KLIMAFORNUFT

Global Warming. Dr. Roy Spencer. Ph. D.
Essential for LIFE!

Går klodens temperatur til himmels? 

Morten Jørdal, Biolog.

GJESTESKRIBENT

Fra Document.no:

Når naturlige variasjoner i klimaet blir politikk 

En brentlecone-furu fra Ancient Bristlecone Pine Forest, som ligger 3-4000 moh, øst i California. Noen av disse levende trærne er mer enn 4000 år gamle, og har spektakulære vekstformer av vridd og vakkert farget tre. Foto: USDAMichael Mann brukte i hovedsak proxy-data fra urfuru fra Death Valley til å beskrive de siste 1000 års temperatur på jorda. Hans temperaturgraf viste seg å ligne på en ishockeykølle. Dette er et eksempel på IPCCs bevisste fordreining av vitenskapelige fakta, for å få svaret til å stemme med det politiske budskapet. 

På 1970 tallet hadde vi fenomenet med «istidsalarmistene». De hevdet at klimaet skulle bli kaldere og kaldere og vi ville gå mot en ny istid snart, pga menneskelig forurensning av atmosfæren. Denne forurensningen besto av sot, SO2 og CO2 pga av brenning av bla kull, olje og gass. Det var også en framskriving av et noe kjøligere klima etter krigen. Disse spådommene stilnet av, etter at vi fikk en varmere periode fra ca 1975 til 1998 (El-Nino år). Dette er naturlige sykluser som følger ca 30/60 års variasjoner av kaldere og varmere perioder.

Temperaturjusteringer. Etter 1990 fikk vi skremsler med CO2 og AGW, dvs; Menneskeskapt global oppvarming. En av de som startet skremmebildet av dette var bla Dr. James Hansen, NASA GISS, med sin tale i USAs Kongress en særdeles varm sommerdag i 1988. Han spådde at jordens temperatur ville øke dramatisk framover og havnivået ville stige kraftig. Dette var selvfølgelig menneskeskapt. Man forbinder NASA med romfart, og man skulle tro at man målte global temperatur med satellitt. Men nei da, denne underavdelingen av NASA bruker bakkemålte temperaturer. Det gjør det lettere å justere temperaturen seinere. James Hansen er kjent for å justere temperaturer titt og ofte. Det vil si at temperaturer som har blitt målt en gang i tiden, nå blir forandret i et dataprogram. Som regel nedjusterer man eldre data og øker nyere data oppover for å få det til å stemme med skremselspropagandaen om økt global oppvarming. Astronauter med flere i selve NASA har protestert mot hva NASA GISS står for. Hansen selv forlot NASA i 2013, men er fortsatt aktiv klima-alarmist.

Et eksempel fra Vestmannaeyjar på Island fra 1884 og frem til i dag. De første 43 årene justerte James Hansen temperaturen ned -1,55 C. Men han fikk et problem med perioden 1927 til 1929, da de originale temperaturene var ekstra høye. Han har kuttet disse helt ut i sine «justeringer». Det var også en varm periode fra 1939 til 1943. Disse har han justert ned slik:

  • 1939 – 1,63 grader
  • 1940-1941 – 1,8 grader
  • 1942 – 1,34 grader

Videre frem til 1967 er «justeringen» ned bare på 0,7 grader C.  Etter 1967 har han ikke gjort noen endringer, da det ville være lettere å oppdage svindelen. (Kilde: Per Jan Langerud, Klima, is og forskerfeil, 2012.

Det finnes mange andre eksempler. Det er helst målinger fra NASA GISS som IPCC og NRK bruker når de formidler global temperatur, selv om det finnes andre institusjoner som måler global temperatur, bla 2 satellitter: RSS og UAH. Se også klimanytt 246 fra Klimarealistene.

FNs klimapanel (IPCC) ble også dannet i 1988. IPCC står for Intergovernmental Panel on Climate Change.  Det betyr jo forhandlinger mellom regjeringer. Formålsparagrafen er å bevise at en global oppvarming finner sted, og at den er menneskeskapt.  Den første hovedrapporten kom  i 1990, deretter 1995, 2001, 2007, 2013/2014, IPCC-rapport i 2018 : SR1.5. Neste har blitt forskjøvet til 2021 pga koronaviruset. 

I Norge opprettet Brundtland-regjeringen «Institutt for klimapolitikk» i 1990. Navnet ble tydeligvis en belastning, for noe seinere ble navnet forandret til «CICERO», Senter for klimaforskning. Det fikk en formålsparagraf med følgende ordlyd: «Fremskaffe kunnskap som kan bidra til å løse det menneskeskapte klimaproblemet». Dette er ikke fri og uavhengig forskning og viser at IPCC og CICERO er politisk styrt. Tidligere SV formann Kristin Halvorsen leder nå CICERO. Hva med naturlige variasjoner som også styrer klimaet?

Skriveprossen. Etter at hovedrapporten er ferdig dannes det arbeidsgrupper som tar hvert sitt del-sammendrag av hovedfeltene i rapporten. Disse delsammendragene er bare utkast, som går så til et stort fellesmøte, der teksten blir projisert på en storskjerm. Her sitter diplomater, politikere, tjenestemenn, byråkrater og en del forskere. Nå begynner en dra kamp, hvor de forskjellige delegatene kjøpslår om sletting, utvidelse, omformulering osv av de enkelte setningene. Når prosessen er ferdig, foreligger et sammendrag det er politisk enighet om, som benevnes som: Summary for Policymakers – SPM.

Dette er et sammendrag  på bare 20-33 sider som er beregnet på politikere og beslutningstagere. De er jo så enige, da avgjørelser blir tatt ved konsensus. Det er jo flott politisk at saker avgjøres med flertallsbeslutninger, men det har lite med vitenskapelig forskning å gjøre. Man regner med at politikerne ikke orker å lese hovedrapporten på 3000 til 5000 sider.

Men så kommer et utrolig trekk. Den store originale rapporten må endres slik at den stemmer med sammendraget. Derfor har sammendraget blitt publisert før hovedrapporten.  Dette er definitivt ikke vitenskap, men politikk. (Se fysiker Stein Bergsmark; Vårt klima – En realitetsorientering, 2016 (pdf).

Forskning og politikk kom tidlig inn i klimasaken. Da IPCC la fram sin første rapport i 1990, kunne de ikke finne noe bevis på at menneskene har påvirket klimaet. Men i 1995 skjer dette. Hovedforfatter Ben Santer (med flere) er med å stryke og endre tekst i 15 ulike avsnitt i kapittel 8. Det bør også nevnes at IPCC fikk et brev fra U.S. State Department hvor de krevde at teksten skulle forandres slik at de menneskeskapte påvirkninger på klimaet kom fram. Brevet var undertegnet av Day Mount. Det bør opplyses at den gang var Al Gore visepresident. 

De amerikanske linje-for linje-kommentarene ble innarbeidet i det 33 sider lange SPM-dokumentet. I rapporten sto det at vekten av bevis indikerer en «appreciable» (merkbar) menneskelig påvirkning på global klima. Det var noe tynt. Deretter foreslo formannen for ICPP, Bert Bolin at ordet «appreciable» ble byttet ut mot «discernible» (tydelig). Ingen protesterte. Dette ordet ble stående, og ga verden det første «bevis» for menneskeskapt global oppvarming (AGW). Dette er politisk vitenskap. 

IPCCs rapport fra 1995 viste en graf med varm middelalder og en liten istid omkring 1600 til 1700. Det var varmere i middelalderen enn i våre dager. Vikingene holdt husdyr og dyrket korn (bygg) på Grønland. Nå er det permafrost der. I den lille istid var det kaldere enn nå. Det kunne være 1 m tele i nærheten av London. Disse forhold kjente man jo godt fra før.

IPCC og hockeykøllen er viktig for å beskrive IPCCs politisering av fakta. I 2001 kom IPCC med en temperaturgraf som viste at temperaturen hadde vært omtrent lik eller svakt fallende i 1000 år før den steg kraftig de siste 50 årene. Denne hockeykøllen var utarbeidet 1998 og 1989 av den unge forskeren Michael Mann, med hjelp av Raymond Bradley og Malcolm Hughes. Man hadde nå radert ut grafen med varm middelalder og en kjølig liten istid i rapporten fra 1995.  Grafen kunne ligne på en ishockeykølle. Vips så var menneskeskapt oppvarming «bevist». Man kunne jo ikke ha varmetider som var varmere enn i vår tid. Det var jo ikke mye menneskeskapte klimautslipp av CO2 i middelalderen. 

Denne hockeykøllen ble nådeløst avslørt som et falsum av to kanadiere, Steve McIntyre og Ross McKitrick i 2009, men var likefullt selve bærebjelken i beviset på at global oppvarming var menneskeskapt under Kyoto.forhandlingene, og så viser den seg å være feil. Hockeykøllen hadde en framtredende plass i klimarapporten i 2001, men var tatt helt bort i klimarapporten i 2007 uten forklaring. Det sier jo sitt.

A.W. Montford utga i 2010 boken «The Hockey Stick Illusion». Den er på 482 sider og gir oss en spennende fremstilling av hvordan de to kanadierne drev Michael Mann fra skanse til skanse. Mann står nå står fullstendig avkledd, men fremdeles er ikke hans hockeykølle helt forsvunnet. 

Skjermdump fra Google maps

Ur-furu. Mann har i hovedsak brukt proxy-data fra en furu, en såkalt bristlecone furu, men andre proxier er også brukt. Dataene i forsøkene er fra fjellområder i White Mountains (mest fra Sheep Mountain) som ligger ikke så langt unna Death Valley, det tørreste og varmeste stedet i USA. Den stedegne furuen som vokser her er Pinus aristata var.longeava, ur-furu på norsk. Disse furuene vokser høyt over den vanlige tregrensen på steinrik mark. Det er derfor de kan bli så gamle for de har ikke blitt utsatt for brann. De kan bli bortimot 5000 år gamle. Disse gamle urfuruene er også litt spesielle ved at de ofte har mistet barken på vindsiden pga vindslitet, og at barken bare er levende på le side. Videre har disse urfuruenee forvridde stammer, så årringene blir asymmetriske. Ved slik år-ringtelling  (dendrokronologi) er det ikke bare temperaturen som avgjør tilveksten, men også tørke, næring, insektangrep, hvor lenge snøen blir liggende mm. Slike år-ringtellinger kan gi korrekte årstall, men er altfor upresise til å bestemme middeltemperaturen på disse urfuruene.

Men vent. Michael Mann samlet ikke inn disse dataene selv. Det ble gjort av Donald Graybill og Sherwood Idso. Tittelen er: Detecting the Aerial Fertilization Effect of Atmospheric CO2 Enrichment in Tree Ring Chronologies. Biocheical Cycles 7, 1993: 81-95. De målte økt vekst av CO2. CO2 fra lufta er jo nødvendig «gjødsel» for at plantene kan vokse. I et geologisk perspektiv er nåværende nivå meget lavt. 

Det ble også presisert av Graybill at disse gamle trærne ikke egnet seg til å bestemme temperatur. I forsøket ble det også bare brukt trær som hadde bark på en side. Mann valgte bare ut noen av dataene. Fra 1960  brukte han vanlige termometermålinger fra lavereliggende steder, fordi kurvene fra urfuruene viste en – for ham – ufordelaktig tendens.

I 2010 ble det opprettet en komité som skulle granske IPCCs fremgangsmåter og prosedyrer. De innkommende svarene fra spørreskjemaet dekket 678 sider. Det fremkom at det vitenskapelige toppnivået ikke var den eneste grunnen til at man ble invitert til å delta i IPCC. I de innkomne svarene klager noen på at enkelte av hovedforfatterne åpenbart ikke er kvalifiserte (side 16). Andre bemerkninger er: Det er altfor mange politisk korrekte tilsatte (side 138). Alle avgjørelser er politiske fremfor vitenskapelige (side 554). Halvparten av forfatterne er valgt for å få lik representasjon fra hele verden (side 296).   Klimanytt 83.

Skremselpropaganda. For å få budskapet  fra FNs klimapanel ut til folk, gjaldt det å finne på nye trusselbilder. Sir John Houghton, formann i en av IPCCs arbeidsgrupper og hovedforfatter til IPCCs tre første sammenfattende rapporter sa i 1994: – Om vi ikke spår katastrofer kommer ingen til å høre på oss. 

I 1989 sa IPCCs samordnende forfatter Dr. Stephen Schneider at man måtte fange menneskenes oppmerksomhet med skrekkscenarier og forenklede trusler og risker uten å nevne eventuelle tvil. Det finnes ingen sterkere påvirkningskraft enn redsel og skyld, sier Patrick Moore. Han var med å danne Greenpeace og var leder i Kanada, før han trakk seg ut da Greenpeace ble for politisk. Mest oppmerksomhet fikk nok Al Gore med sin bok og film i 2006 med sine påstander og skremmebilder: «An Inconvenient Truth» ( En ubehagelig sannhet). Al Gore fikk som kjent Nobels fredspris i 2007 sammen med FNs klimapanel for sine spådommer om klimaet. I 2008 spådde All Gore at all is i Arktis ville smelte bort sommeren 2013. Resultatet ble noe helt annet.

I 2013 økte faktisk isen ekstra mye med ca 50% fra 2012. I 1988 spådde han at havet ville stige vel 6 m innen 2050. Hans spådom skulle tilsi en havstigning i år på hele 3 m. I virkeligheten blir det omtrent som før, muligens er det noen få mm økning. Al Gore tror tydeligvis ikke selv på disse spådommene, da han har kjøpt en eiendom til vel 9 millioner dollar helt nede i strandkanten på California-kysten (Montecito). Han har også en stor strandeiendom i Miami Beach. Et privat jetfly har han også skaffet seg.  Tidligere president Barack Obama har kjøpt seg en strandeiendom til 15 millioner dollar på østkysten. 

2-graders målet. FNs påstår at en økning på to plussgrader innen 2100 vil føre til katastrofale følger. Hvorfor det? I steinalderen var det varmere enn i dag, da det vokste grov furuskog på Hardangervidda og Valdresflya. Det er funnet rester av trestokker opp til 1500 moh ved Jotunheimen. Nå er skoggrensen på ca 900 moh. Temperaturen faller med i middel 7 grader pr 1000 m man stiger i høyden. Dette skulle jo tilsi at temperaturen kan ha vært over 4 varmegrader varmere enn i dag. 

De siste 4000 år har temperaturen vært nedadgående, men det har vært varmetider med vel 1000 års mellomrom, som bronsealder, romertid, middelalder/vikingtid og noe nå i vår tid som ventet. Hvorfor lager de klimahysteri ut av dette da? 2-graders målet er ment å virke fra førindustriell tid, eller etter den lille istid, som ofte er nevnt som 1850. Til nå har global temperatur på disse vel 160 årene bare steget med 0,8 varmegrader.

CO2 er jo ufarlig. I november 2011 kom FNs klimapanel med denne overraskende og gledelige nyhet etter å ha skremt oss i flere år om hvor farlig CO2 er: Det er naturlige årsaker som kommer til å styre klimaet de neste 20-30 årene og enda lengre, antakelig fram til år 2100. Det framgikk også at våre utslipp av CO2, antakelig ikke har noen merkbar påvirkning på klimaet. Se rapporten fra IPCC, nederst på side 9.

Increasing exposure of people and economic assets has been the major cause of long-term increases in economic losses from weather- and climate-related disasters (high confidence). Long-term trends in economic disaster losses adjusted for wealth and population increases have not been attributed to climate change, but a role for climate change has not been excluded (high agreement, medium evidence).

Økende eksponering av mennesker og økonomiske eiendeler har vært den viktigste årsaken til langsiktige økninger i økonomiske tap fra vær- og klimarelaterte katastrofer (høy tillit). Langsiktige trender i økonomiske katastrofetap justert for formue og befolkningsøkning har ikke blitt tilskrevet klimaendringer, men en rolle for klimaendringer er ikke utelukket (høy enighet, middels bevis). (IPCC/SREX, Full Report)

Norske medier har holdt disse oppsiktsvekkende opplysningene hemmelig. Hvorfor? I sin siste rapport AR5, del 1, har FNs klimapanel begynt å forstå at CO2 ikke har så stor betydning på temperaturen i lufta som tidligere varslet. Med dagens CO2 økning vil det ta minst 140 år før en dobling kan skje, og da vil vi ligge godt under 2-graders målet i år 2100. Det er jo dette målet flere land vil bruke tusenvis av milliarder kroner på for redusere temperaturen på jorda. 

Men dette vil ikke IPCC fortelle videre. Da vil jo ikke klimaredselen forsvinne. Det bør også nevnes at 2-graders målet er en politisk avgjørelse man ble enige om på klimakonferansen i København i 2009. FNs tidligere leder Rajendra Pachauri ble spurt av Bergens Tidende om hvorfor det ble satt en grense på to grader. Svaret fra han var at dette målet ble vedtatt av politikerne på toppmøtet i Cancun i 2010, og er ikke noe vitenskapen kan svare for. 

Klimatoppmøtet i Paris 2015. FNs klimakonvensjon (UNFCCC) har som mål å forhindre menneskeskapte påvirkninger av klimasystemet. Lederen var klimasjef Christiana Figueres, På en pressekonferanse i Brussel 3 februar 2015 kom hun med denne oppsiktsvekkende uttalelsen:

«This is the first time in the history of mankind that we are setting ourselves the task of intentionally, within a defined period of time, to change the economic development model that has been reigning for at least 150 years, since the Industrial Revolution,» she said.

«Dette er første gang i menneskehetens historie at vi setter oss oppgaven med å bevisst, innen et definert tidsrom, endre den økonomiske utviklingsmodellen som har regjert i minst 150 år, siden den industrielle revolusjonen, «sa hun. (Investors Business Daily)

Det var jo katta ut av sekken. Men dette har jo lite med klima å gjøre. Det har jo mer med ideologi, politikk, klimareligion og hva slags samfunn man ønsker seg. Dette oppslaget sto i flere aviser (ikke i Norge, tror jeg), også i FNs eget organ: UN News 19 februar 2015.

I følge «Parisavtalen» er det opp til hvert land å legge fram sine tiltakslister, dvs hvor mye hvert land selv vil redusere sine utslipp av klimagasser. Dette er ikke noen avtale som er juridisk bindende. Jens Stoltenberg har også sagt at Parisavtalen ikke inneholder noen annen forpliktelse enn at landenes delegater skal fortsette å møtes til årlige klimakirkemøter til evig tid, og at man i denne prosess bare skal forplikte seg å levere løfter over klimatiltak som alle er uforpliktende. Se: Stoltenberg «Min historie», 2016 på Gyldendal.

Norges planer. Norge hadde en plan om å redusere sine CO2-utslipp med 40% innen 2030 fra 1990, Nå vil de være best klassen, så de vil redusere med minst 50% innen 2030. Hvorfor skal vi pålegge oss slike vanvittige byrder? Norge og Island er jo best i Europa når det gjelder fornybar kraft, da vi har vannkraften som utgjør nærmere 70% av vårt energiforbruk. Dessuten har vi eksportert ca 10% av vår elektrisitet hvert år. EU har som mål å komme opp i 60% fornybar kraft og den grensen er vi jo godt over, mens EU-landene ligger langt bak. I 2018 var 75% av energikonsumet i EU fossilt brensel og 14 % var fornybart. Dessuten  tar våre skoger opp ved fotosyntesen ca halvparten av Norges CO2 utslipp. (Godtatt nå ettersom Russland insisterte på at skogene i Sibir skulle være med i regnskapet til Parisavtalen). Norge er i mål.  

Bulgaria er det eneste landet i EU som ikke har fått et krav på seg om å kutte, mens Romania, Latvia, Ungarn, Polen og Litauen alle må kutte mindre enn 10%. Prinsippet er at jo rikere et land er, jo mer må det kutte. Norge har som EØS-land anledning til å kjøpe klimakvoter fra andre land, som er med i systemet.

Kullkraftverk. Christiana Figueres har sagt at det er ingen plass for nye kullkraftverk. Imidlertid er det en enorm global satsning på kullkraft. Over 2440 nye kullkraftverk var under konstruksjon eller planlegging i 2015, i 62 land fram til 2030. De nye anleggene vil utvide verdens kullkraftkapasitet med 43%. Disse tallene ble presentert på Paris-møtet av bla Potsdaminstituttet. Kina står for nesten halvdelen av de nye kullkraftverkene, med 368 under bygging og 803 planlagte. India har 297 under bygging og 149 under planlegging. Tyrkia 93 nye kraftverk og Japan 45 under planlegging. I EU er 27 nye anlegg under bygging.Det forelå ingen planer for hele Sør-Amerika, og nesten hele Afrika og Øst-Europa var ikke med.

Inntil 2030 inneholder ikke «avtalen» noen forpliktelser for Kina, India eller andre utviklingsland. Det som nå skjer er at Europa planlegger sin egen død som industrinasjon. Energi, produksjon mm flyttes nå til andre deler av kloden, som vil få billigere energi og begrensinger. Kina står for 28% av verdens utslipp av CO2 og Kina skal øke dem med 450% mens Norge, som er ansvarlig for 0,3% skal halvere!? 

Det viktigste virkemidlet i «Parisavtalen» skulle være å erstatte bruken av fossil energi, som kull, olje og naturgass med fornybar energi, som sol, vind og biobrensel. Målet var å begrense temperaturstigningen med to varmegrader, helst 1,5. 

Biodrivstoff. Imidlertid er dette ikke så enkelt å gå over til biodrivstoff. Stortinget bestemte i 2017, etter press fra Venstre, at innen 2020 skal det innblandes 20% biodrivstoff i bensin og diesel, noe vi klarte ved å importere mye palmeolje de første årene. Dette var ikke så lurt. Skulle dette skje i Norge ved dyrking av raps, måtte man båndlegge mellom 9 og 10 millioner mål til raps-produksjon.

Dette er ingen spøk. Ni til ti millioner mål med dyrket mark tilsvarer omtrent all dyrket mark i Norge (Hegnar). Dette fører igjen at det blir mangel på areal til dyrking av matvarer, og matvareprisene ville stige enormt. Dette vil jo gå ut over de fattige. I Mexico ble prisene på mais for noen år siden firedoblet,  fordi maisen ble solgt til biobrensel i stedet for til mat.

Nå er det bestemt at det skal innblandes mer «avansert biodrivstoff», dvs hovedsakelig fra trevirke. Det kreves mer energi til å framstille dette avanserte biodrivstoffet, enn det man får ut. EU sier 1,2 ganger, men opp til 1,57 ganger er også nevnt. Man har ennå ikke fått i gang produksjon i stor skala. Et annet moment er at det går flere år før ett nytt tre har vokst til et like stort tre som det man skal erstatte. I følge klimaalarmistene har vi bare kort tid på oss, som regel fem eller ti år før klimakatastrofer inntrer, men disse grensene flyttes stadig. Det tar 60 til 100 år før et plantet tre blir hogstmodent.

Bruk av skog til biobrensel vil jo føre til mer CO2 i lufta, inntil ny skog har vokst til samme størrelse som før. Forbrenning av skog gir også mer CO2 enn forbrenning av kull, som er et langt mer konsentrert og rent brennstoff. Forsker i SSB, Bjart Holtsmark, anbefaler å droppe norsk produksjon av biodiesel.  Denne produksjonen er også meget arealkrevende og vil gå ut over det biologiske mangfoldet vi har i våre skoger.

Vindkraft og solceller. I Norge bygges og planlegges det flere vindkraftverk, men i flere land stopper dette opp. I Tyskland har man et stort antall, totalt 29000 som nærmer seg 20 år.  Baseler Zeitung skriver at 5700 turbiner vil miste sine subsidier i 2020 og de fleste vil bli nedmontert ganske snart. Tysk vindkraft ble redusert med 82% i 2019 i forhold til 2018, mye også pga innbyggernes protester.

I Danmark har regjeringen uttalt at noen tusen turbiner inne på fastlandet skal ned-monteres. Tyskland og Danmark har de høyeste energiprisene i Europa, ca 3 kr pr. KWh. Årsaken er at vindmøller ikke virker hvis det er for lite eller for mye vind. Solcellepaneler virker ikke når det er natt eller for mye skyer og snø. I slike tilfeller må man ha reservekraft til å erstatte denne mangel på energi. Stort sett er det kullkraftverk som må settes i gang.

Jo mer vindkraft og solcellepaneler man har, jo dyrere strøm blir det når man må betale for reservekraften i tillegg. I Tyskland virket ikke vindturbinene i innlandet mer enn ca 18% av maksimal kapasitet, mens ved kysten kan det være  vel 30% virkningsgrad. Nå kjøper Tyskland mye vindkraft fra Norge. Solceller produserer lite strøm og de krever store arealer. De passer best syd for alpene. En pekepinn på hvor lav effektiviteten kan være, er solcelleflyet Solar Impulse, som hadde et vingespenn likt med en Jumbojet. Solar Impulse brukte flere måneder for å fly jorden rundt i 2015. For å fly måtte været være optimalt. Hastigheten var lav og man kunne ikke ta med noen last. Dette gir en god beskrivelse på de fornybare energikildenes begrensinger.

Elektrifisering av våre olje- og gassplattormer. Som et ledd i det såkalte «grønne skiftet» vil man nå elektrifisere alle plattformer i Nordsjøen, selv de som har egne gasskraftverk fra før. Dette er et gigantsløseri som vil koste over 50 milliarder kroner. Dette er helt meningsløst når oljen som blir spart på dette blir eksportert til andre land for å bli brent der. Årsaken er at det blir mindre utslipp av CO2 i Norge, men CO2 må regnskapsføres i mottagerlandet. Planen er selvsagt å skape mangel på kraft på fastlandet for å tvinge fram en sterkt subsidiert vindkraftutbygging. Det er nok subsidiene som er drivkraften, ikke lønnsomheten. Hensynet til naturinngrep, drap av fugler, flaggermus, insekter etc må vike sier NHO. Dette vil koste. Man må minst regne med en fordobling av strømprisene.

Penger og klima. På et klimamøte i Durban i 2011 ble det bestemt at vestlige land skal bidra med hele 100 milliarder US dollar årlig, fra og med 2020 til klimatiltak i mindre utviklede land. Blant disse «utviklingslandene» var Kina og India med, og de krevde også overføring av penger fra «Det Grønne Fondet«. Det har også seinere kommet krav at fondet skal økes til 400 milliarder US dollar pr år. Det er jo klart at de fleste land i FN ville godta en så fristende «gulrot» Imidlertid har USA med president Trump gått ut av denne «Parisavtalen», så det er for tiden for lite penger i kassen. 

Flere andre land har også gått ut av Parisavtalen, Det er nå bare 26 «rike land» som skal betale. De er hovedsakelig fra Europa (samt Kanada), og de skal betale dette fatale klimahysteriet. Den tyske energieksperten Fritz Vahrenholt erklærer nå at Parisavtalen er død. For det første fordi dogmet om at CO2 som klimadriver er avslørt. For det andre vil avtalen være til Kinas fordel,  ved at de får grønt lys til å bygge ut billig kullkraft-energi. Vahrenholt er også kjent for sin bok: Die kalte Sonne.

CO2s positive virkning. Det har egentlig liten betydning hva Norge gjør. Tre av de store kullkraftverkene i Kina slipper ut mer enn Norges samlede utslipp av CO2. I store deler av verden har man observert at økende innhold av CO2 har bidratt til økende avlinger, som igjen har redusert fattigdom. Disse landene tror ikke på at CO2 er skadelig og den globale temperaturen på jorda har jo flatet ut siden 1998. IPCC kaller denne utflating for «pausen», da klimamodellene har feilet, de skulle jo vise markant temperaturstigning. Pga manglende global oppvarming kaller de det nå også «klimaendringer». Men klimaendringer har vi jo alltid hatt og vil vi fortsatt ha.

Siden 1930 har verdens avlinger øket fem ganger, mens folkemengden har økt bare 3,5 ganger. De seineste 30 årene har vegetasjonsarealet på jorda økt med 11%, ifølge målinger fra satellitt. De seineste 20 årene har verdens jordbruksproduksjon øket med 40%, ifølge FAO. FAO er tilknyttet FN, men anser at CO2 har hatt en positiv påvirkning . FNs klimapanel IPCC vil jo helst redusere konsentrasjonen av CO2.

Den globale energietterspørselen økte med 2,9% i 2018, ifølge BPs Energy Outlook. Aktuelle fakta i 2018 var at fornybar energi som sol, vind og biobrensel utgjorde 4% globalt. Fossilt brensel utgjorde 85% av det globale energibehovet. Av dette utgjorde olje 34%, naturgass 23% og kull 28%. For å erstatte disse 85% fossilt brensel og de voksende etterspørselen trenger vi 25 millioner vindmøller globalt innen 2050.

Det er 2200 vindmøller hver dag i 30 år, sier Karl-Johny Hersvik, sjef i Aker BP. Fossilt brensel vil være dominerende i overskuelig framtid. Dessuten har vi nok av den. Den kan vare i mer enn 500 år, når vi også har teknikk til å ta opp skiferolje og skifergass. I følge IEA utgjør vind og sol bare 0,9% av verdens energiproduksjon i 2017.

Opprinnelsesgarantier.  I virkeligheten er nesten all strøm i Norge fornybar, men det blir i virkeligheten skjult av en verdipapirhandel som fører til at bare 25 til 30% regnes som fornybar. Saken er at EU i sitt fornybar-direktiv har opprettet et marked for kjøp og salg av garantier for at strømmen folk eller bedrifter kjøper, stammer fra fornybare kilder.

Et eksempel: Et kullkraftverk kjøper et verdipapir fra et norsk vann-kraftselskap. Vips, så får kundene deres garanti for at kullkraften de mottar er 100% fornybar energi. Det skjer uten at en eneste elektron har forflyttet seg fra Norge. De som kjøper disse papirene, kalt opprinnelsesgarantier, kan nå påberope seg å være ansvarlige forbrukere av ren kraft, selv om deres strøm i virkeligheten stammer fra kullkraftverk.

Det viser seg at kraftselskapene i 2018 hadde solgt så mange opprinnelsesgarantier til utlandet at det var bare 35,5 TWh av norsk strømforbruk som kunne kalles fornybar. Det i et år det ble produsert 137 TWh fornybar vannkraft. Både kraftselskapene og meglerne som driver med dette får fortjeneste. Når EUs fornybar-direktiv skal fornyes i år, bør man holde seg til virkeligheten. Tidligere olje- og energiminister Tord Lien likte ikke ordningen, og uttalte at dette henger ikke på greip.

Hvor mange er enige med IPCC. Man hører til stadighet at 97% av klimaforskerne er enige om at CO2 fra menneskelig virksomhet skulle føre til farlig global oppvarming. Hvor kommer disse påstandene fra? Jo, fra Illinois universitet i USA i 2009. De spurte 10257 forskere om dette. Bare 3146 svarte, dvs 30,7%. Dette er jo for lav svarprosent til å gi noe fornuftig svar. Men av disse 30,7% valgte man ut 77. Ut av disse mente man at 75 svarte rett og at menneskene hadde påvirket klimaet. Det er 97% av 77 utplukkede, men bare 0,7% av alle spurte.  

I motsetning til denne «97%» undersøkelsen kan det nevnes at bare i USA har flere enn 31000 forskere underskrevet www.petitionproject.com. Flere enn 9000 av disse har en doktorgrads-tittel. De har underskrevet på at menneskelige utslipp av CO2, metan eller andre drivhusgasser ikke har skadet eller vil skade jordens atmosfære eller føre til sammenbrudd av jordens klima. Det er heller slik at CO2 er en fordel for plantelivet og de fleste dyr på jorda. 

Ny verdensregjering? FN med IPCC ser seg selv som «framtidens verdensregjering» med milliarder dollar mellom sine byråkratiske fingre. EU og Norge haster etter. En majoritet av medlemslandene krever en global planøkonomi. Se hva «Parisavtalen» står for. Klimapolitikken er ufeilbarlig, omtrent som Pavens brev (bannbuller) før i tiden, og ytringer og debatt må derfor ikke finne sted.  Gro Harlem Brundtland hører også til disse globalistene, når hun kommer med uttalelser som:  

Hennes holdning er autoritær og uvitenskapelig. Fulgte man hennes ord, måtte man altså stenge all debatt om klimaet. Dessverre er dette langt på vei blitt et faktum.  I Norge kommer bare de som er enige med FNs klimapanel til orde i media og TV.

Hvorfor skal vi gi FN og EU slik enorm makt? Hvis man ser på hva slags styresett de enkelte land har, kan man se på The Economists demokrati-index for 2020. Det er 20 rene demokratier, hvor de nordiske land er med, 54 demokratier med mangler, 35 blandings-regimer og 55 diktaturer, med Nord-Korea nederst på lista. I FN har hvert land en stemme hver. Få land har egen klimaforskning, og det er mest politikere og funksjonærer som blir sendt for å stemme.  Hovedrapporten til FN kan selvsagt inneholde noe riktig, men etter at alle har blitt enige og oppnådd konsensus i Summary for Policymakers – SPM – blir resultatet noe helt annet, ja ren svindel.

CO2 blir behandlet som farlig, da det kan øke temperaturen på jorda, sier FNs klimapanel.  De har valgt ut CO2 som et politisk virkemiddel til å kreve inn avgifter og skatter på fossilt brensel, for å forandre verden. CO2 er et restprodukt når man brenner kull, olje og gass.  CO2 er livets gass, og helt ufarlig, men den er nødvendig i fotosyntesen. Den fører til økt plantevekst og avlinger og har heller ingen virkning på temperaturen ved nåværende konsentrasjon. Dessuten er det økt temperatur som fører til økt CO2- innhold i luften, ikke omvendt, som IPCC sier.  Man burde ha minst fire ganger så mye i atmosfæren, når man ser det i et geologisk tidsperspektiv. I virkeligheten er alle planter sulteforet etter siste istid. Restproduktet fra fotosyntesen er oksygen, som også er nødvendig for levende dyr, slik som oss mennesker.

Jeg tror de fleste klimaalarmister  vet hva CO2 står for, men hvis man går inn for CO2 som livets gass, ville hele klimahysteriet falle fra hverandre.

Til sist kan jeg nevne at solaktiviteten er meget lav for tiden. For ca 400 år siden (1645 til 1715) hadde vi også lav solaktivitet. Denne perioden ble kalt Maunder Minimum, den kaldeste perioden under «Den lille istid». Nå starter «Eddy Minimum» (oppkalt etter John A. Eddy, som selv ikke vil at det skal kalles opp etter ham. Red.anm.) med lav solaktivitet og solsyklus 25. Det kan tyde på at det kan bli kaldere i minst 50 år framover, hvis mønsteret til tidligere observasjoner inntreffer. 

Man får håpe at koronapandemien får politikerne til å våkne, slik at det ikke sløses bort mer penger på dette klimahysteriet.    

Nøtterøy, 27.04.2020,  Jan Eirik Sanda, cand. agric. Medlem av klimarealistene.com     

 

 

 

Prof emeritus Jan-Erik Solheim. Foredrag Bekkestua bibliotek

 

 

 

 

1. Hva er klima? Nærklima/ mindre/ større område eller hele kloden? I din stue kan du f.eks. selv forandre klimaet.

2. Hvordan måle temperaturen? Den lokale temperatur kan vanskelig måles, i det den er forskjellig også innen meget korte avstander. Prøv med rettningsstyrt temperaturmåler inne i ett rom eller ute, med å peke på forskjellige områder. Da vil temperaturen variere sterkt. Feilmålinger ?(Se badetemperaturmålinger om sommeren).

Temperaturen er også avhengig av mange faktorer som bl. annet atmosfæren, luftbevegelser, høyde, tidsforhold, lys, mørke, solforhold, speilinger, omgivelser, geologiske forhold (også hav, fjell, vekst o.l.), værfenomenet El Nino osv.

3. Bl. a. solen er en varmekilde og forhold/ aktivitet på solen og varmeforhold som treffer jorden og hvor, er ytterst viktig.

4. Hindring/ “speiling”av varmeforhold som kommer inn til “jordoverflaten”, hva som blir sendt ut av varme fra jorden og refleksjon av varmeforhold før varmen når “jordoverflaten”, og fra overflaten med overflatetyper, virker inn. F.eks. kan overskyet vær/ vanndamp, gi varme ved “jordoverflaten”. “Drivhuset” og atmosfæren.

5. Jordens egen bevegelse, akse, forhold til solen osv. må tas i betraktning.

6. Jorden har en varm kjerne med en tynn mantel. Manteltykkelsen må også sees på for vurdering av varme, i det varme ikke bare kommer ovenfra, men også nedenfra. På Grønnland er der trolig noe tynn mantel og is smelter også nedenfra.

“KONKLUSJON” angående menneskeskapt temperaturpåvisning.

Gjennomsnittstemperaturen på “jordoverflaten kan nok ikke måles utenom med måleresultater fra verdensrommet f. eks. satellitter.

Det foreligger imidlertid alt for korte tidsoppservasjoner til konklusjon. (I naturen foreligger det stadig variasjoner og sykluser som er kortere eller lengere).

Historiske vitenskaplige data kan gi en pekepinn på hva som er mulig” normalt” av temperaturer.

Vurdering av “klimaforhold” fremover/ i fremtiden er høyst usikkert, og lar seg nok ikke i våre dager sannsynliggjøres. Det blir nærmest en “TRO- vitenskap”.

Om menneskene har så stor innflytelse at litt av den totale temperaturen på jordens “overflate” er merkbart menneskeskapt, er helt uklart.

Innflytele på Klima/ Miljø lokalt er nok oftest ønskelig.

———————————————————————————

Noe angående Innspill fra forskjellige aktører, “forskere”/ adekvate forskere/ politikkbaserte/ organisasjoner/andre.

Menneskeskapt påvirkning:

“Meget stor % av forskere mener dette”. Ytterst mange er “pseudoforskere”. Har utdannelse/ yrker som ikke er adekvat for slik forskning. En del bare gjengir hva andre har kommet frem til. Det er vanskelig å finne navnene på disse personene og hvilken bakgrunn disse har.

FNs klimapanel (IPCC). Sterkt politisk styrt. Konsensusbasert. FNs klimapanel (IPCC) har postulert mulige alarmerende temperaturer og tilhørende effekter.

National Climatic Data Center (NCDC), NOAA’s National Centers for Environmental Information (NCEI). Is responsible for preserving, monitoring, assessing, and providing public access to the Nation’s treasure of climate and historical weather data and information.

NASA. Trolig relativt redelig og “Basalforsking” innen temaet.

Satellittmålt global temperatur fra RSS.

UAH Global Temperature Report.? UAH står for University of Alabama Huntsville, som publiserer månedlig avvik fra et gjennomsnitt for perioden 1981-2010.

Andre.

Presse. F. eks. Aftenposten/ NRK som synes å være noe ensidig i fremføring (Tror Klima-fare). Vanskelig å få publisert andre konklusjoner.

For eks. miljøorganisasjoner. Sterk politisk påvirkning og “TRO- vitenskaplig”.

Norge:

CICERO: CICERO ble opprettet i 1990 av den norske regjeringen og fikk i mandat å utvikle kunnskapsgrunnlaget i nasjonal og internasjonal klimapolitikk. I dag er CICERO en uavhengig forskningsstiftelse med tilknytning til Universitetet i Oslo. CICERO skal bidra til omstilling gjennom å drive forskning, utredning, rådgivning og informasjon om klimarelaterte globale miljøspørsmål og internasjonal klimapolitikk med sikte på å fremskaffe kunnskap som kan bidra til å redusere klimaproblemet og å styrke det internasjonale klimasamarbeidet. Center for International Climate and Environmental Research – Oslo CICERO is Norway’s foremost institute for interdisciplinary climate research. Constant dialogue about the responses to climate change with public and private decision makers, government administration and civil society. I 1989 ville norske politikere stabilisere CO2-nivået på 1989-nivå innen 2000. Etter det har utslippene økt. 1987: BRUNDTLAND-RAPPORTEN: VÅR FELLES FRAMTID (Politiker).

The Board of Directors​: bisinessperson, kulturperson, cand. agrid.,konserndirektør, politiker (arbeiderpartiet), sosiologiutdannet, politiker (venstre) og fysiker. Direktør: politiker (arbeiderpartiet).

Mange er “pseudoforskere”. Har utdannelse/ yrker som ikke er adekvat for slik forskning. Man får inntrykk av at en del “forskning” bare gjengir hva andre har kommet frem til og ikke har selv utført vitenskaplig klimaforskning. Noe politisk styrt.

Ytterst liten menneskeskapt påvirkning/ klimaendringene ikke er menneskeskapt:

Utland.

Nongovernmental Panel on Climate Change, NIPCC. NIPCC er en uavhengig gruppe vitenskapsmenn med bred kompetanse innen klimafeltet. De gjennomfører en vurdering av relevante vitenskapelige publikasjoner og utarbeider rapporter. NIPCC konkluderer med at CO2 er en mild drivhusgass med beskjedent bidrag til en oppvarming som primært vil være fordelaktig for kloden. Panel dannet etter selvstendig initiativ av frie, aktive vitenskapsmenn fra en rekke land. Forfatterne er til dels prisbelønnede, høyt anerkjente vitenskapsmenn innen fagfelt og metoder. Hensikten er å gjennomgå publisert vitenskapelig litteratur og tilgjengelige data innen klimafeltet, det samme materiale som IPCC har adgang til. De vitenskapelige vurderingene og konklusjoner er basert kun på vitenskapelige arbeider i «peer reviewed»-journaler. Ingen formell tilknytning til eller økonomiske bidrag fra noen regjering eller regjeringsstøttede byråer, og produserer sine vitenskapelige vurderinger uavhengig av politisk press og innflytelse og er ikke forutbestemt til å produsere politisk motiverte konklusjoner.

Norge: Klimarealistene.

Naturlige variasjoner styrer klima. En stor undertrykket gruppe av vitenskapsfolk som det lyttes for lite til. Det er tusenvis av vitenskapsfolk som mener at dette er feil ( menneskeskapt). Mange vitenskapsmennesker med reel bakgrunn. Begreper «drivhuseffekt» om atmosfæren er derfor bakvendt-«vitenskap». Klimamodeller på villspor
Klimamodellene som FNs klimapanel baserer sine skremsler om klima på, er forhåndsprogrammert til å vise økt global temperatur når CO2 øker (IPCC-Myhre-modellen). CO2 kan derfor ikke være årsak til temperaturendringer. Det er motsatt. Har nok adekvate/ “dype” utdannelser. Stor vurderingsevne med vitenskaplige teorier og vurdering, men relativ liten egenforskning.Trolig relativt rederlig framføring.

Påstanden om at det finnes en konsensus på 97 % om menneskeskapt global oppvarming blant klimaforskerne stammer først og fremst fra en artikkel av Cook et al i 2013. Påstandene om 97%-konsensus er tilbakevist. (“Artikkelen har graverende metodefeil og burde vært trukket tilbake. En etterprøving av Cook et al 2013 viser utrolig nok at bare 0,6 prosent gir utvetydig støtte til utsagnet om at klimaendringene er menneskeskapte”).

I 2009 ble flere tusen e-poster og dokumenter lekket fra et forskningssenter. Dette kalles «Climategate». En håndfull ledende klimaforskere ble beskyldt for å ha pyntet på data og presset tidsskriftredaktører til ikke å ta inn kritisk forskning.

Nyere tids største forskertabbe er klimaforskeren Mike Manns berømte «hockeykøllekurve» som eliminerte middelalderens varmepause og den lille istiden. Kurven dominerte Klimapanelets tredje hovedrapport og forble i et tiår et ikon og det fremste symbolet på farlig menneskeskapt klimaendring.

Laframboise forteller hvordan sammendraget for beslutningstagere fremforhandles i en plenumsprosess med delegater fra over 100 land, med et mindre antall forskere og et stort antall politikere og byråkrater.

Donna Laframboise, en gravejournalist som har studert FNs klimapanel, undersøkte blant annet hovedrapporten fra 2007, der 30 prosent av referansene ikke var fagfellevurdert, noe Klimapanelet hevder er et krav.

«Ikke kvalifisert»

Laframboise formidler også svar fra en undersøkelse blant IPCCs forfattere. Eksempler er «Noen av hovedforfatterne er ikke kvalifisert til å være hovedforfattere» og «Halvparten av forfatterne er med for å representere ulike deler av verden».

Nongovernmental International Panel on Climate Change, NIPCC, har publisert flere vitenskapelige rapporter, 2500 sider i alt og med flere tusen referanser. NIPCC støttes ikke av de lokale professorer, men derimot av en lang rekke verdensledende klimaforskere.

Politikk: Al Gore har levd godt på dette i 20 år og blitt styrtrik.

Global Warming Petisjon Project. 31,487 American scientists have signed this petition,
including 9,029 with PhDs. Hevdes å være vitenskapsfolk har signert et opprop om at de er uenige i at den globale oppvarmingen er menneskeskapt.

Temperaturen i Norge stabiliserer seg

Klimanytt nr 272. Redaktør: Ole Henrik Ellestad
Forfattet avKjell Stordahl.

Etter årsskiftet er det naturlig å gi en oversikt over utviklingen i temperatur i Norge fra år 1900 og frem til 2019. Meteorologisk institutt har siden år 1900 detaljert oversikt over utvikling for nedbør og temperatur i Norge hvert eneste døgn basert på en rekke målepunkter. Disse observasjonene av temperatur er brukt til å lage figurer brukt i dette innlegget.

Det henvises også tilKlimanytt 271som viser temperaturutviklingen i Norge for sommer og vinter. Også her brukes data Meteorologisk institutt, men der er det angitt avvik fra normalen. Her er det oppgitt reell temperatur i °C som grovt ligger 1°C høyere.

Gjennomsnittstemperaturutvikling i Norge 1900 – 2019

Figuren her viser årlig gjennomsnittstemperatur i °C, hvert år (blå søyler), i perioden 1900 – 2019.

Det er tydelig at årlig gjennomsnittstemperatur fluktuerer fra år til år, men det er likefullt en trend i utviklingen. Temperaturen var forholdsvis høy en periode rundt siste verdenskrig med unntak av 1940-42. Deretter var temperaturen forholdsvis lav frem til 1980.

I neste figur er det vist en kurve som er basert på gjennomsnittlig temperatur over en 10-års perioder. Det starter med 10-årsperioden 1900 – 1909, deretter 10-årsperioden 1901 – 1910 etc.

Figuren viser at det har vært en markant temperaturøkning i Norge fra rundt 1980 og frem til starten på 2000-tallet.På 2000-tallet har imidlertid temperautviklingen stabilisert seg.

En sammenligning mellom norske temperaturer og de globale viser at temperaturutslaget grunnet El Nino rundt 2016 er relativt lavere i Norge.

Temperaturutvikling i Norge de siste 20 årene

Neste figur viser ikke glattede data, men årlig temperaturgjennomsnitt, hvert år i perioden 2000 – 2019.

Gjennomsnittstemperaturen for Norge i perioden 2000 – 2019 var på 2,2°C. Også for året 2019 var gjennomsnittstemperaturen for Norge 2,2°C. Det sees at den årlige gjennomsnittstemperaturen fluktuerer litt opp og ned hvert år.Fra år 2014 har imidlertid gjennomsnittstemperaturen gått betydelig ned.

Journalister kan gi feilaktig klimainnsikt

Journalister gir ofte snapshot om klimahendelser som kan gi feilaktig innsikt i klimautviklingen.

Statistikken som figurene er basert på, representerer 365 dager x 20 = 7300 dager. Dette er et voldsomt datagrunnlag i forhold til det enkelte journalister bruker når de refererer til klimahendelser og gjerne trekker konklusjoner basert på det.

Det anbefalesikkeå basere seg på rekorder i diskusjoner om temperaturutviklingen. Dette innlegget er et eksempel på at bruk av solid statistikk er mye mer verdifullt.

Temperaturen i Norge følger den globale temperaturen

Det kan påpekes at temperaturen i Norge følger temperaturen på verdensbasis – altså den globale temperaturen som i perioden 1975 – 2000 steg markant for så å stabilisere på et mer stabilt nivå etter år 2000. Dette er også kommentert ikronikken på Forskning.noi 2010.

Ingen tegn til dramatiske klimaendringer

Figuren viser at det ikke har vært noen dramatiske klimaendringer i Norge de siste 20 årene. Den årlige gjennomsnittstemperaturen i Norge har de siste årene gått markant ned i motsetning til de klimaskremslene en konstant får formidlet i media.

Det er grunn til å stille spørsmål om hva som er årsaken til at den norske befolkning ikke får tilgang til informasjonen om at temperaturutviklingen i Norge er helt uproblematisk. Faktisk informasjon holdes tilbake ved at de større aviser og NRK og andre kanaler avviser publisering av denne type fakta.

TERJE WAHLS BLOGG i FORSKNING.NO :

Avdelingsdirektør ved Norsk Romsenters avdeling for Forskning og Jordobservasjon. Jeg tok matematikk hovedfag på Universitetet i Oslo i 1981, og jobbet deretter i mange år med satellittfjernmåling ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) på Kjeller. 

 Der var det havovervåkning med radarsatellitter (som kan se gjennom skydekket) som var hans spesialitet. Han begynte å jobbe på Norsk Romsenter i 2005.

https://blogg.forskning.no/terje-wahls-blogg

KLIMAREALISTENE (Det er sola som styrer klimaet).

Klimarealistene er en partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å være en motvekt til den rådende vitenskapelige oppfatning av klimaendringer i moderne tid. Klimarealistene er uenige i rapportene fra FNs klimapanel (IPCC) om klimaendringene og baserer sitt syn på forskning som konkluderer med at den menneskeskapte komponenten av drivhusgassene er minimal,[1] og derved avviker sterkt fra hovedtyngden etablert forskning.[

https://www.klimarealistene.com/

Bestefars Klimasannhet.

Fakta om klima – start her

Her gjengir vi innholdet i vår enkle informasjonsfolder, med noen små endringer fraforrige digitale utgave. Dette er det du trenger å vite. For de som søker mer informasjon, viser vi til heftet fra vårtvitenskapelige råd:Naturen Styrer Klima.

Bli medlemav Klimarealistene! Vi trenger din støtte for å få stoppet sløsing av penger til klimatiltak uten betydning.

Klimaet styres av naturkreftene

Det er naturkreftene, som vi mennesker ikke rår over, som styrer vær og vind. Disse kreftene beskrives i vitenskapelig definerte naturlover. Avgjørende for klimaet er solenergien, lovene som styrer gasskreftene, atmosfæren med skyer og luftstrømmer, og havet med havstrømmene.

Her skal vi avlive en myte – det er ikke snakk om enten eller. Det eksisterer menneskeskapte klimaendringer også, og disse kan du tenke på som et tall som hittil har vist seg å være veldig lite.

Observasjoner og beretninger siste tusener av år viser at aktiv sol medfører varmere klima og mindre aktiv sol gir kaldere klima. I forrige århundre hadde solen en sjelden aktiv periode som også ga oppvarming på andre planeter. Golfstrømmen gir 6–7 °C høyere temperatur i Norge enn det ville vært uten. Også dens periodiske variasjoner gir klimaendringer

Observasjoner av temperaturen i atmosfæren og havet, nedbør, lufttrykk og vind står sentralt i klimaforskningen. Det er viktig at vi får målinger fra stasjoner over hele kloden, som ikke blir påvirket av menneskelig aktivitet i urbaniserte strøk, ved flyplasser osv. IPCC skremmer med at den globale temperaturen vil stige med flere grader frem til 2100, noe det ikke finnes vitenskapelig grunnlag for. Alle skremslene om klimakrise er spådommer basert på uvaliderte klimamodeller med innebygde tvilsomme forutsetninger om at sola ikke har vesentlig betydning for klimaet vårt og at bare CO2er viktig.

Dette er politikk og har intet med vitenskap å gjøre. Forskere i flere land er kommet til at vi, på grunn av naturlige svingninger i klimaet og lavere solaktivitet, går mot et kaldere klima, slik som vi hadde under Den lille istiden for 300 – 375 år siden.

Den CO2-økningen vi har hatt i atmosfæren de siste 50–60 årene har vært meget gunstig for plantevekst og matvareproduksjon. De siste 30 årene har man sett at verdens ørkenområder minker og det blir grønnere. CO2er ikke en forurensning eller miljøgift, slik det ofte fremstilles i media, men helt nødvendig for alt liv på jorda. Høyere CO2-nivå øker planteveksten, og i veksthus 3–4 dobler man CO2-innholdet for å få bedre avlinger. De siste 30 år er verdens ørkenområder blitt mindre og kloden 20 % grønnere.

Klimafakta i tre punkter

  • En global temperaturøkning på vel 2 °C gir oss klimaet vi hadde for 1 000 år siden. Det er gunstig for all vegetasjon, for matvekster, for dyreliv og mennesker, og for klimaet da det blir mer fordamping og nedbør. Det blir også noe mindre temperaturforskjell mellom ekvator og polene og derfor mindre uvær.
  • CO2er en lite effektiv drivhusgass. Den står for mindre enn 4 % av den atmosfæriske drivhuseffekten, mens vanndamp og skyer står for ca. 95 %. Ekstra tilførsel av CO2og metan (CH4) vil ha en ubetydelig virkning på drivhuseffekten, og virkningen på temperaturen lar seg ikke måle. Isotopanalyse viser at maksimalt 4 % av atmosfærisk CO2kommer fra våre utslipp, resten er en del av naturens eget kretsløp. Tiltak mot CO2har derfor ubetydelig virkning. Årlig atmosfærisk CO2-økning på 2 ppm (0,0002 %) i moderne tid er en naturlig følge av økt temperatur etter Den lille istiden og har minimalt å gjøre med våre utslipp.
  • Om temperaturen går opp eller ned, om isbreene vokser eller minker, om havet stiger eller synker, om det blir storm, orkan, tornado eller stille. om det blir flom eller tørke, om det blir uvær eller katastrofer, om det blir sykdom, pest eller epidemier; så har det ingen ting med utslipp av CO2å gjøre, slik FNs klimapanel, IPCC vil ha oss til å tro.

Det finnes ingen klimakrise, og det er ingen grunn til angst på grunn av menneskeskapt CO2.

Klimaet har alltid vært i endring

Klimaet har alltid endret seg av naturlige årsaker. De siste 125 årene hadde vi fem ulike perioder, to omtrent like varmeperioder(1911–1940 og 1976–1997), to kjølende perioder(1896–1910, 1941–1975)og en trendløs varmepause(1998+). Tilsammen økte temperaturen i forrige århundre med mellom 0,4 og 0,7 °C, avhengig av hvilke data man stoler på. Jfr.vårt brevtil statsministeren.

På den nordlige halvkule var 1930-årene omtrent like varme over land som 1990-årene (utenom byene). I starten av 1940-årene var det like lite is i Arktis som det var i 2007, men Barentshavet blir kaldere og havisen øker nå i Arktis. Vi må forberede oss på et kjøligere klima de neste tiårene.

OgsåFNs klimapanel menerat naturen nå vil styre klimaet:«For de neste par tiårene vil naturlige variasjoner være viktigere enn de menneskeskapte klimaendringene for å forklare endringer i temperaturen og andre meteorologiske parametre.»(side 18, siste avsnitt).

Forskning med forutbestemt fasit

FNs Klimapanel IPCC ble etablert med et mandat som forutsatte at menneskeskapte utslipp førte til global oppvarming. Man tar derfor utgangspunkt i en konklusjon, og oppgaven er å samle de bevis som støtter konklusjonen, noe også hjemlige premissleverandører forholder seg til. IPCC har politisk oppnevnte forskere og en konsensusbasert prosedyre uten rot i vitenskapelige prosesser. Beslutninger og prognoser er basert på modellering uten kvalitetskontroll av modellene. Samtidig nedvurderes naturlige klimaendringer mens geofag og solforskning utelukkes fra meningsfylt deltagelse i IPCCs prosesser.

Evaluering av IPCChar vist manglende vitenskapelige prosesser, manglende referanser til usikkerhet og en sammenblanding av vitenskap og politikk. IPCC mister tillit når mange forskere rekrutteres fra ikke-nøytrale aktører som WWF, Greenpeace m.fl.

IPCCs modellprognoser har bommet totalt ved sammenlikning med observasjoner i naturen og varmepausen fra 1998 har fratatt modellene enhver troverdighet. Fri forskning må være uavhengig, nøytral og kritisk. Den må ha som mål å finne ut hvordan naturen virker, ikke hvordan enkelte vil at den skal virke.
Kravene til vitenskapelig forskning er at alle data og observasjoner vurderes, og at resultatene blir publisert fritt, uten forutinntatte holdninger.

Norges klimapolitikk

Norges klimapolitikk bygger på Klimapanelets ikke-beviste påstand om menneskeskapt global oppvarming. Den er formulert under den forutsetning at Klimapanelet bare skal forholde seg til menneskeskapte klimaendringer. Dette feilaktige grunnlaget har tillatt både klimapanelet og Norges klimabyråkrati å definere vekk de dominerende naturlige klimaendringene.

Etter ca 35 år med en meningsløs klimapolitikk er det ennå ikke gjort observasjoner i naturen som bekrefter at det eksisterer et målbart menneskeskapt klimaproblem. Offentlig pengebruk på klimatiltak kom i 2019 opp til nivået 40 milliarder kroner uten at noen har styring på eller en samlet oversikt over pengebruken. Dette er midler som skulle vært brukt på skole, helse, samferdsel og eldreomsorg.

Vi gjentar: NASA har ingen instrumenter som har målt menneskeskapt oppvarming.

Satsningene på elektrisk kraft fra vindmøller, elektrifisering av sokkelen og biodrivstoff til kjøretøyer og ulike månelandinger rundt om i Norge hvor CO2skal fanges og lagres, er alle totalt meningsløse og bidrar utelukkende til å tilintetgjøre de verdiene våre fremtidige generasjoner skal leve av.

Henryloven

Det er naturen selv som meddenne lovenregulerer fordelingen av CO2mellom havet og atmosfæren, slik at havet automatisk vil erstatte all den CO2vi måtte fjerne fra atmosfæren med våre klimatiltak.

Klimapanelene

IPCC er det statlige og NIPCC er det Ikke-Statlige klimapanelet. Det første er styrt av politikerne, mens det andre analyserer klimavitenskap i klassisk forstand, dvs man legger alle faktaene på bordet og ser hva som blir konklusjonen etter en grundig analyse og uten politisk innblanding. NIPCC består av ledende vitenskapsfolk som har forlatt IPCC fordi deres prosesser ikke er vitenskapelige med en utidig sammenblanding av politikk og vitenskap. Du finnerderes rapporter her.

 

 

Nobelprisvinner Ivar Giæver til Klimarealistenes Vitenskapelige Råd

Norges hittil eneste Nobelprisvinner i fysikk, professor Ivar Giæver, blir medlem av Klimarealistenes vitenskapelige råd i Norge.

Styreleder i Klimarealistene, Morten Jødal, er glad for at Giæver vil delta i arbeidet og understreker at hans inntreden innebærer en forsterkning av et allerede høyt akademisk nivå i rådet, som ledes av dr. Martin Hovland.

Jeg synes det er spennende å bidra til mer vitenskapelig basert realisme i klimadebatten, og ser frem til å samarbeide med kolleger fra mange ulike fagfelt.

Ivar Giæver, epost til Klimarealistene, mai 2020.

Biografi

Ivar Giæver ble født i Bergen 5. april 1929, men vokste opp i Lena på Toten dit hans foreldre flyttet samme år. Han ble uteksaminert som maskiningeniør fra NTH i 1952, emigrerte via Canada til USA i 1956 og er bosatt i New York. Sommerferiene tilbringer han fortsatt i Norge, ved hytta på Tjømø utenfor Tønsberg.

Fra 1958 og de neste 30 årene arbeidet Ivar Giæver ved «General Electric Research Laboratory» i New York, og han studerte samtidig ved Rensselaer Polytechnic Institute (RPI), hvor han tok doktorgrad i teoretisk fysikk 1964. Med et «Guggenheim Fellowship»-stipend studerte han biofysikk ved Cambridge-universitetet i 1969–70.

Fra 1988 ble Giæver professor ved RPI hvor han fortsatt har sin egen side. Samme år ble han også professor ved Fysisk institutt på Universitetet i Oslo, hvor han veiledet hovedfags- og doktorgradsstudenter.

I et oppslag i Norsk biografisk leksikon kan vi lese at «Ivar Giaever er mest kjent for sin eksperimentelle forskning innen kvantemekanikk, spesielt bestemmelsen av energigapet i superledere ved hjelp av tunneleffekten, en forskning som 1973 skaffet ham Nobelprisen i fysikk, sammen med Leo Esaki og Brian D. Josephson. Resultatene har hatt betydning for utviklingen av moderne dataindustri.»

«1971 begynte Giaever studier innen sitt nåværende felt, biofysikk, der immunologi, vevskultur og manipulering av DNA og proteiner har vært fremtredende områder. Særlig har han konsentrert seg om hvordan organiske molekyler absorberer og forbinder seg med ikke-biologiske overflater.»

Klimaengasjementet

Ivar Giæver var mangeårig «fellow» i det prestisjefylte «American Physical Society» men ble i 2008 satt inn i en paneldebatt om klimaendringer og orienterte seg raskt om forholdene. Han ser på manges engasjement rundt klimaendringer som en ny religion, noe man kan lese i en minoritetsrapport i «U.S. Senate Environment and Public Works Committee» i Mars 2009, der Giaever sier «I am a skeptic. … Global warming has become a new religion.»

Og etter at APS i 2011 kom med følgende kontroversielle uttalelse om klimaendringer meldte han seg ut av foreningen.

«The evidence is incontrovertible: Global warming is occurring. If no mitigating actions are taken, significant disruptions in the Earth’s physical and ecological systems, social systems, security and human health are likely to occur. We must reduce emissions of greenhouse gases beginning now.»

Giæver påpeker i dette Lindau-foredraget fra 2015 at i vitenskapen er det intet som er udiskutabelt, at samtidig med en beskjeden økning i global gjennomsnittstemperatur på 0,8 grader Kelvin på ca 100 år er alt blitt vesentlig bedre enn før, og at høyeste globale temperatur ble observert i 1998, for 17 år siden.

«De forunderlige klimamytene»

Ivar Giæver har siden 2011 vært nær svartelistet i de største mediene i Norge etter at han skrev om klimaet i Aftenposten 26. juni 2011. Den dagen var det mange klimareligiøse som fikk kaffen i vrangstrupen både i avisens redaksjon og ellers i klimaindustrien, men det er helt korrekt at de store bjerketrærne du ser i hagen, de sulter grunnet CO2-mangel, i likhet med alle andre grønne planter du ser utendørs.

Giæver i Underhuset, TV2

Gerhard Helskog gjorde et sjeldent kupp da han i 2015 fikk med seg Ivar Giæver i paneldebatt om klimaet i programmet Underhuset. Og vi får bekreftet av Giæver at temperaturen ikke har økt siden toppen i 1998, et faktum resten av panelet aksepterte som et faktum uten å blunke. Også klimaindustriens svovelpredikant var her snill som et lam i studio sammen med Giæver, og måtte forholde seg til observasjoner i naturen.

Da venter vi bare på at NRK tar Norges eneste Nobelprisvinner i fysikk Ivar Giæver inn i studio når sommeren ankommer. Vi anbefaler leserne å tipse NRK om dette.