Bakvendt-”vitenskapen” om CO2 og klima. Dagsavisen/Da debatt. Petter Tuvnes.

 

Bakvendt-”vitenskapen” om CO2 og klima.

Klima-modellene, som skal fremskrive utviklingen av global temperatur, har feilet siden de ble lansert og årsaken er at de bygger på uriktig grunnlag.

Drivhus blir oppvarmet av sol gjennom vinduer, og avkjøling hindres av de samme vinduene.  Atmosfæren er ikke noe drivhus fordi det er ikke noe vindu som hindrer varmen fra solen å transporteres bort hovedsaklig med luftstrømmer (konveksjon).  Det er det motsatte av det som skjer i drivhus.  Begreper ”drivhuseffekt” om atmosfæren er derfor misvisende bakvendt-”vitenskap”.  Atmosfæren har en bestemmende effekt på global temperatur, men det er ikke som et drivhus, men gjennom atmosfære- effekten.  Atmosfæreeffekten stabiliserer global temperatur ved å fordele varme fra solen og virker isolerende slik at avkjølingen av jorden reduseres.  Månen, som ikke har atmosfære, har mye større temperatursvigninger enn jorden (ref. heftet ”Naturen styrer klima” ISBN 978-82-999196-3-0 art. 26 og 27) .

 

Den eneste grunnen til å kalle CO2 for ”drivhusgass” er fordi 3-4 ganger så mye CO2 som i luften tilsettes i drivhus for å øke plante- og matvekst (sjekk fotosyntesen https://snl.no/fotosyntese).  CO2 er ikke en giftig forurensning som bakvendt-”vitenskapen” påstår, men plantenæring.  Mer av plantenæringen CO2 i luften siden Lille Istid fra ca 0,03 til nå ca 0,04 vol-% CO2 i luften har bidratt til økt plantevekst og matproduksjon i verden sammen med prof. Borlaugs landbruksrevolusjon og økt bruk av kunstgjødsel (ref.  NASA satellittovervåking http://earthobservatory.nasa.gov/Features/GlobalGarden  og FN FAO https://www.agmrc.org/renewable-energy/renewable-energy/can-the-world-feed-nine-billion-people-by-2050/ ).

Mer CO2 fra utslipp skal liksom være årsak til høyere temperatur i følge bakvendt-”vitenskapen”. Men, alle målinger av temperatur og CO2, enten det er i iskjerneprøver for 400 000 år siden eller nyere målinger direkte i atmosfæren, viser at først endres temperaturen av naturlige årsaker og deretter følger CO2 etter (ref. Vostok ismålinger og  Humlum, Stordahl, Solheim 2012 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921818112001658  og Klimanytt 130 http://www.klimarealistene.com/2015/11/16/aftenposten-og-co2-eventyret/ ).  At økt temperatur er årsak til mer CO2 stemmer med naturloven om absorbsjon av gass i væske (Henrys lov https://snl.no/Henryloven ).  Økt temperatur gir også økt biologisk aktivitet.  Korrelasjon mellom havtemperatur og CO2 er 99 % (ref. Endersbee 2008 http://icecap.us/images/uploads/Focus_0808_endersbee.pdf ).  CO2 kan derfor ikke være årsak til temperaturendringer.  Det er motsatt.

Naturlig økt temperatur p.g.a. økt solaktivitet siden Lille Istid har ført til økt CO2, hovedsakelig fra havet, som er et stort CO2 reservoar med 50 ganger mer CO2 enn atmosfæren.  Isotopmålinger har vist at bare ca. 16 av 400 ppm (milliondeler) CO2 i atmosfæren kommer fra menneskeskapte utslipp.  Karbonsyklusen i naturen viser blandt annet at kaldt hav absorberer CO2, mens varmt hav skiller ut overskudd CO2.  Havet kan ikke bli surt (pH < 7) fordi havet har en stor buffer av kalkioner slik at noe CO2 også avleires som kalkstein, mens noe går ut i luften.  Kalksteinlagrene på havbunnen er flere hundrede meter tykke (ref. White Cliffs of Dover).

FNs Klimapanel IPCC skriver i sin siste hovedrapport AR5  at det er økt varmestråling fra atmosfæren mot jordoverflaten på grunn av økt CO2 som er årsak til temperaturøking siden 1970-årene (tilbakestrålingseffekten).  Tilbakestrålingen skal liksom være dobbel så virkningsfull som solen i et ”energibudsjett” hvor man modellerer jorden som flat (!) og solen som ”kald” med bare en fjerdedel innstråling av virkelig stråling (UN IPCC AR5 WG1 fig. 2.11).  Hele modellen strider mot både fysiske og termodynamiske lover, og er den verste bakvendt-”vitenskapen” man kan tenke seg ( ref. f.eks. prof. C. Johnson, KTH i boken Mathematical physics of blackbody radiation http://www.csc.kth.se/~cgjoh/ambsblack.pdf ) . IPCC-modellen er uvirkelig.  Den representerer ikke hvordan jord, atmosfære og sol faktisk er, og hvordan varierende solinnstråling til jordoverflate og atmosfære gir varierende global temperatur. Klimamodellene feiler fordi de er uriktig modellert (se f.eks. artikkelen her https://wattsupwiththat.com/2019/01/29/mathematical-modeling-illusions/ ).

Mekanismen for måten CO2 skal varme opp luften på er at CO2-molekylet settes i svingninger når det absorberer noe varmestråling fra jorden med en viss frekvens. Den absorberte varmen spres videre til andre molekyler i luften slik at temperaturen i luften skal øke.  Viktige detaljer med denne mekanismen har vist seg å være annerledes enn man hittil har antatt i følge atomfysiker dr. Boris M. Smirnov (forfatter av 20 fysikkbøker).  Hittil har man antatt at dobling av CO2 i luften skal føre til en temperaturøking på ca. 1,5 – 4,5 grader C (Hansen & Manabe https://en.wikipedia.org/wiki/Climate_sensitivity ).  Smirnov har beregnet at det maksimalt kan bli 0,4 C, og at det menneskeskapte bidraget kan bli max 0,02 C (ref. dr. Smirnov 2018 http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6463/aabac6/meta .  Det er så lite at det ikke er målbart og kan ikke skilles fra de naturlige påvirkningene på temperaturen.  Enda en grunn til ikke å frykte CO2.

Klimamodeller basert på bakvendt-”vitenskap” har beregnet at utgående stråling fra atmosfæren skal avta slik at varme ”stenges inne” p.g.a. CO2 og global temperatur skal øke.  Satellittmålingene ERBE og CERES viser det motsatte: Utstråling har økt som følge av naturlig økt temperatur, og det er selvsagt og naturlig for å opprettholde energibalansen ved økt temperatur (Lindzen & Choi 2009 og 2011 http://www.drroyspencer.com/wp-content/uploads/Lindzen-Choi-06-11111.pdf ).

Atmosfæreeffekten av CO2 er egentlig bare å redusere varmetapet litt, noe som kan sammenlignes med en form for isolasjon i et hus.  Men 0,01 %-poeng mer CO2 i luften nå sammenlignet med for 200 år siden har ikke hatt noen målbar effekt på global temperatur (ref. klimaforsker Roy W. Spencer, leder for UAH satellittmålingene i boken The Great Global Warming Blunder pp 156-157).  Faktisk er det bare ca 0,0017 % CO2 i atmosfæren som stammer fra utslipp av fossil energi (H. Harde 2017 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921818116304787 ).  0,0017 % mer isolasjonseffekt i atmosfæren har null, nada, nix effekt på global temperatur.  Ettersom global temperatur bare er en av over 100 forskjellige effekter som påvirker klima så kan vi bare slutte å bekymre oss for plantenæringen CO2.  Stopp alle CO2-tiltak!

Klimamodellene, som FNs Klimapanel baserer sine skremler om klima på, er forhåndsprogrammert til å vise økt global temperatur når CO2 øker (IPCC-Myhre-modellen).  Men, modellene stemmer ikke med virkelig temperaturutvikling (ref.  f.eks. klimaforsker dr. John Christie, UAH, i senatshøring USA https://science.house.gov/sites/republicans.science.house.gov/files/documents/HHRG-115-SY-WState-JChristy-20170329.pdf ).  Ettersom CO2 har null målbar påvirkning på global temperatur, så er det ikke rart at klimamodellene er feil (bakvendt-”vitenskap”).

I følge FNs Klimapanel så var klimaendringene før 1950 sterkt påvirket av naturlige årsaker. De naturlige klimafaktorene har ikke plutselig forsvunnet, men man kan ikke kvantifisere dem. Ettersom global temperatur er avhengig av både naturlige og påståtte menneskeskapte faktorer så er det umulig å fastslå hvor mye de menneskeskapte faktorer har å si når de naturlige også er ukjente.  Det blir kvasivitenskapelig gjetting, og stor sannsynlighet for å ta feil (klimamodellene feiler).

Hvis det ikke er CO2 som er årsak til klimaendringer, hva er det da?  Global basistemperatur dannes av den adiabatiske atmosfæreeffekten med solinnstråling og atmosfæretrykk i samsvar med gassloven.  Dette prinsippet benyttes i beregninger av US og ISO standard atmosphere (https://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Atmosphere ).  Svigninger i global temperatur og klima, i tillegg til basistemperatur, er resultat av endringer i solinnstråling mot jordoverflaten p.g.a. astronomiske forhold og kosmisk stråling som påvirker skyer, påvirkning av hav og atmosfære, sirkulasjon og nedbør (ref. dr. James Hansen, NASA 1988, dr. Willy Soon et al. 2015 https://globalwarmingsolved.com/data_files/SCC2015_preprint.pdf  + mange fler).  Fra Klimarealistenes Klimanytt 182, prof. Ellestad http://www.klimarealistene.com/wp-content/uploads/2014/12/Klimanytt182.pdf : ” For i de ulike områder på kloden formes klimaet av geografi og variasjoner i sol, jordoverflaten, atmosfærens totale effekter med vinder, skyer og dominerende vanndamp samt havstrømmer med åpenbare effekter på kortere og lengre tidsskala, og med mønstre som gjenfinnes i dag. Systematisk reduksjon i skydekket, med mange ganger høyere effekt enn CO2-økning, kan forklare oppvarmingen 1986-2000.”

Hvis klimaskremslene ikke er vitenskap, hva er de så?  Det er en bakvendt-”vitenskap” å tro på for de som tror at utslipp av CO2 er skadelig for å ”redde verden” fra industri og bilbruk, som de misliker.  Tidligere leder for FNs Klimapanel inderen Pachauri svarer selv på spørsmålet i sitt avskjedsbrev:  Klimadogmet er hans ”religion and dharma” (leveregel https://nofrakkingconsensus.com/2015/02/24/rajendra-pachauris-resignation-letter/ ).  Det sier sitt. Klimahysteriet er blitt en religion for sekulære elitistiske politikere, forskere og journalister.

Prof. em. i atmosfærefysikk ved MIT, USA, dr. Richard Linzen har uttrykt at å tro at CO2 er en kontrollknapp for klima, er som å tro på magi http://www.climatedepot.com/2017/05/01/mit-climate-scientist-dr-richard-lindzen-believing-co2-controls-the-climate-is-pretty-close-to-believing-in-magic/.

FNs klimapanel IPCC er utnevnt av regjeringer, altså politikere, og konsentrerer seg om å forsøke å bevise menneskeskapte klimaendringer, men de undervurderer variasjoner i solens innflytelse og ignorerer 99 % av de naturlige mekanismene som bestemmer klima (ref. heftet ”Naturen styrer klima”).

Ikke nok med at det er bakvendt-”vitenskap”, men det er opp-ned-”vitenskap” også. Klimaforsker Michael Mann (han med hockeykøllen) presterte å bruke data opp-ned, men vil ikke innrømme eller korrigere dette, se: Upside-Side Down Mann and the “peerreviewedliterature (https://climateaudit.org/2009/10/14/upside-side-down-mann-and-the-peerreviewedliterature/ )

Det som er tragisk med bakvendt-”vitenskapen” om klima er at verden er blitt lurt til å sløse bort 1500 milliarder USD hvert år (!) i unyttige klimatiltak, presset igjennom av ekstreme klimaaktivister (WWF, Greenpeace m.m.m.), aktivist-forskere (dr. James Hansen, NASA o.l.) og lettlurte, naive og kunnskapsløse populistiske politikere (Climate Change Business Journal http://joannenova.com.au/2015/07/spot-the-vested-interest-the-1-5-trillion-climate-change-industry/ ).  Penger som kunne vært bruk på nyttigere formål som bekjempelse av sult, sykdommer og bedre infrastruktur mot naturlige klimaendringer.

Ytterligere dokumentasjon som avslører bakvendt-”vitenskapen” finnes hos www.klimarealistene.com og spesielt i heftet ”Naturen styrer klima” ISBN 978-82-999196-3-0, som kan anskaffes her http://klimarealistene.com/klimabutikken.html.  Heftet er forfattet av flere medlemmer av Klimarealistenes vitenskapelige råd som består av 22 universitetsutdannede spesialister, hvorav 19 med dr.-grad og 15 professorer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *