Når naturlige variasjoner i klimaet blir politikk. 

 

GJESTESKRIBENT

En brentlecone-furu fra Ancient Bristlecone Pine Forest, som ligger 3-4000 moh, øst i California. Noen av disse levende trærne er mer enn 4000 år gamle, og har spektakulære vekstformer av vridd og vakkert farget tre. Foto: USDA

Michael Mann brukte i hovedsak proxy-data fra urfuru fra Death Valley til å beskrive de siste 1000 års temperatur på jorda. Hans temperaturgraf viste seg å ligne på en ishockeykølle. Dette er et eksempel på IPCCs bevisste fordreining av vitenskapelige fakta, for å få svaret til å stemme med det politiske budskapet. 

På 1970 tallet hadde vi fenomenet med «istidsalarmistene». De hevdet at klimaet skulle bli kaldere og kaldere og vi ville gå mot en ny istid snart, pga menneskelig forurensning av atmosfæren. Denne forurensningen besto av sot, SO2 og CO2 pga av brenning av bla kull, olje og gass. Det var også en framskriving av et noe kjøligere klima etter krigen. Disse spådommene stilnet av, etter at vi fikk en varmere periode fra ca 1975 til 1998 (El-Nino år). Dette er naturlige sykluser som følger ca 30/60 års variasjoner av kaldere og varmere perioder.

Temperaturjusteringer. Etter 1990 fikk vi skremsler med CO2 og AGW, dvs; Menneskeskapt global oppvarming. En av de som startet skremmebildet av dette var bla Dr. James Hansen, NASA GISS, med sin tale i USAs Kongress en særdeles varm sommerdag i 1988. Han spådde at jordens temperatur ville øke dramatisk framover og havnivået ville stige kraftig. Dette var selvfølgelig menneskeskapt. Man forbinder NASA med romfart, og man skulle tro at man målte global temperatur med satellitt. Men nei da, denne underavdelingen av NASA bruker bakkemålte temperaturer. Det gjør det lettere å justere temperaturen seinere. James Hansen er kjent for å justere temperaturer titt og ofte. Det vil si at temperaturer som har blitt målt en gang i tiden, nå blir forandret i et dataprogram. Som regel nedjusterer man eldre data og øker nyere data oppover for å få det til å stemme med skremselspropagandaen om økt global oppvarming. Astronauter med flere i selve NASA har protestert mot hva NASA GISS står for. Hansen selv forlot NASA i 2013, men er fortsatt aktiv klima-alarmist.

Et eksempel fra Vestmannaeyjar på Island fra 1884 og frem til i dag. De første 43 årene justerte James Hansen temperaturen ned -1,55 C. Men han fikk et problem med perioden 1927 til 1929, da de originale temperaturene var ekstra høye. Han har kuttet disse helt ut i sine «justeringer». Det var også en varm periode fra 1939 til 1943. Disse har han justert ned slik:

  • 1939 – 1,63 grader
  • 1940-1941 – 1,8 grader
  • 1942 – 1,34 grader

Videre frem til 1967 er «justeringen» ned bare på 0,7 grader C.  Etter 1967 har han ikke gjort noen endringer, da det ville være lettere å oppdage svindelen. (Kilde: Per Jan Langerud, Klima, is og forskerfeil, 2012.

Det finnes mange andre eksempler. Det er helst målinger fra NASA GISS som IPCC og NRK bruker når de formidler global temperatur, selv om det finnes andre institusjoner som måler global temperatur, bla 2 satellitter: RSS og UAH. Se også klimanytt 246 fra Klimarealistene.

FNs klimapanel (IPCC) ble også dannet i 1988. IPCC står for Intergovernmental Panel on Climate Change.  Det betyr jo forhandlinger mellom regjeringer. Formålsparagrafen er å bevise at en global oppvarming finner sted, og at den er menneskeskapt.  Den første hovedrapporten kom  i 1990, deretter 1995, 2001, 2007, 2013/2014, IPCC-rapport i 2018 : SR1.5. Neste har blitt forskjøvet til 2021 pga koronaviruset. 

I Norge opprettet Brundtland-regjeringen «Institutt for klimapolitikk» i 1990. Navnet ble tydeligvis en belastning, for noe seinere ble navnet forandret til «CICERO», Senter for klimaforskning. Det fikk en formålsparagraf med følgende ordlyd: «Fremskaffe kunnskap som kan bidra til å løse det menneskeskapte klimaproblemet». Dette er ikke fri og uavhengig forskning og viser at IPCC og CICERO er politisk styrt. Tidligere SV formann Kristin Halvorsen leder nå CICERO. Hva med naturlige variasjoner som også styrer klimaet?

Skriveprossen. Etter at hovedrapporten er ferdig dannes det arbeidsgrupper som tar hvert sitt del-sammendrag av hovedfeltene i rapporten. Disse delsammendragene er bare utkast, som går så til et stort fellesmøte, der teksten blir projisert på en storskjerm. Her sitter diplomater, politikere, tjenestemenn, byråkrater og en del forskere. Nå begynner en dra kamp, hvor de forskjellige delegatene kjøpslår om sletting, utvidelse, omformulering osv av de enkelte setningene. Når prosessen er ferdig, foreligger et sammendrag det er politisk enighet om, som benevnes som: Summary for Policymakers – SPM.

Dette er et sammendrag  på bare 20-33 sider som er beregnet på politikere og beslutningstagere. De er jo så enige, da avgjørelser blir tatt ved konsensus. Det er jo flott politisk at saker avgjøres med flertallsbeslutninger, men det har lite med vitenskapelig forskning å gjøre. Man regner med at politikerne ikke orker å lese hovedrapporten på 3000 til 5000 sider.

Men så kommer et utrolig trekk. Den store originale rapporten må endres slik at den stemmer med sammendraget. Derfor har sammendraget blitt publisert før hovedrapporten.  Dette er definitivt ikke vitenskap, men politikk. (Se fysiker Stein Bergsmark; Vårt klima – En realitetsorientering, 2016 (pdf).

Forskning og politikk kom tidlig inn i klimasaken. Da IPCC la fram sin første rapport i 1990, kunne de ikke finne noe bevis på at menneskene har påvirket klimaet. Men i 1995 skjer dette. Hovedforfatter Ben Santer (med flere) er med å stryke og endre tekst i 15 ulike avsnitt i kapittel 8. Det bør også nevnes at IPCC fikk et brev fra U.S. State Department hvor de krevde at teksten skulle forandres slik at de menneskeskapte påvirkninger på klimaet kom fram. Brevet var undertegnet av Day Mount. Det bør opplyses at den gang var Al Gore visepresident. 

De amerikanske linje-for linje-kommentarene ble innarbeidet i det 33 sider lange SPM-dokumentet. I rapporten sto det at vekten av bevis indikerer en «appreciable» (merkbar) menneskelig påvirkning på global klima. Det var noe tynt. Deretter foreslo formannen for ICPP, Bert Bolin at ordet «appreciable» ble byttet ut mot «discernible» (tydelig). Ingen protesterte. Dette ordet ble stående, og ga verden det første «bevis» for menneskeskapt global oppvarming (AGW). Dette er politisk vitenskap. 

IPCCs rapport fra 1995 viste en graf med varm middelalder og en liten istid omkring 1600 til 1700. Det var varmere i middelalderen enn i våre dager. Vikingene holdt husdyr og dyrket korn (bygg) på Grønland. Nå er det permafrost der. I den lille istid var det kaldere enn nå. Det kunne være 1 m tele i nærheten av London. Disse forhold kjente man jo godt fra før.

IPCC og hockeykøllen er viktig for å beskrive IPCCs politisering av fakta. I 2001 kom IPCC med en temperaturgraf som viste at temperaturen hadde vært omtrent lik eller svakt fallende i 1000 år før den steg kraftig de siste 50 årene. Denne hockeykøllen var utarbeidet 1998 og 1989 av den unge forskeren Michael Mann, med hjelp av Raymond Bradley og Malcolm Hughes. Man hadde nå radert ut grafen med varm middelalder og en kjølig liten istid i rapporten fra 1995.  Grafen kunne ligne på en ishockeykølle. Vips så var menneskeskapt oppvarming «bevist». Man kunne jo ikke ha varmetider som var varmere enn i vår tid. Det var jo ikke mye menneskeskapte klimautslipp av CO2 i middelalderen. 

Denne hockeykøllen ble nådeløst avslørt som et falsum av to kanadiere, Steve McIntyre og Ross McKitrick i 2009, men var likefullt selve bærebjelken i beviset på at global oppvarming var menneskeskapt under Kyoto.forhandlingene, og så viser den seg å være feil. Hockeykøllen hadde en framtredende plass i klimarapporten i 2001, men var tatt helt bort i klimarapporten i 2007 uten forklaring. Det sier jo sitt.

A.W. Montford utga i 2010 boken «The Hockey Stick Illusion». Den er på 482 sider og gir oss en spennende fremstilling av hvordan de to kanadierne drev Michael Mann fra skanse til skanse. Mann står nå står fullstendig avkledd, men fremdeles er ikke hans hockeykølle helt forsvunnet. 

Skjermdump fra Google maps

Ur-furu. Mann har i hovedsak brukt proxy-data fra en furu, en såkalt bristlecone furu, men andre proxier er også brukt. Dataene i forsøkene er fra fjellområder i White Mountains (mest fra Sheep Mountain) som ligger ikke så langt unna Death Valley, det tørreste og varmeste stedet i USA. Den stedegne furuen som vokser her er Pinus aristata var.longeava, ur-furu på norsk. Disse furuene vokser høyt over den vanlige tregrensen på steinrik mark. Det er derfor de kan bli så gamle for de har ikke blitt utsatt for brann. De kan bli bortimot 5000 år gamle. Disse gamle urfuruene er også litt spesielle ved at de ofte har mistet barken på vindsiden pga vindslitet, og at barken bare er levende på le side. Videre har disse urfuruenee forvridde stammer, så årringene blir asymmetriske. Ved slik år-ringtelling  (dendrokronologi) er det ikke bare temperaturen som avgjør tilveksten, men også tørke, næring, insektangrep, hvor lenge snøen blir liggende mm. Slike år-ringtellinger kan gi korrekte årstall, men er altfor upresise til å bestemme middeltemperaturen på disse urfuruene.

Men vent. Michael Mann samlet ikke inn disse dataene selv. Det ble gjort av Donald Graybill og Sherwood Idso. Tittelen er: Detecting the Aerial Fertilization Effect of Atmospheric CO2 Enrichment in Tree Ring Chronologies. Biocheical Cycles 7, 1993: 81-95. De målte økt vekst av CO2. CO2 fra lufta er jo nødvendig «gjødsel» for at plantene kan vokse. I et geologisk perspektiv er nåværende nivå meget lavt. 

Det ble også presisert av Graybill at disse gamle trærne ikke egnet seg til å bestemme temperatur. I forsøket ble det også bare brukt trær som hadde bark på en side. Mann valgte bare ut noen av dataene. Fra 1960  brukte han vanlige termometermålinger fra lavereliggende steder, fordi kurvene fra urfuruene viste en – for ham – ufordelaktig tendens.

I 2010 ble det opprettet en komité som skulle granske IPCCs fremgangsmåter og prosedyrer. De innkommende svarene fra spørreskjemaet dekket 678 sider. Det fremkom at det vitenskapelige toppnivået ikke var den eneste grunnen til at man ble invitert til å delta i IPCC. I de innkomne svarene klager noen på at enkelte av hovedforfatterne åpenbart ikke er kvalifiserte (side 16). Andre bemerkninger er: Det er altfor mange politisk korrekte tilsatte (side 138). Alle avgjørelser er politiske fremfor vitenskapelige (side 554). Halvparten av forfatterne er valgt for å få lik representasjon fra hele verden (side 296).   Klimanytt 83.

Skremselpropaganda. For å få budskapet  fra FNs klimapanel ut til folk, gjaldt det å finne på nye trusselbilder. Sir John Houghton, formann i en av IPCCs arbeidsgrupper og hovedforfatter til IPCCs tre første sammenfattende rapporter sa i 1994: – Om vi ikke spår katastrofer kommer ingen til å høre på oss. 

I 1989 sa IPCCs samordnende forfatter Dr. Stephen Schneider at man måtte fange menneskenes oppmerksomhet med skrekkscenarier og forenklede trusler og risker uten å nevne eventuelle tvil. Det finnes ingen sterkere påvirkningskraft enn redsel og skyld, sier Patrick Moore. Han var med å danne Greenpeace og var leder i Kanada, før han trakk seg ut da Greenpeace ble for politisk. Mest oppmerksomhet fikk nok Al Gore med sin bok og film i 2006 med sine påstander og skremmebilder: «An Inconvenient Truth» ( En ubehagelig sannhet). Al Gore fikk som kjent Nobels fredspris i 2007 sammen med FNs klimapanel for sine spådommer om klimaet. I 2008 spådde All Gore at all is i Arktis ville smelte bort sommeren 2013. Resultatet ble noe helt annet.

I 2013 økte faktisk isen ekstra mye med ca 50% fra 2012. I 1988 spådde han at havet ville stige vel 6 m innen 2050. Hans spådom skulle tilsi en havstigning i år på hele 3 m. I virkeligheten blir det omtrent som før, muligens er det noen få mm økning. Al Gore tror tydeligvis ikke selv på disse spådommene, da han har kjøpt en eiendom til vel 9 millioner dollar helt nede i strandkanten på California-kysten (Montecito). Han har også en stor strandeiendom i Miami Beach. Et privat jetfly har han også skaffet seg.  Tidligere president Barack Obama har kjøpt seg en strandeiendom til 15 millioner dollar på østkysten. 

2-graders målet. FNs påstår at en økning på to plussgrader innen 2100 vil føre til katastrofale følger. Hvorfor det? I steinalderen var det varmere enn i dag, da det vokste grov furuskog på Hardangervidda og Valdresflya. Det er funnet rester av trestokker opp til 1500 moh ved Jotunheimen. Nå er skoggrensen på ca 900 moh. Temperaturen faller med i middel 7 grader pr 1000 m man stiger i høyden. Dette skulle jo tilsi at temperaturen kan ha vært over 4 varmegrader varmere enn i dag. 

De siste 4000 år har temperaturen vært nedadgående, men det har vært varmetider med vel 1000 års mellomrom, som bronsealder, romertid, middelalder/vikingtid og noe nå i vår tid som ventet. Hvorfor lager de klimahysteri ut av dette da? 2-graders målet er ment å virke fra førindustriell tid, eller etter den lille istid, som ofte er nevnt som 1850. Til nå har global temperatur på disse vel 160 årene bare steget med 0,8 varmegrader.

CO2 er jo ufarlig. I november 2011 kom FNs klimapanel med denne overraskende og gledelige nyhet etter å ha skremt oss i flere år om hvor farlig CO2 er: Det er naturlige årsaker som kommer til å styre klimaet de neste 20-30 årene og enda lengre, antakelig fram til år 2100. Det framgikk også at våre utslipp av CO2, antakelig ikke har noen merkbar påvirkning på klimaet. Se rapporten fra IPCC, nederst på side 9.

Increasing exposure of people and economic assets has been the major cause of long-term increases in economic losses from weather- and climate-related disasters (high confidence). Long-term trends in economic disaster losses adjusted for wealth and population increases have not been attributed to climate change, but a role for climate change has not been excluded (high agreement, medium evidence).

Økende eksponering av mennesker og økonomiske eiendeler har vært den viktigste årsaken til langsiktige økninger i økonomiske tap fra vær- og klimarelaterte katastrofer (høy tillit). Langsiktige trender i økonomiske katastrofetap justert for formue og befolkningsøkning har ikke blitt tilskrevet klimaendringer, men en rolle for klimaendringer er ikke utelukket (høy enighet, middels bevis). (IPCC/SREX, Full Report)

Norske medier har holdt disse oppsiktsvekkende opplysningene hemmelig. Hvorfor? I sin siste rapport AR5, del 1, har FNs klimapanel begynt å forstå at CO2 ikke har så stor betydning på temperaturen i lufta som tidligere varslet. Med dagens CO2 økning vil det ta minst 140 år før en dobling kan skje, og da vil vi ligge godt under 2-graders målet i år 2100. Det er jo dette målet flere land vil bruke tusenvis av milliarder kroner på for redusere temperaturen på jorda. 

Men dette vil ikke IPCC fortelle videre. Da vil jo ikke klimaredselen forsvinne. Det bør også nevnes at 2-graders målet er en politisk avgjørelse man ble enige om på klimakonferansen i København i 2009. FNs tidligere leder Rajendra Pachauri ble spurt av Bergens Tidende om hvorfor det ble satt en grense på to grader. Svaret fra han var at dette målet ble vedtatt av politikerne på toppmøtet i Cancun i 2010, og er ikke noe vitenskapen kan svare for. 

Klimatoppmøtet i Paris 2015. FNs klimakonvensjon (UNFCCC) har som mål å forhindre menneskeskapte påvirkninger av klimasystemet. Lederen var klimasjef Christiana Figueres, På en pressekonferanse i Brussel 3 februar 2015 kom hun med denne oppsiktsvekkende uttalelsen:

«This is the first time in the history of mankind that we are setting ourselves the task of intentionally, within a defined period of time, to change the economic development model that has been reigning for at least 150 years, since the Industrial Revolution,» she said.

«Dette er første gang i menneskehetens historie at vi setter oss oppgaven med å bevisst, innen et definert tidsrom, endre den økonomiske utviklingsmodellen som har regjert i minst 150 år, siden den industrielle revolusjonen, «sa hun. (Investors Business Daily)

Det var jo katta ut av sekken. Men dette har jo lite med klima å gjøre. Det har jo mer med ideologi, politikk, klimareligion og hva slags samfunn man ønsker seg. Dette oppslaget sto i flere aviser (ikke i Norge, tror jeg), også i FNs eget organ: UN News 19 februar 2015.

I følge «Parisavtalen» er det opp til hvert land å legge fram sine tiltakslister, dvs hvor mye hvert land selv vil redusere sine utslipp av klimagasser. Dette er ikke noen avtale som er juridisk bindende. Jens Stoltenberg har også sagt at Parisavtalen ikke inneholder noen annen forpliktelse enn at landenes delegater skal fortsette å møtes til årlige klimakirkemøter til evig tid, og at man i denne prosess bare skal forplikte seg å levere løfter over klimatiltak som alle er uforpliktende. Se: Stoltenberg «Min historie», 2016 på Gyldendal.

Norges planer. Norge hadde en plan om å redusere sine CO2-utslipp med 40% innen 2030 fra 1990, Nå vil de være best klassen, så de vil redusere med minst 50% innen 2030. Hvorfor skal vi pålegge oss slike vanvittige byrder? Norge og Island er jo best i Europa når det gjelder fornybar kraft, da vi har vannkraften som utgjør nærmere 70% av vårt energiforbruk. Dessuten har vi eksportert ca 10% av vår elektrisitet hvert år. EU har som mål å komme opp i 60% fornybar kraft og den grensen er vi jo godt over, mens EU-landene ligger langt bak. I 2018 var 75% av energikonsumet i EU fossilt brensel og 14 % var fornybart. Dessuten  tar våre skoger opp ved fotosyntesen ca halvparten av Norges CO2 utslipp. (Godtatt nå ettersom Russland insisterte på at skogene i Sibir skulle være med i regnskapet til Parisavtalen). Norge er i mål.  

Bulgaria er det eneste landet i EU som ikke har fått et krav på seg om å kutte, mens Romania, Latvia, Ungarn, Polen og Litauen alle må kutte mindre enn 10%. Prinsippet er at jo rikere et land er, jo mer må det kutte. Norge har som EØS-land anledning til å kjøpe klimakvoter fra andre land, som er med i systemet.

Kullkraftverk. Christiana Figueres har sagt at det er ingen plass for nye kullkraftverk. Imidlertid er det en enorm global satsning på kullkraft. Over 2440 nye kullkraftverk var under konstruksjon eller planlegging i 2015, i 62 land fram til 2030. De nye anleggene vil utvide verdens kullkraftkapasitet med 43%. Disse tallene ble presentert på Paris-møtet av bla Potsdaminstituttet. Kina står for nesten halvdelen av de nye kullkraftverkene, med 368 under bygging og 803 planlagte. India har 297 under bygging og 149 under planlegging. Tyrkia 93 nye kraftverk og Japan 45 under planlegging. I EU er 27 nye anlegg under bygging.Det forelå ingen planer for hele Sør-Amerika, og nesten hele Afrika og Øst-Europa var ikke med.

Inntil 2030 inneholder ikke «avtalen» noen forpliktelser for Kina, India eller andre utviklingsland. Det som nå skjer er at Europa planlegger sin egen død som industrinasjon. Energi, produksjon mm flyttes nå til andre deler av kloden, som vil få billigere energi og begrensinger. Kina står for 28% av verdens utslipp av CO2 og Kina skal øke dem med 450% mens Norge, som er ansvarlig for 0,3% skal halvere!? 

Det viktigste virkemidlet i «Parisavtalen» skulle være å erstatte bruken av fossil energi, som kull, olje og naturgass med fornybar energi, som sol, vind og biobrensel. Målet var å begrense temperaturstigningen med to varmegrader, helst 1,5. 

Biodrivstoff. Imidlertid er dette ikke så enkelt å gå over til biodrivstoff. Stortinget bestemte i 2017, etter press fra Venstre, at innen 2020 skal det innblandes 20% biodrivstoff i bensin og diesel, noe vi klarte ved å importere mye palmeolje de første årene. Dette var ikke så lurt. Skulle dette skje i Norge ved dyrking av raps, måtte man båndlegge mellom 9 og 10 millioner mål til raps-produksjon.

Dette er ingen spøk. Ni til ti millioner mål med dyrket mark tilsvarer omtrent all dyrket mark i Norge (Hegnar). Dette fører igjen at det blir mangel på areal til dyrking av matvarer, og matvareprisene ville stige enormt. Dette vil jo gå ut over de fattige. I Mexico ble prisene på mais for noen år siden firedoblet,  fordi maisen ble solgt til biobrensel i stedet for til mat.

Nå er det bestemt at det skal innblandes mer «avansert biodrivstoff», dvs hovedsakelig fra trevirke. Det kreves mer energi til å framstille dette avanserte biodrivstoffet, enn det man får ut. EU sier 1,2 ganger, men opp til 1,57 ganger er også nevnt. Man har ennå ikke fått i gang produksjon i stor skala. Et annet moment er at det går flere år før ett nytt tre har vokst til et like stort tre som det man skal erstatte. I følge klimaalarmistene har vi bare kort tid på oss, som regel fem eller ti år før klimakatastrofer inntrer, men disse grensene flyttes stadig. Det tar 60 til 100 år før et plantet tre blir hogstmodent.

Bruk av skog til biobrensel vil jo føre til mer CO2 i lufta, inntil ny skog har vokst til samme størrelse som før. Forbrenning av skog gir også mer CO2 enn forbrenning av kull, som er et langt mer konsentrert og rent brennstoff. Forsker i SSB, Bjart Holtsmark, anbefaler å droppe norsk produksjon av biodiesel.  Denne produksjonen er også meget arealkrevende og vil gå ut over det biologiske mangfoldet vi har i våre skoger.

Vindkraft og solceller. I Norge bygges og planlegges det flere vindkraftverk, men i flere land stopper dette opp. I Tyskland har man et stort antall, totalt 29000 som nærmer seg 20 år.  Baseler Zeitung skriver at 5700 turbiner vil miste sine subsidier i 2020 og de fleste vil bli nedmontert ganske snart. Tysk vindkraft ble redusert med 82% i 2019 i forhold til 2018, mye også pga innbyggernes protester.

I Danmark har regjeringen uttalt at noen tusen turbiner inne på fastlandet skal ned-monteres. Tyskland og Danmark har de høyeste energiprisene i Europa, ca 3 kr pr. KWh. Årsaken er at vindmøller ikke virker hvis det er for lite eller for mye vind. Solcellepaneler virker ikke når det er natt eller for mye skyer og snø. I slike tilfeller må man ha reservekraft til å erstatte denne mangel på energi. Stort sett er det kullkraftverk som må settes i gang.

Jo mer vindkraft og solcellepaneler man har, jo dyrere strøm blir det når man må betale for reservekraften i tillegg. I Tyskland virket ikke vindturbinene i innlandet mer enn ca 18% av maksimal kapasitet, mens ved kysten kan det være  vel 30% virkningsgrad. Nå kjøper Tyskland mye vindkraft fra Norge. Solceller produserer lite strøm og de krever store arealer. De passer best syd for alpene. En pekepinn på hvor lav effektiviteten kan være, er solcelleflyet Solar Impulse, som hadde et vingespenn likt med en Jumbojet. Solar Impulse brukte flere måneder for å fly jorden rundt i 2015. For å fly måtte været være optimalt. Hastigheten var lav og man kunne ikke ta med noen last. Dette gir en god beskrivelse på de fornybare energikildenes begrensinger.

Elektrifisering av våre olje- og gassplattormer. Som et ledd i det såkalte «grønne skiftet» vil man nå elektrifisere alle plattformer i Nordsjøen, selv de som har egne gasskraftverk fra før. Dette er et gigantsløseri som vil koste over 50 milliarder kroner. Dette er helt meningsløst når oljen som blir spart på dette blir eksportert til andre land for å bli brent der. Årsaken er at det blir mindre utslipp av CO2 i Norge, men CO2 må regnskapsføres i mottagerlandet. Planen er selvsagt å skape mangel på kraft på fastlandet for å tvinge fram en sterkt subsidiert vindkraftutbygging. Det er nok subsidiene som er drivkraften, ikke lønnsomheten. Hensynet til naturinngrep, drap av fugler, flaggermus, insekter etc må vike sier NHO. Dette vil koste. Man må minst regne med en fordobling av strømprisene.

Penger og klima. På et klimamøte i Durban i 2011 ble det bestemt at vestlige land skal bidra med hele 100 milliarder US dollar årlig, fra og med 2020 til klimatiltak i mindre utviklede land. Blant disse «utviklingslandene» var Kina og India med, og de krevde også overføring av penger fra «Det Grønne Fondet«. Det har også seinere kommet krav at fondet skal økes til 400 milliarder US dollar pr år. Det er jo klart at de fleste land i FN ville godta en så fristende «gulrot» Imidlertid har USA med president Trump gått ut av denne «Parisavtalen», så det er for tiden for lite penger i kassen. 

Flere andre land har også gått ut av Parisavtalen, Det er nå bare 26 «rike land» som skal betale. De er hovedsakelig fra Europa (samt Kanada), og de skal betale dette fatale klimahysteriet. Den tyske energieksperten Fritz Vahrenholt erklærer nå at Parisavtalen er død. For det første fordi dogmet om at CO2 som klimadriver er avslørt. For det andre vil avtalen være til Kinas fordel,  ved at de får grønt lys til å bygge ut billig kullkraft-energi. Vahrenholt er også kjent for sin bok: Die kalte Sonne.

CO2s positive virkning. Det har egentlig liten betydning hva Norge gjør. Tre av de store kullkraftverkene i Kina slipper ut mer enn Norges samlede utslipp av CO2. I store deler av verden har man observert at økende innhold av CO2 har bidratt til økende avlinger, som igjen har redusert fattigdom. Disse landene tror ikke på at CO2 er skadelig og den globale temperaturen på jorda har jo flatet ut siden 1998. IPCC kaller denne utflating for «pausen», da klimamodellene har feilet, de skulle jo vise markant temperaturstigning. Pga manglende global oppvarming kaller de det nå også «klimaendringer». Men klimaendringer har vi jo alltid hatt og vil vi fortsatt ha.

Siden 1930 har verdens avlinger øket fem ganger, mens folkemengden har økt bare 3,5 ganger. De seineste 30 årene har vegetasjonsarealet på jorda økt med 11%, ifølge målinger fra satellitt. De seineste 20 årene har verdens jordbruksproduksjon øket med 40%, ifølge FAO. FAO er tilknyttet FN, men anser at CO2 har hatt en positiv påvirkning . FNs klimapanel IPCC vil jo helst redusere konsentrasjonen av CO2.

Den globale energietterspørselen økte med 2,9% i 2018, ifølge BPs Energy Outlook. Aktuelle fakta i 2018 var at fornybar energi som sol, vind og biobrensel utgjorde 4% globalt. Fossilt brensel utgjorde 85% av det globale energibehovet. Av dette utgjorde olje 34%, naturgass 23% og kull 28%. For å erstatte disse 85% fossilt brensel og de voksende etterspørselen trenger vi 25 millioner vindmøller globalt innen 2050.

Det er 2200 vindmøller hver dag i 30 år, sier Karl-Johny Hersvik, sjef i Aker BP. Fossilt brensel vil være dominerende i overskuelig framtid. Dessuten har vi nok av den. Den kan vare i mer enn 500 år, når vi også har teknikk til å ta opp skiferolje og skifergass. I følge IEA utgjør vind og sol bare 0,9% av verdens energiproduksjon i 2017.

Opprinnelsesgarantier.  I virkeligheten er nesten all strøm i Norge fornybar, men det blir i virkeligheten skjult av en verdipapirhandel som fører til at bare 25 til 30% regnes som fornybar. Saken er at EU i sitt fornybar-direktiv har opprettet et marked for kjøp og salg av garantier for at strømmen folk eller bedrifter kjøper, stammer fra fornybare kilder.

Et eksempel: Et kullkraftverk kjøper et verdipapir fra et norsk vann-kraftselskap. Vips, så får kundene deres garanti for at kullkraften de mottar er 100% fornybar energi. Det skjer uten at en eneste elektron har forflyttet seg fra Norge. De som kjøper disse papirene, kalt opprinnelsesgarantier, kan nå påberope seg å være ansvarlige forbrukere av ren kraft, selv om deres strøm i virkeligheten stammer fra kullkraftverk.

Det viser seg at kraftselskapene i 2018 hadde solgt så mange opprinnelsesgarantier til utlandet at det var bare 35,5 TWh av norsk strømforbruk som kunne kalles fornybar. Det i et år det ble produsert 137 TWh fornybar vannkraft. Både kraftselskapene og meglerne som driver med dette får fortjeneste. Når EUs fornybar-direktiv skal fornyes i år, bør man holde seg til virkeligheten. Tidligere olje- og energiminister Tord Lien likte ikke ordningen, og uttalte at dette henger ikke på greip.

Hvor mange er enige med IPCC. Man hører til stadighet at 97% av klimaforskerne er enige om at CO2 fra menneskelig virksomhet skulle føre til farlig global oppvarming. Hvor kommer disse påstandene fra? Jo, fra Illinois universitet i USA i 2009. De spurte 10257 forskere om dette. Bare 3146 svarte, dvs 30,7%. Dette er jo for lav svarprosent til å gi noe fornuftig svar. Men av disse 30,7% valgte man ut 77. Ut av disse mente man at 75 svarte rett og at menneskene hadde påvirket klimaet. Det er 97% av 77 utplukkede, men bare 0,7% av alle spurte.  

I motsetning til denne «97%» undersøkelsen kan det nevnes at bare i USA har flere enn 31000 forskere underskrevet www.petitionproject.com. Flere enn 9000 av disse har en doktorgrads-tittel. De har underskrevet på at menneskelige utslipp av CO2, metan eller andre drivhusgasser ikke har skadet eller vil skade jordens atmosfære eller føre til sammenbrudd av jordens klima. Det er heller slik at CO2 er en fordel for plantelivet og de fleste dyr på jorda. 

Ny verdensregjering? FN med IPCC ser seg selv som «framtidens verdensregjering» med milliarder dollar mellom sine byråkratiske fingre. EU og Norge haster etter. En majoritet av medlemslandene krever en global planøkonomi. Se hva «Parisavtalen» står for. Klimapolitikken er ufeilbarlig, omtrent som Pavens brev (bannbuller) før i tiden, og ytringer og debatt må derfor ikke finne sted.  Gro Harlem Brundtland hører også til disse globalistene, når hun kommer med uttalelser som:  

Hennes holdning er autoritær og uvitenskapelig. Fulgte man hennes ord, måtte man altså stenge all debatt om klimaet. Dessverre er dette langt på vei blitt et faktum.  I Norge kommer bare de som er enige med FNs klimapanel til orde i media og TV.

Hvorfor skal vi gi FN og EU slik enorm makt? Hvis man ser på hva slags styresett de enkelte land har, kan man se på The Economists demokrati-index for 2020. Det er 20 rene demokratier, hvor de nordiske land er med, 54 demokratier med mangler, 35 blandings-regimer og 55 diktaturer, med Nord-Korea nederst på lista. I FN har hvert land en stemme hver. Få land har egen klimaforskning, og det er mest politikere og funksjonærer som blir sendt for å stemme.  Hovedrapporten til FN kan selvsagt inneholde noe riktig, men etter at alle har blitt enige og oppnådd konsensus i Summary for Policymakers – SPM – blir resultatet noe helt annet, ja ren svindel.

CO2 blir behandlet som farlig, da det kan øke temperaturen på jorda, sier FNs klimapanel.  De har valgt ut CO2 som et politisk virkemiddel til å kreve inn avgifter og skatter på fossilt brensel, for å forandre verden. CO2 er et restprodukt når man brenner kull, olje og gass.  CO2 er livets gass, og helt ufarlig, men den er nødvendig i fotosyntesen. Den fører til økt plantevekst og avlinger og har heller ingen virkning på temperaturen ved nåværende konsentrasjon. Dessuten er det økt temperatur som fører til økt CO2- innhold i luften, ikke omvendt, som IPCC sier.  Man burde ha minst fire ganger så mye i atmosfæren, når man ser det i et geologisk tidsperspektiv. I virkeligheten er alle planter sulteforet etter siste istid. Restproduktet fra fotosyntesen er oksygen, som også er nødvendig for levende dyr, slik som oss mennesker.

Jeg tror de fleste klimaalarmister  vet hva CO2 står for, men hvis man går inn for CO2 som livets gass, ville hele klimahysteriet falle fra hverandre.

Til sist kan jeg nevne at solaktiviteten er meget lav for tiden. For ca 400 år siden (1645 til 1715) hadde vi også lav solaktivitet. Denne perioden ble kalt Maunder Minimum, den kaldeste perioden under «Den lille istid». Nå starter «Eddy Minimum» (oppkalt etter John A. Eddy, som selv ikke vil at det skal kalles opp etter ham. Red.anm.) med lav solaktivitet og solsyklus 25. Det kan tyde på at det kan bli kaldere i minst 50 år framover, hvis mønsteret til tidligere observasjoner inntreffer. 

Man får håpe at koronapandemien får politikerne til å våkne, slik at det ikke sløses bort mer penger på dette klimahysteriet.    

Nøtterøy, 27.04.2020,  Jan Eirik Sanda, cand. agric. Medlem av klimarealistene.com     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *