påvisning av prostatakreft kan redusere prostata-spesifikk dødelighet.

Leger som diskuterer
Forskerne fant ikke evidens for at screening har noen effekt på total dødelighet. Ill.foto: Colourbox.

Det er hittil ikke evidens for at totaloverlevelsen forbedres (evidensgrad A). Dette bekreftes av en systematisk oversikt som nylig er publisert.

Forskerne så på fem randomiserte, kontrollerte undersøkelser med 721 718 menn. De fant igjen at screening ikke hadde noen effekt på total dødelighet og muligens en liten effekt på prostatakreft-spesifikk dødelighet. Denne effekten ville svare til ett dødsfall pr. 1000 menn pr. 10 år. Kunnskapen om bivirkningene av screening, det betyr overbehandling, var begrenset, men ut fra modeller estimerte de at for 1000 menn screenet, ville en få sepsis, tre ville trenge bleier for urininkontinens og 25 ville få ereksjonsproblemer.

Det er grunn til å tro at det foregår en del villscreening i Norge, og det finnes private tilbydere. Det er viktig at menn som overveier dette, blir svært godt informert, slik at de blir kjent med både fordeler og ulemper.